eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Myślenice › sukcesywne dostawy tablic rejestracyjnych w 2006 rokuOgłoszenie z dnia 2005-11-08

POZYCJA 58881

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Myślenice: sukcesywne dostawy tablic rejestracyjnych w 2006 roku

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Powiat Myślenicki, do kontaktów: Tomasz Bombol, ul. M. Reja 13, 32-400 Myślenice, woj. małopolskie, tel. 012 2720456, 012 2720125, fax 012 2721214, e-mail: m.suder@powiat-myslenice.pl, www.powiat-myslenice.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. I.1). 4) Adres, na który należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. I.1).

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis 1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: sukcesywne dostawy tablic rejestracyjnych w 2006 roku. 1.3) Opis przedmiotu zamówienia: Sukcesywne dostawy tablic rejestracyjnych w 2006 roku. 1.4) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Myślenice. 1.5) Nomenklatura 1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 28.52.70.00 - Różne wyroby na bazie metalu Kod CPV wg słownika 2008: 44.42.30.00 - Artykuły różne 1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie. 1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie. 2) Wielkość lub zakres zamówienia 2.1) Wartość lub zakres zamówienia: ok. 300 000,00 złotych netto. 3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: data zakończenia: 31.12.2006;

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Wymagane wadium: 8 000,00 zł. 2) Warunki uczestnictwa 2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci: spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, warunki dodatkowe w SIWZ. Ocena spełniania warunków nastąpi na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń.

SEKCJA IV: TRYBY

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego zamówienia: 1.3) Przewid. liczba dostawców, którzy zostaną zapr. do skład. ofert: 2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 3) Informacje administracyjne 3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 22.12.2006. 3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 22.12.2006 godzina 10:00. 3.3) Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostat. term. skład. ofert. 3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 22.12.2006, godzina 10:30, Sala obrad w siedzibie Zamawiającego.

SEKCJA V: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 2) Data wysłania ogłoszenia: 31.10.2005.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.