eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Wykonanie instalacji osuszania powietrza wraz z przeróbką ciepła technologicznego oraz wykonanie dokumentacji projektowej wraz z montażem klimatyzacji w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Raciborskiej 50Ogłoszenie z dnia 2020-11-13Ogłoszenie nr 608264-N-2020 z dnia 2020-11-13 r.

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach: Wykonanie instalacji osuszania powietrza wraz z przeróbką ciepła technologicznego oraz wykonanie dokumentacji projektowej wraz z montażem klimatyzacji w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Raciborskiej 50
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, krajowy numer identyfikacyjny 27762086000000, ul. ul. Raciborska  37 , 40-074  Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 758 77 01, e-mail asp@asp.katowice.pl, faks 32 758 77 01.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.asp.katowice.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Publiczna Szkoła Wyższa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.asp.katowice.pl; https://e-ProPublico.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Tak
adres
https://e-ProPublico.pl/


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej na adres ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice Dział Administracyjny
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie instalacji osuszania powietrza wraz z przeróbką ciepła technologicznego oraz wykonanie dokumentacji projektowej wraz z montażem klimatyzacji w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Raciborskiej 50
Numer referencyjny: ASP-DA-ZP-11-2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: I. Uzasadnienie wykonania zamówienia Zadanie 1: Obecnie parametry temperatury i wilgotność powietrza w pomieszczeniach archiwum i magazynach książek, zlokalizowanych w segmencie C budynku przy ul. Raciborskiej 50 są regulowane w wyniku działania: - centralnej instalacji wentylacji mechanicznej, która w okresie zimowym podgrzewa, a w okresie letnim schładza powietrze doprowadzane do ww. pomieszczeń, - szafy klimatyzacji precyzyjnej w każdym z tych pomieszczeń. Doświadczenia uzyskane podczas użytkowania wskazanych pomieszczeń od zakończenia budowy budynku (2015r.) wykazały zwłaszcza w okresie letnim, że pomimo intensywnej eksploatacji szaf klimatyzacji precyzyjnej w każdym z pomieszczeń, wilgotność względna powietrza znacznie przekracza dopuszczalną wartość oczekiwaną przez Użytkownika, tj. 30÷50 % przy oczekiwanej wartości temperatury powietrza w tych pomieszczeniach w przedziale 14÷18 0C. Ponadto szafy klimatyzacji precyzyjnej zasilane są w ciepło całorocznie z instalacji grzewczej zasilającej także klimakonwektory. Takie rozwiązanie powoduje, że w okresie letnim woda grzewcza krąży w instalacji grzewczej zasilającej klimakonwektory w całym budynku, co pogarsza komfort cieplny oraz generuje wyższe koszty klimatyzacji (chłodzenia) powietrza w budynku. Z kolei w stacji wymienników ciepła zidentyfikowano nieszczelny odcinek instalacji zimnej wody, w wyniku którego dochodzi do wycieku wody. W związku z powyższym na podstawie posiadanej przez Zamawiającego i dołączonej do SIWZ dokumentacji projektowej wraz z przedmiarem robót należy wykonać montaż instalacji osuszania powietrza w ww. pomieszczeniach wraz z przeróbką instalacji ciepła technologicznego. Wskazane prace mają na celu: ? uzyskanie prawidłowych warunków cieplno-wilgotnościowych, a także ? zmniejszenie kosztów chłodzenia powietrza w budynku. Dodatkowo w węźle cieplnym należy wymienić odcinek uszkodzonej instalacji zimnej wody. Zadanie 2: W budynku Akademii przy ul. Raciborskiej 50 w segmencie C na trzeciej kondygnacji znajduje się łącznie 6 pokoi gościnnych, w tym 2 pokoje jednoosobowe i 4 pokoje dwuosobowe. Pomieszczenia te posiadają wentylację grawitacyjną, natomiast w okresie letnim z uwagi na duże nasłonecznienie występuje tam bardzo wysoka temperatura. Z uwagi na zapewnienie prawidłowych warunków cieplno - wilgotnościowych powietrza należy wykonać dokumentację projektową, a następnie zgodnie z tą dokumentacją montaż urządzeń klimatyzacyjnych wraz z instalacją klimatyzacji, które będą schładzały powietrze w okresie letnim oraz dogrzewały powietrze w okresie zimowym przy ekonomicznie uzasadnionej temperaturze powietrza zewnętrznego. II. ZAKRES I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwa zadania z możliwością składania ofert na wszystkie zadania lub na jedno z opisanych niżej zadań. Zadania nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ZADANIE NR 1 obejmuje prace wymienione w pkt. A-B: A. Dostawa urządzeń i montaż instalacji osuszania powietrza oraz modernizacja instalacji ciepła technologicznego zasilającej szafy klimatyzacji precyzyjnej w pomieszczeniu archiwum i dwóch magazynach książek. B. Naprawa instalacji zimnej wody przed wodomierzem w stacji wymienników ciepła. W zakresie Zadania nr 1 Wykonawca winien wykonać prace zgodnie z dołączoną do SIWZ dokumentacją techniczno-kosztorysową, zwaną dalej dokumentacją opracowaną przez Projektanta mgr inż. Franciszka Budnego: Ad. A: Dostawa urządzeń i montaż instalacji osuszania powietrza oraz modernizacja instalacji ciepła technologicznego zasilającej szafy klimatyzacji precyzyjnej w pomieszczeniu archiwum i dwóch magazynach książek. ? "Instalacja osuszania powietrza w pomieszczeniu archiwum i magazynach książek w segmencie C w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Raciborskiej 50 w Katowicach"- lipiec 2019 wraz z przedmiarem. ? "Instalacja ciepła technologicznego zasilającej szafy klimatyzacji precyzyjnej w pomieszczeniu archiwum i w magazynach książek segmentu C w budynku Akademii Sztuk Pięknych przy ul. Raciborskiej 50 w Katowicach" - lipiec 2019 wraz z przedmiarem. Dokumentacja, o której mowa wyżej zawiera szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie prac określonych w lit. A i obejmuje: - Projekt wykonawczy ( część opisowa i rysunkowa), - Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót ( Ogólna i Szczegółowa), - Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - Przedmiar robót. Dokumentacja stanowi załącznik nr 10 do SIWZ. Ad. B: Naprawa instalacji zimnej wody przed wodomierzem w stacji wymienników ciepła. ? Przedmiar robót ,,Awaryjna naprawa instalacji wody zimnej przed wodomierzem w SWC przy ul. Raciborskiej 50". Przedmiar robót stanowi załącznik nr 11 do SIWZ. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ZADANIE NR 2: Wykonanie dokumentacji projektowej oraz dostawa i montaż urządzeń i instalacji klimatyzacji w 6 pokojach gościnnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Program funkcjonalno-użytkowy. W ramach zamówienia (w cenie ofertowej zadania nr 2) Wykonawca jest zobowiązany także zapewnić w okresie gwarancyjnym konserwację i serwis dostarczonych urządzeń zgodnie z częstotliwością i wymaganiami określonymi w dokumentacji technicznej i instrukcji tych urządzeń, w szczególności konserwacji klimatyzacji z wymianą filtrów, co najmniej 2x w roku w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Program funkcjonalno-użytkowy stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- W ramach zamówienia (w cenie ofertowej zadania nr 1 i zadania nr 2) Wykonawca jest zobowiązany także: ? dostarczyć i zainstalować wszystkie niezbędne do wykonania prac zgodnie z projektem, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną materiały oraz urządzenia i osprzęt, ? wykonać prace zgodnie ze sztuką budowlaną oraz nadzorowania robót przez osoby posiadające wymagane prawem uprawnienia, ? wykonać prace, w tym przejścia, przewody itp. z wykorzystaniem istniejących szachtów instalacyjnych, w sposób zapewniający najmniejszą ingerencję w substancję budynku, a także estetykę wykonania i kolorystykę pomieszczenia, ? wykonać i dostarczyć Zamawiającemu przy odbiorze robót dokumentację powykonawczą wraz z dokumentacją techniczną i instrukcją zainstalowanych urządzeń. Dokumentacja winna być wykonana w języku polskim, ? zabezpieczenia miejsca oraz urządzeń /sprzętu/ materiałów znajdujących się w obszarze prac w sposób zapewniający ich ochronę przed zniszczeniem, czy uszkodzeniem, ? dokonać uruchomienia urządzeń/instalacji, regulacji, niezbędnych pomiarów, sporządzić protokół z wykonanych pomiarów, sprawdzeń i uruchomienia instalacji oraz sporządzenie protokołu, w szczególności z prób szczelności i pomiarów elektrycznych potwierdzającego możliwość bezpiecznej eksploatacji instalacji chłodniczej i dopuszczającej ją do użytkowania przez osobę z uprawnieniami elektrycznymi, ? dokonać prac naprawczych po prowadzonych pracach budowlanych, w tym napraw tynków, malowanie ścian itp., ? w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany je naprawić i doprowadzić do stanu poprzedniego, ? właściwie zabezpieczyć, oznakować i utrzymać w należytym porządku teren prowadzenia robót, ? zorganizować we własnym zakresie i na własny koszt zaplecze prowadzonych robót, ? uporządkować miejsca, w których były wykonywane prace w tym: wywóz gruzu, odpadów, opakowań, czyszczenie zabrudzonych powierzchni. Zamawiający wymaga, aby stosowane do wykonania robót materiały i urządzenia były pierwszej jakości, fabrycznie nowe, nie pochodziły z ekspozycji, były zgodne z dokumentacją projektową i obowiązującymi normami, posiadały odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia. Wykonawca będzie zobowiązany także: - uzyskać uprzednią pisemną zgodę Zamawiającego na zawarcie umowy o roboty budowlane z podwykonawcą, ? w przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców przedłożyć do rozliczenia oraz na każde żądanie Zamawiającego, dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty za wykonane roboty na rzecz podwykonawców, III. UWARUNKOWANIA WYKONANIA ZAMÓWIENIA Prace będą prowadzone w czynnym - użytkowanym przez Zamawiającego obiekcie. Z uwagi na stan epidemii funkcjonowanie Akademii jest ograniczone. W uczelni podjęto szczególne środki ostrożności w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2. Wykonawca realizujący zamówienie będzie zobowiązany do przestrzegania przyjętych we wskazanym wyżej zakresie zasad. Budynek posiada 4 kondygnację naziemne. Dach budynku jest płaski, o niewielkim kącie nachylenia, umożliwiającym prawidłowy spływ wód opadowych, schowany za attyką. Na dachu zlokalizowane są centrale wentylacyjne, agregat wody lodowej oraz zewnętrzne jednostki instalacji klimatyzacji. Prace będą odbywać się w segmencie C budynku przy ul. Raciborskiej 50 na 1, 2, 3 kondygnacji oraz dachu, a także w kondygnacji podziemnej w wymienniku ciepła. Budynek jest wyposażony w windę. Transport jednostek na dach segmentu możliwy jest na dwa sposoby: a) w przypadku lżejszych/mniejszych gabarytowo elementów na piętra 1-3 można dostać się idąc klatką schodową lub też jadąc windą (o udźwigu 675 kg tj. maksymalnej masie, jaka może zostać podniesiona przez windę), następnie na dach prowadzi drabina zlokalizowana w klatce schodowej na której końcu znajduje się otwór klapy dymowej o wymiarach 1,3 m x 1,3 m. Drabina jest osłonięta obręczą ochronną na całej wysokości. Odległość obręczy od drabiny wynosi 64 cm, średnica obręczy 70 cm. b) w przypadku cięższych/ większych gabarytowo elementów należy wykorzystać zwyżkę lub inne urządzenia do transportu pionowego celem dostarczenia materiałów / urządzeń od zewnętrznej strony budynku. W segmencie C w najwyższym punkcie wysokość ściany attykowej wynosi +21,35m, w najniższych punkcie +18,47m, natomiast sam dach położony jest na wysokości + 17,37m. Z uwagi na fakt, iż prace będą prowadzone w budynku użytkowanym, Zamawiający wymaga, aby były one wykonywane w sposób dla niego najmniej uciążliwy. Roboty powinny być prowadzone przez wykwalifikowany i odpowiednio przeszkolony personel z zapewnieniem warunków zgodnych z przepisami BHP, przeciwpożarowymi, w szczególności określony w instrukcji ppoż. Zamawiającego. IV. ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ Zamawiający wymaga, aby w trakcie realizacji zamówienia, osoby, które będą świadczyły pracę u Wykonawcy lub Podwykonawcy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy, były zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Zamawiający wymaga, aby wszystkie czynności związane z przedmiotem zamówienia, na miejscu realizacji robót budowlanych wykonywały osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, za wyjątkiem projektanta, kierownika robót, a także osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Wymóg ten nie dotyczy także dostawców urządzeń oraz materiałów. V. GWARANCJA Wykonawca winien udzielić Zamawiającemu na wykonane prace i dostarczone urządzenia gwarancji i rękojmi, co najmniej na okres 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia z nazwy sprzęt/urządzenia, zostały określone celem odniesienia do wymaganego przez Zamawiającego standardu oraz zapewnienia bezawaryjnego, niezakłóconego i zgodnego z przeznaczeniem działania sprzętu/urządzeń i instalacji oraz zapewnienia spełnienia założeń wskazanych w dokumentacji projektowej - opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie niższym niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca oferuje równoważny asortyment Zamawiający wymaga, aby wraz z ofertą Wykonawca dołączył dokumenty potwierdzające, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania w zakresie równoważności, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45311100-1
45311000-0
45315700-5
45310000-3
45330000-9
45331000-6
45331200-8
45331210-1
45331220-4
45314300-4
45316000-5
45312310-3
45332200-5
79930000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
40
60

II.9) Informacje dodatkowe: Zamówienie powinno być wykonane odpowiednio: zadanie nr 1 - w ciągu 40 dni od udzielenia zamówienia, zadanie nr 2 - w ciągu 60 dni od udzielenia zamówienia.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spełniania tego warunku będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zdolność techniczna lub zawodowa O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli: W zakresie nr 1 wykaże, że: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie zrealizował, co najmniej 2 roboty polegające na wykonaniu instalacji urządzeń wentylacyjnych oraz sanitarnych o wartości min. 50.000 zł brutto każda i potwierdzi ich należyte wykonanie dowodami. b) dysponuje, co najmniej 1 osobą skierowaną do realizacji zamówienia ~ z uprawnieniami: ? w specjalności instalacyjnej elektrycznej zezwalające na pracę przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych typu "E" z pomiarami do 1 kV. ? do kierowania robotami budowalnymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodne z przepisami ustawy Prawo budowlane i Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub równoważne uprawnienia osób których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. W zakresie zadania nr 2 wykaże, że: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie zrealizował co najmniej 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji klimatyzacji o wartości min. 40.000 zł brutto każda z nich i potwierdzi ich należyte wykonanie dowodami. b) dysponuje, co najmniej 1 osobą skierowaną do realizacji zamówienia z uprawnieniami: - do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, ~- w specjalności instalacyjnej elektrycznej posiadającą świadectwo kwalifikacyjne zezwalające na pracę przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych typu "E" z pomiarami do 1 kV, - do kierowania robotami budowalnymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. Uprawnienia, o których mowa w tirecie pierwszym i trzecim winny być zgodne z przepisami ustawy Prawo budowlane i Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub równoważne uprawnienia osób których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Wykonawca może skierować do realizacji zamówienia więcej niż jedną osobę np. 3 osoby, gdzie jedna posiada opisane wyżej wymagane uprawnienia do projektowania, druga do kierowania, a trzecia w specjalności instalacyjnej elektrycznej. Wykonawca winien wskazać podstawę do dysponowania wskazanymi osobą/ami.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających A. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej odpowiednio w zakresie: 1) Zadania Nr 1: WYKAZ OSÓB skierowanych przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia - gdzie Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 1 osobą z uprawnieniami: ? w specjalności instalacyjnej elektrycznej zezwalające na pracę przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych typu "E" z pomiarami do 1 kV. ? do kierowania robotami budowalnymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi być zgodne z przepisami ustawy Prawo budowlane i Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub równoważne uprawnienia osób których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Wykaz powinien również zawierać informację na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz osób powinien być sporządzony według wzoru określonego Załącznika nr 4 do SIWZ. Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych kadry kierowniczej Wykonawcy. 2) zadania nr 2 WYKAZ OSÓB skierowanych przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia - gdzie Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 1 osobą z uprawnieniami: - do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, ~- w specjalności instalacyjnej elektrycznej posiadającą świadectwo kwalifikacyjne zezwalające na pracę przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych typu "E" z pomiarami do 1 kV, - do kierowania robotami budowalnymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. Uprawnienia, o których mowa w tirecie pierwszym i trzecim winny być zgodne z przepisami ustawy Prawo budowlane i Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub równoważne uprawnienia osób których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Wykaz powinien również zawierać informację na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz osób powinien być sporządzony według wzoru określonego Załącznika nr 4 do SIWZ. Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych kadry kierowniczej Wykonawcy.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1): odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu: Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert wg wzoru określonego w załączniku nr 6 do SIWZ

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
A. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej odpowiednio w zakresie: 1) Zadania Nr 1: L.p. Dokumenty 1. WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji urządzeń wentylacyjnych oraz sanitarnych o wartości min. 50.000 zł brutto każda, wraz z podaniem rodzaju tych robót, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem DOWODÓW określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wykaz robót powinien być sporządzony według wzoru określonego w Załączniku nr 3 do SIWZ. 2. WYKAZ OSÓB skierowanych przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia - gdzie Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 1 osobą z uprawnieniami: ? w specjalności instalacyjnej elektrycznej zezwalające na pracę przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych typu "E" z pomiarami do 1 kV. ? do kierowania robotami budowalnymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi być zgodne z przepisami ustawy Prawo budowlane i Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub równoważne uprawnienia osób których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Wykaz powinien również zawierać informację na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz osób powinien być sporządzony według wzoru określonego Załącznika nr 4 do SIWZ. 3. Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych kadry kierowniczej Wykonawcy. 2) Zadania NR 2: L.p. Dokumenty 1. WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji klimatyzacji o wartości min. 40.000 zł brutto każda z nich, wraz z podaniem rodzaju tych robót, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem DOWODÓW określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wykaz robót powinien być sporządzony według wzoru określonego w Załączniku nr 3 do SIWZ. 2. WYKAZ OSÓB skierowanych przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia - gdzie Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 1 osobą z uprawnieniami: - do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, ~- w specjalności instalacyjnej elektrycznej posiadającą świadectwo kwalifikacyjne zezwalające na pracę przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych typu "E" z pomiarami do 1 kV, - do kierowania robotami budowalnymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. Uprawnienia, o których mowa w tirecie pierwszym i trzecim winny być zgodne z przepisami ustawy Prawo budowlane i Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub równoważne uprawnienia osób których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Wykaz powinien również zawierać informację na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz osób powinien być sporządzony według wzoru określonego Załącznika nr 4 do SIWZ. 3. Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych kadry kierowniczej Wykonawcy.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

a) w zakresie zadania nr 1 - uproszczony Kosztorys ofertowy. b) w zakresie zadania nr 2 - Kalkulację kosztów - wg wzoru określonego w załączniku nr 1a do SIWZ do formularza ofertowego. Załączniki wymienione w lit. a) i b) stanowią część oferty i w trakcie postępowania nie podlegają uzupełnieniu. Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów o ile na nich polega - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Wzór umowy stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ - odpowiednio do zadania nr 1 i zadania nr 2. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa jedynie w przypadku, gdy zachodzi co najmniej jedna z okoliczności określonych w art. 144 ust. 1 ustawy PZP, a także w przypadkach określonych w art. 15r USTAWY Z DNIA 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Zamawiający przewiduje zmianę osób, skierowanych do realizacji niniejszego zamówienia, w uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy pod warunkiem posiadania przez nowe - wskazane przez Wykonawcę osoby, kwalifikacji i uprawnień, co najmniej w zakresie określonym w warunkach udziału w postępowaniu w SIWZ. Z uwagi na przyjęte w ZADANIU NR 1 kryterium oceny ofert - termin realizacji zamówienia - termin realizacji wskazany przez Wykonawcę jest wiążący. Przedłużenie terminu wykonania umowy w zakresie zadania nr 1 może nastąpić wyłącznie z uzasadnionych przyczyn niezależnych od Wykonawcy powstałych po udzieleniu zamówienia. W uzasadnionych przypadkach, takich jak: brak dostępności na rynku, zaprzestanie / wycofanie produkcji, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany urządzeń określonych w ofercie Wykonawcy pod warunkiem zamiany na urządzenia, spełniające wymagania określone w SIWZ oraz o równoważnych parametrach, właściwościach i sposobie działania z zachowaniem zaoferowanych warunków gwarancyjnych. Równoważność winien wykazać Wykonawca.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-12-01, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Wykonanie instalacji osuszania powietrza wraz z przeróbką ciepła technologicznego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ZADANIE NR 1 obejmuje prace wymienione w pkt. A-B: A. Dostawa urządzeń i montaż instalacji osuszania powietrza oraz modernizacja instalacji ciepła technologicznego zasilającej szafy klimatyzacji precyzyjnej w pomieszczeniu archiwum i dwóch magazynach książek. B. Naprawa instalacji zimnej wody przed wodomierzem w stacji wymienników ciepła. W zakresie Zadania nr 1 Wykonawca winien wykonać prace zgodnie z dołączoną do SIWZ dokumentacją techniczno-kosztorysową, zwaną dalej dokumentacją opracowaną przez Projektanta mgr inż. Franciszka Budnego: Ad. A: Dostawa urządzeń i montaż instalacji osuszania powietrza oraz modernizacja instalacji ciepła technologicznego zasilającej szafy klimatyzacji precyzyjnej w pomieszczeniu archiwum i dwóch magazynach książek. ? "Instalacja osuszania powietrza w pomieszczeniu archiwum i magazynach książek w segmencie C w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Raciborskiej 50 w Katowicach"- lipiec 2019 wraz z przedmiarem z dn. 09.03.2020r. ? "Instalacja ciepła technologicznego zasilającej szafy klimatyzacji precyzyjnej w pomieszczeniu archiwum i w magazynach książek segmentu C w budynku Akademii Sztuk Pięknych przy ul. Raciborskiej 50 w Katowicach" - lipiec 2019 wraz z przedmiarem dn. 09.03.2020r. Dokumentacja, o której mowa wyżej zawiera szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie prac określonych w lit. A i obejmuje: - Projekt wykonawczy ( część opisowa i rysunkowa), - Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót ( Ogólna i Szczegółowa), - Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - Przedmiar robót. Dokumentacja stanowi załącznik nr 10 do SIWZ. Ad. B: Naprawa instalacji zimnej wody przed wodomierzem w stacji wymienników ciepła. ? Przedmiar robót ,,Awaryjna naprawa instalacji wody zimnej przed wodomierzem w SWC przy ul. Raciborskiej 50" z dn. 30.05.2020r. Przedmiar robót stanowi załącznik nr 11 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 40
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena/Koszt60,00
Termin wykonania zamówienia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z montażem klimatyzacji
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie dokumentacji projektowej oraz dostawa i montaż urządzeń i instalacji klimatyzacji w 6 pokojach gościnnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Program funkcjonalno-użytkowy z dnia 04.09.2020r. W ramach zamówienia (w cenie ofertowej zadania nr 2) Wykonawca jest zobowiązany także zapewnić w okresie gwarancyjnym konserwację i serwis dostarczonych urządzeń zgodnie z częstotliwością i wymaganiami określonymi w dokumentacji technicznej i instrukcji tych urządzeń, w szczególności konserwacji klimatyzacji z wymianą filtrów, co najmniej 2x w roku w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Program funkcjonalno-użytkowy stanowi załącznik nr 8 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 79930000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Koszt60,00
Termin gwarancji i serwisu40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.