eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łańcut › Ochrona i udostępnienie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie i cyfryzację zasobów Muzeum Zamku w Łańcucie (OR-KA II). Inwentaryzacja architektoniczno-konserwatorska wybranych pomieszczeń oraz opracowanie wirtualnego zwiedzania II piętra.

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2016-05-25

Łańcut: Ochrona i udostępnienie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie i cyfryzację zasobów Muzeum Zamku w Łańcucie (OR-KA II). Inwentaryzacja architektoniczno-konserwatorska wybranych pomieszczeń oraz opracowanie wirtualnego zwiedzania II piętra.
Numer ogłoszenia: 59069 - 2016; data zamieszczenia: 25.05.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum - Zamek w Łańcucie , ul. Zamkowa 1, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 017 2252008 do 10, faks 017 2252012.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zamek-lancut.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ochrona i udostępnienie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie i cyfryzację zasobów Muzeum Zamku w Łańcucie (OR-KA II). Inwentaryzacja architektoniczno-konserwatorska wybranych pomieszczeń oraz opracowanie wirtualnego zwiedzania II piętra..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest - INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO- KONSERWATORSKA WYBRANYCH 73 POMIESZCZEŃ oraz opracowanie wirtualnego zwiedzania II piętra z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 6a,6b SIWZ Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale na 2 zadania: Przedmiotem zamówienia jest: Zadanie Nr 1 - WIRTUALNE ZWIEDZANIE ODNOWIONYCH WNĘTRZ II PIĘTRA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wirtualnego zwiedzania na podstawie zdjęć sferycznych (panoram sferycznych) pomieszczeń 2 piętra zamku i połączenie ich w jednolity system i przygotowanie aplikacji internetowej pozwalającej na oglądanie poszczególnych panoram i przechodzenie z jednej panoramy do drugiej poprzez punkty interaktywne (hot point) oraz poprzez wskazanie pomieszczenia na mapie interaktywnej. Zadanie Nr 2 - INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO- KONSERWATORSKA WYBRANYCH 73 POMIESZCZEŃ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji pomiarowej naziemnym skanerem laserowym (TLS) 73 pomieszczeń zamku w Łańcucie, wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej w postaci rzutów pomieszczeń, ortoobrazów w intensywności odbicia oraz rysunków wektorowych ścian i sufitów opracowywanych pomieszczeń, a także wykonanie dokumentacji fotograficznej w celu późniejszego wytworzenia ortoobrazów RGB 14 pomieszczeń i wytworzenie ortoobrazów ścian oraz sufitów 2 pomieszczeń. Opracowywana dokumentacja przetworzona obejmuje rzuty pomieszczeń, ortoobrazy w intensywności, rysunki wektorowe i numeryczny model powierzchni obiektu ścian i sufitów 73 pomieszczeń oraz ortoobrazy RGB 2 wybranych pomieszczeń. W niektórych miejscach, ze względu na trudną dostępność, konieczne może okazać się uzupełnienie pomiarów naziemnym skanerem laserowym o chmury punktów generowane na podstawie zdjęć. Jeżeli Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaku towarowego, patentu, nazwy lub pochodzenia, wskazanie to ma na celu określenie rodzaju i klasy materiału oraz służy ustaleniu jego standardu, właściwości i minimalnych parametrów technicznych. Przyjmuje się, że takiemu wskazaniu każdorazowo towarzyszy dopuszczenie rozwiązań równoważnych. Ciężar udowodnienia równoważności zaproponowanych rozwiązań spoczywa na Wykonawcy.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.21.25.20 - Usługi opracowywania oprogramowania multimedialnego 92.11.00.00 - Produkcja filmów kinowych i wideo oraz podobne usługi 71.25.00.00 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium W zadaniu nr 1 kwotą 1000 zł( jeden tysiąc złotych) W zadaniu nr 2 kwotą 5000 zł ( pięć tysięcy złotych) 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w następujących formach: a) pieniądzu, przelewem na konto bankowe Zamawiającego, Nr konta bankowego: 95 1240 2643 1111 0000 3778 1587 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych d) gwarancjach ubezpieczeniowych e) poręczeniach udzielanych przed podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późń. zm.) 4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: Wadium - zadanie nr 1 lub zadanie nr 2. 5. W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż pieniądzu, wymagane jest dołączenie do oferty dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa w punkcie IX.3 2-5 muszą zawierać określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wszystkie przypadki utraty wadium przez Wykonawcę określone w art. 46. ust 4a i 5 ustawy. 6. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi zawierać klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę na rzecz Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 7. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 8. Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpłynięcia środków na konto Zamawiającego. 9. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • w tym zakresie warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: W zadaniu nr 1 - co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu wirtualnego spaceru na podstawie panoram sferycznych z punktami interaktywnymi (hot points) wraz z przygotowaniem aplikacji web - o wartości co najmniej 40000 złotych brutto W zadaniu nr 2 co najmniej dwie usługi polegającą na wykonaniu digitalizacji architektoniczno konserwatorskiej z wykorzystaniem technik skanowania laserowego wraz z wykonaniem ortoobrazów wnętrz zabytkowych o powierzchni min 1500 m2 i kubaturze powyżej 4 000 m3 oraz o wartości przekraczającej 150 000 zł brutto każda.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • w tym zakresie warunkiem udziału w postępowaniu jest: w zadaniu nr 1 warunkiem jest dysponowanie min. dwoma osobami które posiadają wykształcenie wyższe techniczne i staż pracy w wykonywaniu i opracowywaniu digitalizacji obiektów zabytkowych (w tym fotografii i wykonywania panoram sferycznych) nie mniej niż 2lata w zadaniu nr 2 warunkiem jest dysponowanie min. dwoma osobami które posiadają wykształcenie wyższe ( w tym jedna musi posiadać wykształcenie wyższe fotogrametryczne) i staż pracy w wykonywaniu i opracowywaniu digitalizacji obiektów zabytkowych przy użyciu technik fotogrametrycznych (w tym z wykorzystaniem skanera laserowego) nie mniej niż 2 lata.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • w tym zakresie warunkiem udziału w postępowaniu jest: posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej w przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: W zadaniu nr 1 - co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu wirtualnego spaceru na podstawie panoram sferycznych z punktami interaktywnymi (hot points) wraz z przygotowaniem aplikacji web - o wartości co najmniej 40000 złotych brutto W zadaniu nr 2 co najmniej dwie usługi polegającą na wykonaniu digitalizacji architektoniczno konserwatorskiej z wykorzystaniem technik skanowania laserowego wraz z wykonaniem ortoobrazów wnętrz zabytkowych o powierzchni min 1500 m2 i kubaturze powyżej 4 000 m3 oraz o wartości przekraczającej 150 000 zł brutto każda.;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - termin realizacji - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.zamek-lancut.pl/pl/Aktualnosci/Przetargi/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum-Zamek w Łańcucie, ul. Zamkowa 1, 37-100 Łańcut, pokój Zamówień publicznych..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.06.2016 godzina 12:30, miejsce: Muzeum-Zamek w Łańcucie, ul. Zamkowa 1, 37-100 Łańcut, Sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Dofinansowanie w ramach Programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego w ramach MF EOG 2009 - 2014 i NMF 2009 - 2014..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.