eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Biłgoraj › USŁUGA KOMPLEKSOWEJ OCHRONY OSÓB I MIENIA W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W BIŁGORAJU przy ul. Tadeusza Kościuszki 29 w Biłgoraju Nr sprawy Adm-230-1/2020

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-12-28

Ogłoszenie nr 510555672-N-2020 z dnia 2020-12-28 r.
Sąd Rejonowy w Biłgoraju:

USŁUGA KOMPLEKSOWEJ OCHRONY OSÓB I MIENIA W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W BIŁGORAJU przy ul. Tadeusza Kościuszki 29 w Biłgoraju Nr sprawy Adm-230-1/2020

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 614092-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Rejonowy w Biłgoraju, krajowy numer identyfikacyjny 32297900000000, ul. Kościuszki 29, 23-400 Biłgoraj, woj. lubelskie, państwo Polska

telefon: 84 685 08 07
faks: 84 685 08 08
e-mail: adm@bilgoraj.sr.gov.pl
www: www.bilgoraj.sr.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny - Sąd powszechny

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
USŁUGA KOMPLEKSOWEJ OCHRONY OSÓB I MIENIA W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W BIŁGORAJU przy ul. Tadeusza Kościuszki 29 w Biłgoraju Nr sprawy Adm-230-1/2020

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): Adm-230-1/20

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

USŁUGA KOMPLEKSOWEJ OCHRONY OSÓB I MIENIA W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W BIŁGORAJU przy ul. Tadeusza Kościuszki 29 w Biłgoraju Nr sprawy: Adm-230-1/20 Usługa powinna być świadczona zgodnie z wymogami określonymi ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U z 2018 r. poz. 2142 z późn.zm.). Stała bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia będzie świadczona w budynku Sądu Rejonowego w Biłgoraju przy ul. Tadeusza Kościuszki 29 - moduł A i B. Ochrona budynku powinna być realizowana w formie bezpośredniej ochrony fizycznej wykonywanej przez osobę wpisaną na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, co najmniej 2 osób w w wieku poniżej 65 roku życia, wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, polegające na świadczeniu ochrony fizycznej osób i mienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późń. zm.). Wymaga się, aby umowa o pracę była zawarta co najmniej na czas wykonywania przedmiotu zamówienia. Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, a także sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określono we wzorze umowy - Załącznik nr 8 do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby stała, bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia świadczona była w sposób ciągły, w poniedziałki w godzinach od 7.00 do 18.15, zaś od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.30, pięć dni w tygodniu. Przez okres realizacji zamówienia usługa ta wykonywana będzie przez dwóch wykwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej Wykonawcy świadczącego usługi w zakresie ochrony osób i mienia, spełniającego wymogi określone w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2142 z późn. zm.). Dobowy wymiar czasu pracy każdego z pracowników nie będzie przekraczał 8 godzin i będzie przedstawiał się w sposób następujący: a) w poniedziałki: jeden pracownik ochrony w godzinach 7.00-15.00; drugi pracownik ochrony w godzinach 10.15-18.15, b) od wtorku do piątku: jeden pracownik ochrony w godzinach 7.00-15.00; drugi pracownik ochrony w godzinach 8.30-16.30, zaś w razie konieczności wykonywania przez Sąd Rejonowy w Biłgoraju czynności związanych z zapobieganiem rozpowszechniania się koronawirusa Sars-Cow-2, nie dających się przewidzieć w chwili obecnej - zgodnie z ustaleniami dyrektora jednostki. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, iż w przypadku tzw. "dyżurów aresztowych" lub innych sytuacji nadzwyczajnych, które mogą wystąpić w dniach wolnych od pracy oraz dniach świątecznych, Wykonawca zobowiązany jest otworzyć budynek Sądu Rejonowego w Biłgoraju i w czasie trwania czynności jeden z pracowników ochrony pozostanie na terenie budynku Sądu, a następnie po skończonych czynnościach zamknie go oraz stosownie zabezpieczy uzbrajając system alarmowy. Zamawiający przewiduje maksymalną ilość tego typu zdarzeń na 12 (dwanaście) w ciągu roku.

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Nie

II.5) Główny kod CPV: 79.71.00.00

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/12/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 108864 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: BSI - Biuro Szybkiej Interwencji Z. Mroczek i Wspólnicy, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.,
Email wykonawcy: bsi@bsi-ochrona.pl
Adres pocztowy: ul. Fryderyka Szopena 3
Kod pocztowy: 22-400
Miejscowość: Zamość
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 108864

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 108864
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 108864
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 39-46 w związku z art. 10. ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) ustawy Pzp

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.