eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Remont dachów drewnianych baraków położonych na terenie Państwowego Muzeum na MajdankuOgłoszenie z dnia 2020-09-15Ogłoszenie nr 585578-N-2020 z dnia 2020-09-15 r.

Państwowe Muzeum na Majdanku: Remont dachów drewnianych baraków położonych na terenie Państwowego Muzeum na Majdanku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowe Muzeum na Majdanku, krajowy numer identyfikacyjny 27609600000000, ul. Droga Męczenników Majdanka  67 , 20-325  Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 81 710 28 21, e-mail zamowieniapubliczne@majdanek.eu, faks 81 710 28 65.
Adres strony internetowej (URL): www.majdanek.eu/bip
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Państwowe Muzeum

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.majdanek.eu/bip


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.majdanek.eu/bip


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Państwowe Muzeum na Majdanku, ul. Droga Męczenników Majdanka 67, 20-325 Lublin, pokój nr 1


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dachów drewnianych baraków położonych na terenie Państwowego Muzeum na Majdanku
Numer referencyjny: Znak sprawy: ZP. IIb - III- 241- 06/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu dachów trzech baraków oznaczonych numerami 12, 43 i 52, położonych na terenie Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie. 2. Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje: 1) dla baraku nr 12: a) zorganizowanie placu budowy, b) demontaż instalacji piorunochronnej, c) uszczelnienie połączenia połaci i naświetla, d) ułożenie papy samoprzylepnej na istniejącym pokryciu e) montaż instalacji piorunochronnej; 2) dla baraku nr 43: a) zorganizowanie placu budowy, b) demontaż instalacji piorunochronnej, c) ułożenie papy samoprzylepnej na istniejącym pokryciu, d) montaż instalacji piorunochronnej; 3) dla baraku nr 52: a) zorganizowanie placu budowy, b) demontaż instalacji piorunochronnej, c) demontaż starych warstw papy na naświetlach, d) obicie naświetli płytą OSB, e) ułożenie papy samoprzylepnej na istniejącym pokryciu, f) montaż instalacji piorunochronnej. 3. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w Załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia oraz w wyszczególnionej w nim dokumentacji. Zamawiający wymaga aby realizacja przedmiotu zamówienia nastąpiła zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz na warunkach i zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącym: Załącznik nr 8 do SIWZ. 4.Roboty budowlane będą wykonywane na terenie, który podlega ochronie prawnej w aspekcie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 5. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę pełnej gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi na zasadach ogólnych. W przypadku, gdy okres gwarancji jest krótszy niż 5 lat, to okres rękojmi wynosi nie mniej niż 5 lat, licząc od daty odbioru końcowego. Zamawiający wymaga gwarancji w formie pisemnej.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45113000-2
45261900-3
45261210-9
45312311-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 60
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający określa, obowiązek zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby, które będą wykonywać niżej wskazane czynności związane z realizacją zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy tj.: 1) robót rozbiórkowych, 2) robót ziemnych, 3) robót zbrojarskich, 4) robót betoniarskich, 5) robót ciesielskich, 6) robót dekarskich, 7) robót murarskich, 8) robót izolacyjnych, 9) robót tynkarskich, 10) robót instalacyjnych, 11) robót drogowych i nawierzchniowych. Wykonawca nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności w zakresie wymagań Zamawiającego wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę. W razie wątpliwości Zamawiający wzywa Wykonawcę do złożenia: 1) oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub 2) poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kopii umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zawierać: imię i nazwisko pracownika, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 3) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zawierającą imię i nazwisko pracownika. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców - Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane czynności. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę określonego wymagania poprzez zlecenie przeprowadzenia kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. Wykonawca na każdym etapie realizacji umowy zobligowany jest do informowania Zamawiającego o zmianach dotyczących osób wykonujących ww. czynności. W przypadku zmiany osób wykonujących ww. czynności Wykonawca w terminie 3 dni od tej zmiany przedstawi zamawiającemu nowe oświadczenie o zatrudnieniu osób. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) doświadczenia: Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem pokrycie papą termozgrzewalną lub samoprzylepną dachu o konstrukcji drewnianej, o wartości co najmniej 30 000,00 zł brutto. W przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje. Przez wartość 1 roboty/roboty budowlanej Zamawiający rozumie łączną wartość wykonanych robót w ramach 1 umowy. 2) kwalifikacji zawodowych: Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia co najmniej jedną osobę do pełnienia funkcji kierownika robót posiadającą: a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz b) odbytą co najmniej 18 miesięczną praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub innego właściwego rejestru oraz c) co najmniej 3 letnie (licząc od momentu uzyskania uprawnień do kierowania robotami) doświadczenie zawodowe (rozumiane jako suma przepracowanych miesięcy) w kierowaniu robotami budowlanymi z zastrzeżeniem, że doświadczenie to obejmuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 12 miesięczną aktywność zawodową w kierowaniu robotami budowlanymi. Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( Dz. U. z 2020r. poz. 220 z późn. zm.). Przez inny właściwy rejestr Zamawiający rozumie każdy, tak w Europie, jak i na świecie rejestr bądź wykaz zabytków będący odpowiednikiem rejestru zabytków w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 282 z późn. zm.), w tym inwentarz muzealny.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie powyższe warunki powinien spełnić, co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy wspólnie.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1) zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Uwaga: Dokumenty wymienione w pkt 1) wymagane będą tylko od Wykonawcy, którego oferta będzie oceniona jako najkorzystniejsza.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ) z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; 2) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ ). Uwaga: Dokumenty wymienione w pkt 1) i 2) wymagane będą tylko od Wykonawcy, którego oferta będzie oceniona jako najkorzystniejsza.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy, Zamawiający wymaga oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu. 2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji. Zobowiązanie winno określać: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 3) W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów następujących dokumentów: a) Aktualnego oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22, ust. 5 pkt 1 i pkt 4 ustawy w formie oryginału (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ), b) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, c) Oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Uwaga: Dokument określony pkt 1) składany jest przez Wykonawcę w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca przystępujący do przetargu, zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 800,00 zł (słownie: osiemset złotych 00/100), przed upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego o numerze: 58 1130 1206 0028 9173 9790 0001 z dopiskiem: "Wadium w postępowaniu pn.: "Remont dachów drewnianych baraków położonych na terenie Państwowego Muzeum na Majdanku". Znak sprawy: ZP.IIb-III-241-06/2020". Wadium uważa się za wniesione w terminie, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 4. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz, należy złożyć wraz z ofertą dokument w formie oryginału (może być w oddzielnej kopercie). 5. Oferta Wykonawcy, który nie zabezpieczy jej akceptowaną formą wadium zostanie przez Zamawiającego odrzucona. 6. Warunki zwrotu i zatrzymania wadium są określone w art. 46 ustawy. 7. Z treści wadium składanego w innej formie niż pieniądz powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. 8. Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uważa się za wniesione prawidłowo.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
1) Cena60,00
2) Okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ: 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian Umowy w zakresie dotyczącym: 1) terminu wykonania przedmiotu Umowy w przypadkach: a) gdy zaistnieją okoliczności niezależne od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, pod warunkiem, że zmiana ta sprzyjać będzie należytemu wykonaniu zamówienia, jak również oszczędnemu, celowemu i gospodarnemu wydatkowaniu środków publicznych - o okres trwania tych okoliczności, b) gdy wystąpią zdarzenia losowe uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy w szczególności: działanie siły wyższej, klęska, akt terroru, katastrofa, załamanie gospodarcze - o okres trwania tych okoliczności, c) błędów w dokumentacji przedmiotu zamówienia, których usunięcie będzie poprzedzać konieczność przeprowadzenia dodatkowych konsultacji i naniesienia poprawek lub zmian w dokumentacji - o okres trwania tych konsultacji nanoszenia przez niego poprawek lub zmian, oraz okres niezbędny do wykonania robót będących konsekwencją wprowadzonych poprawek lub zmian, w sytuacji zastosowania rozwiązań nie wykraczających poza dotychczasowy zakres przedmiotu umowy, d) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji przedmiotu zamówienia lub w zakresie realizacji umowy z uwagi na należyte wykonanie zamówienia (np. roboty zamienne, nowsza korzystniejsza technologia) - o okres nanoszenia zmian w dokumentacji lub konsultacji oraz okres niezbędny do wykonania robót będących konsekwencją wprowadzonych zmian, e) wystąpienia niesprzyjających, niekorzystnych warunków atmosferycznych i klimatycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonywanie prac budowlanych lub uniemożliwiających dojazd na teren budowy lub uniemożliwiających spełnienie wymogów technologicznych lub realizację w sposób określony Umową i potwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiającego, wynikających z obowiązujących przepisów prawa - w szczególności Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, odnotowanych o godz. 7.00 na terenie budowy, a powstała z tego powodu przeszkoda w terminowej realizacji robót pozostaje w związku przyczynowo - skutkowym z powstałym opóźnieniem - o okres trwania tych warunków, f) wstrzymania prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę - o okres, na który wstrzymano prace, g) wstrzymania prac budowlanych przez Zamawiającego lub przez właściwy organ w szczególności w przypadku wystąpienia: niewypałów i niewybuchów, wykopalisk archeologicznych, warunków geologicznych, archeologicznych lub terenowych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy - o okres na który wstrzymano prace, h) realizacji robót powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania robót i uwzględnienia wzajemnych powiązań - o okres niezbędny do wykonania robót powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, 2) zmiany wynagrodzenia w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy w przypadku wystąpienia ewentualnych robót zaniechanych (zmniejszenie wynagrodzenia); 3) pierwotnie przyjętych technologii wykonania robót w stosunku do założeń zawartych w dokumentacji przedmiotu zamówienia, na podstawie której realizowana jest niniejsza Umowa (w przypadku gdy zmiana podyktowana będzie usprawnieniem procesu budowy czy polepszeniem warunków eksploatacji bądź gdy wykonanie w technologii wskazanej w dokumentacji lub ofercie stanie się niemożliwe, a także w przypadku pojawienia się na rynku technologii nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy) w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy, stosownie do zaistniałych okoliczności, z ewentualną zmianą wynagrodzenia (tzn. zmniejszeniem jego dotychczasowej wysokości bądź jego podwyższeniem), pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia wraz z pełnym uzasadnieniem, z zastrzeżeniem, że Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo żądania dalszych wyjaśnień wraz z przedstawieniem dalszych dokumentów celem stwierdzenia zasadności zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 4) materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń (gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w SIWZ lub ofercie stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy czy zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie lub zmianą przepisów prawa, a także w przypadku pojawienia się na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy) na inne materiały, urządzenia i sprzęt posiadające co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty, z ewentualną zmianą wynagrodzenia tzn. zmniejszeniem jego dotychczasowej wysokości bądź jego podwyższeniem, pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia wraz z pełnym uzasadnieniem, z zastrzeżeniem, że Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo żądania dalszych wyjaśnień wraz z przedstawieniem dalszych dokumentów celem stwierdzenia zasadności zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 5) osób funkcyjnych wskazanych w niniejszej umowie ze strony Zamawiającego jak i Wykonawcy, o uprawnieniach wymaganych przez Zamawiającego dla tego zadania (zmiana jest możliwa na osoby spełniające wymogi SIWZ ), 6) w razie rezygnacji z podwykonawstwa lub wprowadzenia podwykonawstwa - w sytuacjach wynikających ze specyfiki działalności Wykonawcy lub zaistnienia w troku Umowy trudnych do przewidzenia okoliczności, 7) innych warunków umowy, jeżeli w chwili jej zawarcia nie znane były fakty mające na nie wpływ, przy jednoczesnym założeniu, że zakres zmian spowoduje następstwa korzystne dla realizacji przedmiotu zamówienia, 8) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 9) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie zamówienia, 10) zmiany wynagrodzenia w przypadku, o którym mowa w pkt 1 lit. a) niniejszego ustępu. 3. Poza przypadkami, o których mowa w ust. 2, dopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy w okolicznościach i na warunkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt. 2 - 3, pkt 3, pkt 4 lit. b) - c), pkt 5 - 6 oraz w ust. 1a - 1e. ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 pkt 1 termin realizacji zamówienia określony w § 2 ust. 1 Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jego przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności i tylko w przypadku, gdy nie były one następstwem okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 5. Wszystkie postanowienia zawarte w ust. 2 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 8.2 do SIWZ: 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian Umowy w zakresie dotyczącym: 1) terminu wykonania przedmiotu Umowy w przypadkach: a) gdy zaistnieją okoliczności niezależne od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, pod warunkiem, że zmiana ta sprzyjać będzie należytemu wykonaniu zamówienia, jak również oszczędnemu, celowemu i gospodarnemu wydatkowaniu środków publicznych - o okres trwania tych okoliczności, b) gdy wystąpią zdarzenia losowe uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy w szczególności: działanie siły wyższej, klęska, akt terroru, katastrofa, załamanie gospodarcze - o okres trwania tych okoliczności, c) błędów w dokumentacji przedmiotu zamówienia, których usunięcie będzie poprzedzać konieczność przeprowadzenia dodatkowych konsultacji i naniesienia poprawek lub zmian w dokumentacji - o okres trwania tych konsultacji, nanoszenia poprawek lub zmian, oraz okres niezbędny do wykonania robót będących konsekwencją wprowadzonych poprawek lub zmian, w sytuacji zastosowania rozwiązań nie wykraczających poza dotychczasowy zakres przedmiotu umowy, d) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji przedmiotu zamówienia lub w zakresie realizacji umowy z uwagi na należyte wykonanie zamówienia (np. roboty zamienne, nowsza korzystniejsza technologia) - o okres nanoszenia zmian w dokumentacji lub konsultacji oraz okres niezbędny do wykonania robót będących konsekwencją wprowadzonych zmian, e) wystąpienia niesprzyjających, niekorzystnych warunków atmosferycznych i klimatycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonywanie prac budowlanych lub uniemożliwiających dojazd na teren budowy lub uniemożliwiających spełnienie wymogów technologicznych lub realizację w sposób określony Umową i potwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiającego, wynikających z obowiązujących przepisów prawa - w szczególności Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, odnotowanych o godz. 7.00 na terenie budowy, a powstała z tego powodu przeszkoda w terminowej realizacji robót pozostaje w związku przyczynowo - skutkowym z powstałym opóźnieniem - o okres trwania tych warunków, f) wstrzymania prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę - o okres, na który wstrzymano prace, g) wstrzymania prac budowlanych przez Zamawiającego lub przez właściwy organ w szczególności w przypadku wystąpienia: niewypałów i niewybuchów, wykopalisk archeologicznych, warunków geologicznych, archeologicznych lub terenowych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy - o okres na który wstrzymano prace, h) realizacji robót powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania robót i uwzględnienia wzajemnych powiązań - o okres niezbędny do wykonania robót powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, 1) zmiany wynagrodzenia w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy w przypadku wystąpienia ewentualnych robót zaniechanych (zmniejszenie wynagrodzenia); 2) pierwotnie przyjętych technologii wykonania robót w stosunku do założeń zawartych w dokumentacji przedmiotu zamówienia, na podstawie której realizowana jest niniejsza Umowa (w przypadku gdy zmiana podyktowana będzie usprawnieniem procesu budowy czy polepszeniem warunków eksploatacji bądź gdy wykonanie w technologii wskazanej w dokumentacji lub ofercie stanie się niemożliwe, a także w przypadku pojawienia się na rynku technologii nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy) w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy, stosownie do zaistniałych okoliczności, z ewentualną zmianą wynagrodzenia (tzn. zmniejszeniem jego dotychczasowej wysokości bądź jego podwyższeniem), pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia wraz z pełnym uzasadnieniem, z zastrzeżeniem, że Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo żądania dalszych wyjaśnień wraz z przedstawieniem dalszych dokumentów celem stwierdzenia zasadności zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 3) materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń (gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w SIWZ lub ofercie stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy czy zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie lub zmianą przepisów prawa, a także w przypadku pojawienia się na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy) na inne materiały, urządzenia i sprzęt posiadające co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty, z ewentualną zmianą wynagrodzenia tzn. zmniejszeniem jego dotychczasowej wysokości bądź jego podwyższeniem, pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia wraz z pełnym uzasadnieniem, z zastrzeżeniem, że Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo żądania dalszych wyjaśnień wraz z przedstawieniem dalszych dokumentów celem stwierdzenia zasadności zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 4) osób funkcyjnych wskazanych w niniejszej umowie ze strony Zamawiającego jak i Wykonawcy, o uprawnieniach wymaganych przez Zamawiającego dla tego zadania (zmiana jest możliwa na osoby spełniające wymogi SIWZ ), 5) w razie rezygnacji z podwykonawstwa lub wprowadzenia podwykonawstwa - w sytuacjach wynikających ze specyfiki działalności Wykonawcy lub zaistnienia w troku Umowy trudnych do przewidzenia okoliczności, 6) innych warunków umowy, jeżeli w chwili jej zawarcia nie znane były fakty mające na nie wpływ, przy jednoczesnym założeniu, że zakres zmian spowoduje następstwa korzystne dla realizacji przedmiotu zamówienia, 7) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 8) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie zamówienia, 9) zmiany wynagrodzenia w przypadku, o którym mowa w pkt 1 lit. a) niniejszego ustępu. 3. Poza przypadkami, o których mowa w ust. 2, dopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy w okolicznościach i na warunkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt. 2 - 3, pkt 3, pkt 4 lit. b) - c), pkt 5 - 6 oraz w ust. 1a - 1e. ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 pkt 1 termin realizacji zamówienia określony w § 2 ust. 1 Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jego przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności i tylko w przypadku, gdy nie były one następstwem okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 5. Wszystkie postanowienia zawarte w ust. 2 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-01, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu: 1) Kosztorysu w formie szczegółowej zawierającego tabelę elementów scalonych, zestawienie materiałów i sprzętu, odpowiadający co do zakresu opisowi przedmiotu zamówienia oraz zgodnego ze złożoną ofertą. Kosztorys należy przedłożyć w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej edytowalnej (format pliku ath lub kst) Kosztorys musi być sporządzony zgodnie z ogólnie obowiązującymi zasadami kosztorysowania robót budowlanych opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej, a wartości poszczególnych elementów robót powinny odzwierciedlać koszty wykonania tych elementów. Złożony przez Wykonawcę kosztorys będzie podlegał ocenie przez Dział Techniczno- Konserwatorski. Kosztorys, który nie spełnia ww. wymagań może być powodem nie podpisania umowy z winy Wykonawcy; 2) Kopii dokumentów poświadczających uprawnienia budowlane kierownika robót; 3) Kserokopii polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia. Wykonawca, zobowiązany jest, od dnia zawarcia umowy, posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnie z warunkami ustalonymi we wzorze umowy.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.