eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › "Opracowanie i przeprowadzenie przez GUS Badania, dotyczącego dostępności podmiotów publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami, zwanego dalej "Badaniem", polegającego na opracowaniu koncepcji Badania, przygotowaniu kartoteki Badania, opracowaniu formularza elektronicznego służącego zbieraniu danych przez Portal Sprawozdawczy GUS, pozyskaniu danych oraz opracowaniu raportów o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z wymogami określonymi w art. 11 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 poz. 1062."Ogłoszenie z dnia 2020-09-23

Ogłoszenie nr 550183518-N-2020 z dnia 23-09-2020 r.

Warszawa: "Opracowanie i przeprowadzenie przez GUS Badania, dotyczącego dostępności podmiotów publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami, zwanego dalej "Badaniem", polegającego na opracowaniu koncepcji Badania, przygotowaniu kartoteki Badania, opracowaniu formularza elektronicznego służącego zbieraniu danych przez Portal Sprawozdawczy GUS, pozyskaniu danych oraz opracowaniu raportów o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z wymogami określonymi w art. 11 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 poz. 1062." OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu:
Europejski Fundusz Społeczny - projekt pn. SUCCESSIBILITY zapewnienie koordynacji rządowego programu Dostępność Plus, nr POWR.2.19.00-00-PD01/19.


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Krajowy numer identyfikacyjny 14031558300000, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 273 71 50, e-mail zamowienia@mfipr.gov.pl , faks 22 273 89 22.
Adres strony internetowej (url): https://zamowienia.mfipr.gov.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja rządowa centralna


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Opracowanie i przeprowadzenie przez GUS Badania, dotyczącego dostępności podmiotów publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami, zwanego dalej "Badaniem", polegającego na opracowaniu koncepcji Badania, przygotowaniu kartoteki Badania, opracowaniu formularza elektronicznego służącego zbieraniu danych przez Portal Sprawozdawczy GUS, pozyskaniu danych oraz opracowaniu raportów o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z wymogami określonymi w art. 11 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 poz. 1062."
Numer referencyjny BDG-V.2611.47.2020.KR

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: "Opracowanie i przeprowadzenie przez GUS Badania, dotyczącego dostępności podmiotów publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami, zwanego dalej "Badaniem", polegającego na opracowaniu koncepcji Badania, przygotowaniu kartoteki Badania, opracowaniu formularza elektronicznego służącego zbieraniu danych przez Portal Sprawozdawczy GUS, pozyskaniu danych oraz opracowaniu raportów o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z wymogami określonymi w art. 11 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 poz. 1062). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do Zaproszenia do negocjacji.

II.5) Główny Kod CPV: 73.11.00.00 - Usługi badawcze


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 1a ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Uzasadnienie prawne: art. 67 ust. 1 pkt 1a Pzp Uzasadnienie faktycznie: Z inicjatywy ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego 19 lipca 2019 r. weszła w życie ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (dalej Ustawa). Zgodnie z zapisami art. 8 przedmiotowego aktu prawnego, na ministrze ds. rozwoju regionalnego, spoczywa wiele obowiązków związanych odpowiednim przygotowaniem podmiotów publicznych do wdrożenia przepisów ww. Ustawy. Jednym z tych zadań jest monitorowanie procesu zapewniania dostępności przez wszystkie podmioty publiczne. Narzędziem służącym do realizacji tego zadania jest m.in. system raportowania o stanie dostępności, opisany w art. 11 i 12 Ustawy. Dane zebrane dzięki indywidualnym raportom od wszystkich podmiotów publicznych mają za zadanie przedstawić statystyczny obraz dostępności podmiotów publicznych w Polsce. W związku z opisaną wyżej sytuacją celowym jest zlecenie Głównemu Urzędowi Statystycznemu (GUS) objęcia koordynacji nad procesem pozyskiwania danych i raportowania we wskazanym wyżej zakresie na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1a ustawy prawo zamówień publicznych, który wskazuje, że istnieje możliwość zlecenia realizacji zadań publicznych z zastosowaniem trybu z wolnej ręki w przypadku gdy "dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze - jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia". Za zastosowaniem przedmiotowego rozwiązania przemawia przede wszystkim fakt, iż Główny Urząd Statystyczny, jako jedyny podmiot dysponuje narzędziem w postaci Portalu Sprawozdawczego. Narzędzie to zawiera jednostkowe i aktualne dane do podmiotów publicznych, na które został nałożony obowiązek do sprawozdawania się w zakresie określonym w Ustawie. Jako jedyny zatem podmiot jest w stanie zagwarantować nawiązanie kontaktu ze wszystkimi podmiotami publicznymi, pozyskanie danych oraz ich opracowanie w terminie wskazanym w Ustawie. Rozwiązanie takie przyniesie również wymierne korzyści, wynikające z pozyskania wysokiej jakości, porównywalnych i rzetelnych danych. Wymierną korzyścią związaną ze zleceniem procesu pozyskiwania przedmiotowych danych Głównemu Urzędowi Statystycznemu, którego nie jest w stanie zagwarantować żaden inny podmiot zewnętrzny jest również możliwość ich późniejszego włączenia do oficjalnego systemu statystyki publicznej - co ma znaczenie ze względu na cykliczny okres raportowania o dostępności. Ponadto, po opracowaniu szczegółowej metodologii pomiaru, jak również zrealizowaniu badania pilotażowego ze środków będących w dyspozycji ministra do spraw rozwoju regionalnego, przedmiotowe badanie ma szansę zostać wpisane do Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej i tym samym stać się zadaniem, za które zarówno merytorycznie, jak również finansowo w kolejnych latach odpowiedzialny stanie się właśnie GUS.


SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.