eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bytom › Dostawa energii cieplnejOgłoszenie z dnia 2020-11-08

Ogłoszenie nr 550221851-N-2020 z dnia 08-11-2020 r.

Bytom: Dostawa energii cieplnej OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

tak
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: V Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im.Kamili Skolimowskiej w Bytomiu, Krajowy numer identyfikacyjny 272095596, ul. Powstańców Śląskich 2, 41-902 Bytom, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322802060, e-mail kadmvlo@wp.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): www.smsbytom.szkolnastrona.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii cieplnej

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Dostawy


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie -dostawa energii cieplnej

II.5) Główny Kod CPV: 09323000-9

Dodatkowe kody CPV:

09323000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 106611.98
Waluta:
pl

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust.1 pkt 1 lit a ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zgodnie z treścią art.67 ust1 pkt1 a ustway Prawo zamówień publicznych, zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej reki , jeżeli dostawa może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze , jeżeli nie istnieją rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia. Jednym wykonawcą mogącym realizować zamówienie we zakresie dostarczenia ciepła do budynku w niniejszym postepowaniu jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej z Bytomiu ul. Wrocławska 46. Wykonawca posiada koncesje na wytwarzanie ciepła , przesyłu i dystrybucji ciepła oraz obrotu ciepłem ,tym samym może być Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej jest jednym po przeprowadzeniu analizy jedynym wykonawcą mogący realizować w/w zamówienie w zakresie dostawy ciepła na terenie Bytomia. Sieć i urządzania ciepłownicze w budynkach należą do należą do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej tym samym oznacza iż to jedyny wykonawca mogący realizować niniejsze zamówienie. Uzasadnienie prawne art 67.ust. pkt1 a ustawy Prawo zamówień publicznych -dostawa może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub zastępcze a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawęzenia parametrów zamówienia


SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.