eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Bieżące utrzymanie dróg krajowych nr 15, 25, 39, 94 na terenie Rejonu w Oleśnicy Zadanie 2 - roboty na nawierzchniach betonowych

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2020-05-27

Ogłoszenie nr 550091489-N-2020 z dnia 27-05-2020 r.

Wrocław: Bieżące utrzymanie dróg krajowych nr 15, 25, 39, 94 na terenie Rejonu w Oleśnicy Zadanie 2 - roboty na nawierzchniach betonowych OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu, Krajowy numer identyfikacyjny 01751157500082, ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. +48713347300, e-mail zamowienia.wroclaw@gddkia.gov.pl, faks +48713347363.
Adres strony internetowej (url):

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja rządowa centralna


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżące utrzymanie dróg krajowych nr 15, 25, 39, 94 na terenie Rejonu w Oleśnicy Zadanie 2 - roboty na nawierzchniach betonowych
Numer referencyjny O.WR.D-3.2412.89.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Bieżące utrzymanie dróg krajowych nr 15, 25, 39, 94 na terenie Rejonu w Oleśnicy Zadanie 2 - roboty na nawierzchniach betonowych

II.5) Główny Kod CPV: 45233141-9

Dodatkowe kody CPV:

45233260-9,

45232451-8,

45233139-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 89162.16
Waluta:
PLN

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
W dniu 11.05.2017r. Zamawiający wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Bieżące utrzymanie dróg krajowych nr 15, 25, 39, 94 i 98 na terenie Rejonu w Oleśnicy z podziałem na zadania: Zadanie 1 - roboty na nawierzchniach bitumicznych; Zadanie 2 - roboty na nawierzchniach betonowych; Zadanie 3 - prace związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego; Zadanie 4 - prace utrzymaniowe; Zadanie 5 - prace elektro- energetyczne". W wyniku rozstrzygnięcia w/wspomnianego przetargu nieograniczonego, Zamawiający zawarł dnia 01.09.2017r. umowę na "Bieżące utrzymanie dróg krajowych nr 15, 25, 39, 94 i 98 na terenie Rejonu w Oleśnicy z podziałem na zadania: Zadanie 2 - roboty na nawierzchniach betonowych". Zamawiający przewidział możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp zarówno w ogłoszeniu o zamówieniu, jak i w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: - ogłoszenie o zamówieniu (2017/S 089-173728, Sekcja II.2.14); - SIWZ -Tom I rozdział 1 ust. 5.2. - Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych usług, robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego tj. roboty na nawierzchniach betonowych. W chwili obecnej Zamawiający zamierza udzielić zamówienia, w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, korzystając z przewidzianej możliwości udzielenia takich zamówień. Zamówienie dotyczy robót i usług opisanych w przetargu jako robót i usług związanych z realizacją robót na nawierzchniach betonowych. W ocenie Zamawiającego spełnione są łącznie przesłanki udzielenia zamówienia, w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp: a)nie upłynął okres 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego; b)zamówienie udzielane jest dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego; c)zamówienie polega na powtórzeniu podobnych usług i robót; d)zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i postanowieniach SIWZ; e)zamówienie jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego; f)całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy uwzględnianiu wartości zamówienia podstawowego (wartość szacunkowa zamówienia podstawowego: 1 098 228,80 PLN, wartość szacunkowa zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp: 548 412,50 PLN, wartość szacunkowa niniejszego zamówienia: 89 162.16 PLN).


SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

BUDIA - STANDARD Sp. z o.o., , ul. Kopernika 11E, 56-400, Oleśnica, kraj/woj. dolnośląskie


 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.