eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piotrków Trybunalski › Remont części wspólnych budynku i przystosowanie parteru na cele społeczne przy ul. Starowarszawskiej 6 w Piotrkowie Trybunalskim w ramach Rewitalizacji terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim, regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2017-2020Ogłoszenie z dnia 2020-10-22

Ogłoszenie nr 560208715-N-2020 z dnia 22-10-2020 r.

Piotrków Trybunalski: Remont części wspólnych budynku i przystosowanie parteru na cele społeczne przy ul. Starowarszawskiej 6 w Piotrkowie Trybunalskim w ramach Rewitalizacji terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim, regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2017-2020
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: Inwestycja będzie realizowana w ramach Rewitalizacji terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Tryb. Zamawiający będzie się starał uzyskać środki na realizację inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2017-2020.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 530376-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510083872-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

tak
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jest inwestorem zastępczym Miasta Piotrków Trybunalski na podstawie umowy o pełnienie zastępstwa inwestycyjnegoI. 1) NAZWA I ADRES: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 59063814500000, ul. Al. 3-go Maja 31, 97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 447 323 770, e-mail sekretariat@tbs.piotrkow.pl, faks 447 323 771.
Adres strony internetowej (url): www.bip.tbs-piotrkow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Spółka z o.o.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont części wspólnych budynku i przystosowanie parteru na cele społeczne przy ul. Starowarszawskiej 6 w Piotrkowie Trybunalskim w ramach Rewitalizacji terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim, regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2017-2020

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ER/3121/8/2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest remont części wspólnych budynku i przystosowanie parteru na cele społeczne przy ul. Starowarszawskiej 6 w Piotrkowie Trybunalskim w ramach Rewitalizacji terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim, regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2017-2020 zgodnie z dokumentacją techniczną, przedmiarem robót i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. Zamówienie obejmuje m.in. roboty polegające na: remoncie elewacji, pokrycia dachu wraz z kominami oraz obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi, wykonaniu izolacji pionowej i poziomej budynku, naprawie spękanych murów, naprawie tynków zewnętrznych i wewnętrznych, wymianie stolarki drewnianej okiennej i drzwiowej, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania lokali mieszczących się na parterze budynku wielorodzinnego na cele społeczne, wymianie instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, instalacji sanitarnej wraz z armaturą, wykonaniu instalacji c.o., wymianie posadzek, wymianie okładzin ściennych, rozbiórka zamurowanych okien, ociepleniu i otynkowaniu budynku, remoncie schodów i klatki schodowej


II.4) Główny kod CPV: 45453000-7
Dodatkowe kody CPV:

45443000-4,

45262500-6,

45261210-9,

45261910-6,

45410000-4,

45442100-8,

45321000-3,

45422100-2,

45311200-2,

45332000-3,

45261320-3,

45432100-5,

45332400-7

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
do dnia 08.10.2020 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Remont części wspólnych budynku i przystosowanie parteru na cele społeczne przy ul. Starowarszawskiej 6 w Piotrkowie Trybunalskim w ramach Rewitalizacji terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim, regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2017-2020
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 11/05/2020
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

P.H.U. IZOLDEX Andrzej Popielski , andrzejpopielski@poczta.fm , ul. Księdza Piotra Skargi 4 m 8 , 97-300, Piotrków Trybunalski, kraj/woj. łódzkie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 795081.19 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
06/10/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
Rozebranie obicia ścian z płyt wiórowo-cementowych, wymiana izolacji cieplnej sufitu w bramie przejazdowej, wykonanie przedścianek z płyt gipsowo-kartonowych celem zabudowy instalacji, wykonanie ławy fundamentowej pod wymienianą ścianką, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach wewnętrznych w lokalach celem wzmocnienia tynków, wykonanie dodatkowego łacenia dachu w celu wyrównania zapadnięć i poprawy geometrii połaci dachowych, montaż płotków przeciwśniegowych, montaż ław kominiarskich, montaż stalowych zabezpieczeń (kolczatek) przeciw siadaniu ptaków, wymiana poziomu kanalizacji sanitarnej, wykonanie instalacji antenowej w lokalach, montaż szyb antywłamaniowych bezpiecznych w stolarce parteru od strony ulicy

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:
Rozebraniu obicia ścian z płyt wiórowo-cementowych, wymianie izolacji cieplnej sufitu w bramie przejazdowej, wykonaniu przedścianek z płyt gipsowo-kartonowych celem zabudowy instalacji, wykonaniu ławy fundamentowej pod wymienianą ścianką, przyklejeniu jednej warstwy siatki na ścianach wewnętrznych w lokalach celem wzmocnienia tynków, wykonaniu dodatkowego łacenia dachu w celu wyrównania zapadnięć i poprawy geometrii połaci dachowych, montażu płotków przeciwśniegowych, montażu ław kominiarskich, montażu stalowych zabezpieczeń (kolczatek) przeciw siadaniu ptaków, wymianie poziomu kanalizacji sanitarnej, wykonaniu instalacji antenowej w lokalach, montażu szyb antywłamaniowych bezpiecznych w stolarce parteru od strony ulicy.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Do art. 144 ust. 1 pkt 2: wszystkie w/w roboty nie zostały uwzględnione w dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a są niezbędne do wykonania zadania objętego umową podstawową oraz do osiągnięcia przez Zamawiającego efektu rzeczowego. Do art. 144 ust. 1 pkt 6: ze względu na zastosowanie stawek cenotwórczych takich, jak w ofercie do zamówienia podstawowego; zamówienie dodatkowe polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, które obejmowało zamówienie pierwotnie określone w umowie

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Do art. 144 ust. 1 pkt 2: wartość robót nieobjętych zamówieniem podstawowym nie przekroczy 4,76% wartości zamówienia podstawowego i wynosi 37.864,47 zł netto. Do art. 144 ust. 1 pkt 6: wartość robót nieobjętych zamówieniem podstawowym nie przekroczy 10,06% wartości zamówienia podstawowego i wynosi 80.000,00 zł netto.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.