eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wałcz › "Remont i konserwacja dróg leśnych nadleśnictwa oraz obcej własności położonych na terenie Nadleśnictwa Wałcz"

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2018-05-12Ogłoszenie nr 556494-N-2018 z dnia 2018-05-12 r.

Nadleśnictwo Wałcz: "Remont i konserwacja dróg leśnych nadleśnictwa oraz obcej własności położonych na terenie Nadleśnictwa Wałcz"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Nadleśnictwo Wałcz, krajowy numer identyfikacyjny 57006451800000, ul. ul. Kołobrzeska  1 , 78600   Wałcz, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 672 500 894, e-mail walcz@pila.lasy.gov.pl, faks 672 582 932.
Adres strony internetowej (URL): Adres strony internetowej (URL): http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_pila/nadl_walcz
Adres profilu nabywcy: Adres profilu nabywcy: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_pila/nadl_walcz/zamowienia_publiczne
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej PGL LP

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
Adres profilu nabywcy: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_pila/nadl_walcz


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
Adres profilu nabywcy: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_pila/nadl_walcz/zamowienia_publiczne


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Remont i konserwacja dróg leśnych nadleśnictwa oraz obcej własności położonych na terenie Nadleśnictwa Wałcz"
Numer referencyjny: SA.270.2.4.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1. Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem Umowy są prace budowlane branży drogowej polegające na remoncie i konserwacji dróg leśnych nadleśnictwa oraz obcej własności położonych na terenie administracyjnym Nadleśnictwa Wałcz - według bieżących potrzeb Zamawiającego. Roboty obejmują następujący zakres : 1) Odcinki do naprawy podbudowy i warstwy ścieralnej. - wykonanie koryta z zagęszczeniem podłoża pod materiał stabilizacyjny, -ścinka poboczy (grubość ścinki w zależności od występujących warunków miejscowych) - dowóz kruszywa łamanego 0-63 mm (gruz z betonu żwirowego - rozkruszony), jego rozścielenie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm), - profilowanie, - wałowanie rozścielonego materiału, - spadki poprzeczne (jezdnie) 3 %, - spadki poprzeczne (pobocza) 6 %, - dowóz kruszywa naturalnego i jego rozścielenie, grubość warstwy po zagęszczeniu 4,0 cm (warstwa ścieralna), - profilowanie, - wałowanie rozścielonego materiału, - spadki poprzeczne (jezdnie) 3 %, - spadki poprzeczne (pobocza) 6 %, - dostawa kruszywa łamanego i kruszywa naturalnego w zakresie Wykonawcy, - uprzątnięcie terenu, 2) Odcinek do profilowania i zagęszczania nawierzchni. - profilowanie, - wałowanie, - usunięcie korzeni z powierzchni drogi, - uprzątnięcie terenu, - spadki poprzeczne obustronne (jezdnie) 3 %, - spadki poprzeczne obustronne (pobocza) 6 %. 3) Odcinki do wykonania konserwacji. Konserwacja dróg polega na wykonaniu (w zależności od potrzeb) wyszczególnionych poniżej robót, każdej z osobna lub łącznie. - profilowanie i zagęszczanie wskazanych odcinków dróg (sprzęt wykonawcy - równiarka samojezdna + walec), - ścinka poboczy (grubość ścinki w zależności od występujących warunków miejscowych), - plantowanie powierzchni drogi włóką. 4) Droga leśna pożarowa nr 21 - rewitalizacja nawierzchni (przemieszanie wierzchniej warstwy kruszywa łamanego na głębokości 10-20 cm w technologii mieszania na miejscu, odbudowanie spadków poprzecznych - profilowanie, zagęszczanie nawierzchni, mechaniczna ścinka poboczy, uzupełnienie ubytków kruszywem granitowym łamanym gr. 8 cm) Roboty polegają na rewitalizacji nawierzchni tzn. mechaniczne przemieszanie wierzchniej warstwy kruszywa łamanego na głębokości 10-20 cm w technologii mieszania na miejscu, odbudowaniu spadków poprzecznych (3 % - spadek dwustronny, 4 % - spadek jednostronny) - profilowaniu, zagęszczeniu nawierzchni i mechanicznym ścięciu poboczy (grubość ścinania 10 cm, spadek poprzeczny 6%). Technologia rewitalizacji polega na wykonaniu mieszania maszynowego kruszywa na zadaną głębokość z możliwością ponownego odtworzenia projektowanego profilu poprzecznego drogi oraz zagęszczeniu nawierzchni po przemieszaniu kruszywa do uzyskania odpowiedniej nośności. W celu wytworzenia jednorodnej mieszanki, uniknięcia wtórnego rozsortowania kruszywa, pracę należy wykonać przy użyciu specjalistycznej gruntofrezarki wyposażonej w wirujący bęben z utwardzonymi zębami. Przewiduje się również uzupełnienie ubytków w powierzchni drogi poprzez miejscowe doziarnienie podbudowy kruszywem łamanym granitowym. Łączna powierzchnia uzupełnienia podbudowy 141,34 m2 przy średniej grubości uzupełnienia wynoszącej 8 cm. Niwelacja poboczy: na całej długości drogi ściąć pobocza w miejscach w których wystają one ponad powierzchnię uformowanego spadku (spadek poprzeczny 6%) . Po wykonaniu remontu należy uporządkować teren i rozplanować pozostałości nawierzchni, urobku ziemi, itp. na teren przyległy do drogi. 5) Droga nr 9 - doziarnienie 150 m gr. 4 cm drogi mieszanką optymalną (jako uzupełnienie ubytków), profilowanie i zagęszczanie pozostałego odcinka drogi oraz ścinka poboczy. Na odcinku 5850.00 m roboty polegają na zruszeniu nawierzchni, nadaniu profilu (spadki poprzeczne jezdni (3 % - spadek dwustronny, 4 % - spadek jednostronny), zagęszczaniu nawierzchni i mechanicznym ścięciu poboczy (grubość ścinania 10 cm, spadek poprzeczny 6%). Miejscowo na odcinku o łącznej długości 150,00 m roboty należy wykonać jak poprzednio z tym, że przewiduje się doziarnienie warstwy ścieralnej drogi kruszywem naturalnym. Grubość doziarnienia 4,0 cm. Zruszenie nawierzchni jezdni: wierzchnią warstwę nawierzchni jezdni spulchnić zębami równiarki. Profilowanie nawierzchni jezdni: spulchnioną nawierzchnię jezdni wyprofilować na całej szerokości (3,5 m) nadając spadki. Wałowanie nawierzchni jezdni: Po wykonanym równaniu zwałować nawierzchnię jezdni walcem. Wałowanie rozpocząć od brzegów nawierzchni przesuwając się stopniowo do środka drogi, systematycznie z obu stron. Wałowanie zakończyć wtedy, gdy za walcem nie pozostają ślady przejazdu, a przed kołami nie tworzy się fala wałowanego materiału. Wskazane jest używanie do wałowania początkowo walców lekkich, a w miarę jak wałowana nawierzchnia nabiera spoistości - średnich i ciężkich. W czasie zagęszczania walcem gładkim zaleca się skrapiać kruszywo wodą tak często, aby było stale wilgotne, co powoduje, że kruszywo łatwiej układa się szczelnie pod walcem. Niwelacja poboczy: na całej długości drogi ściąć pobocza w miejscach w których wystają one ponad powierzchnię uformowanego spadku. Po wykonaniu remontu należy uporządkować teren i rozplanować pozostałości nawierzchni, urobku ziemi, itp. na teren przyległy do drogi. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na części (dalej: "Część") Część 1 - naprawa i konserwacja dróg leśnych nadleśnictwa oraz obcej własności położonych na terenie administracyjnym Nadleśnictwa Wałcz ( profilowanie z zagęszczeniem, plantowanie i włókowanie, ścinanie poboczy, uzupełnienie podbudowy) ; Część 2 - naprawa drogi leśnej pożarowej nr 21 - rewitalizacja nawierzchni (przemieszanie wierzchniej warstwy kruszywa łamanego w technologii mieszania na miejscu, odbudowanie spadków poprzecznych - profilowanie, zagęszczanie nawierzchni, mechaniczna ścinka poboczy, uzupełnienie ubytków kruszywem granitowym łamanym); Część 3 - naprawa drogi leśnej pożarowej nr 9 - doziarnienie drogi mieszanką optymalną (jako uzupełnienie ubytków), profilowanie i zagęszczanie pozostałego odcinka drogi oraz ścinka poboczy. 3. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub większą ilość Części. Oferta złożona na daną Część musi jednakże obejmować cały zakres prac przewidzianych w SIWZ dla tej Części. 4. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Wałcz. Realizacja poszczególnych Części będzie się odbywała na obszarze właściwym dla danej Części. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres wykonania prac zawierają: opis robót wraz z przedmiarem stanowiący załączniki nr : 4.1, 4.2 , 4.3 do SIWZ. 6. W stosunku do każdej Części Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia i przedmiarze (dalej: "Opcja"). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia i przedmiarze. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w kwocie nie większej niż: dla Części 1 24 910,14zł netto dla Części 2 71 722,88zł netto dla Części 3 8 483,29zł netto 7. Naprawy będą się odbywać wg poniższego : a) dla Części nr 1 - sukcesywnie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2018r. b) dla Części nr 2 - w sposób ciągły od dnia zawarcia umowy do 31.12.2018r. na podstawie zleceń wystawionych przez Zamawiającego i wysłanych drogą elektroniczną na adres Wykonawcy. 8. Podpisane zlecenie Wykonawca przesyła na adres walcz@pila.lasy.gov.pl . Podpisane dwustronnie zlecenie jest jednoznaczne z przyjęciem zlecenia do realizacji. 9. Zlecenia będą zawierać zakres prac do wykonania, termin i miejsce wykonania robót przez Wykonawcę. 10. Zamawiający gwarantuje realizację 70% wartości umowy brutto. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV): 45000000-7 Roboty budowlane 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg 45233141 -9 Roboty w zakresie konserwacji dróg 3.2. Warunki wykonywania przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę i przyjętą przez Zamawiającego w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Pzp. 2) Szczegółowy zakres rzeczowy robót budowlanych został określony w niniejszej SIWZ, opisie technicznym oraz przedmiarze robót, stanowiącymi załączniki do niniejszej SIWZ. 3) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami, a także normami i instrukcjami obowiązującymi w Lasach Państwowych oraz do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie wynikającym z umowy. 4) Przedmiot zamówienia będzie wykonywany wg zakresu rzeczowego objętego SIWZ i wzorem umowy. 5) Zamawiający informuje, ze na terenie leśnictw : Rudki, Iłowiec, Brody i Golce objętych Częściami nr 1 i nr 2 znajduje się obszar oddany w użytkowanie do 21. Centralnego Poligonu Lotniczego (21.CPL) w Nadarzycach .W związku z tym Wykonawca bezwzględnie zobowiązany jest przestrzegać i stosować się do zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie obiektów wojskowo-poligonowych . 6) Wszyscy Wykonawcy oraz ich pracownicy po zawarciu umowy, a przed rozpoczęciem prac, będą poddani przeszkoleniu przez przedstawicieli 21. CPL z zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas wykonywania robót na poligonie . 7) W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę dodatkowych pracowników do realizacji przedmiotu zamówienia , pracownicy ci również będą poddani przeszkoleniu z zasad bezpieczeństwa . 8) Roboty na ustanowionej wokół pola roboczego poligonu strefie niebezpiecznej prowadzone są tylko w miesiącach : kwiecień i październik , natomiast w pozostałych miesiącach - w ograniczonym zakresie wynikającym harmonogramów lotów statków powietrznych . 9) Na 2 godziny przed rozpoczęciem lotów należy opuścić strefę niebezpieczną . O terminie lotów Wykonawca będzie powiadomiony przez Zamawiającego po otrzymaniu harmonogramu z dowództwa 21. CPL . 10) Każdorazowe wejście i opuszczenie strefy niebezpiecznej poza miesiącami kwiecień i październik musi zostać zgłoszone do Oficera Dyżurnego 21. CPL pod nr tel. 261 526 140. 3.3. Sposób zlecenia robót: Warunkiem przystąpienia do wykonania robót przez Wykonawcę będzie obustronne podpisane zlecenie wystawione przez Zamawiającego. Szczegółowy opis zlecenia prac zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ. 3.4. Obowiązki Wykonawcy: 1) Przejęcie placu budowy od Zamawiającego i jego zabezpieczenie na podstawie zlecenia prac, 2) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt, 3) Wykonanie robót budowlanych zgodnie z załączonym opisem technicznym, przedmiarem robót, wytycznymi określonymi w SIWZ, wiedzą, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż, 4) Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w opisie technicznym oraz przedmiarze robót. Wykonawca okaże na każde żądanie Zamawiającego certyfikaty zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu, 5) Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom obowiązujących norm, 6) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w ich bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, 7) Ewentualne odpady Wykonawca zobowiązany jest poddać utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tj.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2422 z późn. zm.). Koszty transportu odpadów w miejsce utylizacji i koszty utylizacji poniesie Wykonawca, 8) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, 9) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów, 10) Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód na szlakach komunikacyjnych i rowach melioracyjnych, 11) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonanie na własnych koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji, 12) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia, 13) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości, 14) Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w okresie trwania umowy, 15) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót. 3.5. Odbiory robót 1) Zamawiający dokona odbioru robót objętych umową w terminie do 7 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia zakończenia prac. Zamawiający dopuszcza elektroniczne zgłoszenia na adres walcz@pila.lasy.gov.pl 2) Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych po wykonaniu zlecenia lub zleceń. 3) W odbiorze uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy. 4) Protokół odbioru robót będzie sporządzany na podstawie wycenionego przedmiaru robót i obmiaru rzeczywiście wykonanych robót, tak więc w dokumentacji odbiorowej powinny znajdować się: - wykaz robót wykonanych , - wycena robót (kosztorys powykonawczy), 5) W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek lub innych nieścisłości, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia przez Wykonawcę. W przypadku nieusunięcia wad lub usterek stwierdzonych w trakcie odbioru w określonym terminie Zamawiający ma prawo do ich usunięcia na koszt i ryzyko Wykonawcy. Nie wyłącza to prawa odstąpienia Zamawiającego od umowy. 3.6. Warunki zapłaty za wykonane roboty budowlane: 1) Zamawiający oświadcza, że posiada zdolność płatniczą, gwarantującą terminowe regulowanie zobowiązań wobec Wykonawcy, 2) wysokość wynagrodzenia Wykonawcy wynikać będzie ze złożonej oferty, 3) obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzenie kosztorysowe, 4) należne Wykonawcy wynagrodzenie zostanie obliczone zgodnie z ilością rzeczywiście wykonanych robót wynikających z umowy, 5) wskazane przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym cena jest niezmienna przez cały okres realizacji umowy i obejmują wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych przedmiotem umowy, 6) niedoszacowanie, pominięcie oraz brak zapoznania się z zakresem prac nie może być podstawą do żądania podwyższenia stawek jednostkowych, 7) Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury wyłącznie na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót (wynikających ze zlecenia lub zleceń) oraz sprawdzonego kosztorysu powykonawczego zatwierdzonego przez Zamawiającego, 8) należność za wykonane prace będzie płatna w terminie do 14 dni od daty wpływu faktury, z konta Zamawiającego w formie przelewu na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze. 9) Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią, 10) w przypadku wykonywania robót przez Podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do wystawionej przez siebie faktury, co najmniej na 5 dni roboczych przed terminem płatności, co warunkuje wypłatę wynagrodzenia: - kserokopię faktury Podwykonawcy, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, - kserokopię protokołu odbioru robót wykonanych przez Podwykonawcę potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, - dowód zapłaty zobowiązań wobec Podwykonawcy, w przypadku kopii, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę oraz oświadczenie Podwykonawcy o treści "Wszelkie roszczenia Podwykonawcy tj. ............... o wynagrodzenie z umowy z roboty budowlane nr ........ z dnia ........... realizowane w ramach zadania ............., wymagalne od dnia złożenia niniejszego oświadczenia zostały zaspokojone w całości przez Wykonawcę tj. ........................................... w pełnej wysokości. Między Podwykonawcą z Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje lub może skutkować powstaniem lub zmianą roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, z datą nie wcześniejszą niż data wystawienia faktury przez Wykonawcę", - w przypadku niezłożenia dokumentów, o których mowa powyżej i uchylania się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, Podwykonawcy lub przez Podwykonawcę dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo. - umowa między Wykonawcą a Podwykonawcą wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3.7. Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie: części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić na formularzu ofertowym. W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie. 3.8. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób czynności polegające na obsłudze sprzętu określonego w pkt. 6.4.2) b SIWZ wchodzących w skład przedmiotu zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233200-1
45233142-6
45233141-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 473023,39
Waluta:

PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia ta polegać będą na powtórzeniu usług i robót podobnych do usług i robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp mogą zostać zlecone do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia o których mowa w pkt. 1 będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług i robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia, po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-31
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2018-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: W okresie obowiązywania umowy Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy na podstawie poszczególnych zleceń. Naprawy będą się odbywać wg poniższego : a) dla Części nr 1 - sukcesywnie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2018r. b) dla Części nr 2 - w sposób ciągły od dnia zawarcia umowy do 31.12.2018r. na podstawie zleceń wystawionych przez Zamawiającego i wysłanych drogą elektroniczną na adres Wykonawcy. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia. 2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta musi być napisana w języku polskim, powinna być sporządzona czytelnie za pomocą maszyny do pisania, komputera lub ręcznie, w sposób uniemożliwiający łatwe usunięcie zapisów, oraz podpisana przez osobę upoważnioną. 3. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być załączone w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. 4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 6. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie ze wszystkimi wymaganiami określonymi w SIWZ. 7. Oferta musi zawierać formularz oferty (załącznik nr : 1.1, 1.2, 1.3 do SIWZ wraz z Kosztorysem uproszczonym) oraz oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 2 do SIWZ), a w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika oraz w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo. 8. Ofertę można złożyć w kopercie lub innym nieprzeźroczystym opakowaniu. Koperta (opakowanie) ma być opisana: Adres Zamawiającego Oferta - przetarg nieograniczony na: "Remont i konserwacja dróg leśnych nadleśnictwa oraz obcej własności położonych na terenie Nadleśnictwa Wałcz - część nr ..." nie otwierać przed 04.06.2018r. godz. 11.30 Adres Wykonawcy Koperta (opakowanie) zawierająca ofertę powinna być zamknięta i zabezpieczona przed otwarciem, bez uszkodzeń, co gwarantuje zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższego sposobu opakowania i opisu kopert tj. np.: rozerwanie koperty w czasie drogi do Zamawiającego, nieskuteczne doręczenie z powodu złego opisu. 9. Każda strona kopii dokumentów w ofercie, wymaganych przez Zamawiającego ma być potwierdzona ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM przez jedną z osób upoważnionych do podpisywania oferty lub przez osobę posiadającą umocowanie prawne czego dowód winien znaleźć się w ofercie. W sytuacji braku potwierdzenia zgodności z oryginałem Zamawiający wezwie do uzupełnienia tego braku. 10. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób. 11. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów, art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj.: Dz. U. z 2018r. poz. 419), wówczas informacje te muszą być wyodrębnione w formie osobnego pakietu celem zachowania przez Zamawiającego tajemnicy. Pakiet ten ma być wyraźnie oznaczony "Tajemnice przedsiębiorstwa - nie udostępniać innym uczestnikom postępowania". Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z SIWZ przygotowanie w/w pakietu przez Wykonawcę. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na wniosek każdej zainteresowanej osoby. 12. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy w momencie odmowy na wezwanie Zamawiającego do odtajnienia przez Wykonawcę tej części oferty, skutkować będzie odtajnieniem tej części oferty nie będącej tajemnicą przedsiębiorstwa przez Zamawiającego. 13. Wskazanym jest, aby wszystkie kartki oferty były ponumerowane i parafowane. 14. Zaleca się, aby oferta była zszyta/spięta w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty. 15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty w formie pisemnej przed terminem składania ofert. 16. Wprowadzone zmiany muszą być złożone wg takich samych zasad jak złożona oferta tj. w odpowiednio oznakowanej kopercie z dopiskiem "ZMIANA". 17. Koperty oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte na sesji publicznego otwarcia ofert przy otwieraniu koperty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty. 18. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzenie zmian) z napisem na kopercie "WYCOFANIE". 19. Koperty oznakowane "WYCOFANIE" będą otwierane jako pierwsze. Oferty wycofane nie będą otwierane na sesji publicznego otwarcia ofert i zostaną zwrócone Wykonawcy. 20. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu. 21. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp. 22. W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, każdą ofertę musi złożyć oddzielnie, w odrębnej odpowiednio oznakowanej kopercie lub innym nieprzeźroczystym opakowaniu.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu w zakresie kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP dotyczące: 1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej lub finansowej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż: dla Części 1 - 12 450,00zł netto dla Części 2 - 35 860,00zł netto dla Części 3 - 4 200,00zł netto
Informacje dodatkowe Na podstawie art. 22 d ust. 2 Pzp Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP dotyczące: 2) zdolności technicznej lub zawodowej. a) Warunek w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał co najmniej dwie roboty budowlane o podobnym charakterze (prace w zakresie konserwacji , bieżącego utrzymania lub remontu drogi (dopuszcza się wskazanie drogi każdej kategorii i rodzaju) ) o wartości robót nie mniejszych niż: dla Części 1 - 25 000,00 zł brutto dla Części 2 - 72 000,00 zł brutto dla Części 3 - 8 500,00 zł brutto b) wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie , w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Wykonawca może sumować roboty budowlane o mniejszej wartości celem uzyskania wymaganego warunku przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że wartość jednostkowej roboty nie może być mniejsza niż 5 000,00 zł brutto. Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. c) Warunek w zakresie potencjału technicznego - dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek w zakresie zdolności technicznej zostanie uznany za spełniony , jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującym sprzętem: Dla Części nr 1 : Lp. Rodzaj sprzętu Wymagana ilość w szt 1. Brona talerzowa (bez ciągnika) 1 2. Ciągnik kołowy min. 37 kW 1 3. Samojezdna ścinarka poboczy 1 4. Równiarka samojezdna min.100kW 1 5. Samochód samowyładowczy min. 10 t 1 6. Walec wibracyjny samojezdny min. 7,5 t 1 7 Włóka łąkowa 1 Dla Części nr 2: Lp. Rodzaj sprzętu Wymagana ilość w szt 1. Równiarka samojezdna min.74kW 1 2. Walec statyczny samojezdny min. 10t 1 3. Samochód samowyładowczy min. 10 t 1 4. Samojezdna ścinarka poboczy 1 Dla Części nr 3 : Lp. Rodzaj sprzętu Wymagana ilość w szt 1. Równiarka samojezdna min.74kW 1 2. Walec statyczny samojezdny min. 10t 1 3. Samochód samowyładowczy min. 10 t 1 4. Samojezdna ścinarka poboczy 1 5 Ciągnik kołowy min. 37kW 1 6 Brona talerzowa (bez ciągnika) 1 Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania warunku - dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku przez złożenie oświadczenia (załącznik nr 2 do SIWZ).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Na podstawie art. 22 d ust. 2 Pzp Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo -w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp oraz w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) - wzór stanowi załącznik nr 9 do SIWZ, 4) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 22 Pzp) - wzór stanowi załącznik nr 9 do SIWZ, 5) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) - wzór stanowi załącznik nr 9 do SIWZ,

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
6) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy - na kwotę nie mniejszą niż określona przez Zamawiającego w pkt 6.4. ppkt. 1), w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, 7) wykaz robót budowlanych zgodnie z wymogami określonymi przez Zamawiającego w pkt 6.4. ppkt 2), wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone -stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. 8) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt. 7) - 8), Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzą spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 6.1. oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 6.4. Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w niniejszej SIWZ): a) do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszej SIWZ i braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. b) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia zawarty jest w załączniku nr 7 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z takich wykonawców. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki wskazane w pkt 6.4. pkt 2) lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej (warunki wskazane w pkt 6.4. pkt 1) innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te realizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. Zgodnie z pkt 7 siwz : Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postepowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 7.1. lit. a). 7.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów: 1) których mowa w pkt 7.1. lit. c) ppkt. 1 składa informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sadowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składnia ofert. 2) o których mowa w pkt 7.1. lit. c) ppkt. 2-3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składnia ofert. 7.4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7.3., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, zgodnie z terminami wskazanymi w pkt. 7.1. 7.5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 7.8. Jeżeli w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu jakiekolwiek wartości zostaną podane w walucie obcej to Zamawiający przeliczy wartość waluty na złote wedle średniego kursu NBP z dnia wszczęcia postępowania. 7.9. W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum): a) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; b) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty - treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania; c) oświadczenie wykonawcy stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. d) dokumenty, o których mowa w pkt 7.1. lit. b) i lit. c) ppkt. 1) - 6) obowiązany będzie złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia e) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy; f) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów; g) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna. 7.10. W przypadku wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia dot. oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że do odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia dokumentów, o którym mowa w pkt 7.1. należy załączyć (1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, iż Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej : dla Części nr 1 w wysokości 500,00 zł dla Części nr 2 w wysokości 1 430,00 zł dla Części nr 3 w wysokości 170,00zł Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 110). 3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Bank PKO BP S.A. O/Drawsko Pomorskie Nr rachunku : 25 1020 2847 0000 1102 0039 2027 z dopiskiem: wadium nr sprawy SA.270.2.4.2018 część nr .... Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. 4. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 Pzp. 5. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego (w kasie nadleśnictwa). Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. 6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem - określenie przedmiotu zamówienia, 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a Pzp oraz art. 46 ust. 5 Pzp . 7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
samodzielna realizacja zamówienia40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie: a) terminu wykonania umowy, pod warunkiem, że zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności gdy realizowane są roboty dodatkowe, o których mowa w ust. 2 , b) przedłużenia terminu wykonania zamówienia w przypadku: - gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót budowlanych w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonych umową, normami lub innymi przepisami wymagającymi odpowiednich warunków jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Za niekorzystne warunki atmosferyczne należy rozumieć: intensywne opady deszczu trwające dłużej niż 5 dni, opady śniegu o pokrywie co najmniej 10 cm lub gradu, panujące ujemne temperatury poniżej minus 10 stopni Celsjusza utrzymujące się co najmniej przez 7 dni /potwierdzone pisemna informacją o zaistniałych warunkach uniemożliwiających pracę/, powodujące rozmiękczenie gruntu, podtopienia, zmarznięcie gruntu, brak optymalnej wilgotności materiału rodzimego do zagęszczenia, a w konsekwencji konieczność przerwania robót. ? z powodu zaistnienia po zawarciu umowy "siły wyższej", przez którą rozumieć się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, huragan, śnieżyca, uderzenia pioruna, gradobicie, szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta, odnalezienie niewypałów, niewybuchów lub wykopalisk archeologicznych, działania osób trzecich uniemożliwiających lub utrudniających realizację ) uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. O ewentualnym uznaniu przedłużenia terminu wykonania robot z powodu "siły wyższej", będzie decydował Zamawiający w trakcie realizacji robot, po złożeniu pisemnego wniosku Wykonawcy. ? inne przyczyny niezależne od zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac - w tym. np. nie uzyskania decyzji administracyjnych, uzgodnień, opinii, niezbędnych do realizacji Prac na obszarach leśnych objętych ochroną, ? jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkód spowodowanych przez lub dających się przypisać zamawiającemu, Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia umowy, jeżeli zamawiający uzna, że przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie wykonawcy; c) wszelkich zmian umowy, o ile konieczność ich wprowadzenia będzie wynikała ze zmian w obowiązujących przepisach prawa, 3. Zmiana wynagrodzenia wynikająca z obmiaru robót obejmujące również roboty zamienne, zaniechane i dodatkowe wykonane zgodnie z postanowieniami umowy. 4. Żadna zmiana nie może odnosić się do zdarzeń uprzednio dokonanych, a skuteczność zmiany nie ma mocy wstecznej. 5. W przypadku W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do umowy Strona zainteresowana przekazuje drugiej Stronie wniosek na piśmie. 6. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. W dniu złożenia wniosku Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 7. Wniosek, o którym mowa powyżej powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 8. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany, w tym propozycji rozliczenia. 9. Pozostałe zmiany: I. zmiana obowiązującej stawki VAT w trakcie realizacji : - jeśli w trakcie realizacji umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT wykonawca wystawia fakturę zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień wystawienia faktury (wynagrodzenie netto plus obowiązujący podatek VAT). 13. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 5 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 14. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 15. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami, c) udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych,
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów, art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj.: Dz. U. z 2018r. poz. 419), wówczas informacje te muszą być wyodrębnione w formie osobnego pakietu celem zachowania przez Zamawiającego tajemnicy. Pakiet ten ma być wyraźnie oznaczony "Tajemnice przedsiębiorstwa - nie udostępniać innym uczestnikom postępowania". Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z SIWZ przygotowanie w/w pakietu przez Wykonawcę. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na wniosek każdej zainteresowanej osoby. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy w momencie odmowy na wezwanie Zamawiającego do odtajnienia przez Wykonawcę tej części oferty, skutkować będzie odtajnieniem tej części oferty nie będącej tajemnicą przedsiębiorstwa przez Zamawiającego.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-04, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert: 1) Cena - 60 %, 2) Samodzielna realizacja zamówienia - 40 %. 2. Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów: 1) W ramach kryterium "Cena" ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: Cn C = ------------ x100 pkt x 60 % Co gdzie: C - liczba punktów w ramach kryterium "Cena", Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych (nie podlegających odrzuceniu i złożonych przez Wykonawców, którzy nie podlegali wykluczeniu w danym etapie badania i oceny ofert) Co - cena oferty ocenianej Ocenie w ramach kryterium "Cena" podlegać będzie cena łączna brutto podana w formularzu oferty (załącznik nr : 1.1, 1.2, 1.3 do SIWZ). 2) W ramach kryterium "Samodzielna realizacja zamówienia" oceniane będzie przyjęcie przez Wykonawcę zobowiązania umownego do wykonywania zamówienia, określonego przez Zamawiającego w SIWZ, samodzielnie przez Wykonawcę składającego ofertę, tj. bez udziału podwykonawców. Zasady realizacji tego zobowiązania oraz zasady odpowiedzialności za jego niewykonanie zostały opisane we wzorze umowy (stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ). We wzorze umowy zobowiązanie do wykonywania zamówienia, określonego przez Zamawiającego w SIWZ, samodzielnie przez Wykonawcę składającego ofertę, tj. bez udziału podwykonawców jest określane jako "Obowiązek Samodzielnej Realizacji". Zamówienie obejmuje czynności polegające na obsłudze sprzętu określonego w pkt. 6.4.2) b SIWZ Wykonawca zamieści informację o przyjęciu na siebie zobowiązania umownego do samodzielnej realizacji zamówienia w formularzu oferty ((załącznik nr : 1.1, 1.2, 1.3 pkt 3 do SIWZ). Brak wskazania w formularzu oferty przyjęcia przez Wykonawcę zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzednim będzie uznawane jako nieprzyjęcie takiego zobowiązania, a oferta uzyska 0 pkt w ramach niniejszego kryterium oceny ofert. Oferta Wykonawcy, który zaciągnie takie zobowiązanie otrzyma 40 pkt. W przypadku, gdy Wykonawca przyjmie na siebie zobowiązanie umowne do samodzielnej realizacji zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza możliwości wprowadzenia Podwykonawców w trakcie realizacji umowy. 3. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach oceny ofert. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. 4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. 5. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERT W CELU ZAWARCIA UMOWY. 1. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących formalności: przedłożyć Zamawiającemu: - umowę konsorcjum, jeżeli zamówienie będzie realizowane przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; - oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę wykonujących czynności przy remoncie i konserwacji dróg leśnych, wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj.:Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.) - zgodnie z § 13 ust. 3 umowy stanowiącą załącznik nr 8 do SIWZ - polisę od odpowiedzialności cywilnej określoną we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego (załącznik nr 8 do SIWZ) w wysokości 10% wartości umowy; Niedopełnienie wskazanych formalności będzie traktowane jako uchylanie się przez Wykonawcę od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem podanych we wzorze umowy warunków ich wprowadzenia. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE. 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Ustawy Pzp, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy Pzp. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności a) określenia warunków udziału w postepowaniu; b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; c) odrzucenia oferty odwołującego; d) opisu przedmiotu zamówienia; e) wyboru najkorzystniejszej oferty 3. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Ustawy PZP, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 17.3 i 17.4 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Część 1 - naprawa i konserwacja dróg leśnych nadleśnictwa oraz obcej własności położonych na terenie administracyjnym Nadleśnictwa Wałcz ( profilowanie z zagęszczeniem, plantowanie i włókowanie, ścinanie poboczy, uzupełnienie podbudowy)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem Umowy są prace budowlane branży drogowej polegające na remoncie i konserwacji dróg leśnych nadleśnictwa oraz obcej własności położonych na terenie administracyjnym Nadleśnictwa Wałcz - według bieżących potrzeb Zamawiającego. Roboty obejmują następujący zakres : 1) Odcinki do naprawy podbudowy i warstwy ścieralnej. - wykonanie koryta z zagęszczeniem podłoża pod materiał stabilizacyjny, -ścinka poboczy (grubość ścinki w zależności od występujących warunków miejscowych) - dowóz kruszywa łamanego 0-63 mm (gruz z betonu żwirowego - rozkruszony), jego rozścielenie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm), - profilowanie, - wałowanie rozścielonego materiału, - spadki poprzeczne (jezdnie) 3 %, - spadki poprzeczne (pobocza) 6 %, - dowóz kruszywa naturalnego i jego rozścielenie, grubość warstwy po zagęszczeniu 4,0 cm (warstwa ścieralna), - profilowanie, - wałowanie rozścielonego materiału, - spadki poprzeczne (jezdnie) 3 %, - spadki poprzeczne (pobocza) 6 %, - dostawa kruszywa łamanego i kruszywa naturalnego w zakresie Wykonawcy, - uprzątnięcie terenu, 2) Odcinek do profilowania i zagęszczania nawierzchni. - profilowanie, - wałowanie, - usunięcie korzeni z powierzchni drogi, - uprzątnięcie terenu, - spadki poprzeczne obustronne (jezdnie) 3 %, - spadki poprzeczne obustronne (pobocza) 6 %. 3) Odcinki do wykonania konserwacji. Konserwacja dróg polega na wykonaniu (w zależności od potrzeb) wyszczególnionych poniżej robót, każdej z osobna lub łącznie. - profilowanie i zagęszczanie wskazanych odcinków dróg (sprzęt wykonawcy - równiarka samojezdna + walec), - ścinka poboczy (grubość ścinki w zależności od występujących warunków miejscowych), - plantowanie powierzchni drogi włóką.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45233200-1, 45233142-6, 45233141-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 112095,63
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena0,00
samodzielna realizacja zamówienia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów: 1) W ramach kryterium "Cena" ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: Cn C = ------------ x100 pkt x 60 % Co gdzie: C - liczba punktów w ramach kryterium "Cena", Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych (nie podlegających odrzuceniu i złożonych przez Wykonawców, którzy nie podlegali wykluczeniu w danym etapie badania i oceny ofert) Co - cena oferty ocenianej Ocenie w ramach kryterium "Cena" podlegać będzie cena łączna brutto podana w formularzu oferty (załącznik nr : 1.1, 1.2, 1.3 do SIWZ). 2) W ramach kryterium "Samodzielna realizacja zamówienia" oceniane będzie przyjęcie przez Wykonawcę zobowiązania umownego do wykonywania zamówienia, określonego przez Zamawiającego w SIWZ, samodzielnie przez Wykonawcę składającego ofertę, tj. bez udziału podwykonawców. Zasady realizacji tego zobowiązania oraz zasady odpowiedzialności za jego niewykonanie zostały opisane we wzorze umowy (stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ). We wzorze umowy zobowiązanie do wykonywania zamówienia, określonego przez Zamawiającego w SIWZ, samodzielnie przez Wykonawcę składającego ofertę, tj. bez udziału podwykonawców jest określane jako "Obowiązek Samodzielnej Realizacji". Zamówienie obejmuje czynności polegające na obsłudze sprzętu określonego w pkt. 6.4.2) b SIWZ Wykonawca zamieści informację o przyjęciu na siebie zobowiązania umownego do samodzielnej realizacji zamówienia w formularzu oferty ((załącznik nr : 1.1, 1.2, 1.3 pkt 3 do SIWZ). Brak wskazania w formularzu oferty przyjęcia przez Wykonawcę zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzednim będzie uznawane jako nieprzyjęcie takiego zobowiązania, a oferta uzyska 0 pkt w ramach niniejszego kryterium oceny ofert. Oferta Wykonawcy, który zaciągnie takie zobowiązanie otrzyma 40 pkt. W przypadku, gdy Wykonawca przyjmie na siebie zobowiązanie umowne do samodzielnej realizacji zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza możliwości wprowadzenia Podwykonawców w trakcie realizacji umowy. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach oceny ofert. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku.


Część nr: 2Nazwa: Część 2 - naprawa drogi leśnej pożarowej nr 21 - rewitalizacja nawierzchni (przemieszanie wierzchniej warstwy kruszywa łamanego w technologii mieszania na miejscu, odbudowanie spadków poprzecznych - profilowanie, zagęszczanie nawierzchni, mechaniczna ścinka poboczy, uzupełnienie ubytków kruszywem granitowym łamanym);
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:4) Droga leśna pożarowa nr 21 - rewitalizacja nawierzchni (przemieszanie wierzchniej warstwy kruszywa łamanego na głębokości 10-20 cm w technologii mieszania na miejscu, odbudowanie spadków poprzecznych - profilowanie, zagęszczanie nawierzchni, mechaniczna ścinka poboczy, uzupełnienie ubytków kruszywem granitowym łamanym gr. 8 cm) Roboty polegają na rewitalizacji nawierzchni tzn. mechaniczne przemieszanie wierzchniej warstwy kruszywa łamanego na głębokości 10-20 cm w technologii mieszania na miejscu, odbudowaniu spadków poprzecznych (3 % - spadek dwustronny, 4 % - spadek jednostronny) - profilowaniu, zagęszczeniu nawierzchni i mechanicznym ścięciu poboczy (grubość ścinania 10 cm, spadek poprzeczny 6%). Technologia rewitalizacji polega na wykonaniu mieszania maszynowego kruszywa na zadaną głębokość z możliwością ponownego odtworzenia projektowanego profilu poprzecznego drogi oraz zagęszczeniu nawierzchni po przemieszaniu kruszywa do uzyskania odpowiedniej nośności. W celu wytworzenia jednorodnej mieszanki, uniknięcia wtórnego rozsortowania kruszywa, pracę należy wykonać przy użyciu specjalistycznej gruntofrezarki wyposażonej w wirujący bęben z utwardzonymi zębami. Przewiduje się również uzupełnienie ubytków w powierzchni drogi poprzez miejscowe doziarnienie podbudowy kruszywem łamanym granitowym. Łączna powierzchnia uzupełnienia podbudowy 141,34 m2 przy średniej grubości uzupełnienia wynoszącej 8 cm. Niwelacja poboczy: na całej długości drogi ściąć pobocza w miejscach w których wystają one ponad powierzchnię uformowanego spadku (spadek poprzeczny 6%) . Po wykonaniu remontu należy uporządkować teren i rozplanować pozostałości nawierzchni, urobku ziemi, itp. na teren przyległy do drogi.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45233200-1, 45233142-6, 45233141-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 322752,95
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
samodzielna relizacja zamówienia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów: 1) W ramach kryterium "Cena" ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: Cn C = ------------ x100 pkt x 60 % Co gdzie: C - liczba punktów w ramach kryterium "Cena", Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych (nie podlegających odrzuceniu i złożonych przez Wykonawców, którzy nie podlegali wykluczeniu w danym etapie badania i oceny ofert) Co - cena oferty ocenianej Ocenie w ramach kryterium "Cena" podlegać będzie cena łączna brutto podana w formularzu oferty (załącznik nr : 1.1, 1.2, 1.3 do SIWZ). 2) W ramach kryterium "Samodzielna realizacja zamówienia" oceniane będzie przyjęcie przez Wykonawcę zobowiązania umownego do wykonywania zamówienia, określonego przez Zamawiającego w SIWZ, samodzielnie przez Wykonawcę składającego ofertę, tj. bez udziału podwykonawców. Zasady realizacji tego zobowiązania oraz zasady odpowiedzialności za jego niewykonanie zostały opisane we wzorze umowy (stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ). We wzorze umowy zobowiązanie do wykonywania zamówienia, określonego przez Zamawiającego w SIWZ, samodzielnie przez Wykonawcę składającego ofertę, tj. bez udziału podwykonawców jest określane jako "Obowiązek Samodzielnej Realizacji". Zamówienie obejmuje czynności polegające na obsłudze sprzętu określonego w pkt. 6.4.2) b SIWZ Wykonawca zamieści informację o przyjęciu na siebie zobowiązania umownego do samodzielnej realizacji zamówienia w formularzu oferty ((załącznik nr : 1.1, 1.2, 1.3 pkt 3 do SIWZ). Brak wskazania w formularzu oferty przyjęcia przez Wykonawcę zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzednim będzie uznawane jako nieprzyjęcie takiego zobowiązania, a oferta uzyska 0 pkt w ramach niniejszego kryterium oceny ofert. Oferta Wykonawcy, który zaciągnie takie zobowiązanie otrzyma 40 pkt. W przypadku, gdy Wykonawca przyjmie na siebie zobowiązanie umowne do samodzielnej realizacji zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza możliwości wprowadzenia Podwykonawców w trakcie realizacji umowy. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach oceny ofert. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku.


Część nr: 3Nazwa: Część 3 - naprawa drogi leśnej pożarowej nr 9 - doziarnienie drogi mieszanką optymalną (jako uzupełnienie ubytków), profilowanie i zagęszczanie pozostałego odcinka drogi oraz ścinka poboczy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Droga nr 9 - doziarnienie 150 m gr. 4 cm drogi mieszanką optymalną (jako uzupełnienie ubytków), profilowanie i zagęszczanie pozostałego odcinka drogi oraz ścinka poboczy. Na odcinku 5850.00 m roboty polegają na zruszeniu nawierzchni, nadaniu profilu (spadki poprzeczne jezdni (3 % - spadek dwustronny, 4 % - spadek jednostronny), zagęszczaniu nawierzchni i mechanicznym ścięciu poboczy (grubość ścinania 10 cm, spadek poprzeczny 6%). Miejscowo na odcinku o łącznej długości 150,00 m roboty należy wykonać jak poprzednio z tym, że przewiduje się doziarnienie warstwy ścieralnej drogi kruszywem naturalnym. Grubość doziarnienia 4,0 cm. Zruszenie nawierzchni jezdni: wierzchnią warstwę nawierzchni jezdni spulchnić zębami równiarki. Profilowanie nawierzchni jezdni: spulchnioną nawierzchnię jezdni wyprofilować na całej szerokości (3,5 m) nadając spadki. Wałowanie nawierzchni jezdni: Po wykonanym równaniu zwałować nawierzchnię jezdni walcem. Wałowanie rozpocząć od brzegów nawierzchni przesuwając się stopniowo do środka drogi, systematycznie z obu stron. Wałowanie zakończyć wtedy, gdy za walcem nie pozostają ślady przejazdu, a przed kołami nie tworzy się fala wałowanego materiału. Wskazane jest używanie do wałowania początkowo walców lekkich, a w miarę jak wałowana nawierzchnia nabiera spoistości - średnich i ciężkich. W czasie zagęszczania walcem gładkim zaleca się skrapiać kruszywo wodą tak często, aby było stale wilgotne, co powoduje, że kruszywo łatwiej układa się szczelnie pod walcem. Niwelacja poboczy: na całej długości drogi ściąć pobocza w miejscach w których wystają one ponad powierzchnię uformowanego spadku. Po wykonaniu remontu należy uporządkować teren i rozplanować pozostałości nawierzchni, urobku ziemi, itp. na teren przyległy do drogi.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45233200-1, 45233142-6, 45233141-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 38174,81
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
samodzielna realizacja zamówienia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów: 1) W ramach kryterium "Cena" ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: Cn C = ------------ x100 pkt x 60 % Co gdzie: C - liczba punktów w ramach kryterium "Cena", Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych (nie podlegających odrzuceniu i złożonych przez Wykonawców, którzy nie podlegali wykluczeniu w danym etapie badania i oceny ofert) Co - cena oferty ocenianej Ocenie w ramach kryterium "Cena" podlegać będzie cena łączna brutto podana w formularzu oferty (załącznik nr : 1.1, 1.2, 1.3 do SIWZ). 2) W ramach kryterium "Samodzielna realizacja zamówienia" oceniane będzie przyjęcie przez Wykonawcę zobowiązania umownego do wykonywania zamówienia, określonego przez Zamawiającego w SIWZ, samodzielnie przez Wykonawcę składającego ofertę, tj. bez udziału podwykonawców. Zasady realizacji tego zobowiązania oraz zasady odpowiedzialności za jego niewykonanie zostały opisane we wzorze umowy (stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ). We wzorze umowy zobowiązanie do wykonywania zamówienia, określonego przez Zamawiającego w SIWZ, samodzielnie przez Wykonawcę składającego ofertę, tj. bez udziału podwykonawców jest określane jako "Obowiązek Samodzielnej Realizacji". Zamówienie obejmuje czynności polegające na obsłudze sprzętu określonego w pkt. 6.4.2) b SIWZ Wykonawca zamieści informację o przyjęciu na siebie zobowiązania umownego do samodzielnej realizacji zamówienia w formularzu oferty ((załącznik nr : 1.1, 1.2, 1.3 pkt 3 do SIWZ). Brak wskazania w formularzu oferty przyjęcia przez Wykonawcę zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzednim będzie uznawane jako nieprzyjęcie takiego zobowiązania, a oferta uzyska 0 pkt w ramach niniejszego kryterium oceny ofert. Oferta Wykonawcy, który zaciągnie takie zobowiązanie otrzyma 40 pkt. W przypadku, gdy Wykonawca przyjmie na siebie zobowiązanie umowne do samodzielnej realizacji zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza możliwości wprowadzenia Podwykonawców w trakcie realizacji umowy. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach oceny ofert. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku.


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.