eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa sprzętu RTV-AGD do jednostek Politechniki WarszawskiejOgłoszenie z dnia 2020-09-23

Ogłoszenie nr 560183377-N-2020 z dnia 23-09-2020 r.

Warszawa: Dostawa sprzętu RTV-AGD do jednostek Politechniki Warszawskiej
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 552189-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 540119953-N-2020; 540122156-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510179393-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Warszawska, Krajowy numer identyfikacyjny 00000155400000, ul. Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48222345927, e-mail Dominika.Jastrzebska@pw.edu.pl, faks +48226286075.
Adres strony internetowej (url): www.pw.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: publiczna szkoła wyższa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa sprzętu RTV-AGD do jednostek Politechniki Warszawskiej

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.D.DS.5.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Dostawa sprzętu RTV-AGD do jednostek Politechniki Warszawskiej


II.4) Główny kod CPV: 32344200-8
Dodatkowe kody CPV:

39711100-0,

42513100-6,

42716120-5

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Termin realizacji zamówienia - 1 tydzień od podpisania umowy

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: dostawa sprzętu RTV-AGD do OW PW w Grybowie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 31/08/2020
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

WiMaKS Skwara Sławomir, , ul. Wyszyńskiego 2a, 26-300, Opoczno, kraj/woj.

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 9255.00 pln.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
18/09/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Zmiana terminu realizacji zamówienia na częśc 1 poz. 3 - w terminie do 30.11.2020 r.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W dniu 1.09.2020 r. Wykonawca złożył pismo z informacją, iż produkt z pozycji 3 dla części 1 postępowania jest niedostępny na rynku i poparł tą informację pismem od producenta stołu. Producent tłumaczy sytuację zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19, które to spowodowało zmniejszenie możliwości produkcyjnych. Producent podaje przewidywaną datę dostępności stołu na początek listopada 2020 r.W związku z art. 15r ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 poz. 374 z późn. zm.), oraz na podstawie § 9 ust. 2 pkt 4 i ust. 3 pkt 6 Strony umowy postanawiają dokonać zmiany treści umowy w zakresie dostawy poz. 3 z terminem realizacji do 30.11.2020r.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.