eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piotrków Trybunalski › Remonty utwardzeń powierzchni gruntów działek wraz z budową sieci kanalizacji, zlokalizowanych w Piotrkowie Trybunalskim w ramach Rewitalizacji terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim, regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2017-2020Ogłoszenie z dnia 2020-10-19

Ogłoszenie nr 560205171-N-2020 z dnia 19-10-2020 r.

Piotrków Trybunalski: Remonty utwardzeń powierzchni gruntów działek wraz z budową sieci kanalizacji, zlokalizowanych w Piotrkowie Trybunalskim w ramach Rewitalizacji terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim, regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2017-2020
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: Środki na realizację inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2017-2020. "Rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 579432-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510249655-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

tak
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jest inwestorem zastępczym Miasta Piotrków Trybunalski na podstawie umowy o pełnienie zastępstwa inwestycyjnegoI. 1) NAZWA I ADRES: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 59063814500000, ul. Al. 3-go Maja 31, 97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 447 323 770, e-mail sekretariat@tbs.piotrkow.pl, faks 447 323 771.
Adres strony internetowej (url): www.bip.tbs-piotrkow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Spółka z o.o.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remonty utwardzeń powierzchni gruntów działek wraz z budową sieci kanalizacji, zlokalizowanych w Piotrkowie Trybunalskim w ramach Rewitalizacji terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim, regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2017-2020

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ER/3121/26/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zamówienie obejmuje m.in. roboty polegające na: rozebraniu istniejącej nawierzchni, wykonaniu przyłącza kanalizacji deszczowej/sanitarnej, wykonaniu koryta pod konstrukcje placu, wykonaniu warstw konstrukcyjnych podbudowy, wykonania obramowania, wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej/brukowca, wykonaniu terenów zielonych. zgodnie z dokumentacją techniczną, przedmiarem robót i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. Zamówienie składa się z następujących części: Część 1 zamówienia obejmuje remont utwardzenia powierzchni gruntu działki przy ul. Rycerskiej 11 wraz z budową przyłącza kanalizacji deszczowej.Część 2 zamówienia obejmuje remont utwardzenia powierzchni gruntu działki przy ul. Garncarskiej 13 wraz z budową przyłącza kanalizacji deszczowej. Część 3 zamówienia obejmuje remont utwardzenia powierzchni gruntu działki przy ul. Rynek Trybunalski 2 wraz z budową przyłącza kanalizacji deszczowej. Część 4 zamówienia obejmuje remont utwardzenia powierzchni gruntu działki przy ul. Wojska Polskiego 29/31 wraz z budową przyłącza kanalizacji deszczowej i przebudową kanalizacji sanitarnej.


II.4) Główny kod CPV: 45233250-6
Dodatkowe kody CPV:

45111300-1,

45112710-5,

45332300-6,

45236000-0

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
do dnia 24.07.2020 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Wykonanie remontu utwardzenia powierzchni gruntu działki przy ul. Rycerskiej 11 wraz z budową przyłącza kanalizacji deszczowej.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 14/11/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

P.P.U.H. JONBUD Mariusz Jonczyk, jon-bud@wp.pl, ul. Stodolniana 42, 97-300, Piotrków Trybunalski, kraj/woj. łódzkie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 63455.40 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWECZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Wykonanie remontu utwardzenia powierzchni gruntu działki przy ul. Garncarskiej 13 wraz z budową przyłącza kanalizacji deszczowej.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 14/11/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

P.P.U.H. JONBUD Mariusz Jonczyk, jon-bud@wp.pl, ul. Stodolniana 42, 97-300, Piotrków Trybunalski, kraj/woj. łódzkie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 89725.71 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWECZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Wyknanie remontu utwardzenia powierzchni gruntu działki przy ul. Wojska Polskiego 29/31 wraz z budową przyłącza kanalizacji deszczowej i przebudową kanalizacji sanitarnej.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 14/11/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

P.P.U.H. JONBUD Mariusz Jonczyk, jon-bud@wp.pl, ul. Stodolniana 42, 97-300, Piotrków Trybunalski, kraj/woj. łódzkie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 275047.06 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
28/09/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:
Cześć I: zwiększenie obmiarów faktycznie wykonanych robót: Wykonanie nawierzchni z brukowca, wykonanie kanałów z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm, montaż czyszczaków kanalizacyjnych; Część II: zwiększenie obmiarów faktycznie wykonanych robót: wykonanie nawierzchni z brukowca, wykonanie kanałów z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm; Część IV: zwiększenie obmiarów faktycznie wykonanych robót: wykonanie nawierzchni z brukowca

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Stwierdzono konieczność zwiększenia faktycznie wykonanych robót. W części I: szacunkowy koszt robót uzupełniających nie przekroczy kwoty 2.000,00 zł. netto czyli 3,15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. W części II: szacunkowy koszt robót uzupełniających nie przekroczy kwoty 5.500,00 zł. netto czyli 6,13% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Część IV: szacunkowy koszt robót uzupełniających nie przekroczy kwoty 18.000,00 zł. netto czyli 6,54% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. W części czwartej przedłużono termin wykonania zamówienia do 14.10.2020 r.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Łączna wartość zmian jest mniejsza od kwot określonych w przepisach jest mniejsza 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.