eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowogród Bobrzański › Dostawa wyposażenia świetlic wiejskich w miejscowości Bogaczów i Pierzwin

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2020-08-11Ogłoszenie nr 573539-N-2020 z dnia 2020-08-11 r.

Gmina Nowogród Bobrzański: Dostawa wyposażenia świetlic wiejskich w miejscowości Bogaczów i Pierzwin
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
8. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie", Operacja typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nazwa (tytuł projektu): "Budowa dwóch świetlic wiejskich w miejscowościach Bogaczów i Pierzwin na terenie Gminy Nowogród Bobrzański" Numer umowy o przyznaniu pomocy nr 00008-65170-UM0410013/18

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nowogród Bobrzański, krajowy numer identyfikacyjny 97077075980001, ul. ul. Słowackiego  11 , 66-010  Nowogród Bobrzański, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 683 290 962, e-mail now.bobrz.um@post.pl, faks 683 276 663.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.nowogrodbobrz.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.nowogrodbobrz.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej pod rygorem nieważności
Adres:
ul. Słowackiego 11, 66-010 Nowogród Bobrzański


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyposażenia świetlic wiejskich w miejscowości Bogaczów i Pierzwin
Numer referencyjny: GKZ.271.1.8.2020.MK
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Zamówienie zostało podzielone na 3 części 2. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wyposażenia świetlic wiejskich w miejscowości Bogaczów i Pierzwin, w tym mebli, sprzętu AGD i drobnego wyposażenia łazienek i kuchni. Połowa ilości z każdego asortymentu ma zostać dostarczona do świetlicy wiejskiej w miejscowości Bogaczów, a druga połowa do świetlicy wiejskiej w miejscowości Pierzwin. Koszt transportu i wniesienia ponosi Wykonawca. a) Część I - meble (dostarczone całkowicie złożone, gotowe do użytkowania) zgodnie z poniższym zestawie 1. Szafka kuchenna wisząca szer. 80 cm Szafka górna/wisząca o szerokości ok. 80 cm. Głębokość 30 cm, wys. 60cm. Kolor korpusu biały. Posiadająca dwie półki. Korpus wykonany z płyty wiórowej laminowanej, krawędzie oklejane np. melaminą. Zawiasy metalowe, uchwyty metalowe w kolorze srebrnym. Szafka dwu drzwiowa. Wyposażona w ciche domykanie drzwi. Fabrycznie złożona. 4 2. Szafka kuchenna stojąca szer. 80 cm Szafka dolna, 2 drzwiowa, strojąca szer. 80 cm. Głębokość 40 cm, wys. 85 cm. Posiadająca dwie półki. Kolor korpusu biały Korpus wykonany z płyty wiórowej laminowanej, krawędzie oklejane np. melaminą. Zawiasy metalowe, uchwyty metalowe w kolorze srebrnym. Przednia krawędź blatu obrzeże sztuczne , krawędzie cięte oklejane w kolorze ciemnym. Wyposażona w ciche domykanie drzwi. Fabrycznie złożona. Szafka bez blatu. 8 3. Szafka kuchenna stojąca - szuflady, szer. 40 cm Szafka kuchenna stojąca , szer. 40 cm, głębokość 40cm, wysokość 85cm. Wyposażona w 4 szuflady. Kolor korpusu biały. Korpus wykonany z płyty wiórowej laminowanej, krawędzie oklejane np. melaminą. Zawiasy metalowe, uchwyty metalowe w kolorze srebrnym. Wyposażona w ciche domykanie drzwi. Fabrycznie złożona. Szafka bez blatu. 4 4. Szafka kuchenna wisząca szer. 60cm Szafka górna/wisząca o szerokości 60 cm. Głębokość 30 cm, wysokość 60cm. Kolor korpusu biały. Korpus wykonany z płyty wiórowej laminowanej, krawędzie oklejane np. melaminą. Posiadająca dwie półki. Zawiasy metalowe, uchwyty metalowe w kolorze srebrnym. Szafka dwu drzwiowa. Wyposażona w ciche domykanie drzwi. Fabrycznie złożona. 2 5. Szafka gospodarcza - słupek szer. 60 cm Szafka słupek kuchenny, szer. 60 cm, wys. ok. 180cm, głębokość ok. 40 cm. Kolor korpusu biały. Korpus oraz front wykonany z płyty wiórowej laminowanej, krawędzie oklejane np. melaminą. Uchwyty metalowe w kolorze srebrnym. Minimum jedna para drzwi. Minimum pięć półek. Wyposażona w ciche domykanie drzwi. Fabrycznie złożona. 2 6. Krzesło świetlicowe Krzesło świetlicowe, szer. ok. 40 cm, wys. ok. 75 cm. gł. ok. 45cm. Siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego- twardego. Rama krzesła wykonana z metalu w pomalowana na kolor czarny. Kolor siedziska i oparcia w kolorze czarnym. Bezstykowe oparcie z siedziskiem. 100 7. Stół świetlicowy Stół o wymiarach ok. 80x80 cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej, wys. 75-80 cm. 4 nogi. Kolor blatu imitujący drewno (np. brązowy), nogi wykonane ze stali w kolorze "inox" (srebrne) 24 8. Blat na szafki metalowy Blat metalowy gr. ok. 4cm, dł. 240 cm, szer. 40 cm. Wykonany ze stali nierdzewnej. Posiadający rant tylny wys. 4cm. 2 9. Blat na szafki metalowy 1. Blat metalowy gr. ok. 4cm, dł. 80 cm, szer. 40 cm. Wykonany ze stali nierdzewnej. Posiadający rant tylny wys. 4cm. 2 b) Część II - sprzęt AGD (dostarczone całkowicie złożone, gotowe do użytkowania) zgodnie z poniższym zestawienie 1 Chłodziarko-zamrażarka szer. 70 cm, wys. ok. 200 cm, system bezszronowy Chłodziarko - zamrażarka o zbliżonych wym. (szer. 70cm, wys. 200 cm, gł. 75cm). Klasa energetyczna minimum A++, położenie zamrażarki na dole, z systemem bezszronowym (No Frost). Półki wykonane ze szkła bezpiecznego. Kolor inox/srebrny. 2 2 Zmywarka gastronomiczna Zmywarka z funkcją wyparzania moc min. 4,9 KW ze stali nierdzewnej o zbliżonych wym. 565x665x835 mm z dozownikiem płynu. Pełen osprzęt. Wykonana ze stali nierdzewnej, sterowanie elektromechaniczne, kontrolki temperatury pracy bojlera i komory. Kosz zmywarki o wym. ok. 500x500mm. Wyposażona w grawitacyjny odpływ wód. 2 3 Okap gastronomiczny Okap kuchenny przyścienny skośny o wymiarach zbliżonych 1400x600x450mm, wykonany ze stali nierdzewnej. Konstrukcja wyposażona w zawór spustowy. 2 4 Kuchnia gastronomiczna Kuchnia na gaz propan, szer. ok. 80, wys. ok. 70cm, gł. ok. 85cm. Wykonana ze stali nierdzewnej, czteropalnikowa o mocy min. 24 kW z zapalarką gazu. Wyposażona w piekarnik. Kolor inox/srebrny. Wyposażona w butlę gazową i reduktor 2 5 Patelnia gastronomiczna Patelnia na gaz propan o zbliżonych wym. 700x760x850 mm. Moc całkowita min, 7,0kW. Wykonana ze stali nierdzewnej. Wyposażona w moduł zakończony korbą pozwalający płynne i równomierne przechylanie. Z możliwością ustawienia kurkiem "oszczędnego płomienia" Wyposażona w butlę gazową i reduktor 2 c) Część III - drobne wyposażenie łazienek i kuchni (dostarczone całkowicie złożone, gotowe do użytkowania) zgodnie z poniższym zestawieniem 1 Pojemnik ścienny na ręczniki papierowe Pojemność do 500 szt. ręczników. Wykonany z tworzywa sztucznego (ABS), zamykany na kluczyk od góry. Kolor biały. 8 2 Dozownik na mydło Dozownik (dystrybutor) na mydło w płynie, pojemność min. 0,5l, mocowany do ściany, sposób uruchamiania za pomocą klawisz - pompka mechaniczna. Kolor biały. 8 3 Uchwyt na papier toaletowy Uchwyt mocowany do ściany, wykonany ze stali nierdzewnej (stal chromowana) Kolor srebrny/chrom. 4 4 Kosz na odpady Kosz na odpady, pojemność ok, 50l, wykonany z metalowych prętów lub stali chromowanej, prostokątny. Kolor srebrny. 8 5 Pojemnik na odpady Pojemnik na odpady, pojemność ok, 20l, wykonany ze stali nierdzewnej, okrągły. Kolor srebrny. Wyposażony w pedał do otwierania pokrywy. 2 6 Lustro ścienne Lustro łazienkowe o wym. 40x60 cm bez ramy. Wykonane ze szkła. Fazowane wykończenie lustra. 6

II.5) Główny kod CPV: 39000000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
39000000-2
39121200-8
39141000-2
39700000-9
39710000-2
39200000-4
39220000-0
39224000-8
39831700-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-08-31
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-08-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe nie dotyczy
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od formułowania tego warunku
Informacje dodatkowe nie dotyczy
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od formułowania tego warunku
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawca składa oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu. W przypadku ofert wspólnych oświadczenie składa każdy z Wykonawców, składających ofertę wspólną. W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom Wykonawca przedstawia także ww. oświadczenie dotyczące tych podmiotów. Brak podstaw do wykluczenia z przesłanki opisanej w art. 24 ust. 1pkt 23 ustawy pzp Wykonawca potwierdza składają bez wezwania, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej lub oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej z załączeniem dowodów potwierdzających, że występujące w postępowaniu powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji. W przypadku ofert wspólnych oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Oświadczenie o przynależności/barku przynależności do grupy kapitałowej musi zostać złożone w oryginale. Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej wraz z ofertą będą zobowiązani do ponownego złożenia w/w oświadczenia. 2. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w Oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba, ze mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 3. W przypadku, gdy Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, ze mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 4. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone oświadczenia lub dokumenty nie są aktualne, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
nie dotyczy
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nie dotyczy

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

nie dotyczy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
nie dotyczy
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
nie dotyczy
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-19, godzina: 13:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Dostawa wyposażenia świetlic wiejskich w miejscowości Bogaczów i Pierzwin - meble
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a) Część I - meble (dostarczone całkowicie złożone, gotowe do użytkowania) zgodnie z poniższym zestawieniem Lp Wyposażenie - nazwa elementu wyposażenia krótki opis elementu wyposażenia Liczba sztuk 1. Szafka kuchenna wisząca szer. 80 cm Szafka górna/wisząca o szerokości ok. 80 cm. Głębokość 30 cm, wys. 60cm. Kolor korpusu biały. Posiadająca dwie półki. Korpus wykonany z płyty wiórowej laminowanej, krawędzie oklejane np. melaminą. Zawiasy metalowe, uchwyty metalowe w kolorze srebrnym. Szafka dwu drzwiowa. Wyposażona w ciche domykanie drzwi. Fabrycznie złożona. 4 2. Szafka kuchenna stojąca szer. 80 cm Szafka dolna, 2 drzwiowa, strojąca szer. 80 cm. Głębokość 40 cm, wys. 85 cm. Posiadająca dwie półki. Kolor korpusu biały Korpus wykonany z płyty wiórowej laminowanej, krawędzie oklejane np. melaminą. Zawiasy metalowe, uchwyty metalowe w kolorze srebrnym. Przednia krawędź blatu obrzeże sztuczne , krawędzie cięte oklejane w kolorze ciemnym. Wyposażona w ciche domykanie drzwi. Fabrycznie złożona. Szafka bez blatu. 8 3. Szafka kuchenna stojąca - szuflady, szer. 40 cm Szafka kuchenna stojąca , szer. 40 cm, głębokość 40cm, wysokość 85cm. Wyposażona w 4 szuflady. Kolor korpusu biały. Korpus wykonany z płyty wiórowej laminowanej, krawędzie oklejane np. melaminą. Zawiasy metalowe, uchwyty metalowe w kolorze srebrnym. Wyposażona w ciche domykanie drzwi. Fabrycznie złożona. Szafka bez blatu. 4 4. Szafka kuchenna wisząca szer. 60cm Szafka górna/wisząca o szerokości 60 cm. Głębokość 30 cm, wysokość 60cm. Kolor korpusu biały. Korpus wykonany z płyty wiórowej laminowanej, krawędzie oklejane np. melaminą. Posiadająca dwie półki. Zawiasy metalowe, uchwyty metalowe w kolorze srebrnym. Szafka dwu drzwiowa. Wyposażona w ciche domykanie drzwi. Fabrycznie złożona. 2 5. Szafka gospodarcza - słupek szer. 60 cm Szafka słupek kuchenny, szer. 60 cm, wys. ok. 180cm, głębokość ok. 40 cm. Kolor korpusu biały. Korpus oraz front wykonany z płyty wiórowej laminowanej, krawędzie oklejane np. melaminą. Uchwyty metalowe w kolorze srebrnym. Minimum jedna para drzwi. Minimum pięć półek. Wyposażona w ciche domykanie drzwi. Fabrycznie złożona. 2 6. Krzesło świetlicowe Krzesło świetlicowe, szer. ok. 40 cm, wys. ok. 75 cm. gł. ok. 45cm. Siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego- twardego. Rama krzesła wykonana z metalu w pomalowana na kolor czarny. Kolor siedziska i oparcia w kolorze czarnym. Bezstykowe oparcie z siedziskiem. 100 7. Stół świetlicowy Stół o wymiarach ok. 80x80 cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej, wys. 75-80 cm. 4 nogi. Kolor blatu imitujący drewno (np. brązowy), nogi wykonane ze stali w kolorze "inox" (srebrne) 24 8. Blat na szafki metalowy Blat metalowy gr. ok. 4cm, dł. 240 cm, szer. 40 cm. Wykonany ze stali nierdzewnej. Posiadający rant tylny wys. 4cm. 2 9. Blat na szafki metalowy 1. Blat metalowy gr. ok. 4cm, dł. 80 cm, szer. 40 cm. Wykonany ze stali nierdzewnej. Posiadający rant tylny wys. 4cm. 2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39000000-2, 39000000-2, 39121200-8, 39141000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Dostawa wyposażenia świetlic wiejskich w miejscowości Bogaczów i Pierzwin - sprzęt AGD
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:b) Część II - sprzęt AGD (dostarczone całkowicie złożone, gotowe do użytkowania) zgodnie z poniższym zestawieniem Lp Wyposażenie - nazwa elementu wyposażenia krótki opis elementu wyposażenia Liczba sztuk 1 Chłodziarko-zamrażarka szer. 70 cm, wys. ok. 200 cm, system bezszronowy Chłodziarko - zamrażarka o zbliżonych wym. (szer. 70cm, wys. 200 cm, gł. 75cm). Klasa energetyczna minimum A++, położenie zamrażarki na dole, z systemem bezszronowym (No Frost). Półki wykonane ze szkła bezpiecznego. Kolor inox/srebrny. 2 2 Zmywarka gastronomiczna Zmywarka z funkcją wyparzania moc min. 4,9 KW ze stali nierdzewnej o zbliżonych wym. 565x665x835 mm z dozownikiem płynu. Pełen osprzęt. Wykonana ze stali nierdzewnej, sterowanie elektromechaniczne, kontrolki temperatury pracy bojlera i komory. Kosz zmywarki o wym. ok. 500x500mm. Wyposażona w grawitacyjny odpływ wód. 2 3 Okap gastronomiczny Okap kuchenny przyścienny skośny o wymiarach zbliżonych 1400x600x450mm, wykonany ze stali nierdzewnej. Konstrukcja wyposażona w zawór spustowy. 2 4 Kuchnia gastronomiczna Kuchnia na gaz propan, szer. ok. 80, wys. ok. 70cm, gł. ok. 85cm. Wykonana ze stali nierdzewnej, czteropalnikowa o mocy min. 24 kW z zapalarką gazu. Wyposażona w piekarnik. Kolor inox/srebrny. Wyposażona w butlę gazową i reduktor 2 5 Patelnia gastronomiczna Patelnia na gaz propan o zbliżonych wym. 700x760x850 mm. Moc całkowita min, 7,0kW. Wykonana ze stali nierdzewnej. Wyposażona w moduł zakończony korbą pozwalający płynne i równomierne przechylanie. Z możliwością ustawienia kurkiem "oszczędnego płomienia" Wyposażona w butlę gazową i reduktor 2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39000000-2, 39700000-9, 39710000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji 400,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Dostawa wyposażenia świetlic wiejskich w miejscowości Bogaczów i Pierzwin - drobne wyposażenie łazienek i kuchni
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:c) Część III - drobne wyposażenie łazienek i kuchni (dostarczone całkowicie złożone, gotowe do użytkowania) zgodnie z poniższym zestawieniem Lp Wyposażenie - nazwa elementu wyposażenia krótki opis elementu wyposażenia Liczba sztuk 1 Pojemnik ścienny na ręczniki papierowe Pojemność do 500 szt. ręczników. Wykonany z tworzywa sztucznego (ABS), zamykany na kluczyk od góry. Kolor biały. 8 2 Dozownik na mydło Dozownik (dystrybutor) na mydło w płynie, pojemność min. 0,5l, mocowany do ściany, sposób uruchamiania za pomocą klawisz - pompka mechaniczna. Kolor biały. 8 3 Uchwyt na papier toaletowy Uchwyt mocowany do ściany, wykonany ze stali nierdzewnej (stal chromowana) Kolor srebrny/chrom. 4 4 Kosz na odpady Kosz na odpady, pojemność ok, 50l, wykonany z metalowych prętów lub stali chromowanej, prostokątny. Kolor srebrny. 8 5 Pojemnik na odpady Pojemnik na odpady, pojemność ok, 20l, wykonany ze stali nierdzewnej, okrągły. Kolor srebrny. Wyposażony w pedał do otwierania pokrywy. 2 6 Lustro ścienne Lustro łazienkowe o wym. 40x60 cm bez ramy. Wykonane ze szkła. Fazowane wykończenie lustra. 6
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39000000-2, 39200000-4, 39220000-0, 39224000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.