eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Część I Przeprowadzenie maksymalnie 5 kontroli trwałości projektów realizowanych przez samorządy województw w ramach PO RPW w działaniu II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej; Część II Przeprowadzenie maksymalnie 5 kontroli trwałości projektów realizowanych w przez samorządy województw w ramach PO RPW w działaniu V.2 Trasy rowerowe - komponent budowa tras rowerowych;Ogłoszenie z dnia 2020-11-25

Ogłoszenie nr 560237016-N-2020 z dnia 25-11-2020 r.

Warszawa: Część I Przeprowadzenie maksymalnie 5 kontroli trwałości projektów realizowanych przez samorządy województw w ramach PO RPW w działaniu II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej; Część II Przeprowadzenie maksymalnie 5 kontroli trwałości projektów realizowanych w przez samorządy województw w ramach PO RPW w działaniu V.2 Trasy rowerowe - komponent budowa tras rowerowych;
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: POPW

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 541668-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 540095320-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510161134-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Krajowy numer identyfikacyjny 17181095000000, ul. Pańska 81, 00-834 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. (022) 432 80 80, e-mail biuro@parp.gov.pl, faks (022) 432 86 20.
Adres strony internetowej (url): www.parp.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Agencja rządowa działającą na podstawie ustawy

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Część I Przeprowadzenie maksymalnie 5 kontroli trwałości projektów realizowanych przez samorządy województw w ramach PO RPW w działaniu II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej; Część II Przeprowadzenie maksymalnie 5 kontroli trwałości projektów realizowanych w przez samorządy województw w ramach PO RPW w działaniu V.2 Trasy rowerowe - komponent budowa tras rowerowych;

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

8/DPI/2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część 1 oPrzeprowadzenie maksymalnie 5 kontroli trwałości projektów realizowanych przez samorządy województw w ramach PO RPW w działaniu II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej; oprzygotowanie pełnej dokumentacji związanej z każdą kontrolą; oprzygotowanie raportu końcowego z realizacji przedmiotu zamówienia. Część 2 oPrzeprowadzenie maksymalnie 5 kontroli trwałości projektów realizowanych w przez samorządy województw w ramach PO RPW w działaniu V.2 Trasy rowerowe - komponent budowa tras rowerowych; oprzygotowanie pełnej dokumentacji związanej z każdą kontrolą; oprzygotowanie raportu końcowego z realizacji przedmiotu zamówienia.


II.4) Główny kod CPV: 79313000-1
Dodatkowe kody CPV:

79210000-9

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
od dnia zawarcia umowy do 2020-11-30

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Przeprowadzenie maksymalnie 5 kontroli trwałości projektów realizowanych w przez samorządy województw w ramach PO RPW w działaniu V.2 Trasy rowerowe - komponent budowa tras rowerowych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 10/08/2020
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego sp. z o.o., , ul. Szkolna 36A, 25-604, Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 75941.26 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
20/11/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Umowa będzie wykonywana od dnia jej zawarcia do dnia 31 grudnia 2020 roku. Zmiana w harmonogramie - wydłużony czas kontroli. W przypadku, gdy Beneficjent w związku z wprowadzonymi w jednostce kontrolowanej ograniczeniami w poruszaniu się osób ze względu na zagrożenie epidemiczne związane z wirusem SARS-CoV-2, nie wyrazi zgodę na wejście kontrolujących do siedziby urzędu, kontrolujący mogą odstąpić od kontroli oryginałów dokumentów, oraz inspekcji archiwum lub pomieszczeń, w których zlokalizowane są środki trwałe zakupione w ramach projektu. Odstąpienie od ww. czynności musi być udokumentowane oświadczeniem Beneficjenta na temat ograniczeń w poruszaniu się na terenie jednostki.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W toku czwartej kontroli wprowadzone zostały obostrzenia dotyczące poruszania się po urzędach, spowodowane wystąpieniem i rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone, jednak wykonawca zgłasza opóźnienia w pozyskaniu dokumentów od Beneficjenta. Wprowadzono możliwość przeprowadzenia ostatniej kontroli w trybie hybrydowym tzn. z maksymalnym ograniczeniem wizyt w terenie, pracy na dokumentach udostępnionych elektronicznie, kontroli w terenie bez udziału przedstawicieli Beneficjenta. Powyższe oznaczałoby odstąpienie od kontroli na oryginałach dokumentów, w przypadku, gdy sytuacja epidemiczna nie pozwoli na wejście kontrolujących do siedziby oraz budynków archiwum.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.