eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdynia › Wykonanie dokumentacji projektowej, budowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą na terenie CKZiU nr 2 przy ul. Płk. Dąbka 207 w Gdyni, dzielnica Obłuże.Ogłoszenie z dnia 2020-07-13Ogłoszenie nr 561552-N-2020 z dnia 2020-07-13 r.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2: Wykonanie dokumentacji projektowej, budowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą na terenie CKZiU nr 2 przy ul. Płk. Dąbka 207 w Gdyni, dzielnica Obłuże.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2, krajowy numer identyfikacyjny 36479806500000, ul. płk. Dąbka  207 , 81-155  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48(58)6222624, e-mail klodzinski.jaroslaw@wp.pl, faks +48(58)6220822.
Adres strony internetowej (URL): www.gdynia.pl/bip
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.ckziu2.gdynia.edupage.org

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
www.gdynia.pl/bip


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
www.ckziu2.gdynia.edupage.org


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w sekretariacie Zamawiającego
Adres:
81-155 Gdyni, ul. Płk. Dąbka 207


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowej, budowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą na terenie CKZiU nr 2 przy ul. Płk. Dąbka 207 w Gdyni, dzielnica Obłuże.
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 71220000-6 - usługi projektowania architektonicznego; 71320000-7 - usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71420000-8 - architektoniczne usługi zagospodarowania terenu; 71332000-4 - geotechniczne usługi inżynieryjne; 71325000-2 - usługi projektowania fundamentów, 71244000-0 - kalkulacja kosztów, monitoring kosztów; 71247000-1 - nadzór nad robotami budowlanymi; 71248000-8 - nadzór nad projektem i dokumentacją. 2. Przedmiotem zamówienia jest: 1) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy obiektów sportowych wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie CKZiU nr 2 przy ul. Płk. Dąbka 207 w Gdyni, w Dzielnicy Obłuże, na fragmencie gruntu gminnego oznaczonego jako nieruchomość na działkach 1613, 1624, 1649, 1643, 965 i 966, Karta Mapy 32, Obręb ewidencyjny Obłuże w zakresie budowy: Wygrana w BO- 2018 - ID 2018/192. "Zagospodarowanie terenu sportowego przy CKZiU nr 2 przy ul. Płk. Dąbka 207 - budowa boisk: trawiastego do piłki nożnej, siatkówki plażowej i rugby oraz dodatkowej infrastruktury". a) Boisko do piłki nożnej z naturalną trawą o wymiarach 22x44m wraz z infrastrukturą i wyposażeniem (piłko chwyty, oświetlenie z czujkami ruchu i wygaszaczem) numer 1 na planie BO-2018. b) Koło oraz rzutnia do pchnięcia kulą numer 2 na planie BO - 2018 . c) Dwa boiska do piłki siatkowej plażowej o wymiarach 14x22m wraz z infrastrukturą i wyposażeniem numer 6 na planie - BO 2018. d) Siłownia zewnętrzna przy boisku nr 1 w ramach wygospodarowanego terenu: stanowisko z liną, z drabinką, z kółkami, poręcze równoległe, drążki, skośna drabinka e) Boisko do rugby (treningowe) i piłki nożnej o wymiarach 32x62 m trawa syntetyczna, infrastruktura i wyposażenie - numer 3 na planie. f) Bieżnia okólna ( 2 tory) i prosta (5 torów), rozbieg do skoku w dal + zeskocznia z piaskiem g) Boiska wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej: 2 do koszykówki, 1 do piłki ręcznej, 1 do tenisa ziemnego wraz z infrastrukturą i wyposażeniem (Ogrodzenie dookoła z wejściami, oświetlenie) numer 5 na planie. h) Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie inwestycji, i) Oświetlenia terenu inwestycji w zakresie boisk do piłki nożnej i rugby oraz boisk wielofunkcyjnych. j) Zakup bramek: 2x5 m 2 szt, 2x3 m 8 szt, zakup elementów małej architektury: ławki, kosze na śmieci, maszty na flagi x 3 szt., stoliki do szachów x 2 szt., stoły do tenisa stołowego x 2 szt, piłkochwyty, stalowe wieszaki, mała trybuna. Usunięcie 5 starych słupów oświetleniowych w ramach BO - 2018. k) Projekt nowej instalacji wodnej do istniejących hydrantów zewnętrznych p-poż. l) Projekt wykonania trybun m) Projekt wykonanie chodników z kostki betonowej 2) Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu, 3) Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego 4) Opracowanie dokumentacji przetargowej (przedmiar robót, kosztorys inwestorki, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót) 5) Wykonanie nakładu dokumentacji 6) Uzyskanie uzgodnień i decyzji niezbędnych do złożenia projektu budowlanego na pozwolenie na budowę 7) Przygotowanie wniosku na pozwolenie na budowę 8) Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowych. 3. W ramach zamówienia wskazanego w ust. 2 pkt. 1 Wykonawca zobowiązany jest wykonać dzieło w postaci: 1) Projektu budowlanego wielobranżowego (w szczególności branża architektoniczno - budowlana, sanitarna, elektryczna) wraz z informacją BIOZ (w 5 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej oraz pliki z rysunkami z rozszerzeniem dwg), wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, zwany dalej "Dokumentacją budowlaną". 2) Analizy nawierzchni sportowych projektowanego obiektu, na podstawie minimum 3 kart technicznych każdego wybranego rodzaju nawierzchni wraz z załączeniem analizowanych kart technicznych. W przypadku braku możliwości przedłożenia kart technicznych nawierzchni Wykonawca dołączy do analizy stosowne wyjaśnienie. 3) Dla obiektów sportowych wymienionych w ust. 2 pkt 1 lit a-g): a) projektu wykonawczego branży architektoniczno-budowlanej (w 6 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej oraz dodatkowo pliki z rysunkami z rozszerzeniem dwg), b) kosztorysu inwestorskiego (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej) oraz przedmiaru robót (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej oraz pliki z rozszerzeniem xlsx i ath), c) szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej), 4) Dla elementu określonego w ust. 2 pkt 1) lit. h) i k): a) Projektu wykonawczego branży sanitarnej (w 6 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej oraz dodatkowo pliki z rysunkami z rozszerzeniem dwg), b) Kosztorysu inwestorskiego (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej) oraz przedmiaru robót (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej oraz pliki z rozszerzeniem xlsx i ath), c) Szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej), 5) Dla oświetlenia: a) projektu wykonawczego branży elektrycznej (w 6 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej oraz dodatkowo pliki z rysunkami z rozszerzeniem dwg), uwzględniającego możliwość wykonania oświetlenia dla obiektów wymienionych w ust. 2 pkt 1 lit a-g) niezależnie, w kolejności realizacji: a.1) boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej do piłki ręcznej, koszykówki, tenisa a.2) boisko do piłki nożnej i rugby o nawierzchni ze sztucznej trawy a.3) boisko do piłki nożnej z naturalną trawą + siłownia zewnętrzna a.4) bieżnia prosta i bieżnia okólna wraz z rozbiegiem do skoku w dal a.5) dwa boiska do piłki siatkowej plażowej b) kosztorysu inwestorskiego (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej) oraz przedmiaru robót (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej oraz pliki z rozszerzeniem xlsx i ath), c) szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej), zwanych dalej łącznie "Dokumentacją projektową". 4. Zamawiający zakłada podłączenie projektowanego oświetlenia do zasilenia w energię elektryczną na terenie CKZiU nr 2. W przypadku konieczności wykonania podłączenia zasilenia w energię elektryczną poza terenem CKZiU nr 2 niezbędne będzie wykonanie nowej mapy do celów projektowych oraz opinii geotechnicznej dla terenu pod trasą nowego przyłącza elektroenergetycznego i uzyskania warunków przyłączenia od zakładu energetycznego. 5. Przed przystąpieniem do fazy projektowania, Wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach dokumentacji o której mowa w ust. 2 pkt 1: 1) opinię geotechniczną, która będzie stanowić część Dokumentacji budowlanej, i w tym celu należy przeprowadzić niezbędne badania nośności gruntu i warunków gruntowo-wodnych terenu przeznaczonego pod projektowaną inwestycję, przy czym Zamawiający wymaga dokonania odwiertów o głębokości minimum 2 m na terenie objętym projektowaniem w co najmniej pięciu punktach dla każdego z projektowanych boisk, w co najmniej trzech punktach dla bieżni, w co najmniej jednym punkcie dla rzutni do pchnięcia kulą oraz co najmniej jednym punkcie dla siłowni zewnętrznej ; Opinia geotechniczna musi zawierać m.in.: a) określenie kategorii geotechnicznej, b) ocenę warunków wodno-gruntowych, c) dokumentację fotograficzną pobranych próbek, d) ocenę możliwości posadowienia obiektu, e) wskazówki co do sposobu odprowadzenia wód opadowych z terenu inwestycji; 2) inwentaryzację terenu inwestycji, która będzie stanowić część opisową dokumentacji projektowej. Inwentaryzacja powinna zawierać co najmniej: a) zwięzłą ocenę stanu istniejącego terenu przeznaczonego na inwestycję, b) inwentaryzację i ocenę zieleni, c) szczegółową dokumentację fotograficzną, d) proponowane rozwiązania techniczno-funkcjonalne, 3) sprawdzenie stanu technicznego kanalizacji deszczowej na podstawie inspekcji telewizyjnej, 6. W związku z tym, iż Dokumentacja projektowa: - stanowić będzie podstawę do wszczęcia procedury pozwolenia na budowę; - stanowić będzie podstawę do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót nią objętych, przedmiot zamówienia musi zostać wykonany: 1) na mapie do celów projektowych zgodnie z warunkami i założeniami opisanymi w SIWZ i wzorze umowy; 2) zgodnie z warunkami i założeniami opisanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i wzorze umowy; 3) zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, w tym w szczególności: a) projektowany obiekt winien spełniać wymogi stawiane dla obiektów sportowych oraz być przystosowany dla osób niepełnosprawnych, w związku z czym musi być wykonany zgodnie z ustawą o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1696) oraz z wytycznymi zawartymi w Zarządzeniu nr 10740/13/VI/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania Standardów Dostępności dla Miasta Gdyni. 4) wszelkie wyposażenie obiektu musi być zgodne z aktualnymi normami oraz posiadać atesty i certyfikaty; 5) Dokumentacja projektowa musi być zgodna z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935 z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1129) , rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389) oraz zgodna z obowiązującymi normami; 6) Dokumentacja projektowa musi być zgodna z wymaganiami określonymi w ustawie Prawo Zamówień Publicznych, w szczególności z art. 29 ustawy dotyczącym zasad opisywania przedmiotu zamówienia: Wykonawca nie może opisywać przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważny''. 7. Opis techniczny, będący elementem projektu budowlanego, powinien zawierać co najmniej następujące dane: 1) podstawę opracowania, 2) cel i zakres opracowania, 3) materiały wyjściowe do opracowania, 4) rodzaj i skalę przedsięwzięcia, 5) lokalizację, 6) stan istniejący wraz z dokumentacją zdjęciową zawierający dane liczbowe i układ przestrzenno-funkcjonalny, istniejące rozwiązania techniczno-materiałowe, 7) istniejące warunki gruntowe, 8) dojazd na plac budowy i zastosowanie niezbędnego sprzętu, 9) opis prac rozbiórkowych, demontażowych, ich przebieg, etapy rozbiórek - postępowanie z odpadami, 10) opis stanu projektowanego, w szczególności przyjęte rozwiązania techniczne oraz sposób wykonania kolejnych etapów robót; 11) opis robót ziemnych wraz ze wskazaniem ich prowadzenia i za pomocą jakiego sprzętu, 12) wymagania i warunki odbioru kolejnych etapów robót i odbioru końcowego, 8. Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest do uzyskania w szczególności: 1) aktualnej mapy do celów projektowych obejmującej swoim zakresem cały obszar objęty przedmiotem zamówienia, wykonanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie przez podmiot posiadający niezbędne uprawnienia zawodowe w tym zakresie, zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (o treści obejmującej min. elementy wskazane w § 6 w/w rozporządzenia), 2) warunków technicznych od gestorów sieci - jeżeli dotyczy, 3) kompletu uzgodnień, opinii, zwolnień z zakazów, postanowień i decyzji administracyjnych wymaganych do uzyskania zgłoszenia robót budowlanych/pozwolenia na budowe, w tym m.in.: a) uzgodnienie projektu kanalizacji deszczowej w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni, b) uzgodnienie z gestorami sieci - jeżeli dotyczy, c) uzgodnienie z Ekspertem ds. Dostępności Miasta Gdyni Dokumentacji projektowej na etapie przygotowania Dokumentacji budowlanej, d) uzgodnienie z Regionalnym Centrum Informatyki, e) uzgodnienie z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji UM Gdyni - w przypadku zasilenia oświetlenia z zewnętrznego złącza, 4) wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i sprawdzenia stanu prawnego gruntów na terenie objętym projektowaniem, 5) inwentaryzacji zieleni ze wskazaniem niezbędnych wycinek drzew i krzewów wchodzących w kolizje z inwestycją lub ze względu na zły ich stan zdrowotny, uzgodnionej z odpowiednimi jednostkami (jeżeli dotyczy), 6) zezwoleń na usunięcia drzew i krzewów (jeżeli dotyczy), 9. Wykonawca na etapie projektowania zobowiązany będzie do dokonywania wszelkich ustaleń z Zamawiającym, w szczególności dotyczących zastosowanych materiałów wraz z przedstawieniem wstępnej kalkulacji kosztów zadania. Dodatkowo Wykonawca uzgodni z Zamawiającym koncepcję zaproponowanych rozwiązań 10. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w Dokumentacji projektowej rozwiązania projektowego polegającego na zagospodarowaniu wód opadowych oraz wykonania Podziemnej instalacji zasilającej hydranty zewnętrzne. 11. W przypadku braku dojazdu do placu budowy wykonawca ma obowiązek zaprojektować możliwość drogi dojazdowej. 12. Wykonawca oraz osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia posiadające uprawnienia do projektowania w wymaganej specjalności, na etapie projektowania zobowiązani będą do udzielania na życzenie Zamawiającego dodatkowych wyjaśnień związanych z przedstawionymi rozwiązaniami, a także do uczestniczenia w dodatkowych spotkaniach i debatach nad projektem. W związku z powyższym, Wykonawca zobowiązany jest przede wszystkim do uczestnictwa w spotkaniach z Ekspertem ds. Dostępności Miasta Gdyni i przedstawicielami Zamawiającego na wstępnym etapie przygotowania dokumentacji projektowej, w celu określenia założeń do projektowania. 13. Dokumentacja projektowa wykonana będzie w wersji elektronicznej umożliwiającej jej otworzenie w powszechnie dostępnych programach nie wymagających wykupienia dodatkowej licencji, za wyjątkiem plików z rozszerzeniem dwg i ath. 14. Założenia projektowe do Dokumentacji projektowej obejmują: 1) Boisko do piłki nożnej nr 1 na planie, wykonanie nawierzchni sportowej z naturalnej trawy wraz z liniami, zgodnej z normą PN-EN 15330-1:2014-02 lub równoważną oraz ogrodzenie z piłkochwytem o wysokości 6 m. 2) Koło oraz rzutnia do pchnięcia kulą numer 2 na planie, koło i rzutnia wykonane w poliuretanu wraz z liniami. 3) Dwa boiska do piłki siatkowej plażowej o wymiarach 14x22m wraz z infrastrukturą i wyposażeniem numer 6, wykonanie nawierzchni z piasku, dwa komplety słupków z regulacją wysokości siatki i otuliną zabezpieczającą przed kontuzjami, 2 siatki + 4 antenki, 2 ambony dla sędziów, taśmy z palikami wyznaczającymi pole gry, 2 tablice plastikowe określające aktualny wynik. 4) Siłownia zewnętrzna przy boisku nr 1 w ramach wygospodarowanego terenu: stanowisko z liną, z drabinką, z kółkami, poręcze równoległe, drążki, skośna drabinka nawierzchnia z naturalnej trawy. 5) Boisko do rugby (treningowe) i piłki nożnej wykonanie nawierzchni sportowej z naturalnej trawy wraz z liniami, zgodnej z normą PN-EN 15330-1:2014-02 lub równoważną oraz ogrodzenie z piłkochwytem o wysokości 6 m - numer 3 na planie. 6) Bieżnia okólna i prosta, rozbieg do skoku w dal + zeskocznia z piaskiem, wykonanie nawierzchni sportowej poliuretanowej wraz z liniami, zgodnej z normą PN-EN 14877:2014-02 lub równoważną, numer 4 na planie. 7) Boiska wielofunkcyjne: 2 do koszykówki, 1 do piłki ręcznej, 1 do tenisa ziemnego wraz z infrastrukturą i wyposażeniem, wykonanie nawierzchni sportowej poliuretanowej wraz z liniami , zgodnej z normą PN-EN 14877:2014-02 lub równoważną oraz ogrodzenie wraz z piłko chwytem o wysokości 4 m, numer 5 na planie. 8) Wykonanie na projektowanych nawierzchniach boiska do piłki nożnej i rugby, boisk wielofunkcyjnych oraz bieżni logo "Gdynia Sport" zgodnie z księgą znaku Gdynia Sport, 9) dostawa i montaż sprzętu sportowego w postaci: a) Boisko do piłki nożnej nr 1 na planie, a.1) dwóch bramek do piłki ręcznej (2x3m) posiadających atest lub certyfikat bezpieczeństwa oraz dokument potwierdzający zgodność z normą PN-EN 748+A1:2018-04, PN-EN 749:2006 lub równoważną, a.2) kpl chorągiewek, b) Koło oraz rzutnia do pchnięcia kulą numer 2 na planie, b.1) 3 kule dla kobiet, b.2) 3 kule mężczyzn, b.3) taśma pomiarowa 25 mb x 2 szt., b.4) wózek do odwożenia kul z rzutni do koła. c) Dwa boiska do piłki siatkowej plażowej o wymiarach 14x22m każde, numer 6, c.1) wykonanie nawierzchni z piasku, c.2) dwa komplety słupków z regulacją wysokości siatki i otuliną na słupkach posiadających atest lub certyfikat bezpieczeństwa oraz dokument potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1271:2015-01 lub równoważną c.3) 2 siatki z linkami c.4) 6 antenek, c.5) 2 ambony dla sędziów posiadające atest lub certyfikat bezpieczeństwa oraz dokument potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1271:2015-01 lub równoważną c.6) 2 komplety taśm z palikami wyznaczającymi pole gry, c.7) 2 tablice plastikowe określające aktualny wynik. d) Siłownia zewnętrzna przy boisku nr 1 w ramach wygospodarowanego terenu: d.1) stanowisko z liną do podciągania , z drabinką, z kółkami, poręcze równoległe, drążki, skośna drabinka nawierzchnia z naturalnej trawy. e) Boisko do rugby i piłki nożnej ze sztuczną trawą - numer 3 na planie: e.1) dwie bramki do piłki nożnej z siatkami + słupki do Rugby e.2) komplet chorągiewek x 3 f) Bieżnia okólna i prosta, skocznia w dal - numer 4 na planie: f.1) bloki startowe 5 szt, f.2) stoper x 2 szt, f.3) taśma metrowa 10 mb, f.4) płotki biegowe z regulacją wysokości poprzeczki 32 szt. f.5) skrzynia z piaskiem do skoku w dal f.6) grabie x 1 szt. g) Boiska wielofunkcyjne: 2 do koszykówki, 1 do piłki ręcznej, 1 do tenisa ziemnego - numer 5 na planie. g.1) bramka do piłki ręcznej z siatkami x 2 szt. g.2) komplet chorągiewek g.3) słupek z tarczą i obręczą z siatką łańcuchowa do koszykówki x 4 komplety g.4) słupki do tenisa ziemnego z naciągiem siatki x 1 komplet g.5) siatka do tenisa ziemnego - 1 szt. h) dostawa i montaż małej architektury w postaci: h.1) ławek młodzieżowych dla boisk wielofunkcyjnych i bieżni h.2) trybuny na konstrukcji stalowej ( ok. 50 miejsc) dla boiska do piłki nożnej h.3) koszy na śmieci h.4) stojaków rowerowych h.5) tablic z regulaminem korzystania dla każdego obiektu osobno h.6) dla budowy rozbiegu do skoku w dal o nawierzchni poliuretanowej z zeskocznią wypełnioną piaskiem wraz z infrastrukturą i wyposażeniem - odnowienie i uzupełnienie elementów, zgodnie z wytycznymi PZLA. h.7) dla każdego z obiektów przewidzieć możliwość dojścia poprzez zaprojektowanie ciągów komunikacyjnych z kostki betonowej, h.8) dla ułatwienia dostępu dla osób niepełnosprawnych zaprojektować rampę, w ramach uporządkowania gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi: h.9) odwodnienie projektowanych obiektów zgodnie ze stanem istniejącym, uwzględniając wymianę wpustów/urządzeń, h.10) przekierowanie kanalizacji deszczowej do przyłącza znajdującego się na terenie szkoły. h.11)przewidzieć wykonanie oświetlenia typu sportowego dla boiska ze sztuczną trawą i boisk wielofunkcyjnych, zgodnie z normą PN-EN 12193:2019-01 lub równoważną. h.12) wykonanie siłowni zewnętrznej z odpowiednią nawierzchnią bezpieczną, zgodnie z normami: PN-EN 16630:2015 - 06E, PN-EN 1177+AC:2019-04 lub równoważnymi, h.13) wykonanie koła oraz rzutni do pchnięcia kulą zgodnie z wytycznymi PZLA, h.14) nowa nawierzchnia musi spełniać łącznie poniższe warunki: zapewniać dobre warunki gry w różnych temperaturach tj. od -5 do +25 stopni Celsjusza, gdyż nawierzchnia przeznaczona jest na obiekt zewnętrzny, zapewniać stałe i trwałe utrzymanie równości nawierzchni w okresie eksploatacji, być bezpieczna dla zdrowia i życia osób z niej korzystających, być zgodna z normą PN-EN 15330-1:2014-02 lub równoważną, posiadać atest PZH (Państwowy Zakład Higieny) lub dokument równoważny, mieć jednolity kolor - w zależności od rodzaju boiska, posiadać certyfikat IAAF, 15. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia w Dokumentacji projektowej obowiązku umieszczenia przez podmioty wykonujące roboty budowlane logo Gdynia Sport na tablicy informacyjnej z regulaminem. Logo Gdynia Sport musi być zgodne ze wzorem submarki zawartej w Księdze znaku promocyjnego Gdynia Moje Miasto, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 4037/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 8 listopada 2011 roku w sprawie akceptacji zasad używania znaku promocyjnego "Gdynia Moje Miasto" we wszystkich działaniach promocyjnych i informacyjnych Miasta Gdyni. 16. Wykonawca zobowiązany jest wykonać i dostarczyć Zamawiającemu przedmiot zamówienia w następujących terminach: 1) Dokumentację budowlaną i projektową wraz z opiniami i uzgodnieniami należy wykonać w terminie do 120 dni od dnia zawarcia umowy, 2) Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu do 35 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy 3) Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego należy wykonać w terminie do 120 dni od dnia zawarcia umowy, 4) Opracowanie dokumentacji przetargowej (przedmiar robót, kosztorys inwestorki, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót) należy wykonać w terminie do 120 dni od dnia zawarcia umowy, 5) Wykonanie nakładu dokumentacji należy wykonać w terminie do 120 dni od dnia zawarcia umowy, 6) Uzyskanie uzgodnień i decyzji niezbędnych do złożenia projektu budowlanego na pozwolenie na budowę należy wykonać w terminie do 120 dni od dnia zawarcia umowy, 7) Przygotowanie wniosku na pozwolenie na budowę należy wykonać w terminie do 120 dni od dnia zawarcia umowy, 8) Pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi na podstawie dokumentacji projektowych - od dnia przekazania placu budowy kierownikowi budowy do ich zakończenia. Przekazanie dokumentacji zostanie każdorazowo potwierdzone na piśmie. 9) Pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi na podstawie dokumentacji projektowych - od dnia przekazania placu budowy kierownikowi budowy do ich zakończenia. 17. Przekazując w/w dokumentację Wykonawca zobowiązany jest złożyć i załączyć oświadczenie, zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 poz.1186 z późn. zm.) projektanta projektu budowlanego inwestycji, w którym oświadcza, iż projekt sporządzono zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawa, w tym z zasadami wiedzy technicznej, przeciwpożarowymi, BHP, sanitarnymi, Polskim Normami i normatywami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć i może być skierowany do realizacji. 18. Zamawiający w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę danej części Dokumentacji projektowej zobowiązany jest sprawdzić zgodność z umową dostarczonej przez Wykonawcę Dokumentacji projektowej. Po sprawdzeniu strony sporządzą protokół odbioru Dokumentacji projektowej.

II.5) Główny kod CPV: 71220000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71320000-7
71420000-8
71332000-4
71325000-2
71244000-0
71247000-1
71248000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 120
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: 16. Wykonawca zobowiązany jest wykonać i dostarczyć Zamawiającemu przedmiot zamówienia w następujących terminach: 1) Dokumentację budowlaną i projektową wraz z opiniami i uzgodnieniami należy wykonać w terminie do 120 dni od dnia zawarcia umowy, 2) Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu do 35 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy 3) Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego należy wykonać w terminie do 120 dni od dnia zawarcia umowy, 4) Opracowanie dokumentacji przetargowej (przedmiar robót, kosztorys inwestorki, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót) należy wykonać w terminie do 120 dni od dnia zawarcia umowy, 5) Wykonanie nakładu dokumentacji należy wykonać w terminie do 120 dni od dnia zawarcia umowy, 6) Uzyskanie uzgodnień i decyzji niezbędnych do złożenia projektu budowlanego na pozwolenie na budowę należy wykonać w terminie do 120 dni od dnia zawarcia umowy, 7) Przygotowanie wniosku na pozwolenie na budowę należy wykonać w terminie do 120 dni od dnia zawarcia umowy, 8) Pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi na podstawie dokumentacji projektowych - od dnia przekazania placu budowy kierownikowi budowy do ich zakończenia. Przekazanie dokumentacji zostanie każdorazowo potwierdzone na piśmie. 9) Pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi na podstawie dokumentacji projektowych - od dnia przekazania placu budowy kierownikowi budowy do ich zakończenia.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca powinien dysponować personelem technicznym z właściwymi uprawnieniami budowlanymi, projektowymi, sanitarnymi, elektrycznymi i wykończeniowymi.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca powinien dysponować taka ilością funduszy, by samodzielnie sprostać wymogom przetargu nieograniczonego.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z własciwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz wykonanych usług zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ Wykaz osób skierowanych do wykonania realizacji robót zamówienia publicznego zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca składa załaczniki nr 1,2,3, 7

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena oferty brutto60,00
Okres rękojmi za wady i gwarancjiwarancji20,00
Doświadczenie osób skierowanych do wykonania zamówienia w zakresie wykonania dokumentacji projektowej boisk zewnetrznych o nawierzchni ze sztucznej trawy o powierzchni minimum 800 m kw.10,00
Doświadczenie osób skierowanych do wykonania zamówienia w zakresie wykonania dokumentacji projektowej boisk zewnetrznych o nawierzchni poliuretanowej o powierzchni minimum 500 m kw.10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający załącza do SIWZ wzór umowy (załącznik nr 4), która zostanie przedłożona Wykonawcy do podpisu. Wzór umowy zawiera wszelkie istotne dla Zamawiającego postanowienia, które będą obowiązywały strony, w tym wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia. 2. Zamawiający przewiduje, że wprowadzenie zmian do zawartej umowy możliwe będzie w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 Ustawy oraz na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 w sytuacjach, gdy Zamawiający uzna, że zmiany te są niezbędne celem zapewnienia prawidłowego wykonania umowy przez strony, w szczególności w następujących przypadkach : 1) omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych, 2) mających na celu wyjaśnienie wątpliwości treści umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między stronami, 3) konieczności zmiany sposobu wykonania lub zakresu zamówienia z przyczyn wcześniej nie przewidzianych, lub w przypadku zmiany potrzeb Zamawiającego, 4) konieczności zmiany terminu wykonania zamówienia z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 5) jeżeli zmiany umowy, w tym zmiany sposobu płatności, wymagać będzie ochrona interesu Zamawiającego, 6) zmiana wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany ustawowej wysokości podatku od towarów i usług, 7) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy z tym zastrzeżeniem, iż jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 8) zmiany terminów wykonywania przedmiotu umowy wynikającą z działania lub braku działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: a) w wyniku przekroczenia zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma - typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., b) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. 9) zmiana terminów wykonywania umowy wynikająca ze szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych do projektowania. 10) innych zmian korzystnych dla Zamawiającego, chociażby wiązało się to z koniecznością zmiany terminu lub sposobu wykonania zamówienia, 11) zmiany terminu i zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku konieczności wykonania nowej mapy do celów projektowych oraz opinii geotechnicznej dla terenu pod trasą nowego przyłącza elektroenergetycznego w celu wykonania podłączenia zasilenia projektowanego oświetlenia w energię elektryczną poza CKZiU 2, 12) w przypadku nierozpoczęcia lub nieukończenia robót budowlanych dla których dokumentacja projektowa została wykonana w terminie określonym w Rozdziale 3 ust. 40 SIWZ, zmianie ulegnie termin wykonania nadzoru autorskiego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-24, godzina: 08:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdyni 81-155 Gdynia, ul. Płk. Dąbka 207 58-622 08 22 2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych przez sekretariat CKZiU nr 2 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych, dalej; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne co wynika z zapisów umowy, wykorzystywane przez okres wynikający z przepisów prawa, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 2. Wykonawca, jest zobowiązany wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyska w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.