eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Wykonanie rzeźby na pomnik Witolda Pileckiego wraz ze szczeliną przecinającą granitowy sześcian w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa pomnika Witolda PileckiegoOgłoszenie z dnia 2016-03-17

Warszawa: Wykonanie rzeźby na pomnik Witolda Pileckiego wraz ze szczeliną przecinającą granitowy sześcian w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa pomnika Witolda Pileckiego
Numer ogłoszenia: 60586 - 2016; data zamieszczenia: 17.03.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie rzeźby na pomnik Witolda Pileckiego wraz ze szczeliną przecinającą granitowy sześcian w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa pomnika Witolda Pileckiego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia będzie wykonany w czterech poniższych etapach: 1) Etap I: wykonanie szkiców, rysunków studyjnych, rzeźbiarskich szkiców portretu oraz ewentualnie innych detali, wykonanie sześcianu z wodoodpornych płyt wraz z odpowiednią konstrukcją pod rzeźbę postaci rotmistrza oraz rzeźbę szczeliny, 2) Etap II: wykonanie rzeźby - modelu realizacyjnego w glinie w skali 1:1 na dużym obrotowym kawalecie oraz negatywu silikonowo gipsowego całej kompozycji 3) Etap III: wykonanie odlewu całej rzeźby wraz ze szczeliną przecinającą granitowy sześcian w brązie techniką traconego wosku, 4) Etap IV: a) transport odlewu z odlewni do zakładu kamieniarskiego, b) transport i montaż gotowej rzeźby w miejscu docelowym, c) zamontowanie w wyciętej wcześniej szczelinie w granicie na wewnętrznej konstrukcji stalowej za pomocą wkręcanych kotew oraz zespawanie elementów ze sobą, d) patynowanie i woskowanie całości. 2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1) Rozpoczęcie : niezwłocznie od dnia podpisania umowy. 2) Zakończenie: do dnia 15.12.2016 r. a) Etap I - nie później niż do dnia 16.05.2016 r. b) Etap II - nie później niż do dnia 16.08.2016 r. c) Etap III - nie później niż do dnia 31.10.2016 r. d) Etap IV - nie później niż do dnia 15.12.2016 r..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.31.22.30 - Usługi świadczone przez rzeźbiarzy 37.82.00.00 - Wyroby artystyczne .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.03.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Jacek Kiciński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: MORFES s.c. Rzeźba i Architektura Wnętrz Jacek Kiciński, Niepodległości 64A lok. 9, 41-106 Siemianowice Śląskie, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 380079,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 414720,00

 • Oferta z najniższą ceną: 414720,00 / Oferta z najwyższą ceną: 414720,00

 • Waluta: PLN .


ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Wykonanie usługi - polegającej na wykonaniu rzeźby zgodnie z projektem nagrodzonej pracy konkursowej na koncepcję pomnika rotmistrza Witolda Pileckiego, w opinii zamawiającego należy zlecić w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust 1 pkt 1 lit. b i c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielania zamówienia w którym Zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą (art. 66 ustawy Pzp). Zgodnie z art. 67 ust 1 ustawy Pzp dla zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki wymagane jest wystąpienie co najmniej jednej z poniższych okoliczności: - dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę: a) z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, b) z przyczyn związanych z ochrona praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów, c) w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej. Ad. b) Zamówienia w trybie z wolnej ręki można udzielić również wykonawcy, któremu odrębne przepisy przyznają wyłączne prawo do prowadzenia określonej działalności, co siłą rzeczy powoduje, że jest on jedynym wykonawca uprawnionym do realizacji danego zamówienia ze względu na posiadane prawa autorskie lub patenty. Dla zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki w oparciu o ten przepis konieczne jest zatem stwierdzenie, że istnieje tylko jeden wykonawca zdolny do zrealizowania zamówienia ze względu na konieczność ochrony uregulowanych w odrębnych przepisach praw wyłącznych. Pomysłodawcą wizerunku Rotmistrza Pileckiego nagrodzonej pracy konkursowej jest Pan Jacek Kiciński. Osobie tej przysługuje ochrona prawa do powstałego na potrzeby konkursu dzieła. Zasadnym wydaje się, że autor pracy konkursowej winien wykonać jej powiększoną wersję będącą pomnikiem . Tym samym zachodzą przesłanki udzielenia zamówienia z wolnej ręki artyście - Panu Jackowi Kicińskiemu jako wykonawcy zwycięskiej pracy konkursowej. Udzielanie zamówień publicznych w zakresie działalności artystycznej nie musi być poprzedzone przeprowadzeniem procedury konkurencyjnej, w tym w szczególności trybem podstawowym (przetarg nieograniczony lub przetarg ograniczony). Zamawiający są bowiem uprawnieni do zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy PZP, tj. gdy usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę w przypadku udzielania zamówień w zakresie działalności twórczej lub artystycznej. Należy mieć jednak na uwadze, że przesłanka dotycząca zamówień z zakresu działalności twórczej i artystycznej odnosi się do tych zamówień, które cechuje wysoki stopień zindywidualizowania i niepowtarzalności, co przemawia za tym, aby możliwe było udzielenie ich tylko jednemu, konkretnemu wykonawcy. O możliwości zastosowania trybu niekonkurencyjnego decydują wiec szczególne, istotne dla zamawiającego cechy artysty lub twórcy, jego pozycja, renoma, czy też walory jego twórczości (dzieł). Chodzi tu w szczególności o sytuacje istnienia swoistego monopolu na rynku z zakresu danej dziedziny kultury i sztuki, a wiec gdy wykonanie określonego dzieła przez innego autora nie przyniosłoby zamierzonego rezultatu. Zamawiający zdecydował się udzielić niniejsze zamówienie Panu Jackowi Kicińskiemu, gdyż jedynie on zdolny jest do wykonania zamówienia w sposób zapewniający uzyskanie celu, który zamierza osiągnąć zamawiający (pełne odwzorowanie nagrodzonej pracy konkursowej). Postacią, która nadała charakter nagrodzonej pracy konkursowej jest znany rzeźbiarz Pan Jacek Kiciński. Wykonanie (wyrzeźbienie) postaci Rotmistrza Witolda Pileckiego która stanowić będzie element pomnika jest więc naturalną kontynuacją nagrodzonej pracy. Ponadto ze względu na to, iż Pan Jacek Kiciński jest posiadaczem niezbywalnych praw autorskich nagrodzonej pracy, zachodzą w niniejszym przypadku przesłanki przewidziane w art. 67 ust. 1 pkt 1lit c Ustawy do udzielenia zamówienia z wolnej ręki.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.