eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jelenia Góra › BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO STACJI GOPR - ETAP II

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2020-08-08Ogłoszenie nr 572549-N-2020 z dnia 2020-08-08 r.

Grupa Regionalna GOPR Grupa Karkonoska: BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO STACJI GOPR - ETAP II
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Grupa Regionalna GOPR Grupa Karkonoska, krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Sudecka  79 , 58-500  Jelenia Góra, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 757 524 734, e-mail karkonoska@gopr.pl, faks 075 7524734 w. 27.
Adres strony internetowej (URL): http://gopr.org/news/przetargi
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://gopr.org/news/przetargi


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://gopr.org/news/przetargi


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zamawiający wymaga złożenia oferty w formie pisemnej za pośrednictwem operatora wyznaczonego, za pośrednictwem kuriera, posłańca lub osobiście
Adres:
Grupa Regionalna GOPR Grupa Karkonoska, ul. Sudecka 79, 58-500 Jelenia Góra lub bezpośrednio : sekretariat Naczelnika, parter- adres jw.


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO STACJI GOPR - ETAP II
Numer referencyjny: ZP.01.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa budynku usługowego Stacji GOPR - ETAP II obejmująca: - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej (PVC o200), od studzienki za ul. Olimpijską do włączenia się do sieci o długości 97,5 m wraz z 4 studzienkami, - wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej (PVC o110/160/200/250) wraz z osadnikiem piasku i separatorem, - wykonanie schodów zewnętrznych oraz tarasów i balkonów oraz ich wyposażenie w balustradę, - wykonanie platformy schodowej dla niepełnosprawnych - część D przedmiaru robót - elewacja, - wykonanie ocieplenia budynku wraz z elewacją i pozostałymi elementami wpisanymi w projekcie (np. napis GOPR, ścianka wspinaczkowa) - część A.3 oraz A.5 przedmiaru robót - elewacja, - wykonanie murów oporowych, - wykonanie dodatkowych okien od strony ul. Olimpijskiej w pomieszczeniu garażowym 1.11 i gospodarczym 1.19. Strona południowo-wschodnia, - wykonanie zamiany okna na drzwi w pomieszczeniu dyżurki pomieszczenia 1.8 i 1.9. Strona południowo-zachodnia, - wykonanie akcesoriów dachowych (płotki przeciwśniegowe, stopnie, ławy). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: Dokumentacja projektowa, w skład której wchodzą: Opis przedmiotu zamówienia, Dokumentacja techniczna, Przedmiary robót. Wszystkie dokumenty tworzące Dokumentację projektowo-techniczną są wiążące. Rysunki i część opisowa dokumentacji są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w specyfikacji technicznej, opisie technicznym, a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w specyfikacji technicznej i opisie technicznym, winny być traktowane tak jakby były ujęte we wszystkich. 3. Jeżeli dokumentacja niniejszego postępowania, w tym szczególności Dokumentacja projektowa oraz Przedmiary robót, wskazywałaby w odniesieniu do jakichkolwiek materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie albo normy, oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne lub inne dokumenty odniesienia, o których mowa w art. 29 ust. 3 i art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych albo oferowanie rozwiązań równoważnych opisanym w dokumentacji - pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów - o ile występują w dokumentacji projektowo-technicznej - określają minimalne parametry techniczne i jakościowe oraz cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać wyroby oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Stanowią one wyłącznie wzorzec jakościowy, który należy traktować jako pomocniczy przy określaniu właściwości oraz parametrów przedmiotu zamówienia i mają jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość oferowania przez Wykonawców wyrobów lub rozwiązań równoważnych - przy zachowaniu norm, parametrów i standardów, jakimi charakteryzuje się opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia, gwarantując zgodność z Dokumentacją projektową. Opisane parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum jakościowe wymagane przez Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, zobowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV: 45210000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45400000-1
45330000-9
45443000-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia na podst. art. 67 ust. 1 pkt 6. Zakres tego zamówienia obejmować może do 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegać będzie na wykonaniu prac podobnych do zakresu zamówienia podstawowego tj. robót w zakresie instalacji sanitarnej oraz robót elewacyjnych. Zamówienie udzielone zostanie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego Wykonawcy tego zamówienia. Warunki, na jakich zostaną udzielone te roboty budowlane: - zamówienie będzie mogło być udzielone w przypadku, gdy Zamawiający będzie dysponował środkami finansowymi na jego realizację, - umowa zostanie zawarta po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą, - cena za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie ustalona podczas negocjacji, na podstawie złożonego przez Wykonawcę kosztorysu ofertowego, - Zamawiający przekaże Wykonawcy przedmiar robót, na podstawie którego Wykonawca sporządzi kosztorys ofertowy, - ceny za poszczególne pozycje kosztorysowe nie będą mogły być wyższe niż ceny zaproponowane w zamówieniu podstawowym, chyba że Wykonawca uzasadni ich wzrost, - przedmiot zamówienia zostanie opisany za pomocą dokumentacji projektowej.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-15
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-12-15

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Powyższy warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości minimum: 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Powyższy warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że: - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu termomodernizacji budynku o łącznej wartości tej roboty nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których te roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. W przypadku robót, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN, należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień podpisania tej umowy; - dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia tj. osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i uprawnienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1186 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniejszych regulacji oraz ustawy 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1117) a w szczególności osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalnościach: - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - kierownik robót branży sanitarnej;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

3) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu - odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Dodatkowo Wykonawca przedstawi dokument, o którym mowa powyżej, tj. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji: a) w odniesieniu do podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp (o ile Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp), b) dotyczący podwykonawcy, któremu Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp (o ile Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej - dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną wynoszącą minimum 1.000.000,00 zł. Zgodnie z art. 26 ust. 2c ustawy Pzp, jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganego przez Zamawiającego dokumentu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdzi spełnianie warunku udziału w postępowaniu; 2) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (wzór Wykazu robót budowlanych stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ); b) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór Wykazu osób stanowi Załącznik Nr 7 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wraz z ofertą (wypełnionym Formularzem ofertowym - Załącznik Nr 1 do SIWZ) oraz oświadczeniami, o których mowa w Dziale VII SIWZ, Wykonawca składa: 1) wypełniony kosztorys ofertowy - jako załącznik do Formularza ofertowego (w charakterze dokumentu pomocniczego/ informacyjnego); Uwaga: Kosztorys ofertowy winien zawierać informacje o rodzaju zastosowanych materiałach budowlanych oraz urządzeniach wymaganych przez Zamawiającego (tj. rodzaj, klasa, marka, kraj pochodzenia itp.) w celu weryfikacji spełnienia wymagań określonych dla danych materiałów budowlanych i urządzeń określonych w dokumentacji projektowej. 2) dowód wniesienia wadium; 3) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy - o ile ofertę składa pełnomocnik (pełnomocnictwo musi być oryginalne lub poświadczone notarialnie); 4) pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - jeżeli Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. Z przedmiotowego zobowiązania, lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie Wykonawcy przez inne podmioty zasobów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, musi jednoznacznie wynikać w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą; 5) pełnomocnictwo udzielone reprezentantowi wykonawców do reprezentowania Wykonawców w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii notarialnie potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku poniższych formach: 1) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: nr 61 1020 2124 0000 8302 0067 0521 PKO BP 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310).


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Warunki umowy określa jej projekt, stanowiący Załącznik Nr 4 do SIWZ. 2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp. 3. Zamawiający przewiduje następujące zmiany postanowień umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: 1) wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany w trakcie trwania umowy przepisów w zakresie stawki podatku od towarów i usług; 2) terminu realizacji zamówienia - co wynika z okoliczności uniemożliwiających wykonanie zamówienia w ustalonym terminie, w przypadku: a) wystąpienia siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy w pierwotnym terminie - takiej jak w szczególności: stan epidemii, katastrofa naturalna, katastrofa w ruchu powietrznym i lądowym, działania wojenne, terroryzm, zamieszki, strajk spowodowany przez inne osoby, niezwiązane z realizacją przedmiotu umowy, warunki atmosferyczne, np.: huragany, trzęsienia ziemi, długotrwałe opady deszczu, powodzie, podtopienia - powodujące konieczność wstrzymania prac z przyczyn technologicznych; b) zmiany spowodowanej stwierdzeniem występowania urządzeń lub instalacji, które nie były ujawnione na etapie podpisywania umowy, albo w przypadku wstrzymania robót przez uprawnione podmioty z uwagi na konieczność przeprowadzenia prac, których wykonanie wstrzymuje realizację i zakończenie robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia; c) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w przyjętej do realizacji dokumentacji projektowo-technicznej; d) przedłużania się procedur administracyjnych - w przypadku konieczności uzyskania od organów administracyjnych wymaganych przepisami prawa decyzji, zezwoleń czy uzgodnień, w związku z ujawnionymi błędami w dokumentacji projektowo-technicznej; e) konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu; 3) zakresu realizowanych - na podstawie dokumentacji projektowej i technicznej - robót budowlanych, w związku z koniecznością zastosowania innych rozwiązań, niż przewidziane w dokumentacji projektowej i technicznej, ze względu na stwierdzone wady tej dokumentacji albo możliwość zastosowania zamiennych rozwiązań technologicznych, które nie wpłyną na zmianę przeznaczenia wykonywanego zadania w sposób istotny, a które poprawią parametry techniczne obiektu - przy czym zmiana ta nie wpłynie na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy; 4) kierownika robót, o ile nowy kierownik robót posiada wymagane uprawnienia. 4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 1, wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy, określona w ofercie Wykonawcy oraz umowie, nie ulegnie zmianie, a określona w aneksie do umowy wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów dotyczących podatku od towarów i usług. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy - w przypadku jej wprowadzenia - obowiązywać będzie od dnia podpisania przez strony aneksu do umowy. 5. Zmiana, o której mowa w ust. 3 pkt 1 będzie wprowadzona do umowy na pisemny, uzasadniony i należycie udokumentowany wniosek Wykonawcy. Wniosek będzie podlegać weryfikacji Zamawiającego, który zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia brutto określonego w umowie w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy nie będzie spełniał warunków opisanych powyżej. Zmiana wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o której mowa w ust. 3 pkt 1, nie wpływa na zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy. 6. Zmiany, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, będą wprowadzane do umowy na podstawie pisemnego wniosku zawierającego uzasadnienie potrzeby lub konieczności wprowadzenia zmiany, sporządzonego przez stronę występującą o dokonanie zmiany w umowie. Do wniosku należy załączyć wszelkie dokumenty potwierdzające zasadność dokonania zmiany. Wniosek, o którym mowa powyżej, wymaga zaopiniowania i zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego, a także akceptacji kierownika robót. Dokument ten wymaga również zatwierdzenia przez Zamawiającego i Wykonawcę. 7. Zmiana, o której mowa w ust. 3 pkt 2, polegać będzie na przesunięciu terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia o określoną ilość dni, która będzie zgodna z ilością dni, w których przedmiot zamówienia nie mógł być wykonywany na podstawie przesłanek określonych w ust. 3 pkt 2. 8. Zmiana, o której mowa w ust. 3 pkt 4, może zostać wprowadzona na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy albo na podstawie pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego dotyczących kierownika robót, w następujących przypadkach: 1) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika robót, 2) niewywiązywania się kierownika robót z powierzonych obowiązków wynikających z umowy; 3) jeżeli zmiana kierownika robót stanie się konieczna z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 9. Wprowadzenie innej osoby do pełnienia funkcji kierownika robót - w miejsce osoby dotychczas wykonującej tę czynność, będzie możliwe wyłącznie wtedy, gdy Wykonawca potwierdzi spełnianie przez tę osobę minimalnych wymagań określonych przez Zamawiającego dla kierownika robót w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne oświadczenie, w którym ujęte będzie posiadane przez proponowaną nową osobę funkcyjną jej doświadczenie, a także potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię uprawnień budowlanych proponowanej nowej osoby funkcyjnej - zgodnie z minimalnymi wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Dziale V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oraz zaświadczenia o członkostwie tej osoby we właściwej izbie samorządu zawodowego. Osoba niespełniająca minimalnych wymagań Zamawiającego w zakresie uprawnień budowlanych oraz doświadczenia, nie zostanie dopuszczona do kierowania robotami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia, a Wykonawca zobowiązany będzie wskazać inną osobę, która wymagania te spełni. 10. Zmianie podlegają także wszelkie nieistotne postanowienia umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w tym m.in.: 1) zmiana osób prowadzących nadzór nad realizacją postanowień umowy ze strony Zamawiającego - zmiana ta następuje poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy; 2) zmiana danych związana z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (danych teleadresowych Wykonawcy i Zamawiającego) - zmiana ta następuje poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy; 3) przekształcenie Wykonawcy w związku z sukcesją generalną, przekształceniami, dziedziczeniem spółek handlowych zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, a także sukcesją z mocy prawa, zgodnie z obowiązującymi przepisami (następstwa prawne) - zmiana ta wymaga zawarcia aneksu do umowy. 11. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dokonane w sposób zgodny z ustawą Pzp wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, tj. aneksu do umowy. 12. Umowa może zostać zmieniona w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-26, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.