eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zabrze › DOSTAWA PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH I JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2013-01-09

Zabrze: DOSTAWA PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH I JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
Numer ogłoszenia: 5719 - 2013; data zamieszczenia: 09.01.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 3 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach , ul. Ks. Koziołka 1, 41-803 Zabrze, woj. śląskie, tel. 32 2715608, faks 32 2753015.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sk3.zabrze.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH I JEDNORAZOWEGO UŻYTKU.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: DOSTAWA PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH I JEDNORAZOWEGO UŻYTKU - 6 ZADAŃ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6, 33.14.10.00-0, 33.12.41.30-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiajacy wymaga aby oferta była zabezpieczona wadium w wysokości: dla zadania nr 1 - Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium ; dla zadania nr 2 - 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych 00/100) ; dla zadania nr 3 - 4 000,00 zł (cztery tysiące złotych 00/100) ; dla zadania nr 4 - 2 500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych 00/100) ; dla zadania nr 5 - Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium ; dla zadania nr 6 - 1 500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych 00/100)

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dla potwierdzenia, że Wykonawca posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Wykonawca dołączy do oferty koncesję na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, lub w przypadku producenta - zezwolenie na wytwarzanie produktu leczniczego zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001r, Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008r. Nr 45 poz.271 z późn. zm.) - dotyczy zadania nr od 1 do 4 oraz oświadczenie - załącznik nr 3 do SIWZ - dotyczy wszystkich zadań. Zamawiający sprawdzi spełnienie warunku na podstawie złożonego oświadczenia i dokumentów metodą spełnia-nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dla potwierdzenia, że Wykonawca spełnia powyższy warunek dołączy do oferty oświadczenie - załącznik nr 3 do SIWZ. Zamawiający sprawdzi spełnienie warunku na podstawie złożonego oświadczenia metodą spełnia-nie spełnia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dla potwierdzenia, że Wykonawca spełnia powyższy warunek dołączy do oferty oświadczenie - załącznik nr 3 do SIWZ. Zamawiający sprawdzi spełnienie warunku na podstawie złożonego oświadczenia metodą spełnia-nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dla potwierdzenia, że Wykonawca spełnia powyższy warunek dołączy do oferty oświadczenie - załącznik nr 3 do SIWZ. Zamawiający sprawdzi spełnienie warunku na podstawie złożonego oświadczenia metodą spełnia-nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dla potwierdzenia, że Wykonawca spełnia powyższy warunek dołączy do oferty oświadczenie - załącznik nr 3 do SIWZ. Zamawiający sprawdzi spełnienie warunku na podstawie złożonego oświadczenia metodą spełnia-nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Proponowany przedmiot zamówienia musi być umieszczony w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - dotyczy zadania nr od 1 do 4 a Wykonawca załączy do oferty oświadczenie potwierdzające, iż proponowane leki umieszczone są w powyższym wykazie, 2) Oferowany przez Wykonawców przedmiot zamówienia powinien spełniać warunki wprowadzenia go do obrotu i stosowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych określonych w ustawie z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 107 poz.679) - dotyczy zadania nr 5 i 6 a Wykonawca załączy do oferty oświadczenie potwierdzające, iż proponowany przedmiot zamówienia spełnia warunki wprowadzenia go do obrotu i stosowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Ewentualny wzrost cen jednostkowych przedmiotu umowy może nastąpić wyłącznie w związku ze zmianą cen urzędowych leków wprowadzoną rozporządzeniem odpowiedniego Ministra na podstawie stosownego aneksu do niniejszej umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sk3.zabrze.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedzibia Zamawiającego, budynek Administracji, Dział Zamówień Publicznych.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.01.2013 godzina 11:30, miejsce: Siedzibia Zamawiającego, budynek Administracji, Sekretariat Dyrektora.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: LEKI CYTOSTATYCZNE I.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zadanie składa sie z 2 pozycji.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: CHEMIOTERAPEUTYKI OGÓLNE.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zadanie sklada sie z 31 pozycji.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: LEKI CYTOSTATYCZNE II.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zadanie składa sie z 1 pozycji.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: LEKI WSPOMAGAJĄCE.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zadanie składa się z 1 pozycji.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Test potwierdzający zakażenie organizmu prątkiem gruźlicy metodą ELISA (pomiaru poziomu interferonu gamma w krwi).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zadanie sklada się z 3 pozycji.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.12.41.30-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: IGŁA VANGA.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zadanie składa się z 1 pozycji.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.