eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nakło nad Notecią › Bieżące utrzymanie dróg i obiektów mostowych w ciągach dróg powiatowychOgłoszenie z dnia 2020-01-31

Ogłoszenie nr 560018409-N-2020 z dnia 31-01-2020 r.

Nakło nad Notecią: Bieżące utrzymanie dróg i obiektów mostowych w ciągach dróg powiatowych
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 542482-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500097871-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią, Krajowy numer identyfikacyjny 92365081000000, ul. ul. Młyńska 5, 89-100 Nakło nad Notecią, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 855 731, e-mail zarzaddrogowy@wp.pl, faks 523 855 731.
Adres strony internetowej (url): zdpnaklo.rbip.mojregion.info

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Bieżące utrzymanie dróg i obiektów mostowych w ciągach dróg powiatowych

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZDP-Z-07/2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Bieżące utrzymanie dróg i obiektów mostowych w ciągach dróg powiatowych w tym: a)naprawa poboczy i skarp, b)naprawa chodników, c) naprawa urządzeń odwodnienia dróg, d) naprawa kanalizacji deszczowej, e) naprawa na obiektach mostowych, f) inne


II.4) Główny kod CPV: 45.23.31.41 - Roboty w zakresie konserwacji dróg
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
04.05.2018-31.12.2020

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
31/01/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
zmiana wartości umowy w związku z koniecznością wykonania przewidzianych przez zamawiającego zamówień z art. 67 ust. 1 pkt 6 o kwotę 277868,15 zł netto tj. 50% wartości zamówienia podstawowego

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
ze względu na dostateczny stan większości dróg powiatowych, uszkodzenia poboczy i skarp, chodników, urządzeń odwodnienia dróg, kanalizacji deszczowej, także uszkodzeń na obiektach mostowych oraz innych co powodowało powstanie zagrożeń dla użytkowników dróg podjęto decyzję o wykonaniu zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt. 6

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Zgodnie z art.67 ust.1 pkt.6 Prawo zamówień publicznych Zamawiający ogłaszając przetarg nieograniczony na bieżące utrzymanie dróg i obiektów mostowych w ciągach dróg powiatowych (ogłoszenie o zamówieniu BZP nr 542482-N-2018 z 10.04.2018 r.) przewidział możliwość udzielenia zamówienia, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia. Zamawiający przewidział w ogłoszeniu wykonanie zamówienia zgodnego z przedmiotem, a całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości i została udzielona Wykonawcy realizującemu zamówienie podstawowe.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.