eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tarnówka › Przebudowa ulicy Fabrycznej w miejscowości Tarnówka

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2017-04-05

Ogłoszenie nr 59797 - 2017 z dnia 2017-04-05 r.

Tarnówka: Przebudowa ulicy Fabrycznej w miejscowości Tarnówka
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Nazwa projektu lub programu
Zamówienie jest współfinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2010. Działanie : Budowa lub modernizacja dróg lokalnych. Poddziałanie : Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 5693


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 12890


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Biuro Usług OFERTA. Zamówienia Publiczne. Ryszard Dąbrowski. ul. Podchorążych 13a/4,64-920 Piła

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarnówka, krajowy numer identyfikacyjny 99140400000, ul. ul. Zwycięstwa  2, 77416   Tarnówka, państwo Polska, woj. wielkopolskie, tel. 672 664 002, faks 672 664 002, e-mail urzad@tarnowka.pl
Adres strony internetowej (URL): www.tarnowka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa ulicy Fabrycznej w miejscowości Tarnówka

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Fabrycznej w m. Tarnówka. Przebudowie podlegać będą następujące elementy drogi: 1) droga - wykonanie nakładki z betonu asfaltowego dla ruchu KR1, 2) zjazdy - wykonanie zjazdów z betonowej kostki brukowej, szerokość zjazdów wg planu sytuacyjnego, 3) chodniki - wykonane z betonowej kostki brukowej, 4) pobocza - wykonane z tłucznia kamiennego. W stanie istniejącym drogi nawierzchnia bitumiczna jest spękana i zdegradowana. Ulica znajduje się w obszarze zabudowy jednorodzinnej oraz leśnym. Przewidziano wykonanie nakładki z betonu asfaltowego AC8S dla ruchu KR1 gr. 4 cm wraz z wykonaniem frezowania istniejącej nawierzchni do gr. 5 cm lub wyrównanie. Przewiduje się także wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej. Zjazdy wykonać z betonowej kostki brukowej o zróżnicowanej szerokości, zjazdy dostosowane do istniejących bram i ogrodzeń. Długość przebudowy drogi wynosi ok 1600 m. Zaprojektowano także poszerzenia drogi w celu osiągnięcia poprawnej szerokości 6 m. Na poszerzeniach przewiduje się wykonać całą konstrukcję nawierzchni. W celu separacji nawierzchni zaprojektowano następujące elementy: a) krawężnik betonowy drogowy 12x25 cm ułożony na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15, b) obrzeże betonowe 6x20 cm ułożone na podsypce cementowo-piaskowej. Przewiduje się wykonanie konstrukcji nawierzchni drogi w następujący sposób : 1) droga: a) nawierzchnia z betonu asfaltowego AC8S dla KR1 gr. 4 cm, b) warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego dla KR1. śr. gr. 1 cm, c) frezowanie lub wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej do gr. 5 cm, 2) droga na poszerzeniach: a) nawierzchnia z betonu asfaltowego AC8S dla KR1 gr. 4 cm, b) warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC8W dla KR1. gr. 4 cm, c) podbudowa z tłucznia kamiennego 0-63 mm gr. 20 cm, d) warstwa odcinająca z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa o gr. 15 cm 3) zjazdy: a) nawierzchnia z betonowej kostki brukowej, czerwonej gr. 6 cm, b) podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm, c) podbudowa z tłucznia kamiennego gr. 15 cm, d) warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego gr. 10 cm, 4) chodniki: a) nawierzchnia z betonowej kostki brukowej, czerwonej gr. 8 cm, b) podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm, c) warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego gr. 10 cm, 5) pobocze: warstwa z tłucznia kamiennego gr. 10 cm, 6) zieleń: humusowanie i obsianie trawą gr. 10 cm, 7) odwodnienie drogi będzie zapewnione poprzez nadanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych na przyległe tereny do istniejących rowów.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie


II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV: 45111200-0

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/03/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT719366.16
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert3
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Roboty Drogowo - Budowlane, Jacek Karpiński ,  rdb@interia.eu ,  ul. Norwida 9,  77-400,  Złotów,  kraj/woj. wielkopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 958856.73
Oferta z najniższą ceną/kosztem 941074.93
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 965568.43
Waluta: PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom Tak
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.