eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świnoujście › Przebudowa lokalu użytkowego położonego w Świnoujściu przy ul. Armii Krajowej 8 na potrzeby centrum usług wspólnychOgłoszenie z dnia 2020-09-15Ogłoszenie nr 585566-N-2020 z dnia 2020-09-15 r.

ZGM sp. z o. o.: Przebudowa lokalu użytkowego położonego w Świnoujściu przy ul. Armii Krajowej 8 na potrzeby centrum usług wspólnych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: ZGM sp. z o. o., krajowy numer identyfikacyjny 81050658600000, ul. ul. Wyspiańskiego  35C , 72-600  Świnoujście, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 3212280; 3212156; 3212631, , e-mail przetargi@zgm.swinoujscie.pl, , faks 91 321 05 08.
Adres strony internetowej (URL): http://zgm.swinoujscie.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
spółka prawa handlowego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.um.swinoujscie.pl/artykuly/944/zamowienia-publiczne-przetargi


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa lokalu użytkowego położonego w Świnoujściu przy ul. Armii Krajowej 8 na potrzeby centrum usług wspólnych
Numer referencyjny: ZP.242.68.TK.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przebudowę lokalu użytkowego położonego w Świnoujściu przy ul. Armii Krajowej 8 na potrzeby centrum usług wspólnych z budową wewnętrznej instalacji gazowej (działka nr 646 obręb 0006) - własność spółki. Obiekt w którym znajduje się wydzielony lokal będący przedmiotem opracowania zlokalizowany jest przy ul. Armii Krajowej 8 w Świnoujściu wraz z sąsiednimi kamienicami stanowi on część pierzei - ciągu zabudowy śródmiejskiej, realizowanej na przełomie XIX i XX wieku. Budynek składa się z części głównej, z elewacją frontową od strony ulicy Armii Krajowej oraz oficyny zlokalizowanej w głębi działki, z dostępem poprzez bramę /przejazd zlokalizowany (wydzielony) w parterze kamienicy. Budynek w którym zlokalizowany jest przedmiotowy lokal użytkowy jest budynkiem czterokondygnacyjnym (w tym poddasze użytkowe), z podpiwniczeniem zlokalizowanym pod częścią oficyny. Część zasadnicza budynku nie posiada podpiwniczenia. Budynek pełni funkcję mieszkalną (kondygnacje powyżej parteru), z wydzielonymi lokalami użytkowymi w przestrzeni parteru

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45320000-6
45210000-2
45410000-4
45420000-7
45210000-9
45450000-6
45400000-1
45330000-9
45331100-7
45331210-1
45331221-1
45333000-0
45332200-5
45332300-6
45332400-7
45310000-3
45314300-4
45312200-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 16) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia podstawowego zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót stanowiących nie więcej niż 10 % wartości zamówienia podstawowego w okresie nie dłuższym niż 3 lata od udzielenia zamówienia podstawowego. Zakres rzeczowy tych zamówień będzie dotyczył świadczeń, które rzeczowo są przedmiotem zamówienia podstawowego lub świadczeń pozostających z nimi w bezpośrednim związku. Warunki zawarcia umowy będą kształtowane w sposób odpowiedni w oparciu o warunki umowy o zamówienie podstawowe z uwzględnieniem różnic wynikających z wartości, czasu realizacji i innych istotnych okoliczności mających miejsce w chwili udzielania zamówienia. Ewentualne zamówienia podobne, o których mowa w ust. 1 zostaną udzielone w trybie z wolnej ręki z uwzględnieniem postanowień art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. W przypadku wystąpienia ww. robót wymagane są następujące dokumenty stanowiące podstawę przygotowania umowy: a) protokół koniczności, b) zaproszenie do negocjacji, c) oferta z kosztorysem prac objętych zaproszeniem przy zachowaniu następujących składnikówz oferty podstawowej: ? Stawka roboczogodziny R-g: ... zł/R-g; ? Koszty pośrednie Kp: ...... %; ? Koszty zakupu Kz: ...... %; ? Zysk Z: ..... %. d) protokół z postępowania.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 62
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Zostały określone w SIWZ.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 1) Oświadczenie Wykonawcy, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami posiadającymi odpowiadające specyfice prac uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności budowlanej oraz posiadającymi co najmniej 4 -letnią praktykę zawodową w tego typu pracach. 2) Oświadczenie Wykonawcy, że w trakcie realizacji roboty objętej przedmiotem zamówienia będą dysponowali osobami wykonującymi roboty budowlane związane z dociepleniem, zatrudnianymi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia ustawy 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawcy, którzy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 900 000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 5) Wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie zawodowe w wykonywaniu tego typu prac tzn. Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali należycie co najmniej jedno zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i zakresem przedmiotowi zamówienia, tj. wykonali przebudowę lokalu mieszkalnego lub użytkowego na kwotę nie mniejszą niż 600 000,00 zł za pojedynczy lokal
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy w związku z art. 24 ust. 11 ustawy, wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wskazane oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO" złożenie stosownego oświadczenia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 20 000,00 zł. (słownie: dwudziestu tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b) ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r., poz. 299). 4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu kwota określona wadium powinna zostać wpłacona przelewem na konto Zamawiającego: Nr konta: 63 1240 3914 1111 0000 3088 5813 Wpłatę uważa się za dokonaną w momencie wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy zamawiającego. UWAGA Wpłatę uważa się za dokonaną w dniu i godzinie wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Zamawiającego tj. ich zaksięgowania przez bank Zamawiającego na rachunku bankowym Zamawiającego. Zaksięgowanie wadium na rachunku bankowym Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert oznacza, że wadium nie zostało wniesione i Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania. 5. Wykonawca w tytule przelewu zamieszcza: oznaczenia Wykonawcy oraz przedmiot postępowania tj. Wykonania prac w lokalu użytkowym położonym w Świnoujściu przy ul. Armii Krajowej 8. 6. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniu: 1) dokument gwarancji/poręczenia sporządzony w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski; 2) gwarancje/poręczenia podlegać muszą prawu polskiemu; wszystkie spory odnośnie gwarancji/poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich. 7. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniu z treści tych gwarancji/poręczeń musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 1) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia ZGM sp. z o. o.) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w art.46 ust. 4 a) i ust 5 ustawy bez potwierdzania tych okoliczności, 2) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą; 3) dzień złożenie oświadczenia w placówce państwowego operatora pocztowego jest jednoznaczny ze złożeniem w siedzibie gwaranta. 8. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 3. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust 4 a) ustawy. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócił wadium na podstawie art. 46 ust 1 ustawy, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3 a) ustawy z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy oświadczenia, o którym mowa w art. 25 a) ust. 1, ustawy pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, ustawy co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, b) Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, c) Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, d) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 14. W ofercie należy wpisać nr rachunku, na które Zamawiający ma zwrócić wadium lub dołączyć do oferty upoważnienie do odbioru wadium przez wskazaną osobę


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena80,00
Ilość udzielonej gwarancji po upływie rękojmi20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić tylko w formie pisemnej w postaci aneksu do niniejszej Umowy na podstawie art. 144 ustawy. 2. Zamawiający oświadczają, iż przewiduje możliwość istotnych zmian Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie okoliczności oraz określa warunki zmian w ustępach poniżej niniejszego paragrafu Umowy. 3. W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem Umowy. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, określonego w § 5 ust. 1, o kwotę równą różnicy w kwocie podatku, jednakże wyłącznie co do części wynagrodzenia za roboty, których do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. 4. W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiązków Stron Umowy, wprowadzonych po zawarciu Umowy, wywołujących niezbędną potrzebę zmiany sposobu realizacji Umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu realizacji Umowy, wysokości wynagrodzenia, określonego w § 5 ust. 1, lub terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, określonego w § 2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych zdaniu poprzedzającym możliwa jest zmiana sposobu wykonania, terminu wykonania Umowy, wynagrodzenia, zmiana materiałów i technologii wykonania przedmiotu Umowy, w zakresie adekwatnym do przyczyny powodującej konieczność zmiany. 5. Zmiana terminu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, o którym mowa w § 2 będzie możliwa w sytuacjach, gdy: 1) wystąpi opóźnienie w przekazaniu terenu budowy, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca - możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy o okres równy opóźnieniu w stosunku do terminu przewidzianego w § 2, 2) wystąpi jeden z poniższych nieprzewidzianych warunków realizacji tj.: a. odkrycie niezinwentaryzowanych elementów infrastruktury naziemnej lub podziemnej (tzw. kolizje), b. odkrycie wadliwie wykonanych robót przez poprzednich wykonawców (tj. nieobjętych niniejszą Umową), c. konieczność usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą naziemną lub podziemną, a nieprzewidzianą w dokumentacji projektowej, i będzie to miało wpływ na Harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania przedmiotu niniejszej Umowy - możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiot Umowy o ilość dni nieprzekraczających czasu na opracowanie projektu oraz uzyskanie odpowiednich zezwoleń lub decyzji lub uzgodnień lub wytycznych lub warunków technicznych oraz na wykonanie robót naprawczych lub związanych z usunięciem kolizji lub obiektu; 3) wystąpi konieczność: zmiany zakresu przedmiotu niniejszej Umowy lub wykonania prac dodatkowych lub uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć lub działań powiązanych z przedmiotem niniejszej Umowy - możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy o ilość dni nieprzekraczających okresu trwania przeszkody i umożliwiających prawidłowe wykonanie Umowy; 4) wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, których nie można było przewidzieć, które będą miały wpływ na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy - możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiot Umowy o ilość dni nieprzekraczajacych czasu na uzyskanie odpowiednich zezwoleń lub uzgodnień lub wytycznych lub decyzji oraz wykonanie robót zamiennych; 5) wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym: klęsk żywiołowych, epidemii, warunków atmosferycznych uniemożliwiających ze względów technologicznych prowadzenie robót budowlanych lub przeprowadzenie prób lub sprawdzeń lub dokonywanie odbiorów - pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań, aby roboty mogły zostać zrealizowane i zawiadomienia Zamawiającego o takiej sytuacji w terminie 7 dni kalendarzowych od dowiedzenia się przez Wykonawcę o takiej sytuacji - możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy o ilość dni nieprzekraczających okresu trwania przeszkody z uwzględnieniem reżimu technologicznego; 6) wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania robót przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji, nastąpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, postanowień, zezwoleń, uzgodnień lub warunków technicznych, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę - możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy o ilość dni nieprzekraczających czasu wstrzymania całości lub części Robót oraz niezbędnych na uzyskanie odpowiednich decyzji, postanowień, zezwoleń, uzgodnień lub warunków technicznych; 7) wystąpią przeszkody związane z prowadzonymi równolegle pracami budowlanymi lub montażowymi przez inne podmioty - możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy o ilość dni nieprzekraczających okresu trwania przeszkody, 8) w związku ze zmianą sposobu spełnienia świadczenia lub sposobu przeprowadzenia robót lub wprowadzeniem robót zamiennych lub ograniczeniem zakresu przedmiotu Umowy - możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiot Umowy (wydłużenie lub skrócenie) o ilość dni nieprzekraczających czasu na na wykonanie robót zamiennych lub związanych ze zmianą sposobu spełnienia świadczenia lub sposobu przeprowadzenia robót lub ograniczeniem zakresu przedmiotu Umowy, 9) w przypadku natrafienia podczas wykonywania prac przez Wykonawcę na przeszkody w postaci niezinwentaryzowanego mienia, stanowisk lub zabytków archeologicznych i podobnych przeszkód, o ile istnienie tego rodzaju przeszkód nie mogło być przewidziane przez Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności, Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu lub terminu wykonania Umowy w niezbędnym zakresie tak, aby Wykonawca po ustaniu lub usunięciu przeszkód mógł wykonać prawidłowo przedmiot Umowy, 10) w przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia warunków terenowych, w szczególności istnienia podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia, określonego w § 5 ust. 1 oraz jeżeli w wyniku opisanych powyżej przeszkód wystąpi opóźnienie w robotach, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji określonego w § 2 w zakresie adekwatnym do przyczyny powodującej konieczności zmian. W takim wypadku dopuszcza się także zmianę sposobu wykonania Umowy. W przypadku przestojów lub opóźnień w wykonywaniu prac przez Wykonawcę będących następstwem błędów w wymaganiach Zamawiającego, jednakże z wyłączeniem błędów jakie doświadczony Wykonawca dokładając należytej staranności powinien wykryć w trakcie badania wymagań Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia, określonego w § 5 ust. 1 oraz jeżeli wskutek opóźnień w wykonywaniu prac wystąpi opóźnienie lub wydłużenie czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, określonego w § 2, poprzez wydłużenie o okres takiego opóźnienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu Umowy po wprowadzonych zmianach będzie dłuższy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed taką zmianą. 6. W przypadku uzgodnienia pomiędzy Stronami skrócenia terminu realizacji przedmiotu Umowy, określonego w § 2, Zamawiający dopuszcza zmianę skutkującą skróceniem terminu realizacji przedmiotu Umowy o uzgodniony okres. 7. Zmiana wynagrodzenia będzie możliwa w następujących przypadkach gdy: 1) wystąpi konieczność zastosowania rozwiązania projektowego zamiennego, bez którego wykonanie przedmiotu Umowy byłoby niemożliwe lub obarczone błędem; 2) wystąpi konieczność zrealizowania przedmiotu niniejszej Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub niedostępność na rynku, 3) nastąpi konieczność zmiany zakresu przedmiotu niniejszej Umowy, wykonania prac dodatkowych, których nie można było przewidzieć na etapie projektowania, konieczność uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć lub działań powiązanych z przedmiotem niniejszej Umowy. 8. Zmiana polegająca na zmianie sposobu spełnienia świadczenia lub ograniczeniu zakresu przedmiotu Umowy, w tym zmiany technologiczne, w szczególności jeżeli nastąpi: 1) konieczność zrealizowania przedmiotu niniejszej Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy lub niezgodnego z obowiązującymi standardami, wymaganiami technicznymi; 2) konieczność zrealizowania przedmiotu niniejszej Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 3) konieczność zrealizowania przedmiotu niniejszej Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych z uwagi na czasową lub całkowitą niedostępność materiałów lub technologii (np. zaprzestania produkcji). 9. Zmiany wskazane w ust. 8 będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu Umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom. Każda ze wskazanych w pkt od 1 do 3 zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia na zasadach określonych w ust. 10 niniejszego paragrafu. 10. W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, które nie mogły być przewidziane przez Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności lub które ujawniły się podczas wykonywania prac lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego lub interesu Zamawiającego w zakresie w jakim korzyść może polegać na: 1) zmianach mających wpływ na przyspieszenie wykonania, 2) zmianach mających wpływ na obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie, lub użytkowanie, 3) zmianach mających wpływ na poprawę sprawności, wydajności wykonanych robót dla Zamawiającego, 4) zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, 5) zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa użytkowania, 6) zmianach mających wpływ na poprawę parametrów technicznych, 7) zmianach mających wpływ na poprawę parametrów funkcjonalno-użytkowych, 8) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy lub zmianę wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 oraz jeżeli wskutek wprowadzenia tych zmian wystąpi opóźnienie lub wydłużenie czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy poprzez jego wydłużenie o okres takiego opóźnienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu Umowy. 11. W przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy lub rezygnacji z określonych robót -- jeżeli zmniejszenie lub rezygnacja dotyczyć będzie całego elementu zakresu rzeczowo finansowego, to nastąpi odliczenie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy wartości tego elementu; natomiast jeżeli dotyczyć będzie części robót z danego elementu, to obliczenie wartości niewykonanego zakresu lub robót, z których zrezygnowano, o którą pomniejszone zostanie wynagrodzenie należne Wykonawcy, nastąpi na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o ceny jednostkowe wynikające z oferty, a w razie ich braku na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o następujące założenia: stawki robocizny (R), koszty materiałów (M), sprzętu (S), koszty pośrednie (Kp), koszty zakupu (Kz) i zysk (Z) - wykonawca przyjmie na podstawie wydawnictwa Sekocenbud za kwartał w którym Wykonawca złożył ofertę, przy czym wysokość stawki robocizny robót inżynieryjnych zostanie przyjęta jak dla stolicy województwa zachodniopomorskiego, a pozostałe elementy jako wartości średnie. W przypadku braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o średnie stawki i ceny rynkowe dla danych robót, i następnie zaakceptowanego przez Zamawiającego. 12. W przypadku robót dodatkowych, nie objętych pierwotnym zamówieniem lub zamiennych - jeżeli zamianie podlegać będzie cały element zakresu rzeczowo finansowego, to nastąpi odliczenie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy wartości tego elementu oraz ustalenie wartości robót, które mają być wykonane w miejsce robót tego elementu na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o ceny jednostkowe wynikające z oferty, a w razie ich braku na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o następujące założenia: stawki robocizny (R), koszty materiałów (M), sprzętu (S), koszty pośrednie (Kp), koszty zakupu (Kz) i zysk (Z) - wykonawca przyjmie na podstawie wydawnictwa Sekocenbud za kwartał w którym Wykonawca złożył ofertę, przy czym wysokość stawki robocizny robót inżynieryjnych zostanie przyjęta jak dla stolicy województwa zachodniopomorskiego a pozostałe elementy jako wartości średnie; w przypadku braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o średnie stawki i ceny rynkowe dla danych robót, i następnie zaakceptowanego przez Zamawiającego, która to wartość zostanie doliczona do wynagrodzenia należnego Wykonawcy; natomiast jeżeli zamiana dotyczyć będzie części robót z danego elementu, to obliczenie wartości robót podlegających zamianie, o którą zmienione (pomniejszone lub zwiększone) zostanie wynagrodzenie należne Wykonawcy, nastąpi na podstawie kosztorysu różnicowego sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o ceny jednostkowe wynikające z wykazu cenowego Wykonawcy złożonego w ofercie, a w razie ich braku na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o następujące założenia: stawki robocizny (R), koszty materiałów (M), sprzętu (S), koszty pośrednie (Kp), koszty zakupu (Kz) i zysk (Z) - wykonawca przyjmie na podstawie wydawnictwa Sekocenbud za kwartał w którym Wykonawca złożył ofertę, przy czym wysokość stawki robocizny robót inżynieryjnych zostanie przyjęta jak dla stolicy województwa zachodniopomorskiego, a pozostałe elementy jako wartości średnie; w przypadku braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o średnie stawki i ceny rynkowe dla danych robót, i następnie zaakceptowanego przez Zamawiającego. 13. W przypadkach o których mowa w ust. 11 lub 12 Zamawiający dopuszcza w uzasadnionych przypadkach ustalenie kosztów materiałów i sprzętu na podstawie cen rynkowych, na podstawie cenników, ofert lub faktur zakupu. 14. W przypadku, gdy Wykonawca wystąpi z inicjatywą zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 ustawy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zakresu (robót) prac, jakie Wykonawca wskazał w ofercie do wykonania przy pomocy Podwykonawców, jeżeli w odniesieniu do danej części nie została wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa. 15. Zmiany do Umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca. Wykonawca składa pisemny wniosek drugiej stronie, zawierający w szczególności: 1) opis propozycji zmiany; 2) uzasadnienie zmiany - faktyczne i prawne wraz ze wskazaniem podstawy prawnej; 3) opis wpływu zmiany na Harmonogram rzeczowo - finansowo i termin wykonania przedmiotu Umowy, z określeniem którejkolwiek z okoliczności wskazanej w ustępach powyżej niniejszego paragrafu, jej wpływu na roboty prowadzone przez Wykonawcę; Zamawiający zastrzega sobie prawo do określenia zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy oraz z uwzględnieniem zakresu robót jakie nie były możliwie do wykonania i ich wpływu na pozostałe roboty prowadzone przez Wykonawcę; 4) opis wpływu zmiany na wysokość wynagrodzenia umownego wraz z wyceną wg ust. 11 lub 12 niniejszego paragrafu. 16. Wprowadzenie zmian wskazanych w ust. 3 - 12 niniejszego paragrafu nastąpi aneksem do niniejszej Umowy sporządzonym na podstawie Protokołu konieczności sporządzonego przez Zamawiającego. 17. Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 18. W przypadku zmian budżetu, Zamawiający dopuszcza zmiany: 1) sposobu rozliczania lub warunków dokonywania płatności, 2) terminu realizacji niniejszej Umowy, określonego w § 2, 3) harmonogramu rzeczowo-finansowego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-30, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Zostały określone w SIWZ.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.