eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gizałki › Budowa ścieżki rowerowej wraz z budową kolektora deszczowego Niniew - Leszczyca - Szymanowice - Czołnochów oraz budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Ruda Wieczyńska - Etap III

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2014-02-17

Gizałki: Budowa ścieżki rowerowej wraz z budową kolektora deszczowego Niniew - Leszczyca - Szymanowice - Czołnochów oraz budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Ruda Wieczyńska - Etap III
Numer ogłoszenia: 54710 - 2014; data zamieszczenia: 17.02.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 9997 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gizałki, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki, woj. wielkopolskie, tel. 62 7411517, faks 62 7411195.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ścieżki rowerowej wraz z budową kolektora deszczowego Niniew - Leszczyca - Szymanowice - Czołnochów oraz budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Ruda Wieczyńska - Etap III.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na Budowie ścieżki rowerowej wraz z budową kolektora deszczowego Niniew - Leszczyca - Szymanowice - Czołnochów oraz budowie linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Ruda Wieczyńska - Etap III. Zadanie realizowane będzie wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 442 Września - Pyzdry - Gizałki - Kalisz w miejscowości Ruda Wieczyńska. 2) Zakres robót: Branża drogowa 1. Roboty drogowe - liniowe roboty pomiarowe - 0,8 km, - krawężniki betonowe 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej-748,2 m, - warstwa odsączająca o gr. 20 cm (zatoka autobusowa) - 143,5 m2, - warstwa podbudowy o gr. 23 cm z kruszywa łamanego (zatoka autobusowa) - 143,5 m2, - nawierzchnia zatoki autobusowej z kostki brukowej betonowej - bezfazowej (kształt prostokąt) gr. 8 cm (kolor szary), na podsypce cementowo piaskowej o gr. 4 cm - 143,5 m2, - obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 1004,0 m, - warstwa odsączająca o gr. 10 cm (zjazdy) - 723,9 m2, - warstwa podbudowy o gr. 15 cm z kruszywa łamanego (zjazdy) - 723,9 m2, - nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej - bezfazowej (kształt prostokąt) gr. 8 cm (kolor czerwony), na podsypce cementowo piaskowej o gr. 5 cm - 723,9 m2, - nawierzchnia ścieżki z kostki brukowej betonowej - bezfazowej (kształt prostokąt) gr. 6 cm (kolor szary), na podsypce cementowo piaskowej o gr. 5 cm - 1161,7 m2, - humusowanie skarp z obsianiem trawą - 1420,8 m2. 2. Roboty odwodnieniowe - kolektor deszczowy z rur PP o śr. 400 mm - 681,5 m - przykanaliki z rur PVC o śr. 160 - 69,5 m - studzienki rewizyjne z rur PCV o śr. 400 mm - 16 szt. - studzienki ściekowe betonowe o śr. 500 mm - 18 szt. - ściek z kostki brukowej betonowej bezfazowej (kształt prostokąt) gr. 8 cm (kolor szary) na podsypce cementowo - piaskowej - 134,4 m2 - separator - 2 kpl. - wylot prefabrykowany o śr. 400 mm - 5 szt. 3. Roboty inne - docelowa organizacja ruchu. - rozebranie i ustawienie słupków do znaków drogowych - 7 szt., - rozebranie barierek stalowych - 12 m, - ustawienie barierek ochronnych - 6 m, - znaki drogowe - słupki z rur stalowych - 8 szt., - tablice znaków drogowych - 10 szt. Branża elektryczna 1. Roboty oświetleniowe - linia oświetlenia ulicznego - 0,825 km - latarnie oświetleniowe - 22 szt.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.62 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych 45.23.24.10 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 45.23.14.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 756703,14 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 522810,95

  • Oferta z najniższą ceną: 522810,95 / Oferta z najwyższą ceną: 817309,53

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.