eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Dostawa artykułów żywnościowych dla DPS w okresie: VII - XII 2020 r.Ogłoszenie z dnia 2020-05-26Ogłoszenie nr 543693-N-2020 z dnia 2020-05-26 r.

Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie: Dostawa artykułów żywnościowych dla DPS w okresie: VII - XII 2020 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie, krajowy numer identyfikacyjny 29267500000000, ul. ul. Adolfa Nowaczyńskiego  1 , 30-336  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 255 41 61, e-mail dps@dpsnowaczynskiego.pl, faks 122 691 057.
Adres strony internetowej (URL): www.dpsnowaczynskiego.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Opieka społeczna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=233&mmi=10469 (lub www.dpsnowaczynskiego.pl)


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=233&mmi=10469 (lub www.dpsnowaczynskiego.pl)


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188, z późn. zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta, 30-336 Kraków, ul. Nowaczyńskiego 1 - Portiernia


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów żywnościowych dla DPS w okresie: VII - XII 2020 r.
Numer referencyjny: 1/PZP/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
7


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Dostawa artykułów żywnościowych dla DPS w okresie: VII - XII 2020 r. Część A: Dostawa mięsa i jego przetworów dla DPS w okresie: VII - XII 2020 r. Dostawy mięsa i jego przetworów w okresie od 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r.: mięso wołowe i wieprzowe - łącznie 1488 kg, wędliny - łącznie 1897,2 kg, mięso drobiowe - łącznie 1440 kg, wędliny drobiowe - łącznie 546 kg; Część B: Dostawa mleka i jego przetworów dla DPS w okresie: VII - XII 2020 r. Dostawy mleka i jego przetworów w okresie od 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r.: mleko, śmietana - łącznie 10812 L; masło, margaryna - łącznie 938,4 kg; sery różne - łącznie 2002,8 kg; jogurt, kefir, zsiadłe mleko - łącznie 899,4 L; mleko pełne w proszku 6 kg; Część C: Dostawa pieczywa dla DPS w okresie: VII - XII 2020 r. Dostawy pieczywa w okresie od 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r.: chleb pszenno - żytni, chleb graham - łącznie 12792 szt., bułki pszenne, weki - łącznie 36912 szt., obwarzanek - 360 szt.; bułka tarta - 60 kg, ciasto drożdżowe z marmoladą - 60 kg, ciasto rolada biszkoptowa z kremem - 96 kg, pączek, drożdżówka - łącznie 1092 szt.; Część D: Dostawa różnych artykułów spożywczych dla DPS w okresie: VII - XII 2020 r. Dostawy różnych artykułów spożywczych w okresie od 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r.: cukier, cukier puder, cukier waniliowy - łącznie 1189,48 kg; ksylitol - 9 kg; miód - 21,9 kg; herbata, kawa inka - łącznie 1512 szt.; kakao, kawa rozpuszczalna - łącznie 10,8 kg; makaron - 720 kg; mąka pszenna tortowa, mąka ziemniaczana - łącznie 738 kg; kasze różne, ryż, płatki, kokos - łącznie 933 kg; musztarda, majonez, ketchup - łącznie 174,6 kg; olej - 171 L; przyprawy - łącznie 1800 szt. oraz 352,8 kg; galaretka owocowa - 60 kg; budyń, kisiel - łącznie 1500 szt.; drożdże - 6 kg; barszcz biały - 240 L; pieczywo cukiernicze - łącznie 215,7 kg; galaretki w czekoladzie, cukierki - 24 kg; przetwory owocowe i warzywne - łącznie 6972 szt., 334,8 kg oraz 764,7 L; woda mineralna - 450 szt.; groch, fasola - łącznie 78 kg; masa kajmakowa - 30,6 kg; jaja - 16296 szt.; Dostawa artykułów spożywczych dla diabetyków w okresie od 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r.: herbatniki, wafle, dżem - łącznie 128,7 kg; Część E: Dostawa warzyw i owoców dla DPS w okresie: VII - XII 2020 r. Dostawa warzyw i owoców od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r.: marchew, buraki, seler, pietruszka korzeń, kapusta, cebula - łącznie 1935 kg, ziemniaki 4650 kg, sałata zielona, rzodkiewka, szczypiorek, kalafior - łącznie 840 szt., fasolka szparagowa, cukinia, papryka czerwona - łącznie 276 kg, ogórek zielony, pomidor - łącznie 561 kg, koper zielony, pietruszka zielona - łącznie 34,5 kg, pieczarka - 15 kg, brzoskwinie, arbuzy, śliwki, jabłka - łącznie 1041 kg; mandarynka, banan - 48 kg; Dostawa warzyw i owoców od 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r.: marchew, buraki, seler, pietruszka korzeń, kapusta, cebula - łącznie 2238 kg, ziemniaki 4710 kg, sałata zielona, lodowa, szczypiorek, por - łącznie 900 szt., ogórki kiszone, kapusta kiszona - łącznie 300 kg, ogórek zielony, pomidor, papryka - łącznie 444 kg, koper zielony, pietruszka zielona - łącznie 30 kg, pieczarka - 45 kg, mandarynki, banany, kiwi, pomarańcze, cytryny, gruszki, jabłka - łącznie 1554 kg; Część F: Dostawa warzyw i owoców mrożonych oraz ryb w okresie: VII - XII 2020 r. Dostawa warzyw, owoców i ich przetworów oraz ryb od 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r.: warzywa i owoce mrożone - łącznie 2610 kg, ryby mrożone - 152,4 kg, makrela wędzona - 54 kg, tuńczyk w kawałkach, szprot w pomidorach, w oleju, filet z makreli w pomidorach, w oleju - łącznie 1380 szt., śledź solony matjas - 90 kg, karp - 24 kg; Część G: Dostawa artykułów garmażeryjnych dla DPS w okresie: VII - XII 2020 r. Dostawa artykułów garmażeryjnych w okresie od 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r.: pierogi ruskie ręcznie robione, niemrożone, pierogi z mięsem ręcznie robione, niemrożone, pierogi z serem ręcznie robione, niemrożone - łącznie 360 kg, uszka z kapustą i grzybami ręcznie robione, niemrożone - 120 kg;

II.5) Główny kod CPV: 15000000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
15131120-2
15112000-6
15131135-0
15500000-3
15811000-6
03200000-3
15330000-0
15220000-6
15880000-0
15894200-3
15800000-6
15240000-2
15110000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-31
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 Ustawy PZP w oparciu o podpisane Oświadczenie Wykonawcy ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 Ustawy PZP w oparciu o podpisane Oświadczenie Wykonawcy ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 Ustawy PZP w oparciu o podpisane Oświadczenie Wykonawcy ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Określone są w pkt X SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 2. Nie wszystkie rodzaje produktów muszą być zakupione lub zakupione w pełnym zakresie ilościowym. Ilość zamawianych towarów, może ulec obniżeniu w razie zmniejszenia się liczby osób korzystających z wyżywienia oraz w związku z ustaleniami w jadłospisach spowodowanymi względami zdrowotnymi mieszkańców. Zamówienie artykułów w mniejszej ilości, niż podane w zestawieniu ilościowo-asortymentowym w ofercie nie może być powodem roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w przypadku nieprzewidzianych, incydentalnych potrzeb Zamawiającego. Łączna wartość zmian jest mniejsza od 10 % wartości zamówienia podstawowego. 4. Ceny jednostkowe netto określone w Załączniku Nr 1 do umowy nie mogą ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy. 5. Zmiana stawki VAT nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 6. Zmiana stawki VAT następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. 7. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw w okresie trwania umowy. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy (np.: zaprzestanie produkcji, brak importu do Polski, wprowadzenie nowego asortymentu w miejsce dotychczas produkowanego), Wykonawca niezwłocznie zaproponuje Zamawiającemu zamienny produkt o nie gorszych właściwościach niż dotychczas dostarczany. Cena zamiennego produktu nie może być wyższa od ceny produktu objętego niniejszą umową. 8. Zmiana produktów na zasadach, o których mowa w ust. 7 jest możliwa wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego. 9. W trakcie obowiązywania umowy, dopuszcza się również w uzasadnionych wypadkach, zmianę wielkości opakowania dostarczanego przedmiotu zamówienia. Zmiana wielkości opakowania nie może mieć wpływu na zmianę ogólnej ilości (kg, szt.) produktów objętych przedmiotową umową. Zmiana może nastąpić po uprzedniej, pisemnej akceptacji Zamawiającego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-03, godzina: 08:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Część A: Dostawa mięsa i jego przetworów dla DPS w okresie: VII - XII 2020 r.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawy mięsa i jego przetworów w okresie od 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r.: mięso wołowe i wieprzowe - łącznie 1488 kg, wędliny - łącznie 1897,2 kg, mięso drobiowe - łącznie 1440 kg, wędliny drobiowe - łącznie 546 kg;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15100000-9, 15110000-2, 15131120-2, 15112000-6, 15131135-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Część B: Dostawa mleka i jego przetworów dla DPS w okresie: VII - XII 2020 r.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawy mleka i jego przetworów w okresie od 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r.: mleko, śmietana - łącznie 10812 L; masło, margaryna - łącznie 938,4 kg; sery różne - łącznie 2002,8 kg; jogurt, kefir, zsiadłe mleko - łącznie 899,4 L; mleko pełne w proszku 6 kg;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15500000-3, 15510000-6, 15530000-2, 15551000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Część C: Dostawa pieczywa dla DPS w okresie: VII - XII 2020 r.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawy pieczywa w okresie od 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r.: chleb pszenno - żytni, chleb graham - łącznie 12792 szt., bułki pszenne, weki - łącznie 36912 szt., obwarzanek - 360 szt.; bułka tarta - 60 kg, ciasto drożdżowe z marmoladą - 60 kg, ciasto rolada biszkoptowa z kremem - 96 kg, pączek, drożdżówka - łącznie 1092 szt.;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15811000-6, 15811100-7, 15811400-0, 15612500-6, 15812100-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Część D: Dostawa różnych artykułów spożywczych dla DPS w okresie: VII - XII 2020 r.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawy różnych artykułów spożywczych w okresie od 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r.: cukier, cukier puder, cukier waniliowy - łącznie 1189,48 kg; ksylitol - 9 kg; miód - 21,9 kg; herbata, kawa inka - łącznie 1512 szt.; kakao, kawa rozpuszczalna - łącznie 10,8 kg; makaron - 720 kg; mąka pszenna tortowa, mąka ziemniaczana - łącznie 738 kg; kasze różne, ryż, płatki, kokos - łącznie 933 kg; musztarda, majonez, ketchup - łącznie 174,6 kg; olej - 171 L; przyprawy - łącznie 1800 szt. oraz 352,8 kg; galaretka owocowa - 60 kg; budyń, kisiel - łącznie 1500 szt.; drożdże - 6 kg; barszcz biały - 240 L; pieczywo cukiernicze - łącznie 215,7 kg; galaretki w czekoladzie, cukierki - 24 kg; przetwory owocowe i warzywne - łącznie 6972 szt., 334,8 kg oraz 764,7 L; woda mineralna - 450 szt.; groch, fasola - łącznie 78 kg; masa kajmakowa - 30,6 kg; jaja - 16296 szt.; Dostawa artykułów spożywczych dla diabetyków w okresie od 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r.: herbatniki, wafle, dżem - łącznie 128,7 kg;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15800000-6, 15880000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5Nazwa: Część E: Dostawa warzyw i owoców dla DPS w okresie: VII - XII 2020 r.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa warzyw i owoców od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r.: marchew, buraki, seler, pietruszka korzeń, kapusta, cebula - łącznie 1935 kg, ziemniaki 4650 kg, sałata zielona, rzodkiewka, szczypiorek, kalafior - łącznie 840 szt., fasolka szparagowa, cukinia, papryka czerwona - łącznie 276 kg, ogórek zielony, pomidor - łącznie 561 kg, koper zielony, pietruszka zielona - łącznie 34,5 kg, pieczarka - 15 kg, brzoskwinie, arbuzy, śliwki, jabłka - łącznie 1041 kg; mandarynka, banan - 48 kg; Dostawa warzyw i owoców od 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r.: marchew, buraki, seler, pietruszka korzeń, kapusta, cebula - łącznie 2238 kg, ziemniaki 4710 kg, sałata zielona, lodowa, szczypiorek, por - łącznie 900 szt., ogórki kiszone, kapusta kiszona - łącznie 300 kg, ogórek zielony, pomidor, papryka - łącznie 444 kg, koper zielony, pietruszka zielona - łącznie 30 kg, pieczarka - 45 kg, mandarynki, banany, kiwi, pomarańcze, cytryny, gruszki, jabłka - łącznie 1554 kg;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 03200000-3, 03221100-7, 03221400-0, 03221240-0, 03222200-5, 03212100-1, 03222320-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6Nazwa: Część F: Dostawa warzyw i owoców mrożonych oraz ryb w okresie: VII - XII 2020 r.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa warzyw, owoców i ich przetworów oraz ryb od 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r.: warzywa i owoce mrożone - łącznie 2610 kg, ryby mrożone - 152,4 kg, makrela wędzona - 54 kg, tuńczyk w kawałkach, szprot w pomidorach, w oleju, filet z makreli w pomidorach, w oleju - łącznie 1380 szt., śledź solony matjas - 90 kg, karp - 24 kg;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15200000-0, 15330000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7Nazwa: Część G: Dostawa artykułów garmażeryjnych dla DPS w okresie: VII - XII 2020 r.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa artykułów garmażeryjnych w okresie od 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r.: pierogi ruskie ręcznie robione, niemrożone, pierogi z mięsem ręcznie robione, niemrożone, pierogi z serem ręcznie robione, niemrożone - łącznie 360 kg, uszka z kapustą i grzybami ręcznie robione, niemrożone - 120 kg;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15894200-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.