eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Organizacja festiwalu muzycznego Rawa Blues Festiwal 2013

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2013-04-10

Katowice: Organizacja festiwalu muzycznego Rawa Blues Festiwal 2013
Numer ogłoszenia: 53945 - 2013; data zamieszczenia: 10.04.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 99740 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Katowice Miasto Ogrodów, plac Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 7857026, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja festiwalu muzycznego Rawa Blues Festiwal 2013.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Organizacja festiwalu muzycznego Rawa Blues Festiwal 2013.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.95.30.00 - Usługi w zakresie organizacji festiwali .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.04.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Rawa Blues -Ireneusz Dudek, ul.Na stoku 546, 43-384 Jaworze, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 650406,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 800000,00

 • Oferta z najniższą ceną: 800000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 800000,00

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Instytucja Kultury Katowice-Miasto Ogrodów jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Miasto Katowice. Do jej podstawowych zadań należy rozpoznawanie, pobudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych społeczności lokalnej a także prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie upowszechniania kultury. Zadania te realizuje w szczególności poprzez organizowanie wydarzeń kulturalnych takich jak festiwale, koncerty, spektakle itp. Miasto Katowice, mając na uwadze budowanie wizerunku Katowic jako miasta wielkich wydarzeń kulturalnych oraz zadania własne gminy w tym zakresie (zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 18 ustawy o samorządzie gminnym działalność promocyjna należy do zadań własnych gminy), jest zainteresowane organizacją na swoim terenie wydarzeń o dużej nośności promocyjnej dla Miasta. Biorąc pod uwagę powyższe Miasto Katowice przeznaczyło na realizację tego rodzaju wydarzeń określone środki finansowe, do wydatkowania których zobowiązało Instytucję Kultury Katowice-Miasto Ogrodów. Jednym z tych wydarzeń jest festiwal muzyczny pod nazwą Rawa Blues Festiwal- (zwany dalej: Festiwalem). Festiwal jest organizowany w oparciu o program, który został opracowany przez Wykonawcę(Organizatora) któremu to zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej u.p.a.p.p.), przysługują do powyższych wyłączne prawa autorskie osobiste i majątkowe. Nadto należy wskazać, iż Wykonawca zawarł porozumienia z twórcami oraz podmiotami, którym przysługują wyłączne prawa do utworów, które mają zostać zaprezentowane podczas Festiwalu- jest więc ich wyłącznym przedstawicielem w zakresie powyższego wydarzenia. Uzasadnione jest więc zastosowanie trybu z wolnej ręki ze względu na przesłankę wynikającą z art. 67 ust. 1 pkt 1 ppkt b) ustawy u.p.z.p. - usługa może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zastosowanie trybu z wolnej ręki ze względu na przesłankę wynikającą z art. 67 ust. 1 pkt 1 ppkt b) ustawy u.p.z.p. jest również uzasadnione faktem, iż Wykonawcy przysługuje prawo do wyłącznego wykorzystywania znaku towarowego . Wszelkie usługi w ramach organizowanego Festiwalu mogą więc być realizowane jedynie przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów tj. ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r., nr 119, poz.1117 z późn. zm.). Zastosowanie trybu z wolnej ręki jest uzasadnione również z uwagi na przesłankę wynikającą z art. 67 ust. 1 pkt 1 ppkt c) ustawy u.p.z.p. tj. usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę w przypadku udzielania zamówień w zakresie działalności twórczej lub artystycznej. Przedmiotem zamówienia jest organizacja festiwalu muzycznego, który obejmuje prezentację dzieł określonych twórców, realizowanego zgodnie ze stworzonym przez wykonawcę programem. Zamawiający nie może bezpośrednio zawrzeć umów (porozumień) z twórcami oraz podmiotami, posiadającymi dzieła mające zostać zaprezentowane podczas Festiwalu, gdyż takie umowy i porozumienia z nimi zawarł wcześniej wykonawca, zapewniając sobie ich udział w przedmiotowym wydarzeniu. Wykonawca jest więc ich wyłącznym przedstawicielem w zakresie Festiwalu. Przesłanka z art. 67 ust. 1 pkt 1 ppkt c) u.p.z.p. mimo braku bezpośredniego stosunku prawnego pomiędzy twórcami a Zamawiającym zostaje też spełniona-usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę w przypadku udzielania zamówień w zakresie działalności twórczej lub artystycznej.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.