eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Otwock › Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Otwocka w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2017 r. w trybie przetargu nieograniczonego.Ogłoszenie z dnia 2017-04-05

Ogłoszenie nr 59796 - 2017 z dnia 2017-04-05 r.

Otwock: Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Otwocka w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2017 r. w trybie przetargu nieograniczonego.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Otwock, krajowy numer identyfikacyjny 1326877000000, ul. ul. Armii Krajowej  5, 05400   Otwock, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 792 001, e-mail umotwock@otwock.pl, faks 227 794 225.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.otwock.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak
www.bip.otwock.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
www.bip.otwock.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z art. 18 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2016 r. poz. 1020) składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku, kod 05-400, -budynek B, pok. nr 1


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Otwocka w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2017 r. w trybie przetargu nieograniczonego.
Numer referencyjny: WZP.271.29.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Zakres zamówienia obejmuje utrzymanie czystości na terenie gminy o powierzchni 47,31 km^2: 1) prace porządkowe, takie jak: zbieranie śmieci z terenów ciągów pieszych, obszarów zielonych, parku miejskiego i innych miejsc mających charakter publiczny, sprzątanie przystanków, zamiatanie przy ławkach, zamiatanie chodników i placów, usuwanie ogłoszeń i plakatów z tablic oraz słupów ogłoszeniowych, porządkowanie mogił żołnierskich oraz miejsc pamięci narodowej, 2) eksploatację koszy ulicznych, 3) usuwanie z ulic gminnych rozlewisk ścieków opadowych, 4) likwidację dzikich wysypisk, tj. załadunek odpadów do kontenera, również tych zebranych w promieniu 5 m od wysypiska i wywóz odpadów komunalnych zmieszanych do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, 5) demontaż tablic ogłoszeniowych, 6) utrzymanie w czystości wiat przystankowych, tj. oczyszczenie szyb, dachów, ławek, elementów z blachy, usunięcie zanieczyszczeń z rynien, 7) naprawę ławek, 8) malowanie ławek z oparciem i bez oparcia farbą olejną oraz bejcą i farbą akrylową, 9) demontaż ławek, 10) montaż ławek zakupionych przez Zamawiającego, 11) udekorowanie grobów żołnierskich chryzantemami w doniczkach i zniczami z okazji Święta Zmarłych, 12) wywóz odpadów komunalnych zmieszanych do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych - dotyczy prac porządkowych, o których mowa w pkt.1. 2. Wyżej wymienione prace będą realizowane w oparciu o zlecenia jednostkowe zawierające zakres i termin wykonania, przekazywane przez Zamawiającego. Wykonanie prac w soboty, niedziele i święta będzie następowało na zlecenie, w zakresie określonym przez Zamawiającego, po poinformowaniu Wykonawcy z jednodniowym wyprzedzeniem. 3. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Zamawiającym podczas realizacji przedmiotu zamówienia, w tym zorganizowania środków transportu w celu wspólnej kontroli i odbioru wykonanych prac. 4. Rozliczenie wykonanych prac następować będzie w oparciu o zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie przetargowej ceny brutto: 1) za 1 roboczogodzinę, 2) za eksploatację 1 kosza ulicznego, 3) za usunięcie z ulicy 1 m3 ścieków opadowych, 4) za likwidację dzikiego wysypiska - za 1 tonę, 5) za demontaż 1 tablicy ogłoszeniowej, 6) za utrzymanie w czystości 1 wiaty przystankowej, 7) za naprawę 1 ławki, tj. wymianę 1 listwy wąskiej, 8) za naprawę 1 ławki, tj. wymianę 1 listwy szerokiej, 9) za pomalowanie 1 ławki z oparciem - listwy drewniane oraz elementy żeliwne, 10) za pomalowanie 1 ławki bez oparcia - listwy drewniane, 11) za demontaż 1 ławki, 12) za montaż 1 ławki, 13) za udekorowanie grobów żołnierskich chryzantemami w doniczkach i zniczami, 14) za wywóz 1 tony odpadów komunalnych zmieszanych do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. 5. Ceny wymienione w ust. 4 skalkulowane przez Wykonawcę winny uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, tj. koszty robocizny, sprzętu i materiałów, koszty wywozui przekazania odpadów do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych i ich unieszkodliwienie, koszty wywozu ścieków opadowych z ulic do oczyszczalni ścieków lub do zakładuunieszkodliwiania nieczystości ciekłych i ich unieszkodliwienie oraz należny podatek VAT. 6. Cena za wywóz 1 tony odpadów komunalnych zmieszanych skalkulowana przez Wykonawcę winna uwzględniać koszty załadunku, koszty transportu na terenie miasta oraz koszty wywozu i przekazania odpadów do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych i ich unieszkodliwienie oraz należny podatek VAT. 7. Zakres przedmiotu zamówienia przewidywany do wykonania w okresie obowiązywania umowy: 1) prace porządkowe - 10 000 r-g, 2) eksploatacja koszy ulicznych - 60 000 szt., 3) usuwanie z ulic rozlewisk ścieków opadowych - 1 000 m3, 4) likwidacja dzikich wysypisk - 150 t, 5) demontaż tablic ogłoszeniowych - 5 szt., 6) utrzymanie w czystości wiat przystankowych 64 szt. - 3 krotne = 192 szt., 7) naprawa ławek - wymiana listew wąskich - 10 szt., 8) naprawa ławek - wymiana listew szerokich - 10 szt., 9) malowanie ławek z oparciem - 50 szt., 10) malowanie ławek bez oparcia - 61 szt., 11) demontaż ławek - 30 szt., 12) montaż ławek - 30 szt., 13) udekorowanie grobów żołnierskich chryzantemami w doniczkach - 250 szt. i zniczami - 250 szt. z okazji Święta Zmarłych, 14) wywóz odpadów komunalnych zmieszanych do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych - 200 ton. 8. Zamawiający zastrzega, że przewidywany do wykonania zakres ( ilość ) prac, o którym mowa w ust. 7 nie jest obligatoryjny i może ulec zmianie w zależności od potrzeb. 9. Całkowite wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie uzależnione od rzeczywistej ilości prac wykonanych w okresie obowiązywania umowy. 10. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, w części dotyczącej usług, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 do obowiązków Wykonawcy należy: 1) opróżnianie koszy ulicznych o określonych lokalizacjach na terenie miasta w ilości 418 szt., tj.: - w poniedziałki, środy, piątki i soboty opróżniane będą kosze z terenu miasta w ilości 368 szt., - opróżnianie koszy w parku miejskim w ilości 50 szt. - w okresie od sierpnia do października w poniedziałki i piątki, a w pozostałych miesiącach w piątki, 2) opróżnianie koszy ulicznych w niedziele i święta będzie następowało na zlecenie Zamawiającego, po poinformowaniu Wykonawcy z jednodniowym wyprzedzeniem, 3) zbieranie odpadów znajdujących się w promieniu 1 metra od opróżnianego kosza, a także odpadów znajdujących się w promieniu do 5 metrów od kosza jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo, że zostały one z kosza wyjęte, 4) utrzymywanie w czystości koszy ulicznych, a w szczególności mycie koszy plastikowych i metalowych (wszystkie powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne) oraz utrzymywanie w czystości miejsc pod wkładami w koszach betonowych, 5) bieżąca konserwacja i naprawa koszy, słupków, uchwytów itp., 6) demontaż koszy uszkodzonych oraz ich przechowywanie, 7) przemieszczanie koszy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, 8) ustawianie i montaż nowych koszy zakupionych przez Zamawiającego w ilości do 130 szt. oraz uzupełnianie wkładów metalowych zakupionych przez Zamawiającego, 9) informowanie Zamawiającego o nieprawidłowościach i okolicznościach takich jak: zaginięcia, zniszczenia, przemieszczenia koszy itp., wpływających na realizację zamówienia, 11. Wykonanie czynności, o których mowa w ust. 10 pkt 1, 2 i 3 powinno być zorganizowane w taki sposób, aby było ono każdego dnia, z wyjątkiem sobót, zakończone do godziny 15:00. W soboty opróżnianie koszy w centrum miasta, wskazanych przez Zamawiającego, powinno nastąpić po zakończeniu pracy placówek handlowych. 12. Zamawiający zastrzega prawo do zmiany ilości - zmniejszenia lub zwiększenia liczby eksploatowanych koszy,lecz nie więcej niż o 130 szt. w okresie trwania umowy, a także do zmiany częstotliwości opróżniania koszyulicznych w zależności od potrzeb. 13. Cena za opróżnienie 1 kosza ulicznego skalkulowana przez Wykonawcę winna uwzględniać koszty robocizny, materiałów i sprzętu, koszty związane z wykonaniem czynności, o których mowa w ust. 10 i 11, a także koszty wywozu i przekazania odpadów z koszy i bezpośrednich okolic do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych i ich unieszkodliwienie oraz należny podatek VAT. 14. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, w części dotyczącej usług, o których mowa w ust.1 pkt 3 do obowiązków Wykonawcy należy przystąpienie do wybierania ścieków opadowych z pasów drogowych ulic gminnych po otrzymaniu informacji od Zamawiającego, przy użyciu niezbędnej ilości sprzętu pozwalającej na realizację zleconych prac w ciągu 6 godzin, a w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego najpóźniej w ciągu 2 godzin. 15. Ilość wywiezionych i unieszkodliwionych ścieków opadowych z ulic, Wykonawca powinien udokumentować potwierdzeniami wystawionymi przez oczyszczalnię ścieków lub zakład unieszkodliwiania nieczystości ciekłych. 16. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających ilość odpadów przyjętych przez regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach. 17. Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu aktualnej umowy z regionalną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych na przyjmowanie odpadów. W przypadku braku przedstawienia przez Wykonawcę wymienionego wyżej, kompletnego i poprawnego dokumentu (poświadczonego za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) Zamawiający uzna, że Wykonawca ze swojej winy uchyla się od zawarcia umowy.

II.5) Główny kod CPV: 90.00.00.00 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
Dodatkowe kody CPV:90430000-0, 90511300-5, 90512000-9
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 31/12/2017


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: - Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże się wykonaniem (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie jednej usługi polegającej na utrzymaniu czystości i porządku (zawierającej co najmniej wykonywanie prac porządkowych lub eksploatację koszy ulicznych i likwidację dzikich wysypisk) o wartości minimalnej 350 000,00 PLN brutto w miastach. - Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż dysponuje/będzie dysponował następującym sprzętem do wykonania zamówienia tj.: - 3 samochody ze zdejmowanymi pojemnikami o pojemności nie mniejszej niż 7 m3 każdy, - 3 pojazdy asenizacyjne o pojemności nie mniejszej niż 7 m3 każdy,
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak,
Informacja na temat wadium
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości : 7000 zł.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nrczas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60
Kryterium środowiskowe20
Kryterium społeczne20


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nrczas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyjątkiem zapisów w ust. 2. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w następujących przypadkach: a) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, b) wystąpienia okoliczności, których Strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. 3. Zmiany umowy wymagają pisemnej formy w postaci aneksu podpisanego przez Strony pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 13/04/2017, godzina: 08:05,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.