eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wronki › Modernizacja stacji uzdatniania wody w Nowej Wsi, gm. Wronki

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2016-05-12

Wronki: Modernizacja stacji uzdatniania wody w Nowej Wsi, gm. Wronki
Numer ogłoszenia: 53083 - 2016; data zamieszczenia: 12.05.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 26225 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach, ul. Ratuszowa 3, 64-510 Wronki, woj. wielkopolskie, tel. 67 2540163, faks 67 254 56 50.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o.o..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja stacji uzdatniania wody w Nowej Wsi, gm. Wronki.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot niniejszego zamówienia stanową roboty budowlane polegające na modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Wieś, gm. Wronki oraz na budowie instalacji fotowoltaicznej na działce sąsiadującej ze stacją. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III SIWZ: Opisie przedmiotu zamówienia. Do obowiązku wykonawcy należy również sporządzenie zestawienia wytworzonych środków trwałych, bądź też istniejących, których wartość uległa zmianie w wyniku realizacji zamówienia, wraz z ich charakterystyką (w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym), zgodnie z obowiązującymi przepisami; klasyfikacja ww. nie jest wymagana na etapie przygotowania i składania ofert - będzie częścią rozliczeń w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00 - Roboty budowlane 45.10.00.00 - Przygotowanie terenu pod budowę 45.20.00.00 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45.25.21.20 - Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody 45.30.00.00 - Roboty instalacyjne w budynkach 45.31.00.00 - Roboty instalacyjne elektryczne 45.33.00.00 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45.40.00.00 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45.45.00.00 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 09.33.12.00 - Słoneczne moduły fotoelektryczne .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2611759,78 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 1932321,11

  • Oferta z najniższą ceną: 1932321,11 / Oferta z najwyższą ceną: 3415710,00

  • Waluta: PLN .


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.