eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wieluń › Przebudowa drogi powiatowej nr 4507E Wieluń-TurówOgłoszenie z dnia 2020-04-21

Ogłoszenie nr 560068502-N-2020 z dnia 21-04-2020 r.

Wieluń: Przebudowa drogi powiatowej nr 4507E Wieluń-Turów
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 621686-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510278952-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Wieluniu, Krajowy numer identyfikacyjny 73093489000000, ul. Pl. Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 438 434 280, e-mail zam_pub@powiat.wielun.pl, faks 438 434 263.
Adres strony internetowej (url): www.bip.powiat.wielun.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa drogi powiatowej nr 4507E Wieluń-Turów

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ON.272.24.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 4507E Wieluń-Turów od km 0+000 do km 0+663 tj. 663 m. Należy wykonać zakres robót po stronie północnej drogi wraz z odwodnieniem drogi. Zakres zamówienia nie obejmuje wykonania chodnika wraz z drenażem po stronie południowej. Zakres robót budowlanych: - roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, - roboty ziemne, - odwodnienie, - krawężniki, oporniki, obrzeża ( nie licząc strony południowej projektu - chodnika), - chodniki i opaski ( nie licząc strony południowej projektu - chodnika), - ścieżka rowerowa, - zjazdy przez ścieżkę, - oznakowanie, - roboty inne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią załącznik do SIWZ. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.


II.4) Główny kod CPV: 45.23.32.20 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
19.12.2019r. - 31.03.2023r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Przebudowa drogi powiatowej nr 4507E Wieluń-Turów
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 19/12/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

DORBUD Janusz Czyż, dorbud1@vp.pl, Drobnice 92A, 98-320, Osjaków, kraj/woj. łódzkie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 690000.00 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
20/04/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
Zmiana dotyczy realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
- wykonanie przykanalików na tym etapie robót pozwoli uniknięcie ingerencji (rozbiórkę wybudowanej ścieżki celem włączenia przykanalika do studni rewizyjnej) w wybudowany obiekt podczas realizacji II części zadania; - roboty dodatkowe wykazane w protokole koniczności z dnia 25.03.2020r. nie zostały objęte zamówieniem podstawowym oraz nie mogły zostać przewidziane na etapie wszczynania postępowania przetargowego, wynikają z przyczyn zewnętrznych, niezależnych od Zamawiającego oraz są niezbędne do wykonania zamówienia podstawowego; - zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych i technicznych. Realizacja robót dodatkowych przez innego Wykonawcę spowoduje istotną niedogodność i znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego. Na terenie budowy jest zgromadzony stanowiący własność dotychczasowego Wykonawcy robót budowlanych sprzęt budowlany ustawiony w ciągu technologicznym, zgodnie z harmonogramem wykonywania robót budowlanych, zaplecze budowy, materiały budowlane i powierzenie wykonania robót dodatkowych innemu Wykonawcy spowodowałoby poniesienie przez Zamawiającego znacznych kosztów w związku z ich usunięciem przez dotychczasowego Wykonawcę na czas realizacji dodatkowych robót budowlanych przez innego Wykonawcę; - wartość robót dodatkowych nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.