eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brzeziny › ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA REMONCIE BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. STASZICA 8E W BRZEZINACH.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-12-15

Ogłoszenie nr 510545131-N-2020 z dnia 2020-12-15 r.
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach sp. z o.o.:

ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA REMONCIE BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. STASZICA 8E W BRZEZINACH.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 598622-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 47226056300000, ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, woj. łódzkie, państwo Polska

telefon: 468 743 625
faks: 468 743 625
e-mail: sekretariat@tbsbrzeziny.pl
www: http://tbsbrzeziny.pl/

adres profilu nabywcy: http://tbsbrzeziny.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny - Towarzystwo Budownictwa Społecznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA REMONCIE BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. STASZICA 8E W BRZEZINACH.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DZM.3421.2020.BK

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

3.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające remoncie (wymianie stropu i remoncie lokali) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Staszica 8e w Brzezinach. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujące roboty budowlane: a) roboty rozbiórkowe b) wykonanie posadzek i podłóg c) roboty w zakresie zabudowy sieć z k-g d) instalowanie drzwi, e) roboty malarskie, f) roboty w zakresie białego montażu, g) roboty wykończeniowe i porządkowe. 3.2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w: 3.2.1. Dokumentacji projektowej stanowiącej załączniki nr 7 do SIWZ. 3.2.2. STWiORB stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ. 3.2.3. Przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. 3.4 Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 3.5 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. 3.6 Ofertą równoważną jest przedmiot o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniający minimalne parametry określone przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą szczegółową specyfikację, z której w sposób nie budzący żadnej wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, iż zastosowany asortyment jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych w odniesieniu do asortymentu określonego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, iż w razie gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe, za ofertę równoważną uznaje się ofertę spełniającą parametry indywidualnie wskazanego asortymentu określone przez jego producenta. 3.7 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 3.8 Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 3.9 Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 3.10 Zamawiający nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 3.11 Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności realizowane przez zatrudnione przez niego osoby, tj.: 3.11.1 Roboty rozbiórkowe. 3.11.2 Wykonanie posadzek i podłóg 3.11.3 Roboty w zakresie zabudowy z k-g 3.11.4 Instalowanie drzwi, 3.11.5 Roboty malarskie, 3.11.6 Roboty w zakresie białego montażu, 3.11.7 Roboty wykończeniowe i porządkowe. 3.11.8 Roboty wykończeniowe i porządkowe. Wymagania określają w szczególności sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Nie

II.5) Główny kod CPV: 45.00.00.00

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/12/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 230278.03 ZŁ

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Budownictwa Ogólnego 'KARBUD" Wojciech Karlicki
Email wykonawcy: sekretariat@karbud.waw.pl
Adres pocztowy: Kożuszki Parcel 69C
Kod pocztowy: 96-500
Miejscowość: Sochaczew
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 257040

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 257040
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 257040
Waluta: ZŁ
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.