eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białystok › Dystrybucja energii elektrycznej ZP/WR-13/20Ogłoszenie z dnia 2020-09-15

Ogłoszenie nr 550176435-N-2020 z dnia 15-09-2020 r.

Białystok: Dystrybucja energii elektrycznej ZP/WR-13/20 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, Krajowy numer identyfikacyjny 29382900000000, ul. ul. M. Skłodowskiej-Curie 23, 15-950 Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 085 74 47 002, e-mail sekretariat@rckik.bialystok.pl, faks 857 447 133.
Adres strony internetowej (url): www.rckik.bialystok.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: SP ZOZ


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dystrybucja energii elektrycznej ZP/WR-13/20
Numer referencyjny ZP/WR-13/20

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Opis przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do budynku TO RCKiK w Łomży położonego przy Al. Piłsudskiego. 2) Zamawiający ogłosi w najbliższym czasie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawę energii elektrycznej" do lokalizacji wskazanej w pkt 1). 3) Prognozowany pobór energii elektrycznej w okresie 12 miesięcy wynosi 70 000 kWh. 4) Instalacja odbiorcza we wskazanej lokalizacji zakwalifikowana jest do grupy taryfowej C11. 5) Moc umowna: 40 kW. 6) Punkt poboru energii (PPE): PL_ZEBB_2062031725_29.

II.5) Główny Kod CPV: 63.31.00.00 - 63.31.00.00


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 80000.00
Waluta:
PLN

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 1) lit. a) ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Przedmiotowa usługa może być świadczona przez jednego Wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Jedynym Wykonawcą (monopolistą naturalnym) mogącym świadczyć usługę dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku Terenowy Oddział w Łomży jest PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok. Istniejąca na terenie miasta Łomża sieć dystrybucyjna jest własnością PGE Dystrybucja S.A., nie ma więc alternatywnej możliwości dystrybucji energii elektrycznej przez innego Wykonawcę. Biorąc pod uwagę stan faktyczny wskazany powyżej, spełnione zostały przesłanki art. 67 ust. 1 pkt 1) lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych.


SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, sekretariat.ob@pgedystrybucja.pl, ul. Elektryczna 13, 15-950, Białystok, kraj/woj. podlaskie


 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.