eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rejonowy Zarząd Infrastruktury › Usługa polegająca na wykonaniu programu inwestycji i dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztorysową oraz sprawowaniu nadzoru autorskiego podczas trwania robót realizowanych według sporządzonej dokumentacji dla zadania polegającego na przebudowie strzelnicy garnizonowej 200 m na terenie kompleksu w Mirosławcu.Ogłoszenie z dnia 2020-05-18

Ogłoszenie nr 570084458-N-2020 z dnia 18-05-2020 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury: Usługa polegająca na wykonaniu programu inwestycji i dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztorysową oraz sprawowaniu nadzoru autorskiego podczas trwania robót realizowanych według sporządzonej dokumentacji dla zadania polegającego na przebudowie strzelnicy garnizonowej 200 m na terenie kompleksu w Mirosławcu.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W DZIEDZINACH OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA/O PODWYKONAWSTWIE - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Krajowy numer identyfikacyjny 81006093700000, ul. Narutowicza 17B, 70-240 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 26 1452026, e-mail rziszczecin.przetargi@ron.mil.pl, faks 26 1452024.
Adres strony internetowej (url): http://www.rziszczecin.wp.mil.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Jednostka Organizacyjna MON

I.4) KOMUNIKACJA:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostanie przekazana Wykonawcom wraz z zaproszeniem do składania ofert.
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

w formie pisemnej - za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańcaRZI Szczecin, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin, budynek 22, Kancelaria pok. 4


Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem(URL):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego lub nazwa przedmiotu umowy o podwykonawstwo:

Usługa polegająca na wykonaniu programu inwestycji i dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztorysową oraz sprawowaniu nadzoru autorskiego podczas trwania robót realizowanych według sporządzonej dokumentacji dla zadania polegającego na przebudowie strzelnicy garnizonowej 200 m na terenie kompleksu w Mirosławcu.

Numer referencyjny:

18/OB/UPT/20

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (podstawowe cechy, wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu programu inwestycji i dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztorysową oraz sprawowaniu nadzoru autorskiego podczas trwania robót realizowanych według sporządzonej dokumentacji dla zadania polegającego na przebudowie strzelnicy garnizonowej 200 m na terenie kompleksu w Mirosławcu. 2. Realizacja przedmiotu zamówienia wiąże się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE. Wykonawca ubiegający się o realizację zadania, na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 742) jest zobowiązany do ochrony tych informacji. 3. W związku z koniecznością dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE i przynależnością zadania do dziedziny obronności i bezpieczeństwa zamówienie jest realizowane w trybie przetargu dwuetapowego na podstawie zapisów regulaminu wewnętrznego Zamawiającego (Regulamin OB) z uwagi na treść zapisu art. 131 b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.). W II etapie przetargu oferty mogą składać Wykonawcy spełniający warunki określone przez Zamawiającego, którzy otrzymają zaproszenie do składania ofert. 4. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w następujących dokumentach: - Szczegółowym Opisie i Zakresie Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 4 do SIWZ), - Minimalnych Wojskowych Wymaganiach Organizacyjno-Użytkowych dla przebudowy garnizonowej strzelnicy szkolnej typ B do klasy I bezpieczeństwa wraz z modernizacją rzutni granatów w Mirosławcu zatwierdzonych w dniu 18.06.2018 r.

Krótki opis przedmiotu umowy o podwykonawstwo (podstawowe cechy, wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):

II.5) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

nie


II.6) Główny Kod CPV: 71320000-7


Dodatkowe kody CPV: 71248000-8

II.7) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia:
Wartość bez VAT: 1159510.00
Waluta: PLN
II.8) Dopuszcza się złożenia oferty wariantowej:

nie


II.9) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


II.10) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Okres w dniach: 420


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy mający siedzibę albo miejsce zamieszkania w innych państwach niż jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państw, z którymi Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarła umowę międzynarodową dotyczącą tych zamówień


Przewiduje się następujące wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnych związane z realizacją zamówienia:

1. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t. j. Dz. U. 2019 r., poz. 742) przedsiębiorca musi posiadać: a) własny system teleinformatyczny umożliwiający przetwarzanie informacji niejawnych o klauzuli co najmniej ZASTRZEŻONE, spełniający wymagania określone w w/w Ustawie oraz w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz. U. Nr 159, poz. 948); b) opracowaną zgodnie z art. 43 ust. 5 ww. ustawy, instrukcję w sprawie sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE oraz określającą zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony; c) ważne dokumenty upoważniające do dostępu do informacji niejawnych do klauzuli co najmniej ZASTRZEŻONE (pisemne upoważnienia wydane lub poświadczenia bezpieczeństwa) oraz aktualne zaświadczenia stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych przez pracowników, wymienionych w części III.2.3) lit. B) pkt 1) niniejszego ogłoszenia, kierownika firmy, pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych oraz osobę odpowiedzialną za ewidencjonowanie materiałów i dokumentów niejawnych; d) pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych; e) osobę lub komórkę organizacyjną odpowiedzialnej za ewidencjonowanie materiałów i dokumentów niejawnych oznaczonych klauzulą ZASTRZEŻONE. 2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia - w takim przypadku: f) Ustanawiają Lidera - pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy. g) Wszystkie firmy ubiegające się wspólnie o zamówienie muszą spełniać wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych na poziomie co najmniej ZASTRZEŻONE. h) Wszyscy pracownicy przewidziani do realizacji zadań z dostępem do informacji niejawnych muszą posiadać uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych na poziomie co najmniej ZASTRZEŻONE. i) Lider jest odpowiedzialny za całokształt prac związanych z dostępem do informacji niejawnych. j) We wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, Lider wykazuje imiennie wszystkie osoby, które będą wykonywały poszczególne prace związane z dostępem do informacji niejawnych. k) W składanym wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, Lider wykazuje imiennie wszystkie osoby, które będą wykonywały poszczególne prace związane z dostępem do informacji niejawnych. l) W terminie określonym przez Zamawiającego Lider dostarczy umowę, w której dokonany będzie podział zadań ze szczególnym uwzględnieniem dostępu do informacji niejawnych oraz określony sposób i warunki realizacji umowy. 3. Załącznikiem do umowy będą szczegółowe wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE.


Przewiduje się następujące wymagania dotyczące bezpieczeństwa dostaw związane z realizacja zamówienia::


Przewiduje się następujące wymagania dotyczące podwykonawstwa związane z realizacją zamówienia:


III.2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.2.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Realizacja zamówienia wiąże się z dostępem do informacji niejawnych na poziomie ZASTRZEŻONE. W związku z powyższym Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t. j. Dz. U. 2019 r., poz. 742) są zobowiązani do ochrony informacji niejawnych i muszą posiadać opracowaną zgodnie z art. 43 ust. 5 ww. ustawy instrukcję dotyczącą sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE oraz określającą zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony.
III.2.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
III.2.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: A) Zdolność techniczna: 1) Spełnieniem warunku będzie wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum 1 usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej wielobranżowej obejmującej swoim zakresem wykonanie budowy, rozbudowy lub modernizacji strzelnicy o długości minimum 100 m. 2) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym dla zamówienia, tj. własnym systemem teleinformatycznym umożliwiającym przetwarzanie informacji niejawnych o klauzuli co najmniej ZASTRZEŻONE - spełniającym wymagania określone w ustawie z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 742) oraz w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz. U. Nr 159, poz. 948). B) Osoby zdolne do wykonania zamówienia: Spełnieniem warunku będzie dysponowanie odpowiednimi osobami posiadającymi wymagane uprawnienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i odpowiedzialnymi za przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych, tj.: 1) osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającymi wymagane uprawnienia oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa: a) minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, b) minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, c) minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, d) minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, e) minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia geodezyjne w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych. 2) odpowiedzialnymi za przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych, tj.: - pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych, - osobą lub komórką organizacyjną odpowiedzialną za ewidencjonowanie materiałów i dokumentów niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej ZASTRZEŻONE. Kierownik jednostki organizacyjnej oraz pracownicy wymienieni w części III.2.3) lit. B pkt. 1) i 2) muszą posiadać ważne dokumenty uprawniające do dostępu do materiałów niejawnych o klauzuli co najmniej ZASTRZEŻONE (pisemne upoważnienia wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej lub poświadczenia bezpieczeństwa) oraz aktualne zaświadczenia stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. W przypadku, gdy wykonawca nie dysponuje pracownikami wymienionymi w sekcji III.2.3) lit. B pkt. 1) to może zaangażować pracowników spoza firmy ale pod warunkiem, że posiadają wszystkie wymagane uprawnienia, a ponadto na czas realizacji zadania musi ich związać z firmą umowami.
Zamawiający wymaga podania imion i nazwisk pracowników wykonawcy, osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

takIII.3) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.3.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 131e ust. 1 ustawy Pzp
III.3.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 131e ust. 1b pkt 1-3 ustawy Pzp:

nie

III.3.3) Zamawiający przewiduje możliwość odstąpienia od obowiązku wykluczenia z postępowania wykonawców:

nie


III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji


III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

III.5.1) Wykaz dokumentów i oświadczeń:


III.5.2) W zakresie wykazania spełniania przez podwykonawcę, o którym mowa w art. 131n ust. 2 ustawy Pzp, wymagań dotyczących realizacji części zamówienia należy przedłożyć:


III.5.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca lub podwykonawca, o którym mowa w art. 131n ustawy Pzp, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, należy przedłożyć:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.6.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:


III.6.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.7) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.8) INNE DOKUMENTY

1) Wykaz określonych w części III.2.3) lit. A) pkt 1) niniejszego ogłoszenia, wykonanych samodzielnie usług w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu dwuetapowym, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. 2) Wykaz osób określonych w części III.2.3) lit. B) niniejszego ogłoszenia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia i przynależą do Izby Inżynierów Budownictwa, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 3) Dowody potwierdzające spełnianie wymagań dotyczących bezpieczeństwa informacji niejawnych związane z realizacją zamówienia, tj.: oświadczenie o posiadaniu: a) własnego systemu teleinformatycznego umożliwiającego przetwarzanie informacji niejawnych o klauzuli co najmniej ZASTRZEŻONE, spełniającego wymagania określone w ustawie z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 742) oraz w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz. U. Nr 159, poz. 948); b) opracowanej zgodnie z art. 43 ust. 5 ustawy z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t. j. Dz. U. 2019 r., poz. 742) instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE oraz określającej zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony; c) ważnych dokumentów upoważniających do dostępu do informacji niejawnych do klauzuli co najmniej ZASTRZEŻONE (upoważnienia lub poświadczenia bezpieczeństwa) oraz aktualnych zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych przez: pracowników wymienionych w III.2.3) lit. B) pkt. 1) niniejszego ogłoszenia, kierownika firmy, pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych oraz osoby odpowiedzialnej za ewidencjonowanie materiałów i dokumentów niejawnych; d) pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych; e) osoby lub komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za ewidencjonowanie materiałów i dokumentów niejawnych oznaczonych klauzulą ZASTRZEŻONE. 4) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. 5) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 6) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.


III.9) Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla zakładów pracy chronionej oraz wykonawców, których działalność lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, u których % (nie mniej niż 30%) pracowników stanowią osoby o których mowa w art. 22 ust. 2a ustawy Pzp:

% (nie mniej niż 30%) pracowników stanowią osoby o których mowa w art. 22 ust. 2a ustawy Pzp:

nie


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg ograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak
Informacja na temat wadium:
Zamawiający na etapie składania ofert przez Wykonawców zaproszonych do złożenia oferty będzie wymagał wniesienia wadium w wysokości 34 500,00 PLN.


IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni odpowiednio do składania ofert, do składania ofert wstępnych lub do udziału w dialogu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny)

Liczba wykonawców 8
Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu:
Do składania ofert zostanie zaproszonych max. 8 wykonawców, którzy w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu złożą wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu spełniające warunki określone przez zamawiającego w tymże ogłoszeniu. W przypadku, gdy w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, wpłynie większa od przewidzianej liczba wniosków spełniających warunki udziału w postępowaniu zamawiający dokonując ich oceny będzie kierował się następującą zasadą: z wykazanych w wykazie usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia i określonych w części III.2.3) lit. A) pkt 1) niniejszego ogłoszenia, żądanych do potwierdzenia spełnienia warunku zdolności technicznej, zrealizowanych przez Wykonawcę w sposób należyty - Zamawiający przyzna 1 punkt za każdą dodatkową usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej obejmującą swoim zakresem wykonanie budowy, rozbudowy lub modernizacji strzelnicy o długości minimum 50 m, ponad żądaną ilość (tj. ponad jedną usługę). W przypadku, gdy Wykonawca otrzyma taką samą liczbę punktów co inny Wykonawca, Zamawiający zaprosi tego Wykonawcę, który wykazał sią realizacją usług o większej łącznej długości strzelnic. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest mniejsza niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu, zamawiający może zaprosić do składania ofert wszystkich wykonawców spełniających te warunki. W przypadku, gdy warunki spełnia jeden wykonawca zamawiający może zaprosić tego wykonawcę do udziału w negocjacjach. Wykonawcę niezaproszonego do składania ofert traktuje się jako wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia.

IV.1.5 Przewidziane jest stosowanie dodatkowych przesłanek odrzucenia ofert, innych niż przesłanki, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp

nie


IV.1.6 Przewidziane jest unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

tak

Przewidziane jest stosowanie dodatkowych przesłanek unieważnienia postępowania, innych niż przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 i 1a ustawy Pzp


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 100


IV.2.2) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej

nie


IV.3) NEGOCJACJE Z OGŁOSZENIEM I DIALOG KONKURENCYJNY
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje wprowadzenie zmian do umowy na warunkach określonych w projekcie umowy, który jako złącznik do SIWZ zostanie przekazany Wykonawcom zaproszonym do składania ofert.


Przedział wartości obejmujących minimalny i maksymalny procent wartości umowy w sprawie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, który ma być przedmiotem umowy o podwykonawstwo


IV.7) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.7.1) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
02/06/2020 godzina: 10:00,
Obowiązek przekazywania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski

IV.7.2) Termin związania ofertą:

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.7.3) Informacje dodatkowe:
1. Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy: 420 dni od daty zawarcia umowy, w tym: * Termin dostarczenia przez Wykonawcę uzgodnionego programu inwestycji w celu dokonania oceny przez Komisję Oceny Projektów Inwestycyjnych (KOPI) - 120 dni od daty zawarcia umowy. * Czas na weryfikację programu inwestycji i zwołanie posiedzenia KOPI - 15 dni od daty dostarczenia programu inwestycji do RZI Szczecin. * Termin przekazania Zamawiającemu programu poprawionego i uzupełnionego zgodnie z uwagami KOPI - 15 dni od daty posiedzenia KOPI. * Termin przekazania Zamawiającemu inwentaryzacji budowlanej i instalacyjnej oraz ekspertyzy z oceną stanu technicznego urządzeń, obiektów i sieci podlegających przebudowie - 90 dni od daty zawarcia umowy. * Termin dostarczenia dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami od wszystkich stron uzgadniających dokumentację projektową do przeprowadzenia posiedzenia KOPI - 240 dni od daty dostarczenia poprawionego i uzupełnionego programu w celu zatwierdzenia. * Czas na weryfikację dokumentacji projektowej i zwołanie posiedzenia KOPI - 16 dni od daty dostarczenia dokumentacji projektowej do RZI Szczecin. * Czas na poprawienie i uzupełnienie dokumentacji projektowej o uwagi KOPI - 14 dni od daty posiedzenia KOPI. * Termin dostarczenia decyzji o pozwoleniu na budowę lub skutecznego zgłoszenia robót - 420 dni od daty zawarcia umowy. 2. Zamawiający żąda od Wykonawcy z którym podpisze umowę wniesienia Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy (ZNWU) w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 3. Postępowanie o udzielenie zamówienia zamawiający prowadzi w języku polskim. 4. Wykonawca składa tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu dwuetapowym (zgodnie z drukiem zamieszczonym na stronie internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/rziszczecin. 5. Wniosek oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami. 6. Wniosek musi być sporządzony w języku polskim i w formie pisemnej. 7. Strony wniosku powinny być ponumerowane i zabezpieczone przed zdekompletowaniem (trwale spięte). 8. Wniosek i wszystkie załączone dokumenty powinny/a odpowiednio podpisać lub poświadczyć za zgodność z oryginałem osoby/a uprawnione/a do reprezentowania Wykonawcy ujawnione/a w rejestrze lub ewidencji. Do wniosku należy dołączy ć pełnomocnictwo (oryginał) dla tej osoby/ tych osób, udzielone przez osobę/osoby ujawnione w rejestrze lub ewidencji. Pełnomocnictwo powinno zawierać stwierdzenie, że ustanowieni pełnomocnicy są uprawnieni do dokonywania tych czynności w imieniu Wykonawcy. W każdym wypadku ustanawiania pełnomocnika, należy do wniosku załączyć dokument potwierdzający umocowanie do udzielenia pełnomocnictwa. 9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku muszą spełniać wymagania określone w części III.1) niniejszego ogłoszenia oraz złożą oświadczenie określone w części III.8) pkt. 6). 10. Wykonawcy dostarczą w terminie określonym przez Zamawiającego - umowę określającą obowiązki stron, cel działania, okres ważności umowy, sposób współdziałania stron, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdą z nich, ze szczególnym uwzględnieniem dostępu do informacji niejawnych, sposób odpowiedzialności (wymaga się solidarnej odpowiedzialności Wykonawców). 11. Wniosek musi być podpisany przez kierownika Wykonawcy - Lidera lub przez osobę uprawnioną, której udzielił pełnomocnictwa. Dokument potwierdzający umocowanie należy załączyć do wniosku. Treść pełnomocnictwa winna dokładnie określać zakres umocowania. 12. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z osobami określonymi w pkt. 11 tj. kierownikiem Wykonawcy lub osobą przez niego umocowaną. 13. Wypełniając formularz wniosku, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę, w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy należy wpisać dane dotyczące Lidera. 14. Wszelkie poprawki w treści wniosku muszą być parafowane przez osobę podpisującą wniosek. 15. Wniosek należy umieścić w zaklejonym, nieprzejrzystym, nienaruszonym opakowaniu (kopercie). 16. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) Wykonawców, którzy realizując zamówienia na rzecz Zamawiającego - RZI Szczecin wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub z własnej winy opóźniając się z jego realizacją lub wykonując je nienależycie zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 10% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone przez Zamawiającego w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania, 2) Wykonawców w stosunku, do których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość, 3) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 4) Wykonawców, których osoby reprezentujące prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 5) Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania, 6) Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu, 7) Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków w zakresie ochrony informacji niejawnych. 17. Z uwagi na realizację zamówienia, które wiąże się korzystaniem z informacji niejawnych, wymagają ich wykorzystania lub je zawierają oraz służą celom bezpieczeństwa, Zamawiający nie przewiduje podwykonawstwa. 18. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest mniejsza niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu, zamawiający może zaprosić do składania ofert wszystkich wykonawców spełniających te warunki. W przypadku, gdy warunki spełnia jeden wykonawca zamawiający zaprasza tego wykonawcę do udziału w negocjacjach. 19. W przypadku, gdy nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, zamawiający kontynuuje postępowanie w trybie zaproszenia do złożenia oferty. 20. Zamawiający udzieli odpowiedzi dot. ogłoszenia nie później niż w terminie 3 dni przed upływem terminu składania wniosków, pod warunkiem że zapytania do treści ogłoszenia o zamówieniu wpłyną nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania wniosków. Pytania i odpowiedzi na etapie składania wniosków są zamieszczane na stronie internetowej RZI. 21. W przypadku złożenia wniosku po terminie zamawiający zwraca taki wniosek Wykonawcy bez jego rozpatrywania. 22. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu złożenia wniosków zmodyfikować warunki określone w ogłoszeniu. Dokonaną w ten sposób modyfikację umieszcza się na stronie internetowej RZI. Modyfikacja treści warunków przetargu dwuetapowego nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, a także warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. 23. Zamawiający może przedłużyć termin składania wniosków z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia we wnioskach zmian, wynikających z modyfikacji treści warunków określonych w ogłoszeniu. O przedłużeniu terminu składania wniosków zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców na stronie internetowej RZI. 24. Wykonawca może przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zmienić lub wycofać wniosek. 25. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, do ich złożenia w wyznaczonym terminie. Zamawiający wezwie także wykonawców, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa powyżej. W przypadku nie uzupełnienia oświadczeń, dokumentów wymaganych przez zamawiającego lub nie złożenia przez wykonawcę wyjaśnień żądanych przez zamawiającego, zamawiający nie będzie rozpatrywał wniosku traktując tego wykonawcę, jako wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia. 26. O wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu lub o zamknięciu postępowania zamawiający zawiadomi wszystkich uprawnionych wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do postępowania. 27. Wykonawcę niezaproszonego do składania ofert traktuje się jak wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia. 28. Wyłącznie na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiający udostępni złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od dnia poinformowania o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. 29. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że: ? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rejonowy Zarząd Infrastruktury z siedzibą przy ul. Narutowicza 17B, 70-240 Szczecin, tel. 261 45 20 00, kontakt z inspektorem danych w Rejonowym Zarząd Infrastruktury możliwy jest pod nr tel. 261 45 20 32 lub adresem email: rziszczecin@ron.mil.pl; ? inspektorem ochrony danych osobowych w Rejonowym Zarząd Infrastruktury z siedzibą przy ul. Narutowicza 17B, 70-240 Szczecin jest Pani Marika Aramowicz, kontakt: nr tel. 261 45 20 32 lub adresem email: rziszczecin@ron.mil.pl; ? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: Nr sprawy: 18/OB/UPT/20 dotyczącego przetargu dwuetapowego na usługę polegająca na wykonaniu programu inwestycji i dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztorysową oraz sprawowaniu nadzoru autorskiego podczas trwania robót realizowanych według sporządzonej dokumentacji dla zadania polegającego na przebudowie strzelnicy garnizonowej 200 m na terenie kompleksu w Mirosławcu. ? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), dalej "ustawa Pzp"; ? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; ? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; ? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; ? posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; ? nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.