eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Elbląg › DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWO-PAPIERNICZYCH W 2021 R.

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2020-09-29Ogłoszenie nr 588400-N-2020 z dnia 2020-09-29 r.

21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu: DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWO-PAPIERNICZYCH W 2021 R.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu, krajowy numer identyfikacyjny 28138539600000, ul. ul. Kwiatkowskiego  15 , 82-300  Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 261 313 015, e-mail 21wog@ron.mil.pl, faks 261 313 304.
Adres strony internetowej (URL): www.21wog.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/21wog
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.21wog.wp.mil.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
21 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Kwiatkowskiego 15, 82-300 Elbląg


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWO-PAPIERNICZYCH W 2021 R.
Numer referencyjny: 36/SZP/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowo-papierniczych w 2021 r. z podziałem na dwie części zamówienia: Część zamówienia nr 1-168 pozycji asortymentowych; Część zamówienia nr 2 - 298 pozycji asortymentowych. Szczegółowy wykaz pozycji asortymentowych ze wykazaniem ilości w załączniku nr 1. Zamówienie realizowane jest z wykorzystaniem prawa opcji. Opcja polega na powtórzeniu tego samego asortymentu dla ilości maksymalnych określonych w SIWZ. Jeśli ilości minimalne są równe ilości maksymalnej to oznacza, że dla danej pozycji asortymentowej nie stosuje się prawa opcji.

II.5) Główny kod CPV: 30190000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30199792-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-11-05

II.9) Informacje dodatkowe: Wymagany termin wykonania zamówienia od zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od 02.01.2021 r. do dnia 05.11.2021 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 2. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1)Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2) Dokumenty, o których mowa w ppkt 1) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ppkt 2) stosuje się odpowiednio. 4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty określone w pkt 1 lub 2 składa każdy z tych Wykonawców.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena brutto oferty dla ilości minimalnych60,00
Termin realizacji dostawy40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje zmiany umowy w przypadku: 1) zmiany przepisów prawnych, mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy; 2) w przypadku braku możliwości dostarczenia lub wymiany wadliwego przedmiotu umowy z powodu jego niedostępności w sprzedaży na rynku, Wykonawca zaoferuje inny spełniający wymagania techniczno - jakościowe wskazane w załącznikach nr 1 i 2 do umowy, co nie może jednak doprowadzić do zwiększenia ceny jednostkowej określonej w załączniku nr 2 do umowy. Powyższe możliwe jest na wniosek Wykonawcy (dopuszcza się złożenie wniosku faksem bądź drogą elektroniczną); 3) wystąpi konieczność zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy PZP; 4) zmiany wysokości wynagrodzenia w sytuacji, gdy nastąpi urzędowa zmiana stawki podatku VAT. 5) Zamawiający przewiduje zmiany umowy wynikające z art. 15r Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-07, godzina: 08:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu, ul. Kwiatkowskiego 15, 82-300 Elbląg, fax: 261 313 304, e-mail: 21wog@ron.mil.pl; 2. Inspektor ochrony danych 21 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Elblągu dostępny jest pod adresem e-mail: 21wog@ron.mil.pl 3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) RODO oraz art. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, dalej "ustawa Pzp" w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr 36/SZP/2020 na dostawę artykułów biurowo-papierniczych w 2021 r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 4.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp; 5.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6.Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 7.Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu; 8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 9.Posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; -na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 10.Nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. *Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Zamawiający dodatkowo informuje, że: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Część zamówienia nr 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowo-papierniczych w 2021 r.: Część zamówienia nr 1 - z podziałem na 168 pozycji asortymentowych: L.p. wyszczególnienie przedmiotu zamówienia, ilość minimalna, ilość maksymalna, jednostka miary,: 1. Bloczek (notes) samoprzylepny - 100 karteczek w kolorze żółtym, gładki lub z nadrukowaną linią lub kratką, wymiary 102x152mm. 175, 210 szt. 2. Bloczek (notes) samoprzylepny - 100 karteczek w kolorze żółtym, wymiary 51x38 mm 85, 116 szt. 3. Bloczek (notes) samoprzylepny - 100 karteczek w kolorze żółtym, wymiary 51x76mm 156, 176 szt. 4. Bloczek (notes) samoprzylepny - 100 karteczek w kolorze żółtym, wymiary 76x127mm 180, 260 szt. 5. Bloczek (notes) samoprzylepny - 100 karteczek w kolorze żółtym, wymiary 76x76mm 1068,1597 szt. 6. Bloczek (notes) samoprzylepny - 400 karteczek w żywych fluoroscencyjnych kolorach, wymiary 76x76 mm. 553, 744 szt. 7. Bloczek biały klejony (kostka biurowa) - o wymiarach 83x83x50 mm, zawiera min. 500 karteczek klejonych wzdłuż jednego boku. 654, 960 szt. 8. Bloczek kolorowy klejony (kostka biurowa) - o wymiarach 83x83x50 mm, zawiera min. 500 karteczek klejonych wzdłuż jednego boku. 189, 254 szt. 9. Blok do flipchartów gładki - o wymiarach co najmniej 650x1000 mm, z otworami umożliwiającymi mocowanie na tablicy, blok zawiera nie mniej niż 50 kartek o gramaturze min. 70 g/m2. 32, 44 szt. 10. Blok milimetrowy A3 - zawiera 20 arkuszy o gramaturze 80 g/m2, nadrukowana siatka w odstępach jednomilimetrowych oznaczonych cienką linią, kratki z mocniejszymi liniami co 10 mm, do rysunków technicznych. 6 6 szt. 11. Blok milimetrowy A4 - zawiera 25 arkuszy o gramaturze 80 g/m2, nadrukowana siatka w odstępach jednomilimetrowych oznaczonych cienką linią, kratki z mocniejszymi liniami co 10 mm, do rysunków technicznych. 8, 8 szt. 12. Blok notatnikowy (biurowy) - format A4, 100 kartek, kratka/linia, okładka miękka, klejony od góry, łatwe wyrywanie kartek. 173, 212 szt. 13. Blok notatnikowy (biurowy) - format A5, 100 kartek, kratka/linia, okładka miękka, klejony od góry, łatwe wyrywanie kartek. 116, 137 szt. 14. Blok notatnikowy (biurowy) - format A7, 80 kartek, kratka/linia, okładka miękka, klejony od góry, łatwe wyrywanie kartek. 20, 20 szt. 15. Blok rysunkowy - format A3, 20 kartek, gramatura min. 90 g/m2, biały. 41, 53 szt. 16. Blok rysunkowy - format A4, 20 kartek, gramatura min. 90 g/m2, biały. 50, 63 szt. 17. Blok techniczny - format A3, 10 kartek, gramatura min. 160 g/m2, czarny. 16, 21 szt. 18. Blok techniczny - format A3, 10 kartek, gramatura min. 170 g/m2, biały. 14, 19 szt. 19. Blok techniczny - format A3, 10 kartek, gramatura min. 170 g/m2, mix kolor. 53, 58 szt. 20. Blok techniczny - format A4, 10 kartek, gramatura min. 170 g/m2, biały. 106, 131 szt. 21. Blok techniczny - format A4, 10 kartek, gramatura min. 170 g/m2, mix kolor. 83, 98 szt. 22. Brystol (karton) - gramatura 250 g/m2, format B1 (1000x700mm), barwiony w masie, gładki, nieprzezroczysty, odporny na blaknięcie, do rysunku, dekoracji i celów kreślarskich, dostepny w nastepujących kolorach: czarny, czerwony, niebieski, granatowy, zielony, fioletowy, różowy, szary, żółty, kremowy i pomarańczowy 100, 115 szt. 23. Brystol - gramatura 250 g/m2, format B1 (1000x700mm), gładki, niefakturowany, do rysunku, dekoracji i celów kreślarskich, biały. 118, 146 szt. 24. Kalendarz biurkowy stojący pionowy na 2022 rok - wymiary min. 140x195 mm, kalendarium dwustronne trójjęzyczne, papier offsetowy, metalowa spirala, kolorowa okładka, podstawa z kartonu formowana w trójkątny stojak, układ - cały tydzień na stronie, w dolnym rogu skrócony kalendarz miesięczny, numeracja dni i tygodni, polskie święta i imieniny, miejsce na notaki. 704, 980 szt. 25. Kalendarz biurkowy stojący poziomy na 2022 rok - wymiary min. 285x120 mm, kalendarium dwustronne trójjęzyczne, papier offsetowy, metalowa spirala, kolorowa okładka, podstawa z kartonu formowana w trójkątny stojak, układ - cały tydzień na stronie, w dolnym rogu skrócony kalendarz miesięczny, numeracja dni i tygodni, polskie święta i imieniny, miejsce na notaki. 726, 1050 szt. 26. Kalendarz blokowy (podkład na biurko biuwar) na 2022 rok - wymiary 600x400 mm, blok zawiera 50 identycznych kart papieru offsetowego sklejonych wzdłuż jednego boku, na każdej kartce znajduje się kalendarium całego roku i miejsce na notatki, kalendarium trójjęzyczne z numeracją tygodni. 343, 460 szt. 27. Kalendarz książkowy (terminarz) na 2022 rok - format A4, min. 360+ 8 stron map, papier biały lub chamois 80 g/m2, kalendarium: PL/GB/D/RUS, imieniny i święta, fazy księżyca, wschody i zachody słońca, na dole strony kalenarium plan całego roku, oprawa twarda zmiękczona gąbką, materiał zbliżony do skóry naturalnej, układ stron: jeden dzień na stronie, sobota i niedziela na jednej stronie, wykończenie: blok kalendarza szyty oraz dodatkowo klejony, wzmocniony krepą, tasiemka oraz kapitałka, pereforacja narożników. Różne kolory oprawy 145, 216 szt. 28. Kalendarz książkowy (terminarz) na 2022 rok - format A4, min. 464 strony, układ 1 dzień na stronie, papier kremowy o gramaturze 70 g/m2, wycięty register dwuprzebiegowy, 2 tasiemki, druk dwukolorowy, oprawa skóropodobna w różnych kolorach, perforowane narożniki, polskie imieniny i święta, nazwy dni i miesięcy w czterech językach, u dołu strony skrócone kalendarium trzech miesięcy, wklejka - mapa Polski. 26, 39 szt. 29. Kalendarz książkowy (terminarz) na 2022 rok - format A5 148x208 mm, min. 400 stron, układ - jeden dzień na stronie, sobota i niedziela na stronie, nadrukowane miesięczne registry, skrócony kalendarz na lata 2021, 2022 i 2023, na każdej rozkładówce delikatny poddruk o tematyce wojskowej i skrócony kalendarz trzech miesięcy. Kalendarz zawiera: roczne plany pracy, przed każdym miesiącem miesięczny plan pracy, tygodniowy rozkład zajęć stałych, plan urlopów, rozliczenie przydzielonych limitów, bazę teleadresową MON, Sztabu Generalnego WP, jednostek wojskowych, dane personalne i firmy, miejsce na notatki, notes na adresy i telefony, polskie święta i imieniny, święta wojskowe, instrukcję pierwszej pomocy. Oprawa twarda szyta zmiękczona gąbką, tasiemka, numerowane strony. Różne kolory oprawy. 1457, 2040 szt. 30. Kalendarz książkowy (terminarz) na 2022 rok - format A5, min. 368 strony, układ - jeden dzień na stronie, sobota i niedziela na stronie, nadrukowane miesięczne registry, skrócone kalendarium 2021, 2022 i 2023. Kalendarz zawiera: roczne plany pracy, przed każdym miesiącem miesięczny plan pracy, tygodniowy rozkład zajęć stałych, dane personalne i firmy, miejsce na notatki, notes adresy i telefony, wschody i zachody Słońca/Księżyca, fazy Księżyca, polskie święta i imieniny, mapę Polski, tabelę odległości. Oprawa twarda skóropodobna w różnych kolorach, tasiemka, kapitałka, numerowane strony. 160, 210 szt. 31. Kalendarz książkowy (terminarz) na 2022 rok - format B5, min. 384 stron, 1 dzień na stronie oraz dodatkowe strony po zakończeniu każdego miesiąca, wycięty register dwuprzebiegowy, papier offset 70 g/m2 kremowy lub biały, wkładka minialis. samochodowy Polski, mapa polityczna Europy, dwie tasiemki, perforowane narożniki; opawa twarda skóropodobna w różnych kolorach. 162 210 szt. 32. Kalendarz książkowy (terminarz) na 2022 rok - format B6, 110x160 mm, układ 2 dni na stronie, min. 288 stron, 2 kolory, papier biały offset 70 g/m2, oprawa twarda w różnych kolorach, tasiemka, kapitałka, w kalendarzu m.in.: dane personalne i firmy, roczne i miesięczne plany pracy, wykaz podstawowych telefonów, miejsce na notatki, notes na adresy i telefony, wschody i zachody Słońca, fazy Księżyca, polskie święta i imieniny, mapa Polski. 335, 400 szt. 33. Kalendarz książkowy (terminarz) na 2022 rok, format A4, min. 416 stron, papier biały, blok 199x291mm, układ - jeden dzień na stronie, sobota i niedziela na osobnych stronach, przed każdym miesiącem planer, nadrukowane registry, kalendarium w językach: PL, GB, G, F, RUS, fazy księżyca, wschody i zachody słońca, kalendarium 2021, 2022, 2023, plan roku 2022, 2023, plan urlopoów, odległości pomiędzy ważniejszymi miejscowościami, odległości między miastami europejskimi, mapa autostrad w Polsce, przydatne informacje dla kierowców, instrukcja pierwszej pomocy, wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym, lotniska i porty lotnicze w Polsce, wybrane "długie weekendy" w 2022 r., tabela świąt ruchomych, strefy czasowe, znaki zodiaku, daty imienin, alfabetyczny skorowidz teleadresowy, blok kalendarza szyty nićmi, terminarz posiada barwne mapy przedstawiające Polskę i kraje europejskie, okładka jednobarwna, różne kolory oprawy 17, 25 szt. 34. Kalendarz książkowy (terminarz) na 2022 rok, format A4, min. stron 416, papier chamois, blok 199x291mm, układ jeden dzień na stronie, sobota i niedziela na osobnych stronach, przed każdym miesiącem planer, wycinane registry, kalendarium w językach: PL, GB, G, F, RUS, fazy księżyca, wschody i zachody słońca, kalendarium 2021, 2022, 2023, plan roku 2022, 2023, plan urlopoów, odległości pomiędzy ważniejszymi miejscowościami, odległości między miastami europejskimi, mapa autostrad w Polsce, przydatne informacje dla kierowców, instrukcja pierwszej pomocy, wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym, lotniska i porty lotnicze w Polsce, wybrane "długie weekendy" w 2022 r., tabela świąt ruchomych, strefy czasowe, znaki zodiaku, imieniny, alfabetyczny skorowidz teleadresowy, blok kalendarza szyty nićmi, terminarz posiada barwne mapy przedstawiające Polskę i kraje europejskie, okładka jednobarwna zamykana na magnes, różne kolory oprawy 15, 20 szt. 35. Kalendarz książkowy (terminarz) na 2022 rok, format A5, oprawa jednobarwna zamykana na magnes, min. 392 strony, układ jeden dzień na stronie, sobota i niedziela na stronie, papier biały, nadrukowane rgistry, narożniki perforowane, kalendarium w językach: PL, GB, G, F, RUS, fazy księżyca, wschody i zachody słońca, kalendarium 2021, 2022, 2023, plan roku 2022 i 2023, plan urlopów, informacje ogólne o Polsce, adresy ważniejszych instytucji państwowych, numery kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce, numery międzynarodowych połączeń telefonicznych, odległości pomiędzy ważniejszymi miejscowościami, odległości między miastami europejskimi, mapa autostrad w Polsce, przydatne informacje dla kierowców, instrukcja pierwszej pomocy, wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym, drogowe przejścia graniczne, lotniska i porty lotnicze w Polsce, dni wolne od pracy w wybranych krajach, wybrane "długie weekendy" w 2022 r., tabela świąt ruchomych, strefy czasowe, przeliczniki miar długości, prędkości i temperatury, ważne rocznice, znaki zodiaku, imieniny, alfabetyczny skorowidz teleadresowy, blok kalendarza szyty nićmi, barwne mapy Polski i krajów Europy. Oprawa twarda obustronnie zmiękczona gąbką, okładka imitująca skórę z metalowymi narożnikami, tasiemka, data na okładce tłoczona, różne kolory oprawy 30, 35 szt. 36. Kalendarz ścienny jednoplanszowy na 2022 rok - wymiary 68x100 cm, numeracja tygodni, papier kredowy o gramaturze min. 170 g/m2, trójjęzyczne kalendarium, numeracja tygodni, imieniny i święta, wykończenie - metalowe listwy, zdjęcie o tematyce: pejzaż, rośliny, zwierzęta, architektura, motoryzacja. 376, 440 szt. 37. Kalendarz ścienny trójdzielny na 2022 rok - wymiary 32x85 cm, w górnej części lakierowane zdjęcie o tematyce: pejzaż, rośliny, zwierzęta, architektura, motoryzacja; poniżej kalendarium trójdzielne (przedstawia miesiąc poprzedni, obecny i kolejny, miesiąc obecny w innym kolorze, każda z części odrywana oddzielnie), kalendarium trójjęzyczne z numeracją tygodni, imieniny, święta, pasek z przesuwanym okienkiem, dziurka do zawieszenia kalendarza. 1407, 1760 szt. 38. Kalendarz ścienny wieloplanszowy na 2022 rok - wymiary 33x50 cm, 13 plansz (z okładką), papier kredowy, zdjęcia o tematyce: pejzaż, rośliny, zwierzęta, architektura, motoryzacja, trójjęzyczne kalendarium, numeracja tygodni, imieniny i święta, wykończenie - spirala z metalową listwą. 141, 190 szt. 39. Kalka kreślarska - format A4, gramatura 90 g/m2, przezroczysta, o gładkiej i jednolitej powierzchni, odporna na drapanie i wielokrotne wymazywanie, nie żółknie, do kreślenia ołówkiem, może być używana w drukarkach i kserokopiarkach, opakowanie zawiera 100 sztuk 11, 14 op. 40. Kalka ołówkowa - format A4, powlekana woskiem, przeznaczona do sporządzania odbitek ręcznych, wielokrotnego użytku, kopie wyraźne, odporne na rozmazywanie, opakowanie zawiera 100 sztuk. Kolor niebieski lub fioletowy. 4, 4 op. 41. Kalka techniczna w rolce o wymiarach 1100 mm x 20 m - kreślarska, wysoko transparentna, o gładkiej i jednolitej powierzchni, nie żółknie, odporna na drapanie i wymazywanie, trwała, nadaje się do kreślenia ołówkiem, tuszem i mazakiem, możliwość zastosowania w drukarkach laserowych, kopiarkach i ploterach, przeznaczona m.in. do rysunku technicznego. 2, 2 rol. 42. Kołonotatnik - format A4, na spirali, w kratkę lub linię z marginesem, strony perforowane, 100 kartek, oprawa w jednolitym kolorze, ombre, dwu lub trzykolorowa bez motywów dziecięcych i młodzieżowych 142, 160 szt. 43. Kołonotatnik - format A4, przednia i tylna okładka wykonana z ekologicznego materiału wytwarzanego z pozostałości trzciny cukrowej, okładka z zaokrąglonymi rogami, gramatura papieru 70g/m2, podwójny grzbiet metalowy, dane personalne po prawej stronie, rodzaj liniatury krata/linia, ilość kartek 80, jednokolorowy 45, 55 szt. 44. Kołonotatnik - format A5, na spirali, w kratkę/linię z marginesem, strony perforowane, 160 kartek, oprawa w jednolitym kolorze, ombre, dwu lub trzykolorowa bez motywów dziecięcych i młodzieżowych 70, 100 szt. 45. Kołonotatnik - format A5, przednia i tylna okładka wykonana z ekologicznego materiału wytwarzanego z pozostałości trzciny cukrowej, okładka z zaokrąglonymi rogami, gramatura papieru 70 g/m2, podwójny grzbiet metalowy, dane personalne po prawej stronie, rodzaj liniatury krata/linia, ilość kartek 80, jednokolorowy 20, 25 szt. 46. Kołonotatnik - format A6, krata, 80 kartek, okładka kartonowa laminowana w jednolitym kolorze, podwójna spirala zamontowana na dłuższym boku. 20, 25 szt. 47. Kołonotatnik - format B5, na spirali, w kratkę/linię, strony perforowane, 100 kartek, oprawa w jednolitym kolorze, ombre, dwu lub trzykolorowa bez motywów dziecięcych i młodzieżowych 125, 150 szt. 48. Koperta B4 + HK RBD biała - wymiary 255x390x40 mm, gramatura 150 g/m2 1720, 2220 szt. 49. Koperta B4 HK biała - wymiary 250x353 mm, gramatura 100 g/m2 6110, 8360 szt. 50. Koperta B4 HK brązowa - wymiary 250x353 mm, gramatura 100 g/m2, nie może być wykonana z surowców wtórnych. 4500, 6500 szt. 51. Koperta B4 HK RBD biała - wymiary 250x353x38 mm, gramatura 150 g/m2 1020 1020 szt. 52. Koperta B4 HK RBD brązowa - wymiary 250x353x38 mm, gramatura 130 g/m2, nie może być wykonana z surowców wtórnych. 1970, 2720 szt. 53. Koperta B5 HK biała - wymiary 176x250 mm, gramatura 90 g/m2 6150, 9200 szt. 54. Koperta B5 HK brązowa - wymiary 176x250 mm, gramatura 90 g/m2, nie może być wykonana z surowców wtórnych. 5300, 6800 szt. 55. Koperta B5 HK RBD brązowa - wymiary 176x250x32 mm, gramatura 120 g/m2, nie może być wykonana z surowców wtórnych. 450, 650 szt. 56. Koperta bąbelkowa A11 - biała, wymiar wew. 100x165 mm, zew. 120x176 mm, z paskiem samoklejącym. 375, 380 szt. 57. Koperta bąbelkowa B12 - biała, wymiar wew. 120x225 mm, zew. 140x235 mm, z paskiem samoklejącym. 360, 380 szt. 58. Koperta bąbelkowa C13 - biała, wymiar wew. 150x215 mm, zew. 170x225 mm, z paskiem samoklejącym. 360, 360 szt. 59. Koperta bąbelkowa D14 - biała, wymiar wew. 180x265 mm, zew. 200x275 mm, z paskiem samoklejącym. 390, 410 szt. 60. Koperta bąbelkowa E15 - biała, wymiar wew. 220x265 mm, zew. 240x275 mm, z paskiem samoklejącym. 415, 420 szt. 61. Koperta bąbelkowa F16 - biała, wymiar wew. 220x340 mm, zew. 240x350 mm, z paskiem samoklejącym. 470, 690 szt. 62. Koperta bąbelkowa G17 - biała, wymiar wew. 230x340 mm, zew. 250x350 mm, z paskiem samoklejącym. 370, 370 szt. 63. Koperta bąbelkowa H18 - biała, wymiar wew. 270x360 mm, zew. 290x370 mm, z paskiem samoklejącym. 380, 380 szt. 64. Koperta bąbelkowa I19 - biała, wymiar wew. 300x445 mm, zew. 320x455 mm, z paskiem samoklejącym. 370, 370 szt. 65. Koperta bąbelkowa K20 - biała, wymiar wew. 350x470 mm, zew. 370x480 mm, z paskiem samoklejącym. 350, 350 szt. 66. Koperta bąbelkowa na płyty CD - wymiar wew. 180x165 mm, zew. 200x175 mm, z paskiem samoklejącym. 210, 230 szt. 67. Koperta biała C4 HK de lux - samoklejąca z paskiem, wymiary 229x324 mm, gramatura 120 g/m2, wnętrze koperty w kolorze granatowym. 500, 750 szt. 68. Koperta C3 HK biała - wymiary 324x458 mm, gramatura 100 g/m2 500, 500 szt. 69. Koperta C4 HK biała - wymiary 229x324 mm, gramatura 90 g/m2 7400 ,10400 szt. 70. Koperta C4 HK brązowa - wymiary 229x324 mm, gramatura 90 g/m2, nie może być wykonana z surowców wtórnych. 6000, 8500 szt. 71. Koperta C4 HK RBD biała - wymiary 229x324x38 mm, gramatura 150 g/m2 500, 750 szt. 72. Koperta C4 HK RBD brązowa - wymiary 229x324x38 mm, gramatura 130 g/m2, nie może być wykonana z surowców wtórnych. 1250, 1500 szt. 73. Koperta C5 HK biała - wymiary 162x229 mm, gramatura 90 g/m2 5050, 7550 szt. 74. Koperta C5 HK brązowa - wymiary 162x229 mm, gramatura 90 g/m2, nie może być wykonana z surowców wtórnych. 4100, 5850 szt. 75. Koperta C5 HK RBD brązowa - wymiary 162x229x32 mm, gramatura 120 g/m2, nie może być wykonana z surowców wtórnych. 2000, 2500 szt. 76. Koperta C6 HK biała - wymiary 114x162 mm, gramatura 80 g/m2 8510, 12760 szt. 77. Koperta C6 SK biała - okienko prawe/lewe, wymiary 114x162 mm, gramatura 75 g/m2 4030, 4280 szt. 78. Koperta depozytowa (bezpieczna) - format B4+ wymiary wewnętrzne 250x355 mm, wielkość 265x380 mm. 390, 480 szt. 79. Koperta depozytowa (bezpieczna) - format B5+ wymiary wewnętrzne 185x250 mm, wielkość 200x275 mm. 340, 430 szt. 80. Koperta depozytowa (bezpieczna) - format C3+ wymiary wewnętrzne 345x445 mm, wielkość 265x381mm. 290, 380 szt. 81. Koperta depozytowa (bezpieczna) - format M5+ wymiary wewnętrzne 140x230 mm, wielkość 155x255 mm. 390, 480 szt. 82. Koperta DL HK biała - wymiary 110x220 mm, gramatura 80 g/m2 5450, 7450 szt. 83. Koperta DL HK biała, okienko prawe/lewe, wymiary 110x220 mm, gramatura 80 g/m2 2450, 3450 szt. 84. Koperta E4 + HK RBD biała - wymiary 300x458x40 mm, gramatura 150 g/m2 100, 100 szt. 85. Koperta E4 HK RBD biała - wymiary 280x400x40 mm, gramatura 150 g/m2 120 ,120 szt. 86. Koperta E4 HK RBD brązowa - wymiary 280x400x40 mm, gramatura 150 g/m2, nie może być wykonana z surowców wtórnych. 1120, 1370 szt. 87. Koperta na płyty CD - biała z okienkiem o średnicy 108 mm, o wymiarze 127x127 mm, gramatura 80 g/m2. 500, 600 szt. 88. Koperta przestrzenna L-DS-220 biała - do wysyłania obszernej korespondencji, teczek, książek itp., wymiary 300x468x40mm, gramatura 2x110 g/m2, z paskiem klejącym. 340, 440 szt. 89. Koperta przestrzenna O-DS-180 biała - do wysyłania obszernej korespondencji, teczek, książek itp., wymiary 200x310x40 mm, gramatura 2x90g/m2, z paskiem klejącym. 210, 310 szt. 90. Koperta przestrzenna S-DS-200 biała - do wysyłania obszernej korespondencji, teczek, książek itp., wymiary 255x390x40mm, gramatura 2x100 g/m2, z paskiem klejącym. 360, 360 szt. 91. Notatnik format A7 - wymiary 8x11,5x1,5 cm, 128 stron w kratkę. Okładka wykonana z materiału skóropodobnego, obszywana w koło, przeszycie przy grzbiecie, wkład szyty, tasiemka, papier biały lub kremowy. Kolor okładki zielony, brązowy, zielony i czarny 47, 57 szt. 92. Notes wodoodporny - 50 impregnowanych karek w kratkę, na spirali, twarda oprawa, papier pokryty specjalną powłoką, dzięki której nie chłonie wody, wymiary 150x100 mm, tabela konwersji jednostek metrycznych, miarka w cm/calach. 232, 327 szt. 93. Papier (karton) wizytówkowy ozdobny - do wydruków m.in. dyplomów, zaproszeń i certyfikatów, dwustronnie tłoczony i metalizowany, struktura drewna, kolor złoty, format A4, gramatura 250g/m^2, opakowanie zawiera 20 arkuszy. 21, 21 op. 94. Papier (karton) wizytówkowy ozdobny - do wydruków m.in. dyplomów, zaproszeń i certyfikatów, kolor biały, format A4, gramatura 240g/m^2, opakowanie zawiera 20 arkuszy. 55, 71 op. 95. Papier (karton) wizytówkowy ozdobny - do wydruków m.in. dyplomów, zaproszeń i certyfikatów, kolor biały, metalizowany, tłoczenie papirus, format A4, opakowanie zawiera 20 arkuszy, gramatura 220g/m^2. 22, 22 op. 96. Papier (karton) wizytówkowy ozdobny - do wydruków m.in. dyplomów, zaproszeń i certyfikatów, kolor biały, tłoczony z rozświetlającymi drobinkami nadającymi delikatny połysk, format A4, gramatura 220g/m^2, opakowanie zawiera 20 arkuszy. 37, 37 op. 97. Papier (karton) wizytówkowy ozdobny - do wydruków m.in. dyplomów, zaproszeń i certyfikatów, kolor kremowy, dwustronny motyw złotych róż, format A4, gramatura 250g/m^2, opakowanie zawiera 20 arkuszy. 40, 55 op. 98. Papier (karton) wizytówkowy ozdobny - do wydruków m.in. dyplomów, zaproszeń i certyfikatów, kolor perłowa biel, dwustronnie tłoczony i metalizowany, faktura - mroźna mozaika, format A4, gramatura 230g/m^2, opakowanie zawiera 20 arkuszy. 23, 28 op. 99. Papier (karton) wizytówkowy ozdobny - do wydruków m.in. dyplomów, zaproszeń i certyfikatów, kolor perłowa biel, tłoczony i metalizowany, wzór fali mieni się pod różnymi kątami, format A4, gramatura 230g/m^2, opakowanie zawiera 20 arkuszy. 32, 38 op. 100. Papier (karton) wizytówkowy ozdobny - do wydruków m.in. dyplomów, zaproszeń i certyfikatów, tłoczony, format A4, gramatura 180 g/m2, opakowanie zawiera 20 arkuszy. Bezkwasowy. Deseń - sukno, kolor biały i kremowy 10, 10 op. 101. Papier (karton) wizytówkowy ozdobny - do wydruków m.in. dyplomów, zaproszeń i certyfikatów, tłoczony, format A4, gramatura 230 g/m2, opakowanie zawiera 20 arkuszy. Bezkwasowy. Deseń - czerpany, kolor biały i kremowy 110, 150 op. 102. Papier (karton) wizytówkowy ozdobny - do wydruków m.in. dyplomów, zaproszeń i certyfikatów, tłoczony, format A4, gramatura 230 g/m2, opakowanie zawiera 20 arkuszy. Bezkwasowy. Deseń - kora, kolor biały i kremowy 50, 70 op. 103. Papier (karton) wizytówkowy ozdobny - do wydruków m.in. dyplomów, zaproszeń i certyfikatów, tłoczony, format A4, gramatura 230 g/m2, opakowanie zawiera 20 arkuszy. Bezkwasowy. Deseń - płótno, kolor biały i kremowy 55, 82 op. 104. Papier (karton) wizytówkowy ozdobny - do wydruków m.in. dyplomów, zaproszeń i certyfikatów, tłoczony, format A4, gramatura 230g/m2, opakowanie zawiera 20 arkuszy. Deseń - kamień, kolor biały i kremowy 35, 52 op. 105. Papier do plotera - biały, szerokość 1067 mm, długość 30 m, gramatura 120 g/m^2. 13, 13 rol. 106. Papier do plotera - biały, szerokość 1067 mm, długość 30 m, gramatura 180g/m2. 23, 23 rol. 107. Papier do plotera - biały, szerokość 1067 mm, długość 50 m, gramatura 90 g/m^2. 13, 13 rol. 108. Papier do plotera - biały, szerokość 420 mm, długość 50 m, gramatura 80g/m2. 20, 20 rol. 109. Papier do plotera - biały, szerokość 594 mm, długość 30 m, gramatura 180g/m2. 5, 5 rol. 110. Papier do plotera - biały, szerokość 594 mm, długość 50 m, gramatura 80g/m2. 10, 10 rol. 111. Papier do plotera - biały, szerokość 610 mm, długość 30 m, gramatura 180 g/m2. 4, 4 rol. 112. Papier do plotera - biały, szerokość 610 mm, długość 50 m, gramatura 80g/m2. 8, 8 rol. 113. Papier do plotera - biały, szerokość 841 mm, długość 30 m, gramatura 180 g/m2. 10, 10 rol. 114. Papier do plotera - biały, szerokość 841 mm, długość 30 m, gramatura 80 g/m2. 7, 7 rol. 115. Papier do plotera - biały, szerokość 914 mm, długość 30 m, gramatura 120 g/m2. 10, 15 rol. 116. Papier do plotera - biały, szerokość 914 mm, długość 30 m, gramatura 180 g/m2. 4, 6 rol. 117. Papier do plotera - biały, szerokość 914 mm, długość 50 m, gramatura 80 g/m2. 20, 30 rol. 118. Papier foto - format A4, błyszczący papier fotograficzny, gramatura 260 g/m2. 20 arkuszy w opakowaniu. 20, 26 op. 119. Papier foto - format A4, błyszczący, gramatura 230 g/m2. 20 arkuszy w opakowaniu. 20 29 op. 120. Papier foto - format A4, magnetyczny błyszczący, wodoodporny, szybkoschnący, gramatura 320g/m2. 5 arkuszy w opakowaniu. 6, 9 op. 121. Papier foto - format A4, matowy, gramatura 190g/m2. 50 arkuszy w opakowaniu. 12,15 op. 122. Papier kancelaryjny - format A3, krata, w opakowaniu 500 arkuszy. 22, 22 op. 123. Papier ksero - format A3, białość min. 160 CIE, opakowanie zawiera 250 arkuszy, satynowy, gramatura 160g/m^2, bezpyłowy 10, 11 op. 124. Papier ksero - format A3, białość min. 160 CIE, opakowanie zawiera 250 arkuszy, satynowy, gramatura 200g/m^2, bezpyłowy 10, 11 op. 125. Papier ksero - format A3, do druku laserowego, atramentowego i kopiowania, gramatura 80g/m^2, 500 arkuszy w opakowaniu, bezpyłowy. Kolor czerwony, niebieski, zielony, żółty, pomarańczowy, różowy 23, 23 op. 126. Papier ksero - format A3, przeznaczony do wszystkich działań biurowych, do wydruków czarno białych, kolorowych i kopiowania, optymalna sztywność zapewnia niezawodne i szybkie działanie urządzeń, technologia ColorLok gwarantuje błyskawiczne wysychanie druku oraz pogłębione odcienie czerni i jednolite intensywne odcienie, gramatura 80g/m2, białość: CIE 161, opakowanie zawiera 500 arkuszy, z pasekiem ułatwiającym otwieranie. Informacje dotyczące gramatury oraz technologii ColorLok znajdują się na kartonach zbiorczych oraz na każdym opakowaniu. 255, 380 op. 127. Papier ksero - format A4, białość min. 160 CIE, opakowanie zawiera 250 arkuszy, gramatura 200g/m^2, bezpyłowy 20, 30 op. 128. Papier ksero - format A4, białość min. 160 CIE, opakowanie zawiera 250 arkuszy, gramatura 250g/m^2, bezpyłowy 15, 15 op. 129. Papier ksero - format A4, białość min. 160 CIE, opakowanie zawiera 250 arkuszy, satynowy, gramatura 120g/m^2, bezpyłowy 20, 30 op. 130. Papier ksero - format A4, białość min. 160 CIE, opakowanie zawiera 250 arkuszy, satynowy, gramatura 160g/m^2, bezpyłowy 22, 33 op. 131. Papier ksero - format A4, do druku laserowego, atramentowego i kopiowania, gramatura 160g/m^2, 250 arkuszy w opakowaniu, bezpyłowy. Kolor czerwony, niebieski, zielony, żółty, pomarańczowy, różowy 15, 15 op. 132. Papier ksero - format A4, do druku laserowego, atramentowego i kopiowania, gramatura 80g/m^2, 500 arkuszy w opakowaniu, bezpyłowy. Kolor czerwony, niebieski, zielony, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, szary i kremowy 12, 15 op. 133. Papier ksero - format A4, gramatura min. 200g/m2, opakowanie zawiera 250 arkuszy, kolor kremowy. 25, 29 op. 134. Papier ksero - format A4, kolor waniliowy, gramatura min. 160 g/m2. Opakowanie zawiera 250 kartek. 20, 30 op. 135. Papier ksero - format A4, przeznaczony do wszystkich działań biurowych, do wydruków czarno białych, kolorowych i kopiowania, optymalna sztywność zapewnia niezawodne i szybkie działanie urządzeń, technologia ColorLok gwarantuje błyskawiczne wysychanie druku oraz pogłębione odcienie czerni i jednolite intensywne odcienie, gramatura 80g/m2, białość: CIE 161, opakowanie zawiera 500 arkuszy, z pasekiem ułatwiającym otwieranie. Informacje dotyczące gramatury oraz technologii ColorLok znajdują się na kartonach zbiorczych oraz na każdym opakowaniu. 11000, 16200 op. 136. Papier ksero - format A5, przeznaczony do wszystkich działań biurowych, do wydruków czarno białych, kolorowych i kopiowania, optymalna sztywność zapewnia niezawodne i szybkie działanie urządzeń, technologia ColorLok gwarantuje błyskawiczne wysychanie druku oraz pogłębione odcienie czerni i jednolite intensywne odcienie, gramatura 80g/m2, białość: CIE 161, opakowanie zawiera 500 arkuszy, z pasekiem ułatwiającym otwieranie. 95, 140 op. 137. Papier ksero mix kolor - format A3, do druku laserowego, atramentowego i kopiowania, gramatura 80g/m^2, 5 kolorów po 20 arkuszy = 100 arkuszy w opakowaniu. 17, 19 op. 138. Papier ksero mix kolor - format A4, do druku laserowego, atramentowego i kopiowania, gramatura 80g/m^2, 5 kolorów po 20 arkuszy = 100 arkuszy w opakowaniu. 74, 108 op. 139. Papier ksero satynowy - format A4, gramatura 200g/m2, opakowanie zawiera 250 arkuszy przeznaczony do kolorowych drukarek laserowych, gładka powierzchnia, wysoka sztywność gwarantuje zadruk jedno i dwustronny. 26, 26 op. 140. Papier magnetyczny - format A4, biały z warstwą magnetyczną, nadaje się do wydruków zdjęć, kalendarzy, planów, wykresów itp. oraz do umieszczania ich na dowolnej metalowej powierzchni, do użytku we wszytskich typach drukarek, gramatura min. 260 g/m2 błyszczący 104, 148 szt. 141. Papier magnetyczny - format A4, biały z warstwą magnetyczną, nadaje się do wydruków zdjęć, kalendarzy, planów, wykresów itp. oraz do umieszczania ich na dowolnej metalowej powierzchni, do użytku we wszytskich typach drukarek, gramatura min. 260 g/m2 matowy 94, 110 szt. 142. Papier pakowy brązowy w rolce, po rozłożeniu wymiary 1x5 m, rolka zabezpieczona folią ochronną. 46, 56 szt. 143. Papier samoprzylepny biały - fomat A4 (etykieta samoprzylepna), przeznaczony do kserokopiarek, drukarek laserowych i atramentowych, jedna etykieta to jeden arkusz, rozmiar 210x297 mm, opakowanie zawiera 100 arkuszy. 320, 480 op. 144. Papier samoprzylepny biały - format B2, matowy. 102, 152 szt. 145. Papier samoprzylepny kolorowy - do stosowania w drukarkach atramentowych, laserowych i kserokopiarkach, format A4, 25 arkuszy w opakowaniu. Kolor czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony i niebieski 377, 473 op. 146. Papier samoprzylepny kolorowy- format B2, matowy, kolor zielony, niebieski, żółty, czerwony i pomarańczowy 210, 260 szt. 147. Papier termiczny - format A4 biały, opakowanie zawiera 100 arkuszy. 30, 45 op. 148. Pocztowa książka nadawcza - format A5, papier samokopiujący, bloczek = 80 kart 115, 170 szt. 149. Skorowidz - format A4, 192 kartek, w twardej lakierowanej oprawie, posiada wzmocniony grzbiet, szyte kartki, alfabetyczny wycięty register (24 litery). 5, 7 szt. 150. Skorowidz - format A5, 96 kartek, w twardej lakierowanej oprawie, posiada wzmocniony grzbiet, szyte kartki, alfabetyczny wycięty register (24 litery). 10, 15 szt. 151. Tektura introligatorska wymiary 70x100 cm, grubość 1,5 mm. 100, 150 szt. 152. Wkład do segregatora - format A4, gramatura 70-80 g/m2, wycięte otwory pozwalają na umieszczenie w każdym typie segregatora, liniatura kratka, kolor biały, 50 szt. w opakowaniu 5, 5 op. 153. Wkład do segregatora - format A5, gramatura 70-80 g/m2, wycięte otwory pozwalają na umieszczenie w każdym typie segregatora, liniatura kratka, kolor biały, 50 szt. w opakowaniu 5, 5 op. 154. Zakładki indeksujące - możliwe wielokrotne odrywanie i przyklejanie, 5 kolorów fluorescencyjnych po 25 karteczek w kształcie strzałki o wymiarach 12x44 mm, przezroczyste, foliowe z możliwością zapisu. 693, 1020 op. 155. Zakładki indeksujące - nadają się do oznaczania dokumentów, które należy archiwizować przez wiele lat, w połowie przezroczyste nie zasłaniają tekstu, można po nich pisać, wielokrotnie przyklejać i odklejać nie niszcząc powierzchni, opakowanie zawiera 3 kolory po 22 karteczki o wymiarach 25x38 mm. 50, 75 op. 156. Zakładki indeksujące - samoprzylepne, papierowe z możliwością zapisu, 5 kolorów po 100 karteczek o wymiarach 15x50 mm. 277, 294 op. 157. Zeszyt (brulion) - format A4, 160 kartek, kratka, oprawa twarda. 57, 85 szt. 158. Zeszyt (brulion) - format A4, 192 kartki, kratka, oprawa twarda. 199, 212 szt. 159. Zeszyt (brulion) - format A4, 96 kartek, kratka, oprawa miękka w jednolitym kolorze, ombre, dwu lub trzykolorowa bez motywów dziecięcych i młodzieżowych. 44, 64 szt. 160. Zeszyt (brulion) - format A4, 96 kartek, kratka, oprawa twarda w jednolitym kolorze, ombre, dwu lub trzykolorowa bez motywów dziecięcych i młodzieżowych. 266 ,318 szt. 161. Zeszyt (brulion) - format A4, 300 kartek, kratka, oprawa twarda. 50 ,54 szt. 162. Zeszyt (brulion) - format A5, 16 kartek, kratka, laminowana okładka w jednolitym kolorze, ombre, dwu lub trzykolorowa bez motywów dziecięcych i młodzieżowych. 1460 ,1660 szt. 163. Zeszyt (brulion) - format A5, 160 kartek, kratka, oprawa twarda. 55 ,67 szt. 164. Zeszyt (brulion) - format A5, 32 kartki, kratka, laminowana okładka w jednolitym kolorze, ombre, dwu lub trzykolorowa bez motywów dziecięcych i młodzieżowych. 2070, 3105 szt. 165. Zeszyt (brulion) - format A5, 60 kartek, kratka, zaznaczony margines, laminowana okładka w jednolitym kolorze, ombre, dwu lub trzykolorowa bez motywów dziecięcych i młodzieżowych. 332, 349 szt. 166. Zeszyt (brulion) - format A5, 80 kartek, kratka, zaznaczony margines, laminowana okładka w jednolitym kolorze, ombre, dwu lub trzykolorowa bez motywów dziecięcych i młodzieżowych. 73, 96 szt. 167. Zeszyt (brulion) - format A5, 96 kartek, kratka, zaznaczony margines, laminowana okładka w jednolitym kolorze, ombre, dwu lub trzykolorowa bez motywów dziecięcych i młodzieżowych. 208, 213 szt. 168. Zeszyt (brulion) - format A5, 96 kartek, kratka, zaznaczony margines, oprawa twarda w jednolitym kolorze, ombre, dwu lub trzykolorowa bez motywów dziecięcych i młodzieżowych. 138, 179 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30190000-7, 30199792-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-11-05
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto oferty dla ilości minimalnych60,00
Termin realizacji dostawy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wymagany termin wykonania zamówienia od zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od 02.01.2021 r. do dnia 05.11.2021 r.


Część nr: 2Nazwa: Część zamówienia nr 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowo-papierniczych w 2021 r.: Część zamówienia nr 2 - z podziałem na 298 pozycji asortymentowych: L.p. wyszczególnienie przedmiotu zamówienia, ilość minimalna, ilość maksymalna, jednostka miary,: 1. Album ofertowy (teczka ofertowa) - format A4, okładka wykonana z folii PP, wymienna etykieta na grzbiecie, 10 przezroczystych antystatycznych krystalicznych kieszeni, dokumenty wkładane od góry, kolor okładki: czarny, czerwony, niebieski, zielony 54, 70 szt. 2. Album ofertowy (teczka ofertowa) - format A4, okładka wykonana z folii PP, wymienna etykieta na grzbiecie, 20 przezroczystych antystatycznych krystalicznych kieszeni, dokumenty wkładane od góry, kolor okładki: czarny, czerwony, niebieski, zielony 53, 69 szt. 3. Album ofertowy (teczka ofertowa) - format A4, okładka wykonana z folii PP, wymienna etykieta na grzbiecie, 40 przezroczystych antystatycznych krystalicznych kieszeni, dokumenty wkładane od góry, kolor okładki: czarny, czerwony, niebieski, zielony 30, 41 szt. 4. Atrament do piór Waterman - przeznaczony do piór z tłoczkowym systemem napełniania, w szklanej butelce o pojemności 50 ml, kolor czarny i niebieski 3, 4 szt. 5. Cienkopis - plastikowa obudowa, kolor tuszu w kolorze zatyczki, końcówka fibrowa, grubość linii pisania 0,4 mm, komplet = 4 kolory (zielony, niebieski, czarny, czerwony) w etui. 843, 972 kpl. 6. Cienkopis - plastikowa obudowa, kolor tuszu w kolorze zatyczki, końcówka fibrowa, grubość linii pisania 0,4 mm, kolor czarny, czerwony, niebieski, zielony 749 1051 szt. 7. Cienkopis kreślarski - do kreślenia na papierze, brystolu, kalce, tusz pigmentowy, odporny na wodę, światło oraz mechaniczne ścieranie, nie przesiąka przez kartkę, końcówka fibrowa o grubości 0,1 mm, kolor czarny, czerwony, niebieski i zielony 146, 196 szt. 8. Cienkopis kreślarski - do kreślenia na papierze, brystolu, kalce, tusz pigmentowy, odporny na wodę, światło oraz mechaniczne ścieranie, nie przesiąka przez kartkę, końcówka fibrowa o grubości 0,5 mm, kolor czarny, czerwony, niebieski i zielony 125, 185 szt. 9. Cienkopis kreślarski - do kreślenia na papierze, brystolu, kalce, tusz pigmentowy, odporny na wodę, światło oraz mechaniczne ścieranie, nie przesiąka przez kartkę, końcówka fibrowa o grubości 0,8 mm, kolor czarny 146, 185 szt. 10. Datownik automatyczny samotuszujący - z tuszem koloru czarnego i niebieskiego, dostępny w wersji polskiej, angielskiej i cyfrowej, wysokość liter/cyfr 4 mm, łatwe uzupełnienie lub wymiana poduszki tuszującej, plastikowa wzmocniona obudowa ze stopką antypoślizgową. 235, 346 szt. 11. Deska z klipem i okładką - format A4, podwójna, zamykana bez zapięcia, okładka wykonana z twardej tektury i folii PCV, sprężysty mechanizm zaciskowy, kieszeń od wewnętrznej strony okładki, uchwyt na długopis, kolor czarny, czerwony, niebieski i zielony 480, 654 szt. 12. Deska z klipem i okładką - format A5, podwójna, zamykana bez zapięcia, okładka wykonana z twardej tektury i folii PCV, sprężysty mechanizm zaciskowy, kieszeń od wewnętrznej strony okładki, uchwyt na długopis, kolor czarny, czerwony, niebieski i zielony 132, 187 szt. 13. Deska z klipem pojedyncza - format A4, z tektury pokrytej folią PCV, mechanizm zaciskowy, kolor czarny, czerwony, niebieski i zielony 92, 107 szt. 14. Długopis automatyczny - gładki korpus z tworzywa sztucznego podkreślony stalowymi wykończeniami, nasadka ze szczotkowanej stali. Wyposażony w przyciskowy mechanizm wysuwania wkładu, grubość wkładu do długopisu F i M, kolor wkładu niebieski i czarny. W blistrze 143, 210 szt. 15. Długopis automatyczny - w plastikowej obudowie, kulka z węglików spiekanych, grubość końcówki 0,5 mm, grubość linii pisania 0,3 mm, długość linii pisania 4000 m, klips i gumowy uchwyt w kolorze tuszu. Kolor wkładu czerwony, czarny, niebieski, zielony. 5650, 7930 szt. 16. Długopis automatyczny - wykonany z lśniącego tworzywa, ozdobiony metalowym klipsem, obrączką oraz okuwką, obudowa dzielona w 1/3 wysokości, górna część ośmiokątna, posiada wymienny metalowy wkład wielkopojemny, średnica kulki 0,8 mm, grubość linii pisania 0,5-0,7mm, długość linii pisania 3500 m, róże kolory obudowy, tusz w kolorze niebieskim, czarnym, zielonym i czerwonym 960, 1375 szt. 17. Długopis automatyczny - wykonany z tworzywa, wymienny wkład z atramentem o niskiej zawartości wiskozy, pisze po drukach samokopiujących, końcówka kulkowa 0,7 mm (oznaczona na klipsie), dwie gumowe wkładki w części chwytnej. Obudowa w kolorze czarnym, białym, niebieskim i bordo, kolor wkładu - niebieski. 1468, 2180 szt. 18. Długopis automatyczny - z wymiennym wkładem, przeznaczony do pisania w ekstremalnych warunkach, można nim pisać w pozycji pionowej, po wilgotnym papierze i gdy temperatura spadnie do -20°C. Automatycznie chowany wkład napełniony pod ciśnieniem, nie wylewa się, transparentna obudowa pozwala na śledzenie poziomu tuszu, gumowy uchwyt i plastikowy klips, grubość linii pisania 0,3 mm, grubość końcówki 0,7 mm (oznaczona na klipsie), kolor wkładu czarny, niebieski, czerwony 40, 60 szt. 19. Długopis na sprężynce leżący z przylepcem - wymienny wkład w kolorze niebieskim, sprężynka rozciągliwa do 2 m powraca do swojego stanu, stabilna przylepna podstawka. 124, 169 szt. 20. Długopis z zatyczką - ergonomiczny trójkątny korpus, zatyczka z klipsem i transparentna obudowa w kolorze tuszu, tusz ULV szybko wysycha i nie rozmazuje się, grubość końcówki 1mm, grubość linii pisania 0,4 mm, kolor czarny, czerwony, niebieski i zielony. 1635, 2100 szt. 21. Długopis z zatyczką - wymienny wkład, przezroczysta obudowa umożliwiająca obserwację zużycia tuszu, mosiężna kulka pisząca, wodoodporny tusz, grubość linii pisnia 1 mm, długość linii pisnia 2000 m, zatyczka z klipsem w kolorze tuszu, kolor czarny, czerwony, niebieski i zielony 3140, 4550 szt. 22. Długopis żelowy - automatyczny z wymiennym wkładem, przezroczysta obudowa pozwalająca kontrolować stopień zużycia tuszu, klips oraz gumowy uchwyt w kolorze wkładu, grubość linii pisania 0,5 mm, tusz wodoodporny, odporny na blaknięcie, kolor czarny, czerwony, niebieski i zielony. 3738, 4845 szt. 23. Dziurkacz - metalowy mechanizm i obudowa, antypoślizgowa podstawa, posiada wskaźnik środka strony oraz ogranicznik formatu (A4,A5,A6,888), łatwy do opróżnienia pojemnik na konfetti, dziurkuje jednorazowo 10-12 kartek o gramaturze 80 g/m2, 2 dziurki o średnicy 5,5 mm, odstęp między dziurkami 80 mm. 10, 15 szt. 24. Dziurkacz - metalowy mechanizm i obudowa, antypoślizgowa podstawa, posiada wskaźnik środka strony oraz ogranicznik formatu (A4,A5,A6,888), łatwy do opróżnienia pojemnik na konfetti, dziurkuje jednorazowo 40 kartek o gramaturze 80 g/m2, 2 dziurki o średnicy 5,5 mm, odstęp między dziurkami 80 mm. 164, 246 szt. 25. Dziurkacz - metalowy mechanizm i obudowa, gumowana rękojeść, antypoślizgowa podstawa, posiada wskaźnik środka strony oraz ogranicznik formatu (A4,Q1,Q2,A5,A6,888), łatwy do opróżnienia pojemnik na konfetti, dziurkuje jednorazowo 65 kartek o gramaturze 80 g/m2, 2 dziurki o średnicy 5,5 mm, odstęp między dziurkami 80 mm. 34, 44 szt. 26. Dziurkacz na 4 dziurki - metalowy mechanizm i obudowa w kolorze czarnym, posiada ogranicznik formatu (A4,A5,A6,888), łatwy do opróżnienia pojemnik na konfetti, dziurkuje 35 kartek o gramaturze 80 g/m2, odstęp między dziurkami: 80 mm, średnica dziurki 5,5 mm. 19, 28 szt. 27. Flamaster - końcówka odporna na wciśnięcie i rozwarstwianie, intensywne kolory odporne na blaknięcie, łatwozmywalny tusz na bazie wody, wentylowana skuwka, 18 różnych kolorów w opakowaniu. 52, 72 op. 28. Flamaster - końcówka odporna na wciśnięcie i rozwarstwianie, intensywne kolory odporne na blaknięcie, łatwozmywalny tusz na bazie wody, wentylowana skuwka, 6 różnych kolorów w opakowaniu. 58, 85 op. 29. Folia (okładka) do bindowania - format A4, przezroczysta do oprawy dokumentów, grubość 150 MIC, 100 sztuk w opakowaniu. 84, 125 op. 30. Folia (okładka) do bindowania - format A4, przezroczysta do oprawy dokumentów, grubość 200 MIC, 100 sztuk w opakowaniu, kolor zielony, niebieski, żółty i czerwony. 56, 77 op. 31. Folia (okładka) do bindowania - format A4, przezroczysta do oprawy dokumentów, grubość 200 MIC, 100 sztuk w opakowaniu. 119, 178 op. 32. Folia do drukarek laserowych i kserokopiarek - format A4, bezbarwna, grubość min. 100 mic, samoprzylepna, z silikonowym papierem zabezpieczającym, łatwa do oderwania od podkładu, do wydruków oraz zabezpieczania gotowych map, rysunków itp., opakowanie zawiera 10 sztuk 35, 50 op. 33. Folia do drukarek laserowych i kserokopiarek - format A4, błyszcząca, bezbarwna, grubość min. 100 mic., samoprzylepna, z silikonowym papierem zabezpieczającym, łatwa do oderwania od podkładu, opakowanie zawiera 100 sztuk 17, 23 op. 34. Folia do laminowania błyszcząca - fomat A4, grubość 2x100 mic., sztywna, krystalicznie przejrzysta, antystatyczna, opakowanie zawiera 100 sztuk 211, 316 op. 35. Folia do laminowania błyszcząca - format A3, grubość 150 mic, sztywna, krystalicznie przejrzysta, antystatyczna, opakowanie zawiera 100 sztuk 26, 37 op. 36. Folia do laminowania błyszcząca - format A3, grubość 175 mic, sztywna, krystalicznie przejrzysta, antystatyczna, opakowanie zawiera 100 sztuk 5, 7 op. 37. Folia do laminowania błyszcząca - format A3, grubość 2x100 mic, sztywna, krystalicznie przejrzysta, antystatyczna, opakowanie zawiera 100 sztuk 27, 38 op. 38. Folia do laminowania błyszcząca - format A3, grubość 2x125 mic, sztywna, krystalicznie przejrzysta, antystatyczna, opakowanie zawiera 100 sztuk 5, 7 op. 39. Folia do laminowania błyszcząca - format A4, grubość 175 mic., sztywna, krystalicznie przejrzysta, antystatyczna, opakowanie zawiera 100 sztuk 8, 10 op. 40. Folia do laminowania błyszcząca - format A4, grubość 2x125 mic., sztywna, krystalicznie przejrzysta, antystatyczna, opakowanie zawiera 100 sztuk 75 ,112 op. 41. Folia do laminowania błyszcząca - format A4, grubość 2x80 mic., sztywna, krystalicznie przejrzysta, antystatyczna, opakowanie zawiera 100 sztuk 7, 10 op. 42. Folia do laminowania dwustronnie matowa - fomat A3, grubość 2x80 mic., sztywna, krystalicznie przejrzysta, antystatyczna, opakowanie zawiera 100 sztuk 7, 8 op. 43. Folia do laminowania dwustronnie matowa - format A3, grubość 2x100 mic, sztywna, krystalicznie przejrzysta, antystatyczna, opakowanie zawiera 100 sztuk 19, 27 op. 44. Folia do laminowania dwustronnie matowa - format A4, grubość 2x100 mic, sztywna, krystalicznie przejrzysta, antystatyczna, opakowanie zawiera 100 sztuk 129, 191 op. 45. Folia do laminowania dwustronnie matowa - format A4, grubość 2x125 mic, sztywna, krystalicznie przejrzysta, antystatyczna, opakowanie zawiera 100 sztuk 5, 6 op. 46. Folia do laminowania matowa - format A4, grubość 2x80 mic, sztywna, krystalicznie przejrzysta, antystatyczna, opakowanie zawiera 100 sztuk 23, 34 op. 47. Folia do laminowania samoprzylepna - fomat A3, grubość 2x100 mic., sztywna, krystalicznie przejrzysta, antystatyczna, opakowanie zawiera 100 sztuk 3, 3 op. 48. Folia do laminowania samoprzylepna - fomat A4, grubość 2x100 mic., sztywna, krystalicznie przejrzysta, antystatyczna, opakowanie zawiera 100 sztuk 3 3 op. 49. Folia do map - gładka, przezroczysta, z możliwością trwałego nanoszenie napisów foliopisem, grubość folii min. 50 mic, szer.150 cm, duża wytrzymałość mechaniczna, odporność na działanie wody i temperatur. Rolka = 50 m. Wymagania Zamawiającego spełni m.in. folia Estrofol. 20, 30 rol. 50. Folia do map - wysokoprzezroczysta, gładka, szerokość 150 cm, grubość 100 mic, nie ulega zmianom technicznym w temp. do 40-o C na otwartej przestrzeni, odporna na opady atmosferyczne, możliwość trwałego nanoszenia napisów foliopisem, rolka = 250 m. 6, 7 rol. 51. Folia do map (oleata) - grubość folii 0,2 mm, przezroczysta, w rolce o szerokość 2 m i długość 20 m, służy do nanoszenia sytuacji taktycznej za pomocą foliopisów. 30, 43 rol. 52. Folia do plotera - w rolce o wymiarach 914mm x 30 m, grubość 100mic, podwójnie matowa, przeznaczona do rysunków, map i diagramów, do druku dwustronnego, zapewnia dobrą chłonność oraz optymalny czas schnięcia, odporna na działanie mechaniczne, nadaje się do archiwizacji. 2, 2 rol. 53. Foliopis grubość B (1-2,5 mm) - ścięta końcówka, permanentny, do pisania na foliach do rzutników, płytach CD i DVD oraz gładkich powierzchniach typu szkło, folia, porcelana, klisza fotograficzna; dzięki formule dry safe można pozostawić min. 2 dni bez skuwki i nie zaschnie; atrament na bazie alkoholu, wodoodporny, bezzapachowy, szybkoschnący i odporny na rozmazywanie, obudowa i skuwka wykonane z polipropylenu, skuwka z klipsem w kolorze atramentu. Komplet składa się z czterech sztuk (po 1 sztuce w kolorach: czarnym, czerwonym, niebieskim i zielonym) w sztywnym plastikowym etui z zawieszką. 203, 300 kpl. 54. Foliopis grubość B (1-2,5 mm) - ścięta końcówka, permanentny, do pisania na foliach do rzutników, płytach CD i DVD oraz gładkich powierzchniach typu szkło, folia, porcelana, klisza fotograficzna; dzięki formule dry safe można pozostawić min. 2 dni bez skuwki i nie zaschnie; atrament na bazie alkoholu, wodoodporny, bezzapachowy, szybkoschnący i odporny na rozmazywanie, obudowa i skuwka wykonane z polipropylenu, skuwka z klipsem w kolorze atramentu. Kolor czarny, czerwony, niebieski, zielony, brązowy i żółty. 375, 460 szt. 55. Foliopis grubość F (0,6 mm) - okrągła końcówka, permanentny, do pisania na foliach do rzutników, płytach CD i DVD oraz gładkich powierzchniach typu szkło, folia, porcelana, klisza fotograficzna; dzięki formule dry safe można pozostawić min. 2 dni bez skuwki i nie zaschnie; atrament na bazie alkoholu, wodoodporny, bezzapachowy, szybkoschnący i odporny na rozmazywanie, obudowa i skuwka wykonane z polipropylenu, skuwka z klipsem w kolorze atramentu. Kolor czarny, czerwony, niebieski, zielony, brązowy i żółty. 586, 730 szt. 56. Foliopis grubość F (0,6 mm) - okrągła końcówka, permanentny, do pisania na foliach do rzutników, płytach CD i DVD oraz gładkich powierzchniach typu szkło, folia, porcelana, klisza fotograficzna; dzięki formule dry safe można pozostawić min. 2 dni bez skuwki i nie zaschnie; atrament na bazie alkoholu, wodoodporny, bezzapachowy, szybkoschnący i odporny na rozmazywanie, obudowa i skuwka wykonane z polipropylenu, skuwka z klipsem w kolorze atramentu. Komplet składa się z czterech sztuk (po 1 sztuce w kolorach: czarnym, czerwonym, niebieskim i zielonym) w sztywnym plastikowym etui z zawieszką. 255, 370 kpl. 57. Foliopis grubość M (1 mm) - okrągła końcówka, niezmywalny, do pisania na foliach do rzutników, płytach CD i DVD oraz gładkich powierzchniach typu szkło, folia, porcelana, klisza fotograficzna; dzięki formule dry safe można pozostawić min. 2 dni bez skuwki i nie zaschnie; atrament na bazie alkoholu, wodoodporny, bezzapachowy, szybkoschnący i odporny na rozmazywanie, obudowa i skuwka wykonane z polipropylenu, skuwka w kolorze atramentu. Kolor czarny, czerwony, niebieski, zielony, brązowy i żółty. 366, 510 szt. 58. Foliopis grubość M (1 mm) - okrągła końcówka, permanentny, do pisania na foliach do rzutników, płytach CD i DVD oraz gładkich powierzchniach typu szkło, folia, porcelana, klisza fotograficzna; dzięki formule dry safe można pozostawić min. 2 dni bez skuwki i nie zaschnie; atrament na bazie alkoholu, wodoodporny, bezzapachowy, szybkoschnący i odporny na rozmazywanie, obudowa i skuwka wykonane z polipropylenu, skuwka z klipsem w kolorze atramentu. Komplet składa się z czterech sztuk (po 1 sztuce w kolorach: czarnym, czerwonym, niebieskim i zielonym) w sztywnym plastikowym etui z zawieszką. 200, 300 kpl. 59. Foliopis grubość S (0,4 mm) - okrągła końcówka, permanentny, do pisania na foliach do rzutników, płytach CD i DVD oraz gładkich powierzchniach typu szkło, folia, porcelana, klisza fotograficzna; dzięki formule dry safe można pozostawić min. 2 dni bez skuwki i nie zaschnie; atrament na bazie alkoholu, wodoodporny, bezzapachowy, szybkoschnący i odporny na rozmazywanie, obudowa i skuwka wykonane z polipropylenu, skuwka z klipsem w kolorze atramentu. Komplet składa się z czterech sztuk (po 1 sztuce w kolorach: czarnym, czerwonym, niebieskim i zielonym) w sztywnym plastikowym etui z zawieszką. 231, 340 kpl. 60. Foliopis grubość S (0,4 mm) - okrągła końcówka, permanentny, do pisania na foliach do rzutników, płytach CD i DVD oraz gładkich powierzchniach typu szkło, folia, porcelana, klisza fotograficzna; dzięki formule dry safe można pozostawić min. 2 dni bez skuwki i nie zaschnie; atrament na bazie alkoholu, wodoodporny, bezzapachowy, szybkoschnący i odporny na rozmazywanie, obudowa i skuwka wykonane z polipropylenu, skuwka z klipsem w kolorze atramentu. Kolor czarny, czerwony, niebieski, zielony, brązowy i żółty. 429, 590 szt. 61. Gąbka (czyścik) o tablicy magnetycznej suchościeralnej - posiada warstwę magnetyczną co pozwala przytwierdzić ją do tablicy magnetycznej, wykonana z tworzywa sztucznego, spód wykończony filcem, nie rysuje powierzchni tablicy, ergonomiczny kształt, wymiary co najmniej 110x57x25 mm. 61, 69 szt. 62. Grzbiet do bindownicy - format A4 z tworzywa sztucznego, szerokość 10 mm, binduje do 65 kartek o gramaturze 80g/m2, różne kolory. 1030, 1540 szt. 63. Grzbiet do bindownicy - format A4 z tworzywa sztucznego, szerokość 12 mm, binduje do 105 kartek o gramaturze 80g/m2, różne kolory. 820, 1220 szt. 64. Grzbiet do bindownicy - format A4 z tworzywa sztucznego, szerokość 14 mm, binduje do 125 kartek o gramaturze 80g/m2, różne kolory. 290, 370 szt. 65. Grzbiet do bindownicy - format A4 z tworzywa sztucznego, szerokość 16 mm, binduje do 145 kartek o gramaturze 80g/m2, różne kolory. 340, 480 szt. 66. Grzbiet do bindownicy - format A4 z tworzywa sztucznego, szerokość 19 mm, binduje do 165 kartek o gramaturze 80g/m2, różne kolory. 230, 340 szt. 67. Grzbiet do bindownicy - format A4 z tworzywa sztucznego, szerokość 20 mm, binduje do 180 kartek o gramaturze 80g/m2, różne kolory. 160, 240 szt. 68. Grzbiet do bindownicy - format A4 z tworzywa sztucznego, szerokość 22 mm, binduje do 210 kartek o gramaturze 80g/m2, różne kolory. 140, 170 szt. 69. Grzbiet do bindownicy - format A4 z tworzywa sztucznego, szerokość 25 mm, binduje do 240 kartek o gramaturze 80g/m2, różne kolory. 160, 235 szt. 70. Grzbiet do bindownicy - format A4 z tworzywa sztucznego, szerokość 28 mm, binduje do 270 kartek o gramaturze 80g/m2, różne kolory. 150, 190 szt. 71. Grzbiet do bindownicy - format A4 z tworzywa sztucznego, szerokość 32 mm, binduje do 300 kartek o gramaturze 80g/m2, różne kolory. 360, 260 szt. 72. Grzbiet do bindownicy - format A4 z tworzywa sztucznego, szerokość 38 mm, binduje do 350 kartek o gramaturze 80g/m2, różne kolory. 260, 360 szt. 73. Grzbiet do bindownicy - format A4 z tworzywa sztucznego, szerokość 45 mm, binduje do 440 kartek o gramaturze 80g/m2, różne kolory. 70, 70 szt. 74. Grzbiet do bindownicy - format A4 z tworzywa sztucznego, szerokość 5 mm, binduje do 10 kartek o gramaturze 80g/m2, różne kolory. 850, 1250 szt. 75. Grzbiet do bindownicy - format A4 z tworzywa sztucznego, szerokość 51 mm, binduje do 510 kartek o gramaturze 80g/m2, różne kolory. 160, 210 szt. 76. Grzbiet do bindownicy - format A4 z tworzywa sztucznego, szerokość 6 mm, binduje do 25 kartek o gramaturze 80g/m2, różne kolory. 800, 1200 szt. 77. Grzbiet do bindownicy - format A4 z tworzywa sztucznego, szerokość 8 mm, binduje do 45 kartek o gramaturze 80g/m2, różne kolory. 900, 1300 szt. 78. Grzbiet drutowy do bindownicy - format A4 z metalu, średnica grzbietu 11 mm (7/16''), binduje 68-80 kartek o grubości 80 mic, różne kolory. 100, 100 szt. 79. Grzbiet drutowy do bindownicy - format A4 z metalu, średnica grzbietu 12,7 mm (1/2"), binduje 81-100 kartek o grubości 80 mic, różne kolory. 100, 100 szt. 80. Grzbiet drutowy do bindownicy - format A4 z metalu, średnica grzbietu 14,3 mm (9/16"), binduje 101-115 kartek o grubości 80 mic, różne kolory. 100, 100 szt. 81. Grzbiet drutowy do bindownicy - format A4 z metalu, średnica grzbietu 4,8 mm (3/16''), binduje 2-15 kartek o grubości 80 mic, różne kolory. 100, 100 szt. 82. Grzbiet drutowy do bindownicy - format A4 z metalu, średnica grzbietu 6,4 mm (1/4''), binduje 16-40 kartek o grubości 80 mic, różne kolory. 100, 100 szt. 83. Grzbiet drutowy do bindownicy - format A4 z metalu, średnica grzbietu 8 mm (5/16''), binduje 41-55 kartek o grubości 80 mic, różne kolory. 100, 100 szt. 84. Grzbiet drutowy do bindownicy - format A4 z metalu, średnica grzbietu 9,5 mm (3/8''), binduje 56-65 kartek o grubości 80 mic, różne kolory. 100, 100 szt. 85. Gumka biurowa - do ścierania grafitu z papieru oraz z matowej folii kreślarskiej, nie niszczy ścieranej powierzchni, owinięta w celofan, posiada ruchomą kartonową osłonkę, wymiary min. 43x19x13 mm. 1000, 1458 szt. 86. Gumka biurowa - dwuczęściowa, część biała do ścierania ołówków i kredek, część niebieska do atramentu. Wymiary min. 41x18x11 mm. 878, 1219 szt. 87. Gumka biurowa czarna - do stosowania na papierze i folii, nie niszczy ścieranej powierzchni, nie pęka, nie twardnieje, nie brudzi; w kartonowej osłonce, zapakowana w folię, wymiary min. 43x17x11 mm 215, 303 szt. 88. Gumki recepturki - wykonane z materiału o zwiększonej domieszce kauczuku 60-80%, wytrzymałe i elastyczne, ulegają naturalnemu rozkładowi, nie uszkadzają produktów, z którymi się zetkną, średnica 120mm, opakowanie 1 kg 11, 13 op. 89. Holder (identyfikator) typ - P - przezroczysta obudowa, do przepustek wojskowych, zawieszka pozioma z klipsem, wymiary 110x70 mm. 376, 506 szt. 90. Holder (identyfikator) z klipsem - mieści dwie karty/przepustki o wymiarach min. 54x85 mm, wykonany z przezroczystego, sztywnego tworzywa, zawieszka pionowa i pozioma. 320, 440 szt. 91. Holder (identyfikator) z klipsem - mieści kartę/przepustkę o wymiarach min. 54x85 mm, wykonany z przezroczystego, sztywnego tworzywa, zawieszka pionowa i pozioma. 1080, 1560 szt. 92. Holder (identyfikator) z taśmą - mieści kartę/przepustkę o wymiarze min. 54x85 mm, wykonany z przezroczystego, sztywnego tworzywa, zawieszka pozioma. 560, 771 szt. 93. Igła introligatorska 15 cm - do nakłuwania papieru i zszywania dokumentów, duże oczko pozwala na szycie dratwą lub grubymi nićmi. 11, 12 szt. 94. Klej biurowy - przeznaczony do klejenia na zimno drewna z drewnem, materiałami drewnopochodnymi, tekturą, papierem, tkaninami, filcem i tworzywami sztucznymi. Nadaje się do prac archiwizacyjnych i introligatorskich, np. do klejenia teczek/okładek, nie brudzi powierzchni, pojemność 100 g 211, 260 szt. 95. Klej biurowy - przeznaczony do klejenia skóry naturalnej i sztucznej, gumy, tkanin i filcu, w tubce o pojemności 40 ml 651, 910 szt. 96. Klej biurowy - służy do błyskawicznego klejenia metalu, gumy, szkła, porcelany, ceramiki, plastiku, drewna, materiałów porowatych, bezbarwny, w tubce o pojemności 2 g 199, 215 szt. 97. Klej biurowy introligatorski - wodny, niebrudzący, przezroczysty i elastyczny po wyschnięciu, nadaje się do klejenia: grzbietów książek, brył geometrycznych, drewna, kasetonów, papieru, korka, tkaniny, ceramiki, folii aluminiowej, puzzli, modeli styropianowych, kryształowych wazonów. W tubce z aplikatorem o pojemności 45 g 10, 15 szt. 98. Klej biurowy polimerowy - przeznaczony do klejenia styropianu, kasetonów, płytek ceramicznych, ceramiki, szkła, drewna, materiałów drewnopodobnych, korka, wykładzin dywanowych, sztucznej skóry, papieru ze sobą oraz w różnych kombinacjach, w tubce o pojemności 50 ml 512, 712 szt. 99. Klej biurowy w płynie - bezbarwny, mocno wiążący, nie zawiera rozpuszczalników, nie niszczy ani nie marszczy klejonej warstwy, służy do precyzyjnego klejenia m.in. papieru, kartonu, zdjęć, z metalową kulką do nanoszenia kleju, pojemnosć 50 ml. 415, 615 szt. 100. Klej biurowy w sztyfcie 22 g bezbarwny i bezwonny, przeznaczony do papieru, fotografii, tektury i tkanin. 603, 744 szt. 101. Klips do indenyfikatorów - metalowy klips z paskiem z mocnego matowego tworzywa, zakończone plastikowym zatrzaskiem, 100 sztuk w opakowaniu. 9, 9 op. 102. Klipy biurowe 15 mm - metalowe, galwanizowane, w opakowaniu 12 sztuk 324, 393 op. 103. Klipy biurowe 19 mm - metalowe, galwanizowane, w opakowaniu 12 sztuk 368, 511 op. 104. Klipy biurowe 25 mm - metalowe, galwanizowane, w opakowaniu 12 sztuk 337, 481 op. 105. Klipy biurowe 32 mm - metalowe, galwanizowane, w opakowaniu 12 sztuk 274, 397 op. 106. Klipy biurowe 41 mm - metalowe, galwanizowane, w opakowaniu 12 sztuk 167, 226 op. 107. Klipy biurowe 51 mm - metalowe, galwanizowane, w opakowaniu 12 sztuk 332, 425 op. 108. Korektor w pisaku - z metalową cienką końcówką, wewnątrz kulka ułatwiająca mieszanie, szybkoschnący, koryguje pismo ręczne i komputerowe, przezroczysta skuwka z klipsem, pojemność 12 ml. 343, 509 szt. 109. Korektor w płynie - w buteleczce o pojemności 20 ml, nakrętka z zamocowanym pędzelkiem, szybkoschnący, koryguje pismo ręczne i komputerowe. 92, 124 szt. 110. Korektor w taśmie - szerokość taśmy 4,2 mm, długość 10 m, mechanizm samonaprężenia taśmy, transparentna obudowa pozwala na kontrolę stopnia zużycia taśmy, umożliwia natychmiastowe pisanie po korygowanej powierzchni. 296 411 szt. 111. Koszulka foliowa 15x7,5 cm z zawieszką - na kartę magazynową, wykonana ze sztywnej folii krystalicznej. Perforacja umożliwiająca zawieszenie w poziomie. 2000, 3000 szt. 112. Koszulka foliowa 15x9,5 cm z zawieszką - na kartę magazynową, wykonana ze sztywnej folii krystalicznej. Perforacja umożliwiająca zawieszenie w poziomie. 2000, 3000 szt. 113. Koszulka krystaliczna z klapką - format A4, otwierana z boku, boczna klapka zabezpiecza dokumenty przed wypadaniem, grubość folii min. 100 mic., 10 sztuk w opakowaniu 27, 40 op. 114. Koszulka na dokumenty krystaliczna - format A4, otwierana z góry, przezroczysta, wykonana z folii polipropylenowej o gramaturze min. 50 mic., wzmocniony pasek z multiperforacją, 100 sztuk w opakowaniu 825, 1234 op. 115. Koszulka na dokumenty krystaliczna - format A5, otwierana z góry, przezroczysta, wykonana z folii polipropylenowej o gramaturze min. 50 mic., wzmocniony pasek z multiperforacją, 100 sztuk w opakowaniu 184, 256 op. 116. Koszulka na dokumenty poszerzana - format A4, otwierana z góry, krystaliczna, przezroczysta struktura folii, atystatyczna, wzmocniony pasek z preforacją, rozszerzane dno i boki umożliwią przechowywanie materiałów w formacie A4 o grubości do 25 - 28 mm, harmonijkowy bok umożliwia włożenie katalogów, grubość folii 180 mic. 104, 155 szt. 117. Koszulka na dokumenty poszerzana - format szerszy niż A4 (A4+), pozwala przechowywać większą ilość kartek, otwierania z góry, wymiary wew. 220x300mm, grubość folii 120 mic, w opakowaniu 10 sztuk 30, 45 op. 118. Koszulka na dokumenty poszerzana z klapką - format A4, krystaliczna, otwierana z góry, przezroczysta struktura folii, atystatyczna, wzmocniony pasek z preforacją, rozszerzane dno i boki umożliwią przechowywanie materiałów w formacie A4 i grubości do 25 mm, harmonijkowy bok umożliwia włożenie katalogów, grubość folii 180 mic. 107, 140 szt. 119. Koszulka na dokumenty z suwakiem - format A4, folia krystaliczna, uniwersalna perforacja, na prawym boku suwak zamykający. 213, 306 szt. 120. Kreda biała - niepyląca, niekrusząca się, długość min. 8 cm, 100 sztuk w opakowaniu. 16, 18 op. 121. Kredka dermatograf wielozadaniowa - do pisania po gładkich powierzchniach m.in. folii, szkle, porcelanie, nadaje się do opisywania płyt CD/DVD. Odporność na światło oraz warunki atmosferyczne, opakowanie zawiera 6 kolorów (niebieski, czerwony, zielony, czarny, brązowy, żółty). 14, 21 op. 122. Kredki ołówkowe - ergonomiczny trójkątny kształt, grubość grafitu min. 3,8 mm, intensywne, nasycone kolory, technologia klejenia (SV) ogranicza łamanie grafitu nawet podczas upadku, powierzchnia kredek pokryta lakierem na bazie wody, posiada antypoślizgowe punkciki, łatwe temperowanie przy użyciu standardowych temperówek, opakowanie zawiera 12 kolorów. 28, 38 kpl. 123. Kredki ołówkowe - wykonane z drewna cedrowego, miękki grafit o dużej zawartości pigmentu łatwo się rozprowadza i zachowuje trwałość na powierzchni matowej i gładkiej, odporne na działanie wilgoci, światła i wody, opakowanie zawiera 24 kolory. 16, 24 kpl. 124. Kredki świecowe - 12 kolorów w kartonowym pudełku z zawieszką, każda kredka posiada papierową owijkę ochronną. 20, 22 kpl. 125. Linijka dowódcza - szablon z symbolami wojskowymi zgodnymi z symbolami NATO, 2 linijki w komplecie, linijka nr 1- wymiary 190x90x1,2 mm oraz nr 2 - wymiary 200x100x1 mm, wykonane z pomarańczowego transparentnego plastiku podniesienie ponad powierzchnię rysunku, rozmiar końcowki piszącej 0,35-0,5 mm. 167, 250 kpl. 126. Linijka metalowa 150 cm - bez uchwytu, wyposażona w gumową antypoślizgową wkładkę, duża precyzja kreślenia, precyzyjnie tłoczona skala zgodna z normą, podcięcie do rysowania tuszem. 6, 6 szt. 127. Linijka metalowa 100 cm - bez uchwytu, wyposażona w gumową antypoślizgową wkładkę, duża precyzja kreślenia, precyzyjnie tłoczona skala zgodna z normą, podcięcie do rysowania tuszem. 22, 29 szt. 128. Linijka metalowa 30 cm - bez uchwytu, posiada trwałą nieścieralną podziałkę i precyzyjny nadruk skali zgodny z normą 113, 161 szt. 129. Linijka metalowa 50 cm - bez uchwytu, posiada trwałą nieścieralną podziałkę i precyzyjny nadruk skali zgodny z normą 54, 78 szt. 130. Linijka plastikowa 20 cm - przezroczysta, wykonana z polistyrenu, odporna na odkształcenia i złamania, posiada trwałą nieścieralną podziałkę i precyzyjny nadruk skali zgodny z normą. 895, 1140 szt. 131. Linijka plastikowa 30 cm - przezroczysta, wykonana z polistyrenu, odporna na odkształcenia i złamania, posiada trwałą nieścieralną podziałkę i precyzyjny nadruk skali zgodny z normą. 214, 267 szt. 132. Linijka plastikowa 40 cm - przezroczysta, wykonana z polistyrenu, odporna na odkształcenia i złamania, posiada trwałą nieścieralną podziałkę i precyzyjny nadruk skali zgodny z normą. 70, 70 szt. 133. Linijka plastikowa 50 cm - przezroczysta, wykonana z polistyrenu, odporna na odkształcenia i złamania, posiada trwałą nieścieralną podziałkę i precyzyjny nadruk skali zgodny z normą. 68, 70 szt. 134. Listwa wsuwana (grzbiet wsuwany) 12 mm - przeznaczona na dokumenty w formacie A4, listwa wykonana z tworzywa sztucznego posiadająca przynajmniej jedną zaokrągloną krawędź ułatwiającą nasuwanie grzbietu na dokument, różne kolory. 790, 1100 szt. 135. Listwa wsuwana (grzbiet wsuwany) 15 mm - przeznaczona na dokumenty w formacie A4, listwa wykonana z tworzywa sztucznego posiadająca przynajmniej jedną zaokrągloną krawędź ułatwiającą nasuwanie grzbietu na dokument, różne kolory. 520, 735 szt. 136. Listwa wsuwana (grzbiet wsuwany) 3 mm - przeznaczona na dokumenty w formacie A4, listwa wykonana z tworzywa sztucznego posiadająca przynajmniej jedną zaokrągloną krawędź ułatwiającą nasuwanie grzbietu na dokument, różne kolory. 1150 ,1665 szt. 137. Listwa wsuwana (grzbiet wsuwany) 6 mm - przeznaczona na dokumenty w formacie A4, listwa wykonana z tworzywa sztucznego posiadająca przynajmniej jedną zaokrągloną krawędź ułatwiającą nasuwanie grzbietu na dokument, różne kolory. 940, 1410 szt. 138. Listwa wsuwana (grzbiet wsuwany) 9 mm - przeznaczona na dokumenty w formacie A4, listwa wykonana z tworzywa sztucznego posiadająca przynajmniej jedną zaokrągloną krawędź ułatwiającą nasuwanie grzbietu na dokument, różne kolory. 1070,1590 szt. 139. Magnes do tablic magnetycznych - średnica 24 mm, opakowanie zawiera 10 sztuk 246, 327 op. 140. Magnes do tablic magnetycznych - średnica 40 mm, opakowanie zawiera 10 sztuk 150, 216 op. 141. Marker do tablic suchościeralnych 4 kolory+gąbka. Marker - okrągła końcówka z tuszem na bazie alkoholu, naturalny zapach, ergonomiczny kształt, grubość linii pisania 1,5 mm, kolory: czarny, czerwony, niebieski i zielony. Gąbka z warstwą magnetyczną posiada uchwyt, w którym można umieścić markery. 344 416 op. 142. Marker do tablicy suchościeralnej - okrągła końcówka, grubość linii 1-3mm, szybkoschnący tusz na bazie alkoholu, nie zawiera ksylenu ani toulenu, kolor czarny, czerowny, niebieski i zielony 157, 157 szt. 143. Marker dwustronny - do pisania na folii oraz płytach CD/DVD tusz olejowy szybkoschnący, dwie końcówki, jedna o grubości 0,5 mm, druga 1 mm, kolor czarny, czerwony i niebieski 30, 30 szt. 144. Marker olejowy - fibrowa końcówka pisząca 0,8-1,2 mm, szybkoschnący, wodoodporny, niezmywalny tusz olejowy, do pisania po różnych powierzchniach szorstkich, gładkich i tłustych takich jak: metal, szkło, kamień, drewno, plastik i styropian, kolor czarny, biały, niebieski, zielony, czerwony, złoty, srebrny 10, 15 szt. 145. Marker olejowy - fibrowa końcówka pisząca 2,5 mm, szybkoschnący, wodoodporny, niezmywalny tusz olejowy, do pisania po różnych powierzchniach szorstkich, gładkich i tłustych takich jak: metal, szkło, kamień, drewno, plastik i styropian, kolor czarny, biały, niebieski, zielony, czerwony, złoty, srebrny 50, 73 szt. 146. Marker permanentny końcówka okrągła - szybkoschnący, do pisania m.in. po: papierze, metalu, szkle, plastiku, drewnie, tusz odporny na działanie promieni słonecznych i wody, grubość linii pisania 1-3 mm, długość linii pisania min. 780 m, 4 kolory w etui (czarny, czerwony, niebieski i zielony) 160, 195 kpl. 147. Marker permanentny końcówka okrągła - szybkoschnący, do pisania m.in. po: papierze, metalu, szkle, plastiku, drewnie, tusz odporny na działanie promieni słonecznych i wody, grubość linii pisania 1-3 mm, długość linii pisania min. 780 m, kolor czarny, czerwony, niebieski i zielony 182, 222 szt. 148. Marker permanentny końcówka ścięta - szybkoschnący, do pisania m.in. po: papierze, metalu, szkle, plastiku, drewnie, tusz odporny na działanie promieni słonecznych i wody, grubość linii pisania 1-5 mm, długość linii pisania min. 580 m, 4 kolory w etui (czarny, czerwony, niebieski i zielony) 140, 165 kpl. 149. Marker permanentny końcówka ścięta - szybkoschnący, do pisania m.in. po: papierze, metalu, szkle, plastiku, drewnie, tusz odporny na działanie promieni słonecznych i wody, grubość linii pisania 1-5 mm, długość linii pisania min. 580 m, kolor czarny, czerwony, niebieski i zielony 139, 155 szt. 150. Mata do cięcia papieru - samogojąca, rozmiar 45x60 cm, grubość 3 mm, na powierzchni maty znajdują się podziałki, kąty i wzory pomocne w dokonywaniu obliczeń i cięciu papieru. 12, 17 szt. 151. Mata do cięcia papieru - samogojąca, rozmiar 90x60 cm, grubość 3 mm, na powierzchni maty znajdują się podziałki, kąty i wzory pomocne w dokonywaniu obliczeń i cięciu papieru. 10, 14 szt. 152. Mechanizm ściągający do identyfikatorów (retraktor/skipass typu jojo) - obudowa z tworzywa sztucznego wzmocnionego metalem, wymiary min. 55x35mm, w górnej części karabińczyk a na tylnej ściance zaczep do zamocowania identyfikatora np. do ubrania, wewnątrz obudowy znajduje się linka rozciągana do 80 cm, na końcu linki minikarabińczyk oraz metalowy zatrzask/klips. Kolor czarny, niebieski i szary. 110, 160 szt. 153. Naboje atramentowe (wkłady) do póra PARKER 5 sztuk w opakowaniu, długie, kolor czarny i niebieski. 171, 230 op. 154. Naboje atramentowe (wkłady) do póra PARKER 5 sztuk w opakowaniu, krótkie, kolor czarny i niebieski. 20, 24 op. 155. Naboje atramentowe (wkłady) do pióra Waterman, opakowanie zawiera 8 sztuk, kolor czarny i niebieski. 50, 65 op. 156. Nici lniane typu dratwa, bielone, do zszywania dokumentów, na nawojach 25 dkg 50, 69 szt. 157. Nożyczki biurowe - długość 16 cm, trwałe ostrze z hartowanej stali nierdzewnej, uchwyt wykończony miękkim tworzywem odpornym na pęknięcia i odpryski. 274, 388 szt. 158. Nożyczki biurowe - długość 21 cm, trwałe ostrze z hartowanej stali nierdzewnej, uchwyt wykończony miękkim tworzywem odpornym na pęknięcia i odpryski. 383 ,559 szt. 159. Nóż biurowy - z wymiennym ostrzem, do cięcia papieru, posiada wysuwane łamane ostrze z blokadą, prowadnica 9 mm. 197, 283 szt. 160. Nóż biurowy - z wymiennym ostrzem, do cięcia papieru, posiada wysuwane, łamane ostrze z blokadą, prowadnica 18 mm. 333, 478 szt. 161. Nóż do otwierania kopert - ostrze ze stali nierdzewnej, rękojeść z tworzywa sztucznego, długość noża razem z uchwytem 19 cm. 7, 8 szt. 162. Numerator automatyczny - 6-cyfrowy, metalowa konstrukcja, plastikowy ergonomiczy uchwyt, wysokość czcionki min. 4 mm, wkład samotuszujący, opcja powtarzania co 0.1.2.3.4.6. 12 razy. 10, 11 szt. 163. Ofertówka (obwoluta) typ L - format A4, wykonana z foli PCV 200 mic., otwierana na górze i wzdłuż brzegu, krystaliczna, posiada wycięcie na palec ułatwiające umieszczanie dokumentów, zaokrąglony narożnik, opakowanie zawiera 25 sztuk 71, 92 op. 164. Okładka (karton) do bindowania - format A4, błyszcząca, gramatura 250g/m2, w opakowaniu 100 sztuk, różne kolory 43, 58 op. 165. Okładka (karton) do bindowania - format A4, faktura skóropodobna, gramatura 250g/m^2, opakowanie zawiera 100 sztuk, kolor granatowy, niebieski, czarny, czerwony, bordowy, biały i zielony 403, 603 op. 166. Okładka kanałowa twarda A4 A - pokryta okleiną o fakturze lnu, mieści do 95 kartek, kolor czarny, granatowy, bordo, zielony, szary 7, 7 szt. 167. Okładka kanałowa twarda A4 B - pokryta okleiną o fakturze lnu, mieści do 125 kartek, kolor czarny, granatowy, bordo, zielony, szary 2, 2 szt. 168. Okładka na dyplom - bez nadruku, format A4, wykonana z grubego kartonu pokrytego okleiną skóropodobną, biała wklejka, okładka zaopatrzona w ozdobny sznureczek oraz przezroczysty pasek pozwalający przytrzymać dokument. Kolor czarny, niebieski/granatowy, zielony, czerwony i bordowy 450, 575 szt. 169. Okładki do termobindownicy (termookładki) - przód przejrzysta folia 150 mic, tył błyszczący karton w kolorze białym 250 g/m^2, format A4 w opakowaniu 10 sztuk, szerokość grzbietu 12 mm 1, 1 op. 170. Okładki do termobindownicy (termookładki) - przód przejrzysta folia 150 mic, tył błyszczący karton w kolorze białym 250 g/m^2, format A4 w opakowaniu 10 sztuk, szerokość grzbietu 15/16 mm 1, 1 op. 171. Okładki do termobindownicy (termookładki) - przód przejrzysta folia 150 mic, tył błyszczący karton w kolorze białym 250 g/m^2, format A4 w opakowaniu 10 sztuk, szerokość grzbietu 45 mm. 1, 1 op. 172. Ołówek - bez gumki, grafitowy o trójkątnym przekroju, antypoślizgowa strefa uchwytu pokryta drobnymi gumowymi punkcikami, pokryty lakierem wodnym, twardość B, zaostrzony. 40, 60 szt. 173. Ołówek - z gumką, grafitowy o trójkątnym przekroju, antypoślizgowa strefa uchwytu pokryta drobnymi gumowymi punkcikami, pokryty lakierem wodnym, twardość HB, zaostrzony. 2822, 3710 szt. 174. Ołówek - z gumką, hexagonalny, bezdrzewny, elastyczny korpus z żywicy syntetycznej, niełamiący grafit HB, zaostrzony. 2100, 2611 szt. 175. Ołówek automatyczny - metalowy, gumowy uchwyt, metalowa końcówka, przycisk i klips, automatycznie chowana głowica, system łatwego uzupełniania grafitów, grubość wkładu 0,5 mm. 505, 677 szt. 176. Ostrze łamane do noży w rozmiarze 18 mm, ze stali nierdzewnej, opakowanie zawiera 10 sztuk 132, 184 op. 177. Ostrze łamane do noży w rozmiarze 9 mm, ze stali nierdzewnej, opakowanie zawiera 10 sztuk 52, 73 op. 178. Pasek skoroszytowy (wąsy do skoroszytów) - wykonany z folii, metalowe wąsy, listewka dociskowa, perforacja szerokości 6 i 8 cm umożliwiająca wpięcie do segregatora, w opakowaniu 25 szt., różne kolory 20, 23 op. 179. Pinezki metalowe - potrójnie galwanizowane, opakowanie zawiera 100 sztuk 282, 404 op. 180. Pinezki typu beczułki - do tablic korkowych, długość całkowita 23 mm, mix kolor, opakowanie zawiera 50 sztuk 395, 494 op. 181. Pióro kulkowe - grubość końcówki 0,5 mm, grubość linii pisania 0,25 mm, tusz błyskawicznie zasycha i jest odporny na działania wody oraz światła, szara silikonowa końcówka umożliwia poprawę błędów i pomyłek, kolor obudowy w kolorze tuszu, wymienny wkład, kolor niebieski i czarny 95, 95 szt. 182. Pióro kulkowe - grubość końcówki 0,7 mm, grubość linii pisania 0,35 mm, tusz błyskawicznie zasycha i jest odporny na działania wody oraz światła, szara silikonowa końcówka umożliwia poprawę błędów i pomyłek, kolor obudowy w kolorze tuszu, wymienny wkład, kolor niebieski, czerwony, zielony i czarny 350, 520 szt. 183. Pióro kulkowe - wykonane z tworzywa sztucznego, płynny tusz pigmentowy, wodoodporny, odporny na blaknięcie, nie wylewa się przy zmienionym ciśnieniu atmosferycznym. Średnica kulki piszącej 0,8 mm, grubość linii pisania 0,6 mm. Wymienny wkład. Kolor niebieski i czarny 140, 210 szt. 184. Pióro kulkowe - z tworzywa sztucznego, średnica kulki piszącej 0,5 mm, grubość linii pisania 0,3 mm. Kolor obudowy odpowiada kolorowi tuszu, posiada okienko pozwalające na kontrolę zużycia tuszu. Tusz pigmentowy, wodoodporny i odporny na blaknięcie. Kapilarny system podawania tuszu zapewnia płynność pisania. Długość linii pisania 1500 m. Kolor czarny, czerwony, zielony i niebieski 614, 918 szt. 185. Pióro kulkowe - korpus i skuwka wykonane z czarnej, czerwonej lub niebieskiej żywicy, wykończenia ze stali nierdzewnej, w kartonowym etui, z wkładem koloru czarnego i niebieskiego. 55, 75 szt. 186. Plastelina 12 kolorów - nie klei się do rąk, plastelina jest zabezpieczona folią i umieszczona w kartonowym pudełku. 222, 275 op. 187. Plastelina 6 kolorów - nie klei się do rąk, plastelina jest zabezpieczona folią i umieszczona w kartonowym pudełku. 295, 412 op. 188. Płyn do zmywania folii i tablic konferencyjnych w sprayu - czyści wszelkie markery oraz zanieczyszczenia z folii i tablic suchościeralnych, na bazie alkoholu, antystatyczny, pojemność 220-250 ml. 151, 210 szt. 189. Podajnik do taśmy klejącej - wykonany z tworzywa sztucznego, nie przesuwa się po powierzchni podczas odrywania taśmy, z metalowym nożykiem, max. wymiar taśmy 19mmx 33m 6, 6 szt. 190. Podkład na biurko (mata) - wykonany z tworzywa sztucznego z przezroczystą folią, pod folię można włożyć informacje, równo przylega do biurka, nie ślizga się, wymiary min. 650x490 mm, kolor czarny i niebieski. 32, 47 szt. 191. Podkład na biurko z organizerem zawierającym kalendarz, notes oraz piórnik na przybory piśmiennicze. Wykonany z dermy, wymiary 700x500 mm. Dostępny w kolorze czarnym, zielonym, granatowym, bordowym 37, 50 szt. 192. Poduszka do stempli nasączona - w metalowym pudełku o wymiarach 110x70mm, nasączona tuszem bez dodatku oleju w kolorach: czarnym, czerwonym, niebieskim, zielonym i filoletowym. 95, 129 szt. 193. Poduszka do stempli nienasączona - w metalowym pudełku o wymiarach 110x70mm, wykonana z materiału magazynującego wilgoć, odporna na wysychanie. 53, 79 szt. 194. Pojemnik magnetyczny na spinacze - plastikowy w kształcie walca, górna część z magnesem i dwoma otworami do wyjmowania spinaczy, dolna część przezroczysta, wewnątrz przegroda pozwalająca na przechowywanie dwóch rodzajów spinaczy. 118, 166 szt. 195. Pojemnik na czasopisma (gazetownik) - wykonany z tektury pokrytej folią polipropylenową o strukturze płótna, szerokość grzbietu 75 mm, pojemność 750 kartek A4 o gramaturze 80 g/m2, ściana grzbietowa z wymienną etykietą opisową, wycięcie na palec. Składane, łatwe w montażu, różne kolory. 26, 36 szt. 196. Pojemnik na dokumenty (czasopisma) - pionowy, wykonany z odpornego na pęknięcia plastiku, przeznaczony na katalogi, foldery itp., posiada wycięcie na palec ułatwiające wkładanie i zdejmowanie pojemnika z półki, ażurowy, ścięte boki ułatwiają wkładanie i wyjmowanie dokumentów, posiada naklejoną etykietę do opisu, pojemność do 850 kartek o gramaturze 80 g/m2, wymiary min. 245x85x315 mm, różne kolory. 34, 44 szt. 197. Pojemnik na dokumenty (czasopisma) - plastikowy, pionowy, przeznaczony na czasopisma, katalogi i inne dokumenty o formacie A4, wzmocniona podstawa gwarantuje stabilność pojemnika, niższy przód ułatwia wkładanie i wyjmowanie dokumentów, częściowo wycięty grzbiet, wymiary: 69x320x265 mm 36, 46 szt. 198. Półka metalowa na dokumenty formatu A4 - czteropoziomowa ze stojakiem, wykonana z lakierowanej siateczki, kolor czarny i srebrny 30, 30 szt. 199. Półka na dokumenty formatu A4, wykonana z tworzywa sztucznego, bezbarwna, z przodu miejsca na naklejania etykiet, przód profilowany zabezpieczającu przód przed wypadaniem, możliwość łączenia w pionie oraz kaskadowo. 332, 402 szt. 200. Przekładki do segregatora liczbowe - format A4, wykonane z polipropylenu o gramaturze min. 120 g/m^2, kolorowe lub szare indeksy, multiperforacja pozwalająca na użycie w każdym segregatorze, karta informacyjno - opisowa, nadruk 1-10. 7, 7 op. 201. Przekładki do segregatora liczbowe - format A4, wykonane z polipropylenu o gramaturze min. 120 g/m^2, kolorowe lub szare indeksy, multiperforacja pozwalająca na użycie w każdym segregatorze, karta informacyjno - opisowa, nadruk 1-20. 12, 12 op. 202. Przekładki do segregatora liczbowe - format A4, wykonane z polipropylenu o gramaturze min. 120 g/m^2, kolorowe indeksy, multiperforacja pozwalająca na użycie w każdym segregatorze, karta informacyjno - opisowa, nadruk 1-31. 11, 15 op. 203. Przekładki do segregatora liczbowe - format A4, wykonane z polipropylenu o gramaturze min. 120 g/m^2, kolorowe indeksy, multiperforacja pozwalająca na użycie w każdym segregatorze, karta informacyjno - opisowa, nadruk 1-5. 7, 7 op. 204. Przekładki do segregatorów - format 1/3 A4 (240x105 mm), do wpinania w pionie i poziomie, wykonane z kartonu o gramaturze 190 g/m2, 100 sztuk w opakowaniu. Różne kolory 60, 90 op. 205. Przekładki do segregatorów alfabetyczne - format A4, wykonane z polipropylenu o gramaturze min. 120 g/m^2, kolorowe indeksy, multiperforacja pozwalająca na użycie w każdym segregatorze, karta informacyjno - opisowa, nadruk A-Z. 13, 17 op. 206. Przybornik na biurko bezbarwny lub dymny - wykonany z odpornego na pęknięcia polistyrenu, posiada 4 przegrody na artykuły piszące, 1 przegrodę na karteczki i 1 przegrodę na wizytówki, wymiary min. 105x155x101 130, 165 szt. 207. Pudło archiwizacyjne - pudło z tektury falistej bezkwasowej pozwalajace przechowywać pudełka na akta, segregatory, dokumenty w teczkach - zawieszkach, konstrukcja z systemem FastFold usprawnia złożenie, otwory w ścianach bocznych ułatwiają przenoszenie, etykiety do opisu zawartości na bocznych ścianach, wymiary 333x285x390 mm. 15, 20 szt. 208. Pudło archiwizacyjne - pudło z tektury falistej pozwalajace przechowywać pudełka na akta, segregatory, dokumenty w teczkach - zawieszkach, konstrukcja z systemem FastFold usprawnia złożenie, otwory w ścianach bocznych ułatwiają przenoszenie, etykiety do opisu zawartości na bocznych ścianach, wymiary zewnętrzne 390x310x560 mm. 70, 95 szt. 209. Pudło archiwizacyjne - służy do przechowywania dokumentów w formacie A4. Klapa z blokadą zabezpieczającą przed otwarciem, duże etykiety do opisu zawartości, wymiary zewnętrzne 100x262x323 mm 455, 680 szt. 210. Pudło archiwizacyjne - służy do przechowywania dokumentów w formacie A4. Klapa z blokadą zabezpieczającą przed otwarciem, duże etykiety do opisu zawartości, wymiary zewnętrzne 80x262x323mm 35, 50 szt. 211. Pudło archiwizacyjne - z tektury bezkwasowej, szerokość grzbietu 150 mm, możliwość stawiania na krótszym lub dłuższym boku, mieści segregator, pięć ścian opisowych, otwory pozwalające na wyjmowanie z pudełka zbiorczego oraz na wkładanie/wyjmowanie zawartości bez zdejmowania pudełka z półki. 15, 15 szt. 212. Pudło archiwizacyjne - z tektury, składane, zamykane, o wymiarach 525x338x306 mm, mieści 7 segregatorów lub 7 pojemników o szerokości 75 mm. 20, 30 szt. 213. Pudło archiwizacyjne - wykonane z trójwarstowej tektury falistej o gramaturze 390g/m2 , wymiary 297x100x340 mm, do przechowywania dokumentów w formacie A4 wypiętych z segregatora, mieści 1000 kartek o gramaturze 80g/m2, możliwość ustawienia w pionie i w poziomie, miejsce do opisu zawartości, otwory ułatwiąjce wyjmowanie i przenoszenie kartonów. 605, 900 szt. 214. Pudło archiwizacyjne bezkwasowe wym. 350x260x110 mm - chroni dokumenty przed wilgocią i owadami, jest trudno zapalne, można w nim przechowywać dokumenty przez sto lat, wykonane z tektury litej bezkwasowej o ph 8.0-9.5, rezerwa alkaliczna >0,4 mol/kg, gramatura 1300g/m2 105, 105 szt. 215. Pudło archiwizacyjne bezkwasowe wym. 350x260x130 mm - chroni dokumenty przed wilgocią i owadami, jest trudno zapalne, można w nim przechowywać dokumenty przez sto lat, wykonane z tektury litej bezkwasowej o ph 8.0-9.5, rezerwa alkaliczna >0,4 mol/kg, gramatura 1300g/m2 65, 65 szt. 216. Pudło archiwizacyjne bezkwasowe wym. 350x260x90 mm - chroni dokumenty przed wilgocią i owadami, jest trudno zapalne, można w nim przechowywać dokumenty przez sto lat, wykonane z tektury litej bezkwasowej o ph 8.0-9.5, rezerwa alkaliczna >0,4 mol/kg, gramatura 1300g/m2 65, 65 szt. 217. Pudło archiwizacyjne zbiorcze - wykonane z trójwarstwowej tektury falistej, bezkwasowe, przeznaczone do przechowywania segregatorów i pudełek archiwizacyjnych, zaopatrzone w pola do umieszczania napisów informacyjnych, łatwe w montażu, ze zdejmowanym wiekiem, wymiary 545x363x317 mm 90, 120 szt., 218. Rozszywacz dokumentów - metalowy w plastikowej obudowie z mechanizmem blokującym ostrza, przeznaczony do rozszywania wszystkich rodzajów zszywek. 247, 279 szt. 219. Segregator - format A4 z mechanizmem 2-ringowym, wykonany z twardej tektury pokrytej folią polipropylenową, szerokość grzbietu 35 mm, kolor czerwony, niebieski, zielony, czarny 384, 475 szt. 220. Segregator - format A4, mechanizm dźwigowy z dociskiem, wykonany z twardej tektury pokrytej folią polipropylenową, wzmocniony otwór na palec, wyposażony w dolną listwę wzmacniającą, szerokość grzbietu 50 mm, obustronna wymienna etykieta, dostępy w kolorach: czarnym, czerwonym, niebieskim, granatowym, zielonym, żółtym, pomarańczowym, szarym, różowym i białym 665, 872 szt. 221. Segregator - format A4, mechanizm dźwigowy z dociskiem, wykonany z twardej tektury pokrytej folią polipropylenową, wzmocniony otwór na palec, wyposażony w dolną listwę wzmacniającą, szerokość grzbietu 75 mm, obustronna wymienna etykieta, dostępy w kolorach: czarnym, czerwonym, niebieskim, granatowym, bordowym, zielonym, żółtym, pomarańczowym, szarym, różowym i białym 1104 ,1530 szt. 222. Segregator - format A5, mechanizm 2-ringowy, wykonany z twardej tektury pokrytej folią polipropylenową, szerokość grzbietu 35 mm, dostępy w kolorach: czarnym, czerwonym, niebieskim i zielonym 80, 100 szt. 223. Segregator - format A5, mechanizm dźwigowy z dociskiem, wykonany z twardej tektury pokrytej folią polipropylenową, wzmocniony otwór na palec, wyposażony w dolną listwę wzmacniającą, szerokość grzbietu 75 mm, obustronna wymienna etykieta, dostępy w kolorach: czarnym, czerwonym, niebieskim, granatowym, zielonym, żółtym, pomarańczowym, szarym, różowym i białym 65, 80 szt. 224. Segregator konferencyjny - format A4, okładka sztywna zalaminowana, wyposażony w mocny klips zaciskający, pozwala przechowywać dokumenty bez potrzeby dziurkowania ich, szerokość grzbietu 17 mm, kolor niebieski i czarny 15, 22 szt. 225. Skoroszyt wpinany - format A4, wykonany z folii PCV, przednia okładka przezroczysta, tylna kolorowa, na grzbiecie wymienny dwustronny papierowy pasek do opisu, metalowe wąsy, boczna perforacja umożliwia wpięcie do segregatora, pojemność 200 kartek, dostępy w kolorach: czarnym, czerwonym, niebieskim, granatowym, bordowym, zielonym, żółtym, pomarańczowym, szarym, różowym i białym 1370, 1910 szt. 226. Skoroszyt zaciskowy - format A4, przezroczysta okładka przednia, tylna kolorowa, umożliwia przechowywanie dokumentów bez potrzeby dziurkowania lub zszywania, metalowy klip zaciskowy na niedziurkowane kartki, pojemność 30 kartek 20, 20 szt. 227. Skoroszyt zaciskowy - format A4, przezroczysta okładka przednia, tylna kolorowa, umożliwia przechowywanie dokumentów bez potrzeby dziurkowania lub zszywania, metalowy klip zaciskowy na niedziurkowane kartki, pojemność 60 kartek 20, 20 szt. 228. Spinacz archiwizacyjny (klips archiwizacyjny) - do dokumentów wypiętych z segregatora, wyposażony w zaczepy uniemożliwiające przypadkowe otwracie, transparentne lub białe, bez barwników i plastyfikatorów, surowiec nie pochodzi z recyklingu, odporny na wielkorotne wyginanie oraz na starzenie, bezpieczny dla dokumentów przez 50 lat, opakowanie zawiera 100 sztuk oraz 1 uchwyt do przenoszenia dokumentów. 34, 50 op. 229. Spinacze biurowe metalowe do papieru 25 mm, trójkatne, opakowanie zawiera 100 sztuk 255, 310 op. 230. Spinacze biurowe metalowe do papieru 28 mm, owalne, opakowanie zawiera 100 sztuk 450, 650 op. 231. Spinacze biurowe metalowe do papieru 31 mm, trójkątne, opakowanie zawiera 100 sztuk 675, 885 op. 232. Spinacze biurowe metalowe do papieru 50 mm, owalne, opakowanie zawiera 100 sztuk 238, 293 op. 233. Spinacze biurowe metalowe krzyżowe 65 mm, opakowanie zawiera 12 sztuk 25, 35 op. 234. Szpilki - uniwersalne galwanizowane, pakowane w pudełka po 50 g, długość 28 mm. 27, 30 op. 235. Taśma dwustronna - pokryta obustronnie emulsyjnym klejem akrylowym, przezroczysta (po usunięciu paska papieru), można odrywać ręcznie bez konieczności używania nożyczek, dobrze przylega do powierzchni, nie rozwarstwia się, odporna na kurczenie, rozmiar 25mm x 50 m 196, 290 szt. 236. Taśma dwustronna - pokryta obustronnie emulsyjnym klejem akrylowym, przezroczysta (po usunięciu paska papieru), można odrywać ręcznie bez konieczności używania nożyczek, dobrze przylega do powierzchni, nie rozwarstwia się, odporna na kurczenie, rozmiar 38mm x 25 m 128, 180 szt. 237. Taśma dwustronna - pokryta obustronnie emulsyjnym klejem akrylowym, przezroczysta (po usunięciu paska papieru), można odrywać ręcznie bez konieczności używania nożyczek, dobrze przylega do powierzchni, nie rozwarstwia się, odporna na kurczenie, rozmiar 50mm x 25 m 268, 400 szt. 238. Taśma klejąca - matowa, po naklejeniu staje się niewidoczna, można po niej pisać długopisem, nie zostawia smug na fotokopiach, nie żółknie z upływem czasu, rozmiar 19mmx33m 213, 243 szt. 239. Taśma klejąca przezroczysta 12 mm x 30 m 270, 385 szt. 240. Taśma klejąca przezroczysta 18 mm x 30 m 506, 757 szt. 241. Taśma klejąca przezroczysta 24 mm x 20 m 490, 725 szt. 242. Taśma klejąca, przezroczysta, do stosowania w szerokim zakresie temperatur, silnie klejąca, rozmiar 15mmx33m 160, 240 szt. 243. Taśma ostrzegawcza biało-czerwona - bez kleju, dwustronna, przeznaczona m.in. do zabezpieczania wykopów, miejsc niebezpiecznych itp., w rolce o wymiarach min. 70mm x 100m. Wykonana z polichlorku winylu o grubości min. 30 mic. 245, 316 szt. 244. Taśma ostrzegawcza biało-czerwona - samoprzylepna w rolce o wymiarach 50mmx33m. Przeznaczona m.in. do wyznaczania ciągów komunikacyjnych, wykonana z polichlorku winylu o grubości min. 150 mic. 104, 156 szt. 245. Taśma ostrzegawcza żółto-czarna - bez kleju, dwustronna, przeznaczona m.in. do zabezpieczania wykopów, miejsc niebezpiecznych itp., w rolce o wymiarach min. 70mm x 100m. Wykonana z polichlorku winylu o grubości min. 30 mic. 133, 166 szt. 246. Taśma ostrzegawcza żółto-czarna - samoprzylepna w rolce o wymiarach 50mmx33m. Przeznaczona m.in. do wyznaczania ciągów komunikacyjnych, wykonana z polichlorku winylu o grubości min. 150 mic. 79, 118 szt. 247. Taśma pakowa 48 mm x 50 m - wykonana z polipropylenu, pokryta emulsyjnym klejem akrylowym, jednostronnie samoprzylepna, do zabezpieczania różnego rodzaju opakowań podczas transportu. Odporna na zrywanie i rozciąganie, grubość 48 mic. Wymiary 48 mm x 50 m, brązowa i bezbarwna 958, 1420 szt. 248. Teczka (segregator) do akt osobowych - z folii PCV, z mechanizmem 2-ringowym i z kolorowymi przekładkami zgodnymi z zasadami Kodeksu Pracy, szerokość grzbietu 50 mm 10, 15 szt. 249. Teczka do podpisu format A4 10 kartek - wykonana z tektury litej pokrytej skóropodobnym tworzywem w kolorze czarnym, bordowym, zielonym i granatowym, grzbiet wykonany harmonijkowo, kartki wewnętrzne kartonowe białe z otworami do podglądu zawartości. 10, 15 szt. 250. Teczka do podpisu format A4 20 kartek - wykonana z tektury litej pokrytej skóropodobnym tworzywem w kolorze czarnym, bordowym, zielonym i granatowym, grzbiet wykonany harmonijkowo, kartki wewnętrzne kartonowe białe z otworami do podglądu zawartości. 23, 28 szt. 251. Teczka harmonijkowa A4 - wykonana z wytrzymałego polipropylenu, brzegi wzmocnione taśmą kaletniczą, zawiera 12 transparentnych przegródek na dokumenty, posiada przekładki indeksujące oraz okienko opisowe, zapięcie na gumkę. Kolor czerwony, niebieski, zielony, żółty, czarny 83, 124 szt. 252. Teczka harmonijkowa A4 - wykonana z wytrzymałego polipropylenu, brzegi wzmocnione taśmą kaletniczą, zawiera 6 transparentnych przegródek na dokumenty, posiada przekładki indeksujące oraz okienko opisowe, zapięcie na gumkę. Kolor czerwony, niebieski, zielony, żółty, czarny 50, 75 szt. 253. Teczka kartonowa A4 na 2 gumki - wykonana z kartonu o gramaturze min. 390 g/m2, barwiona, pokryta woskiem, zamykana na dwie narożne gumki w kolorze teczki. kolor czerwony, niebieski, zielony, żółty, czarny 1034, 1549 szt. 254. Teczka kartonowa A4 z gumką - wykonana z kartonu o gramaturze min. 380 g/m2, jednostronnie barwiona, pokryta lakierem, szerokość grzbietu do 20 mm, zamykana na gumkę w kolorze teczki. kolor czerwony, niebieski, zielony, żółty, czarny 1794 ,2684 szt. 255. Teczka kartonowa wiązana A4 - biała z nadrukiem, wykonana z tektury o grubości min. 300 g/m2, posiada trzy wew. klapki zabezpieczające dokumenty przed wypadnięciem. 340, 480 szt. 256. Teczka kartonowa wisząca format A4 - do przechowywania i archiwizowania dokumentów, wykonana z kartonu o gramaturze min. 230 g/m2, posiada zakładkę indeksową, plastikowy indeks oraz kartoniki opisowe, uchwyt zawieszkowy wykonany z metalu, kolor zielony, niebieski, czerwony i żółty 650, 950 szt. 257. Teczka kopertowa - format A4, wykonana z polipropylenu o grubości min. 180 mic, na listwie grzbietowej europerforacja umożliwiająca wpięcie do każdego segregatora, zamykana na zatrzask, pojemność do 120 kartek, kolor czerwony, niebieski, zielony, żółty 10, 10 szt. 258. Teczka kopertowa - format A4, wykonana z polipropylenu o grubości min. 180 mic, zamykana na zatrzask, pojemność do 120 kartek, kolor czerwony, niebieski, zielony, żółty 94, 94 szt. 259. Teczka skrzydłowa A4 z rzepem - wykonana z twardej tektury o grubości 2 mm, pokryta folią polipropylenową, wewnątrz wklejka papierowa, zamykana na 2 rzepy, posiada 3 boczne skrzydła zabezpieczające dokumenty przed wypadnięciem, szerokość grzbietu 20 mm, kolor czerwony, niebieski, zielony, żółty, czarny 199, 294 szt. 260. Teczka skrzydłowa A4 z rzepem - wykonana z twardej tektury o grubości 2 mm, pokryta folią polipropylenową, wewnątrz wklejka papierowa, zamykana na 2 rzepy, posiada 3 boczne skrzydła zabezpieczające dokumenty przed wypadnięciem, szerokość grzbietu 40 mm, kolor czerwony, niebieski, zielony, żółty, czarny. 471, 655 szt. 261. Teczka z rączką 100 mm - mieści format A4, wykonana ze sztywnej tektury oklejonej z zewnątrz kolorową folią a wewnątrz papierem, wyposażona w plastikową rączkę oraz mechanizm zamykający zabezpieczający zawartość przed wysypaniem, kolor czerwony, niebieski, zielony, żółty, czarny 160, 201 szt. 262. Teczka z rączką 40 mm - mieści format A4, wykonana ze sztywnej tektury oklejonej z zewnątrz kolorową folią a wewnątrz papierem, wyposażona w plastikową rączkę oraz mechanizm zamykający zabezpieczający zawartość przed wysypaniem, kolor czerwony, niebieski, zielony, żółty, czarny 132, 190 szt. 263. Teczka z rączką 60 mm - mieści format A4, wykonana ze sztywnej tektury oklejonej z zewnątrz kolorową folią a wewnątrz papierem, wyposażona w plastikową rączkę oraz mechanizm zamykający zabezpieczający zawartość przed wysypaniem, kolor czerwony, niebieski, zielony, żółty, czarny 40, 52 szt. 264. Teczka z rączką 80 mm - mieści format A4, wykonana ze sztywnej tektury oklejonej z zewnątrz kolorową folią a wewnątrz papierem, wyposażona w plastikową rączkę oraz mechanizm zamykający zabezpieczający zawartość przed wysypaniem, kolor czerwony, niebieski, zielony, żółty, czarny 69, 98 szt. 265. Temperówka metalowa pojedyncza - wykonana ze stopu aluminium z ostrzem ze stali nierdzewnej, rowkowanie w korpusie ułatwia trzymanie, przeznaczona do standardowych ołówków. Posiada uwolnienie pod grafit, dzięki czemu się nie blokuje. 1050, 1363 szt. 266. Tusz do stempli uniwersalny na bazie wody, szybkoschnący, nie przesiąka przez papier, do pieczątek automatycznych oraz stempli ręcznych z gumową lub polimerową płytką stemplujacą, w butelce z koncówką ułatwiającą nasączanie poduszek oraz nakrętką w kolorze tuszu, pojemność min. 25 ml, dostępny w kolorach: czerwonym, czarnym, niebieskim, zielonym i fioletowym. 275, 329 szt. 267. Wieszak na pieczątki - podwójny stojak z uchwytem, możliwość zawieszenia 16 szt. pieczątek drewnianych lub z tworzywa, wykonany z towrzywa sztucznego. 16, 16 szt. 268. Wizytownik - stojący, wykonany z pleksi, wymiary 200x80 mm 50, 50 szt. 269. Wkład pełny do długopisu Parker - wkład wielkopojemny, z teksturowaną kulką z węglika wolfromu zapewnia ciagłe pisanie, korek smarowy na końcu wkładu zapewnia wykorzystanie całego tuszu, rozmiar min. F, kolor tuszu, czarny i niebieski 250, 270 szt. 270. Wkład pełny do długopisu Penmate Sorento niebieski 242, 242 szt. 271. Wkład pełny do długopisu Zenith - metalowy wkład wielkopojemny z dokumentalnym tuszem odpornym na działanie światła i wody, średnica kulki 0,8 mm, szerokość linii pisania 0,5 - 0,7 mm, długość linii pisania 3500 m. Kolor czarny, czerwony, zielony i niebieski 543 593 szt. 272. Wkład pełny do pióra kulkowego Frixion Pilot 0,7 mm, kolor czarny i niebieski 127, 180 szt. 273. Wkład pełny do pióra kulkowego PARKER - rozmiar F, kolor czarny i niebieski 177, 185 szt. 274. Wkłady grafitowe do ołówków automatycznych, grubość grafitu 0,5 mm B, opakowanie zawiera 12 sztuk 37, 52 op. 275. Wkłady grafitowe do ołówków automatycznych, grubość grafitu 0,5 mm HB, opakowanie zawiera 12 sztuk 322, 440 op. 276. Wkłady grafitowe do ołówków automatycznych, grubość grafitu 0,7 mm HB, opakowanie zawiera 12 sztuk 100, 130 op. 277. Wymazywacz do atramentu - posiada dwie końcówki: biała końcówka do zmazywania tekstu i niebieska do nanoszenia poprawek. 10, 15 szt. 278. Zakreślacz fluorescencyjny - ścięta końcówka, atrament na bazie wody do wszystkich rodzajów papieru, nie rozmazuje się, końcówka pisząca zabezpieczona przed wciśnięciem, grubość linii pisania 1-5 mm, 4 kolory w etui. 482, 640 kpl. 279. Zakreślacz fluorescencyjny - tusz na bazie wody, do pisania na wszystkich rodzajach papieru, duża odporność na wysychanie, ścięta końcówka, szerokość linii pisania 1-5mm, kolor czerwony, zielony, żółty, niebieski, różowy, pomarańczowy i fioletowy 874, 1108 szt. 280. Zestaw kreślarski - w skład wchodzą linijka 30 cm, ekierka 45 stopni/21 cm, ekierka 60 stopni/21 cm, kątomierz 180 stopni, wykonany z tworzywa sztucznego w etui. 9, 12 kpl. 281. Zszywacz biurowy - metalowa konstrukcja, uchwyt antypoślizgowy, długa dźwignia zwiększająca siłę nacisku, gumowy spód zapewniający stabilność, pojemnik na zapasowe zszywki, wskaźnik ilości zszywek, umożliwia zszywanie do 100 kartek o gramaturze 80 g/m2 zszywkami o wielkości 23/6, 23/8, 23/10, 23/13 i 23/15. 5, 7 szt. 282. Zszywacz biurowy - metalowa konstrukcja, uchwyt antypoślizgowy, długa dźwignia zwiększająca siłę nacisku, gumowy spód zapewniający stabilność, pojemnik na zapasowe zszywki, wskaźnik ilości zszywek, umożliwia zszywanie do 200 kartek o gramaturze 80 g/m2 zszywkami o wielkości od 23/6 do 23/23. 6, 8 szt. 283. Zszywacz biurowy - metalowa konstrukcja, uchwyt antypoślizgowy, długa dźwignia zwiększająca siłę nacisku, gumowy spód zapewniający stabilność, pojemnik na zapasowe zszywki, wskaźnik ilości zszywek, umożliwia zszywanie do 60 kartek o gramaturze 80 g/m2 zszywkami o wielkości 23/10. 37, 46 szt. 284. Zszywacz biurowy - metalowy w plastikowej obudowie o ergonomicznym kształcie, zszywa do 10 kartek zszywkami nr 10, głębokość zszywania 50 mm. 122, 181 szt. 285. Zszywacz biurowy - wykonany z metalu z plastikowymi elementami, antypoślizgowa podstawa, głębokość zszycia min. 63 mm, zszywa 40 kartek o gramaturze 80 g/m2 zszywkami o rozmiarze 24/6-8 i 26/6. 251, 355 szt. 286. Zszywacz długoramienny - zszywa do 40 kartek o gramaturze 80 g/m2, skala calowa i milimetrowa, głębokość zszywania do 300 mm, listwa ogranicznika regulowania formatów od A6 do A2, zszywanie zamknięte i otwarte, pojemność magazynka 150 zszywek 24/6, 24/8, lub 210 zszywek 26/6 i 26/8, posiada możliwość zszywania wzdłuż złożenia kartek, ładowany od góry, podstawa z tworzywa antypoślizgowego. 10, 13 szt. 287. Zszywki biurowe nr 10 - zszywają do 15 kartek, galwanizowane, opakowanie zawiera 1000 sztuk. 379, 561 op. 288. Zszywki biurowe nr 23/10 - zszywają do 60 kartek, galwanizowane, opakowanie zawiera 1000 sztuk 139, 161 op. 289. Zszywki biurowe nr 23/13 - zszywają do 100 kartek, galwanizowane, opakowanie zawiera 1000 sztuk 139, 147 op. 290. Zszywki biurowe nr 23/15 - zszywają do 120 kartek, galwanizowane, opakowanie zawiera 1000 sztuk 22, 22 op. 291. Zszywki biurowe nr 23/20 - zszywają do 170 kartek, galwanizowane, opakowanie zawiera 1000 sztuk 12,, 12 op. 292. Zszywki biurowe nr 23/23 - zszywają do 200 kartek, galwanizowane, opakowanie zawiera 1000 sztuk 7, 7 op. 293. Zszywki biurowe nr 23/6 - zszywają do 30 kartek, galwanizowane, opakowanie zawiera 1000 sztuk 67, 95 op. 294. Zszywki biurowe nr 23/8 - zszywają do 40 kartek, galwanizowane, opakowanie zawiera 1000 sztuk 77, 85 op. 295. Zszywki biurowe nr 24/6 - zszywają do 25 kartek, galwanizowane, opakowanie zawiera 1000 sztuk 1010, 1343 op. 296. Zszywki biurowe nr 24/8 - zszywają do 40 kartek, galwanizowane, opakowanie zawiera 1000 sztuk 135, 135 op. 297. Zszywki biurowe nr 26/6 - zszywają do 30 kartek, galwanizowane, opakowanie zawiera 1000 sztuk 635, 736 op. 298. Zwilżacz glicerynowy - ułatwia sortowanie kartek lub liczenie banknotów, nie pozostawia plam, bezbarwny i bezwonny, pojemność 20 ml. 30, 45 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30190000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-11-05
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto dla ilości minimalnych60,00
Termin realizacji dostawy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wymagany termin wykonania zamówienia od zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od 02.01.2021 r. do dnia 05.11.2021 r.


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.