eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gorlice › ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI MIESZKALNEJ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W GORLICACH NA PLACÓWKĘ WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W GORLICACHOgłoszenie z dnia 2020-07-23Ogłoszenie nr 565723-N-2020 z dnia 2020-07-23 r.

Miasto Gorlice: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI MIESZKALNEJ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W GORLICACH NA PLACÓWKĘ WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W GORLICACH
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. "Poza Horyzont" Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gorlicach z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, 9. Oś Priorytetowa Region spójny społecznie, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie Typ C - Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Gorlice, krajowy numer identyfikacyjny 49189320400000, ul. ul. Rynek  2 , 38-300  Gorlice, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 183 551 252, e-mail zampub@um.gorlice.net.pl, faks 183 551 212.
Adres strony internetowej (URL): www.gorlice.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.gorlice.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Urząd Miejski w Gorlicach, 38- 300 Gorlice, Rynek 2, Biuro Obsługi Klienta (segment A)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI MIESZKALNEJ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W GORLICACH NA PLACÓWKĘ WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W GORLICACH
Numer referencyjny: OR-III.271.2.21.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę robót budowlanych związanych ze zmianą sposobu użytkowania części mieszkalnej budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Gorlicach na placówkę wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz rozbudowa z przebudową budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Gorlicach, z następującym zakresie: 1) przygotowanie placu budowy, w tym: zasilania w energię elektryczną, rozbiórka istniejącej kostki brukowej (podczas rozbiórki kostka nie może ulec zabrudzeniu i uszkodzeniu gdyż będzie ponownie wbudowywana), wyznaczenie dróg technologicznych i obsługi budowy; 2) rozbiórka istniejących schodów wraz z fundamentami; 3) demontaż istniejącego daszku nad wejściem wraz z zaślepieniem powstałych otworów po demontażu; 4) demontaż drabiny stalowej oraz montaż drabiny stalowej na ścianie od strony parkingu; 5) wykopy pod nowe fundamenty schodów i klatki schodowej z odwozem nadmiaru ziemi. Uwaga - część wykopów jest przy istniejących fundamentach - nie można dopuścić do zamoknięcia gruntu podczas prowadzenia robót; 6) wykonanie nowych fundamentów pod nowe schody; 7) wykonanie nowych schodów żelbetowych; 8) wykonanie ścian fundamentowych wraz z zasypaniem wewnątrz i zewnątrz nowej klatki schodowej i izolacją przeciwwilgociową; 9) wymiana istniejących drzwi na drzwi EI z budynku szkoły w kierunku nowej klatki schodowej z wykonaniem nowego nadproża; 10) wykonanie ścian i dachu nowej zewnętrznej klatki schodowej z pokryciem blachą z izolacją termiczną; 11) demontaż stolarki drzwiowej, ścian działowych w pomieszczeniu byłego mieszkania; 12) wykonanie nowego pomieszczenia od strony istniejącej klatki schodowej (po zabudowie i likwidacji istniejącego wejścia z klatki schodowej); 13) wykonanie nowych ścianek działowych; 14) wykonanie nowych instalacji wodno-kanalizacyjnych, c.o. i elektrycznej; 15) wykonanie nowych posadzek wraz z malowaniem ścian nowej placówki; 16) wykończenie nowej klatki schodowej (wewnątrz); 17) wykonanie termoizolacji nowej klatki schodowej; 18) przywrócenie nawierzchni z kostki brukowej do poprzedniego stanu po wykonaniu nowej klatki schodowej; 19) dostosowanie powstałej placówki do warunków przeciwpożarowych; 20) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; 21) montaż przyborów łazienkowych z podejściami; 22) zakup i montaż platformy przyschodowej (samoobsługowego urządzenia dźwigowego o udźwigu jednostkowym 120 kg z napędem w celu umożliwienia osobie na wózku inwalidzkim samodzielnego pokonania schodów przy wejściu do placówki - platforma ma być dostosowana wymiarami i parametrami technicznymi do schodów powstałych w nowej klatce schodowej. Do użytkowania wymagany rozruch i certyfikat UDT. Platforma obsługiwać winna cały odcinek schodów od projektowanego wejścia do klatki schodowej, z przystankiem na spocznikach); 23) wykonanie instalacji klimatyzacji przy czym wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia dostarczy i zamontuje 2 jednostki wewnętrzne ścienne o mocy chłodzenia: - w pomieszczeniu o nr 2 na rys nr 2 - rzut parteru (zał. nr 1 do SIWZ) - nie mniej niż 2,5 kW - w pomieszczeniu o nr 3 na rys nr 2 - rzut parteru (zał. nr 1 do SIWZ) - nie mniej niż 2,5 kW oraz dla powyższych jednostek wewnętrznych dobierze, dostarczy i zamontuje jednostki zewnętrzne typu SPLIT (2 sztuki). Agregaty wykonawca może zamontować na ścianie zewnętrznej lub na dachu pod warunkiem uszczelnienia przejść przez przegrody i poprawnego odprowadzania skroplin z nich. Jednostki klimatyzacyjne winny posiadać odrębną instalację zasilającą w energię elektryczna oraz sterowanie pilotem. Skropliny poprowadzić rurkami po elewacji do wysokości gruntu; 24) opracowanie instrukcji p.pożarowej dla nowopowstałego obiektu i wyposażenie w niezbędny sprzęt i oznakowanie wynikające z tej instrukcji; 25) uporządkowanie terenu, dokonanie rozruchu poszczególnych instalacji. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa poniższa dokumentacja: 1) Projekt budowlany pn. Zmiana sposobu użytkowania części mieszkalnej budynku SP nr 5 w Gorlicach na placówkę wsparcia dziecięcego dla dzieci i młodzieży oraz rozbudowa z przebudową budynku SP nr 5 w Gorlicach - zał. nr 1 do SIWZ, 2) Szczegółowa specyfikacja techniczna - roboty w zakresie pokryć dachowych z blachodachówki - zał. nr 2 do SIWZ, 3) Szczegółowa specyfikacja techniczna - roboty malarskie - zał. nr 3 do SIWZ, 4) Szczegółowa specyfikacja techniczna - tynkowanie - zał. nr 4 do SIWZ, 5) Szczegółowa specyfikacja techniczna - roboty w zakresie opraw elektrycznych - zał. nr 5 do SIWZ, 6) Szczegółowa specyfikacja techniczna - roboty budowlane, przygotowanie terenu pod budowę, roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne - zał. nr 6 do SIWZ, 7) Szczegółowa specyfikacja techniczna - instalowanie drzwi drewnianych - zał. nr 7 do SIWZ, 8) Szczegółowa specyfikacja techniczna - hydraulika, roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego - zał. nr 8 do SIWZ, 9) Szczegółowa specyfikacja techniczna - instalowanie centralnego ogrzewania - zał. nr 9 do SIWZ, 10) Przykładowy rysunek rozmieszczenia jednostek klimatyzacji - zał. nr 10 do SIWZ, 11) Tabela równoważności nazw własnych - zał. nr 11 do SIWZ, 12) Decyzja pozwolenia na budowę nr 114/2020 - zał. nr 12 do SIWZ, 13) Przedmiar robót - załącznik nr 13 do SIWZ - przy czym przedmiar stanowi jedynie element pomocniczy opisu przedmiotu zamówienia i ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia nie stanowi podstawy do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

II.5) Główny kod CPV: 45214200-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111000-8
45223000-6
45300000-0
45400000-1
42414100-2
45331100-7
45331220-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-11-30
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Wykonawca posiada doświadczenie polegające na wykonaniu robót budowlanych, których zakres obejmował lub które polegały na budowie lub przebudowie lub remoncie co najmniej dwóch budynków o wartości robót związanych z budową lub przebudową lub remontem każdego z tych budynków co najmniej 200 000,00 zł (dwieście tysięcy), wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonanych należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończonych. UWAGA: Zgodnie z art. 3 pkt 6) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, pod pojęciem budowy należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 2) Wykonawca winien dysponować przy realizacji zamówienia osobami: a) kierownikiem budowy: osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej (koordynator), b) kierownikiem robót: osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, c) kierownikiem robót: osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Zamawiający jako spełnienie warunku dopuszcza wykazanie tej samej osoby na stanowiska wymienione pod lit a) - c) pod warunkiem posiadania przez daną osobę uprawnień do pełnienia funkcji w wymaganym zakresie i w wymaganych specjalnościach. Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane odpowiadające ww. uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, dokona oceny ofert a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W związku z powyższym zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów: 1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert z wykorzystaniem wzoru wykazu stanowiącego zał. nr 17 do SIWZ. 2. Dowody określające czy roboty budowlane zamieszczone w "Wykazie robót budowlanych" zostały wykonane należycie, w szczególności informacja o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. 3. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami z wykorzystaniem wzoru wykazu stanowiącego zał. nr 18 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1.1. Na ofertę składają się: 1. Wypełniony formularz "OFERTA", który należy sporządzić w postaci papierowej ściśle wg wzoru formularza stanowiącego zał. nr 15 do SIWZ. Formularz musi być podpisany przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wykonawcy, 2. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w imieniu wykonawcy lub wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów; 1.2.Jeżeli Wykonawca, który na podstawie art. 22a ustawy Pzp, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, składa wraz z ofertą zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; 1.3. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 369, 1571 i 1667) celem zbadania czy nie zachodzi przesłanka wykluczenia wykonawcy z postępowania określona w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wykonawca może wykorzystać wzór oświadczenia stanowiącego zał. nr 20 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie zł: trzy tysiące 00/100) Wadium musi obejmować okres związania ofertą to jest 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020, poz. 299). Zamawiający poza formami wnoszenia wadium ww. nie dopuszcza innych form jego wnoszenia. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Nr 59 2030 0045 1110 0000 0160 8370 W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego. Uznanie rachunku Zamawiającego musi nastąpić najpóźniej w terminie składnia ofert. Wadium w formie innej niż pieniądz należy wnieść najpóźniej w terminie składnia ofert, wraz z ofertą jako oddzielny dokument lub złożyć w kasie Zamawiającego: Kasa UM Gorlice (czynna: poniedziałek w godz. 8.30 - 14.30, wtorek do piątek 8.00 - 14.30). Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna należy złożyć w formie oryginału. W przypadku wadium wnoszonego w poręczeniach lub gwarancjach data wygaśnięcia poręczenia lub gwarancji obejmować musi co najmniej 30 dniowy termin związania ofertą. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami: a) jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. b) jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Istotne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków tych zmian zawiera wzór umowy stanowiący zał. nr 14 do SIWZ
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-07, godzina: 13:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Wysokość zabezpieczenia ustala się w stosunku procentowym do ceny całkowitej podanej w ofercie. Formy i miejsce złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Dopuszcza się wnoszenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zamawiający poza ww. formami wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie dopuszcza innych form jego wnoszenia. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka ww. form zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Nr 38 2030 0045 1110 0000 0160 8360 W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie pieniężnej za termin wniesienia zabezpieczenia przyjmuje się datę uznania rachunku zamawiającego. Uznanie rachunku zamawiającego musi nastąpić najpóźniej w dniu zawarcia umowy, przed podpisaniem umowy. Zabezpieczenie wnoszone w formie: poręczenia bankowego lub poręczenia udzielonego przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej należy złożyć w formie oryginału w kasie zamawiającego najpóźniej w dniu zawarcia umowy, przed podpisaniem umowy. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w ww. formach należy w nich uwzględnić kwotę zabezpieczenia na okres wykonywania umowy i 30 dni od dnia zakończenia przedmiotu umowy i uznania przez zamawiającego za należycie wykonanego, oraz oddzielnie na okres rękojmi za wady. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej nie może zawierać klauzul powodujących uzależnianie wypłaty kwoty gwarancyjnej od potwierdzenia przez podmiot trzeci (np. bank prowadzący rachunek beneficjenta lub notariusza) podpisów osób na wezwaniu do wypłaty. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej nie może zawierać klauzul powodujących utratę ważności gwarancji w przypadku dopuszczalnych zmian umowy objętej gwarancją bez zgody gwaranta. Zamawiający postanawia, iż: 70 % zabezpieczenia wykonawca wnosi na zabezpieczenie realizacji przedmiotu zamówienia, 30 % zabezpieczenia wykonawca wnosi na zabezpieczenie roszczeń z tyłu rękojmi za wady. Zwrot zabezpieczenia: Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu zmawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. Zamawiający, zwraca zabezpieczenie, w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonanego. 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zatrzymane i przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tyłu rękojmi za wady, które zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.