eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi 2900 Hellerup, Kopenhaga › Dostawa sprzętu dla systemów zabezpieczenia technicznego dla budynku Ambasady RP w Kopenhadze przy Richelieus Alle 12, 2900 Hellerup, znakDAN/AD/74/3/2016Ogłoszenie z dnia 2016-05-12

2900 Hellerup, Kopenhaga: Dostawa sprzętu dla systemów zabezpieczenia technicznego dla budynku Ambasady RP w Kopenhadze przy Richelieus Alle 12, 2900 Hellerup, znak: DAN/AD/74/3/2016
Numer ogłoszenia: 53087 - 2016; data zamieszczenia: 12.05.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Danii, Richelieus Alle 12, - 2900 Hellerup, Kopenhaga, woj. brak, tel. 0045 39 46 77 00, faks 0045 39 46 77 66.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Placówka dyplomatyczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu dla systemów zabezpieczenia technicznego dla budynku Ambasady RP w Kopenhadze przy Richelieus Alle 12, 2900 Hellerup, znak: DAN/AD/74/3/2016.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa sprzętu dla systemów zabezpieczenia technicznego: a. System Sygnalizacji i Włamania b. System Telewizji Dozorowej c. System Kontroli Dostępu, uzupełniony o system wideointerkomowy d. System Klucza Generalnego, wraz z depozytorami kluczy. - dla budynku Ambasady RP w Kopenhadze przy Richelieus Alle 12, 2900 Hellerup.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35.12.17.00 - Systemy alarmowe 32.32.43.00 - Urządzenia telewizyjne 42.96.11.00 - System kontroli dostępu .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MERLIN2 Sp. z o.o., Szosa Lubelska 8, 05-077 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 547966,66 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 522746,50

 • Oferta z najniższą ceną: 522746,50 / Oferta z najwyższą ceną: 522746,50

 • Waluta: PLN .


ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), ponieważ zamawiającym jest placówka zagraniczna w rozumieniu ustawy o służbie zagranicznej, a wartość zamówienia, którego przedmiotem są dostawy nie przekracza równowartości kwoty 135 000 euro. Uwaga: Umowa została zawarta w koronach duńskich - jej wartość wynosi 879.156,51 DKK netto, tj. 1.081.362,51 DKK brutto, co wg kursu NBP z dnia podpisania aneksu umowy tj. 11.05.2016 r. (tabela 90/A/NBP/2016, gdzie 1 DKK = 0,5946 PLN) stanowi równowartość kwot odpowiednio 522.746,50 PLN netto i 642.978,10 PLN brutto

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.