eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rejonowy Zarząd Infrastruktury › Remont budynków nr 1, 2, 3 na terenie kompleksu wojskowego w Gdyni.Ogłoszenie z dnia 2020-08-03

Ogłoszenie nr 570142535-N-2020 z dnia 03-08-2020 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury: Remont budynków nr 1, 2, 3 na terenie kompleksu wojskowego w Gdyni.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W DZIEDZINACH OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA/O PODWYKONAWSTWIE - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Krajowy numer identyfikacyjny 19005559700000, ul. ul. Jana z Kolna , 81-301 Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 261 260 198, e-mail rzigdynia.przetargi@ron.mil.pl, faks 58 620 71 44.
Adres strony internetowej (url): http://www.rzigdynia.wp.mil.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

I.4) KOMUNIKACJA:

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
http://www.rzigdynia.wp.mil.plWymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Wniosek wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni ul. Jana z Kolna 8b 81-301 Gdynia (kancelaria czynna w godz. 7:30-10:30 oraz 13:00-15:00).


Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem(URL):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego lub nazwa przedmiotu umowy o podwykonawstwo:

Remont budynków nr 1, 2, 3 na terenie kompleksu wojskowego w Gdyni.

Numer referencyjny:

8/III/2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

nie


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Tylko jednej

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (podstawowe cechy, wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):

Remont budynków nr 1, 2, 3 na terenie kompleksu wojskowego w Gdyni.

Krótki opis przedmiotu umowy o podwykonawstwo (podstawowe cechy, wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):

II.5) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

nie


II.6) Główny Kod CPV: 45000000-7


Dodatkowe kody CPV: 45000000-0, 45111291-4, 45233200-1, 45300000-0, 45310000-3, 45312100-8, 45420000-7, 45430000-0, 45440000-3, 45450000-6

II.8) Dopuszcza się złożenia oferty wariantowej:

nie


II.9) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


II.10) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Okres w miesiącach: 27


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy mający siedzibę albo miejsce zamieszkania w innych państwach niż jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państw, z którymi Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarła umowę międzynarodową dotyczącą tych zamówień


Przewiduje się następujące wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnych związane z realizacją zamówienia:

Na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia ochrony informacji niejawnych zgodnie z art. 54 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych , które uzyska w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa oraz po jego zakończeniu w sposób określony w przepisach o ochronie informacji niejawnych. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zobowiązania związanego z dostępem do informacji niejawnych podwykonawcy, któremu zleci podwykonawstwo w trakcie realizacji zamówienia, do zachowania poufnego charakteru informacji niejawnych znajdujących się w jego posiadaniu lub z którymi zapozna się w postępowaniu o udzielenie zamówienia i po jego zakończeniu, zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych.


Przewiduje się następujące wymagania dotyczące bezpieczeństwa dostaw związane z realizacja zamówienia::


Przewiduje się następujące wymagania dotyczące podwykonawstwa związane z realizacją zamówienia:


III.2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.2.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej tj.:posiadają własny akredytowany system teleinformatyczny do przetwarzania informacji oznaczonych klauzulą co najmniej "ZASTRZEŻONE", zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz w Rozdziale 8 ustawy z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
III.2.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji finansowej lub ekonomicznej, tj.: posiadają środki finansowe w wysokości 5.000.000,00 zł lub zdolność kredytową na kwotę min. 5.000.000,00 zł
III.2.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: - wykonali należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu prac związanych z budową lub remontem obiektów kubaturowych, w tym co najmniej 1 roboty w obiekcie stanowiącym zabytek nieruchomy (zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków) o wartości co najmniej 750.000,00 zł brutto dla inwestycji kubaturowych i 500.000,00 zł dla inwestycji stanowiącej zabytek nieruchomy, - posiadają komórkę organizacyjną, w której rejestrowane są materiały niejawne o klauzuli "ZASTRZEŻONE", zgodnie z art. 43 ust. 5 ustawy z 5 sierpnia 2010 r. o OIN, - dysponują osobami sprawującymi samodzielne funkcje techniczne w budownictwie tj.: - - kierownikiem budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej przynależącym do Izby Inżynierów Budownictwa, posiadającym uprawnienia budowlane oraz ważne poświadczenie bezpieczeństwa lub upoważnienie wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ZASTRZEŻONE wraz z aktualnym zaświadczeniem ze szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, posiadającym doświadczenie oraz uprawnienia w zakresie konserwacji zabytków (nie mniejsze niż 18 - miesięczne doświadczenie w pracach prowadzonych przy zabytkach nieruchomych), potwierdzone przez Konserwatora Zabytków, spełniające warunki art. 37 Ustawy o ochronie zabytków, (pożądane również doświadczenie w pracach w czynnych obiektach o charakterze militarnym). - - kierownikiem robót w specjalności architektonicznej, przynależącym do Izby Inżynierów Budownictwa, posiadającym uprawnienia budowlane oraz ważne poświadczenie bezpieczeństwa lub upoważnienie wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ZASTRZEŻONE wraz z aktualnym zaświadczeniem ze szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, osiadającym doświadczenie oraz uprawnienia w zakresie konserwacji zabytków (nie mniejsze niż 18 - miesięczne doświadczenie w pracach prowadzonych przy zabytkach nieruchomych), potwierdzone przez Konserwatora Zabytków, spełniające warunki art. 37 Ustawy o ochronie zabytków, - - kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych i kanalizacyjnych,przynależącym do Izby Inżynierów Budownictwa, posiadającym uprawnienia budowlane oraz ważne poświadczenie bezpieczeństwa lub upoważnienie wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ZASTRZEŻONE wraz z aktualnym zaświadczeniem ze szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, - - kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń : elektrycznej i elektroenergetycznej,przynależącym do Izby Inżynierów Budownictwa, posiadającym uprawnienia budowlane oraz ważne poświadczenie bezpieczeństwa lub upoważnienie wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ZASTRZEŻONE wraz z aktualnym zaświadczeniem ze szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. Pożądane posiadanie doświadczenia w realizacji systemów zabezpieczenia przeciwpożarowego. Wskazane doświadczenie w realizacji prac w obiektach militarnych i zabytkowych. - - co najmniej jednym instalatorem i programistą systemów ochrony technicznej, wpisanym na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia, posiadającym autoryzację producenta na instalowane systemy wraz z ważnym poświadczeniem bezpieczeństwa lub upoważnieniem kierownika jednostki organizacyjnej do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE" i aktualnym zaświadczeniem ze szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, Zamawiający dopuszcza łączenie kwalifikacji i uprawnień. - - uprawnionym geodetą, który posiada ważne poświadczenie bezpieczeństwa lub upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej (Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie) do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ZASTRZEŻONE wraz z aktualnym zaświadczeniem ze szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych; (występują przyłącza i instalacje kanalizacyjne), - - pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych na zasadach określonych w art. 14 ustawy o Ochronie Informacji Niejawnych, - - elektromonterem instalacji elektrycznych lub elektrykiem (z uprawnieniami SEP rodzaju co najmniej "E" w grupie G1), oraz : - - 4 pracownikami budowlanymi w branży ogólnobudowlanej zatrudnionymi na umowę o pracę,
Zamawiający wymaga podania imion i nazwisk pracowników wykonawcy, osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

nie


Informacje dodatkowe: Wykonawca wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składa: 1) oświadczenie o posiadaniu własnego akredytowanego systemu teleinformatycznego do przetwarzania informacji oznaczonych klauzulą co najmniej "ZASTRZEŻONE", zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz w Rozdziale 8 ustawy z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych. 2) oświadczenie, że Wykonawca posiada komórkę organizacyjną w której rejestrowane są materiały niejawne o klauzuli "ZASTRZEŻONE", zgodnie z art. 43 ust. 5 ustawy z 5 sierpnia 2010 r. o OIN. 3) wykaz wykonanej należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, najmniej 2 robót budowlanych polegających na wykonaniu prac związanych z budową lub remontem obiektów kubaturowych w tym co najmniej 1 robota w obiekcie stanowiącym zabytek nieruchomy (zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków) o wartości co najmniej 750.000,00 zł brutto dla inwestycji kubaturowych i 500.000,00 zł dla inwestycji stanowiącej zabytek nieruchomy, 4) dowody określające czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wykonawca nie ma obowiązku przedstawiania dowodów, o których mowa w zdaniu poprzednim, w stosunku do robót budowlanych wykonanych na rzecz Zamawiającego. 5) wykaz robót budowlanych o których mowa w Rozdziale XI niniejszego Ogłoszenia, 6) dowody określające czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wykonawca nie ma obowiązku przedstawiania dowodów, o których mowa w zdaniu poprzednim, w stosunku do robót budowlanych wykonanych na rzecz Zamawiającego, 7) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych przez Wykonawcę środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 5.000.000,00 zł, w okresie nie wcześniejszym iż 1 miesiąc przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 8) wykaz osób, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 pkt. 2 lit b trzeci tiret, podwójny tiret od pierwszego - siódmego, którym towarzyszy wymóg posiadania ważnych poświadczeń bezpieczeństwa lub upoważnień wydanych przez kierownika jednostki organizacyjnej upoważniających do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ZASTRZEŻONE wraz z aktualnymi zaświadczeniami ze szkolenia oraz elektromontera instalacji elektrycznych lub elektryka (z uprawnieniami SEP rodzaju co najmniej "E" w grupie G1). 9) kopię ważnych poświadczeń bezpieczeństwa dla osób o których mowa w Rozdziale X ust. 1 pkt. 2 lit b trzeci tiret, podwójny tiret od pierwszego - siódmego, lub upoważnień KJO do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE", o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych wraz z kopiami aktualnych zaświadczeń ze szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych - potwierdzone za zgodność z oryginałem. Zamawiający zastrzega sobie prawo zweryfikowania lub odsunięcia pracowników Wykonawcy, którzy mają brać udział w realizacji zamówienia, zarówno na etapie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również na etapie realizacji umowy, jeżeli wymaga tego ochrona podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa albo jest to konieczne w celu podniesienia bezpieczeństwa realizowanych zamówień. 10) wykaz osób, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 pkt. 2 lit b trzeci tiret, podwójny tiret dziewiąty, którym towarzyszy wymóg zatrudnienia na umowę o pracę; Wykonawca jest zobowiązany w ramach kontraktu zapewnić we własnym zakresie wszystkie wymagane Prawem budowlanym osoby, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia. 11) wykaz doświadczenia Kierownika budowy, o którym mowa w Rozdziale XI niniejszego Ogłoszenia. Ważna informacja: Wstęp Obcokrajowców do obiektów wojskowych może być realizowany wyłącznie na podstawie Pozwoleń wydanych na zasadach określonych w decyzji nr 19/MON z dnia 24 stycznia 2017 roku Ministra Obrony Narodowej w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w Resorcie Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON z 2017 r. poz. 18). Powyższe ma również zastosowanie do czynności OTWARCIA OFERT - Obcokrajowcy będą wpuszczani do obiektów wojskowych na otwarcie ofert po uzyskaniu w/w Pozwoleń. W przypadku planowania zatrudnienia lub wprowadzenia na teren jednostki wojskowej cudzoziemców, Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować Szefa RZI w Gdyni o takim fakcie w terminie 21 dni kalendarzowych przed planowanym podjęciem pracy i uzyskać zgodę. Szczegółowe zasady w tym zakresie określa Decyzja 19/MON z dnia 24 stycznia 2017 roku Ministra Obrony Narodowej w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w Resorcie Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON z 2017 r. poz. 18). Wykonawca zatrudniający cudzoziemców dostarczy Zamawiającemu wykaz osób związanych z realizacją umowy z uwzględnieniem niżej wymienionych danych: imię i nazwisko osoby, ? datę i miejsce urodzenia, ? obywatelstwo, ? numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości z podaniem organu wydającego oraz daty wydania i terminu ważności, ? numer pozwolenia na pobyt i pracę w RP, ? numery rejestracyjne samochodów oraz innego sprzętu. Zamawiający zastrzega sobie, iż warunkiem wstępu cudzoziemców na teren chronionych obiektów wojskowych jest wydanie przez właściwy organ wojskowy Jednorazowego pozwolenia uprawniającego do wejścia/wjazdu na teren chronionych obiektów wojskowych. Wydanie Jednorazowego pozwolenia jest uzależnione od wyrażenia przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego pozytywnej opinii w przedmiotowej sprawie.


III.3) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.3.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 131e ust. 1 ustawy Pzp
III.3.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 131e ust. 1b pkt 1-3 ustawy Pzp:

tak


Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia (należy wypełnić w przypadku zaznaczenia odpowiedzi "tak"):

(podstawa wykluczenia określona w art. 131e ust. 1b pkt 1 lit. a ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 131e ust. 1b pkt 1 lit. b ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 131e ust. 1b pkt 1 lit. c ustawy Pzp) w tym:

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 131e ust. 1b pkt 2 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 131e ust. 1b pkt 3 ustawy Pzp)


III.3.3) Zamawiający przewiduje możliwość odstąpienia od obowiązku wykluczenia z postępowania wykonawców:

nie


III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

tak


III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

III.5.1) Wykaz dokumentów i oświadczeń:

Do wniosku każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do niniejszego Ogłoszenia


III.5.2) W zakresie wykazania spełniania przez podwykonawcę, o którym mowa w art. 131n ust. 2 ustawy Pzp, wymagań dotyczących realizacji części zamówienia należy przedłożyć:


III.5.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca lub podwykonawca, o którym mowa w art. 131n ustawy Pzp, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, należy przedłożyć:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.6.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Do wniosku każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do niniejszego Ogłoszenia


III.6.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

Do wniosku każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do niniejszego Ogłoszenia.


III.7) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.8) INNE DOKUMENTY

informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 131e ust. 1 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,


III.9) Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla zakładów pracy chronionej oraz wykonawców, których działalność lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, u których % (nie mniej niż 30%) pracowników stanowią osoby o których mowa w art. 22 ust. 2a ustawy Pzp:

% (nie mniej niż 30%) pracowników stanowią osoby o których mowa w art. 22 ust. 2a ustawy Pzp:

nie


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg ograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak
Informacja na temat wadium:
1. Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium. 2. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 197.400,00 zł (słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta złotych 00/100). 3. Wadium musi obejmować cały okres związania z ofertą. 4. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu (przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 68 1010 1140 0172 6813 9120 1000 z adnotacją: "wadium sprawa 8/III/2020 - Remont budynków nr 1, 2, 3 na terenie kompleksu wojskowego w Gdyni." 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank dokonał rzeczywistego przetworzenia operacji zaksięgowania kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Brak posiadania przed upływem terminu składania ofert kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego będzie jednoznaczny z niewniesieniem wadium przez Wykonawcę. 6. Zamawiający uzna za skuteczne wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz, gdy oryginał dokumentu gwarancyjnego zostanie załączony do oferty i złożony wraz z nią przed upływem terminu składania ofert. 7. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach o których mowa w ust. 4 pkt 2-5) Wykonawca składa wraz z ofertą. 8. Zamawiający uzna za skuteczne wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz, gdy oryginał dokumentu gwarancyjnego zostanie załączony do oferty i złożony wraz z nią przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej dokument potwierdzający wniesienie wadium został załączony do oferty. 10. Dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest zalecane, ale niewystarczające do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 11. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia, poręczenie musi być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i musi zawierać następujące elementy: 1) wskazanie podmiotu, za który poręczyciel dokonuje poręczenia, 2) precyzyjnie wskazanie zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia, 3) kwotę, do wysokości której poręczyciel będzie zobowiązany, 4) wskazanie terminu, z którego upływem wygasa zobowiązanie, przy czym poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane. 12. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy PZP. 13. Gwarancja wadialna musi w swojej treści zawierać informację o Wykonawcy jako zobowiązanym lub w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie o wszystkich Wykonawcach jako zobowiązanych lub chociażby informację, że strona stosunku "gwarancyjnego" jest uczestnikiem konsorcjum, działającym także w imieniu i na rzecz drugiego uczestnika jako Wykonawcy - którzy wspólnie złożyli w postępowaniu przetargowym ofertę. 14. Składane tytułem wadium gwarancje nie mogą uzależniać wypłaty zabezpieczenia Zamawiającemu od oświadczenia woli Wykonawcy w przedmiocie wymagalności i zasadności wypłaty. 15. Składane tytułem wadium gwarancje nie mogą zawierać zastrzeżenia, że doręczenie żądania wypłaty musi odbyć się za pośrednictwem osób trzecich, np. za pośrednictwem banku. 16. Składane tytułem wadium gwarancje nie mogą zawierać zastrzeżenia, że podpisy złożone na oryginale wezwania do zapłaty muszą być poświadczone notarialnie lub przez bank prowadzący rachunek Zamawiającego. 17. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy Prawo zamówień publicznych. 18. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP. 19. W przypadku gdy gwarancja wadialna zawierać będzie informację, że wygasa ona w przypadku zwrotu jej oryginału do Gwaranta, Zamawiający wymaga aby wskazane było, że gwarancja wadialna wygasa dopiero gdy wszystkie wydane egzemplarze oryginałów gwarancji wadialnej zostaną zwrócone do Gwaranta.


IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni odpowiednio do składania ofert, do składania ofert wstępnych lub do udziału w dialogu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny)

Liczba wykonawców 5
Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu:
1. Zamawiający zaprosi do złożenia oferty 5 Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale X niniejszego Ogłoszenia. 1) Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 5 Zamawiający wyłoni Wykonawców przyznając następującą punktację: Punktacja przyznana Wykonawcy(znaczenie warunków udziału w postępowaniu) Warunki przyznania Wykonawcy punktów: a)1 punkt - Za każdą dodatkową (ponad wymaganą 1) robotę budowlaną polegającą na remoncie obiektów zabytkowych, opisaną w warunkach udziału w postępowaniu, o wartości umowy powyżej 500.000,00 zł - (wykonaną w okresie 5 lat przed terminem złożenia wniosków). b)1 punkt - Za każdą robotę budowlaną polegającą na wykonaniu instalacji przeciwpożarowych i SSP, o wartości umowy powyżej 70.000,00 zł - (wykonaną w okresie 5 lat przed terminem złożenia wniosków). c)1 punkt - Za każdą dodatkową (poza wymaganą 1) robotę budowlaną polegającą na wykonaniu prac budowlanych lub remontowych, opisaną w warunkach udziału w postępowaniu, o wartości umowy powyżej 750.000,00 zł - (wykonaną w okresie 5 lat przed terminem złożenia wniosków). Uwaga : 1)Zamawiający w Kryterium selekcji dopuszcza poleganie na zasobach podmiotu trzeciego celem spełnienia kryterium selekcji. 2)W przypadku, gdy Wykonawca powoła się kilkakrotnie na tą samą robotę budowlaną, z uwagi na wykonanie jej przez kilka podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmioty udostępniające zasoby, Zamawiający przyzna za tę robotę punkty tylko jeden raz, uwzględniając ilość robót, a nie ilość wykonujących ją podmiotów. 3)W zakresie dysponowania kierownikiem budowy Wykonawca może przy spełnieniu warunków i kryteriów selekcji polegać na zasobach podmiotu trzeciego. 4)Wykonawca może polegać na zasobach podmiotu trzeciego w kryterium selekcji w zakresie kierownika budowy o określonym doświadczeniu wskazanym w Rozdziale XI Ogłoszenia. 5)Wykaz robót budowlanych oraz Wykaz doświadczenia Kierownika budowy nie podlega uzupełnieniu w kryterium selekcji. 2. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu, będzie mniejsza niż 5, Zamawiający zaprosi do składania ofert Wykonawców spełniających te warunki w liczbie nie mniejszej niż 3.

IV.1.5 Przewidziane jest stosowanie dodatkowych przesłanek odrzucenia ofert, innych niż przesłanki, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp

nie


IV.1.6 Przewidziane jest unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia
Przewidziane jest stosowanie dodatkowych przesłanek unieważnienia postępowania, innych niż przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 i 1a ustawy Pzp


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
Kryteria

Kryteria Znaczenie
cena 60
skrócenie terminu realizacji 40


IV.2.2) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej

nie


IV.3) NEGOCJACJE Z OGŁOSZENIEM I DIALOG KONKURENCYJNY
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z zapisami SIWZ


Przedział wartości obejmujących minimalny i maksymalny procent wartości umowy w sprawie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, który ma być przedmiotem umowy o podwykonawstwo


IV.7) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.7.1) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
13/08/2020 godzina: 10:30,
Obowiązek przekazywania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

IV.7.2) Termin związania ofertą:

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.7.3) Informacje dodatkowe:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.