eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piotrków Trybunalski › Adaptacja lokalu mieszkalnego w związku z działaniami na rzecz deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Pogotowiu Opiekuńczym w Piotrkowie Trybunalskim dla lokalu w Piotrkowie Trybunalskim ul. Słowackiego 1 m. 10Ogłoszenie z dnia 2020-10-13

Ogłoszenie nr 560200318-N-2020 z dnia 13-10-2020 r.

Piotrków Trybunalski: Adaptacja lokalu mieszkalnego w związku z działaniami na rzecz deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Pogotowiu Opiekuńczym w Piotrkowie Trybunalskim dla lokalu w Piotrkowie Trybunalskim ul. Słowackiego 1 m. 10
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 545489-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510142234N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

tak
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jest inwestorem zastępczym Miasta Piotrków Trybunalski na podstawie umowy o pełnienie zastępstwa inwestycyjnegoI. 1) NAZWA I ADRES: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 59063814500000, ul. Al. 3-go Maja 31, 97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 447 323 770, e-mail sekretariat@tbs.piotrkow.pl, faks 447 323 771.
Adres strony internetowej (url): www.bip.tbs-piotrkow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Spółka z o.o.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Adaptacja lokalu mieszkalnego w związku z działaniami na rzecz deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Pogotowiu Opiekuńczym w Piotrkowie Trybunalskim dla lokalu w Piotrkowie Trybunalskim ul. Słowackiego 1 m. 10

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ER/3121/15/2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest adaptacja lokalu mieszkalnego w związku z działaniami na rzecz deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Pogotowiu Opiekuńczym w Piotrkowie Trybunalskim dla lokalu w Piotrkowie Trybunalskim ul. Słowackiego 1 m. 10 zgodnie z dokumentacją techniczną, przedmiarem robót i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. Zamówienie obejmuje m.in. roboty polegające na: wzmocnieniu drewnianych belek stropowych, rozbiórce starych podłóg i ścianek, wykonaniu sufitu podwieszanego oraz ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych, wykonaniu nowych podłóg oraz posadzek, wymianie stolarki drzwiowej oraz okiennej, naprawie tynków, malowaniu lokalu, wymianie instalacji elektrycznej, rozbudowie wewnętrznej instalacji gazu dla lokalu, budowie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania.


II.4) Główny kod CPV: 45453000-7
Dodatkowe kody CPV:

45421146-9,

45421152-4,

45432100-5,

45421000-4,

45410000-4,

45442100-8,

45223200-8,

45311200-2,

45333000-0,

45331100-7

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Do dnia 28.11.2020 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Remont lokalu mieszkalnego ul. Słowackiego 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 30/07/2020
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Zakład Dekarsko-Blacharski i Remontowy Mariusz Tręda, trenda@poczta.onet.pl, ul. Górna 37/41, 97-300, Piotrków Trybunalski, kraj/woj. łódzkie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 155848.91 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
06/10/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
Wykonanie obudowy istniejących ścian wewnętrznych płytami kartonowo-gipsowymi.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Robót dodatkowych nie można było przewidzieć na etapie projektowania. W trakcie wykonywania zamówienia stwierdzono dużą krzywiznę ścian zarówno drewnianych dzielących pomieszczenia, jak i murowanych.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Wartość robót dodatkowych, o których mowa w ust. 1, nieobjętych zamówieniem podstawowym, nie przekroczy 3,57% wartości zamówienia podstawowego, a ich koszt oszacowany został na kwotę 5.555,56 zł netto + 8% VAT tj. 6.000,00 zł brutto (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100).

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.