eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Przedmiotem zamówienia jest dostawa (na podstawie umowy sprzedaży) sprzętu IT oraz oprogramowania komputerowego.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-12-10

Ogłoszenie nr 510540445-N-2020 z dnia 2020-12-10 r.
Kuratorium Oświaty w Łodzi:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (na podstawie umowy sprzedaży) sprzętu IT oraz oprogramowania komputerowego.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 500057678-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Kuratorium Oświaty w Łodzi, krajowy numer identyfikacyjny 64732480000000, al. Kościuszki -, 90-446 Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska

telefon: 426 371 867
faks: 426 360 385
e-mail: kolodz@kuratorium.lodz.pl
www: www.kuratorium.lodz.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa (na podstawie umowy sprzedaży) sprzętu IT oraz oprogramowania komputerowego.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ŁKO.WO.27.8.2020

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

CZĘŚĆ I zamówienia obejmuje dostawę oprogramowania komputerowego (Oprogramowanie Microsoft Windows Server do serwera - 2 licencje - 1 szt, Microsoft Windows Server 2019 Client Access License (130 CAL) - 1 szt. , Oprogramowanie do backupu - 1 szt., Microsoft Office 2019 MOLP EDU) - 60 szt. CZĘŚĆ II zamówienia obejmuje dostawę zarządzalnych przełączników 48-portowych – 4 szt. Część nr III zamówienia obejmuje dostawę kserokopiarki – 2 szt., urządzeń wielofunkcyjnych laserowych (kolor) TYP1 – 3 szt., urządzeń wielofunkcyjnych (kolor) - atramentowe TYP 2 – 2 szt. Część nr IV zamówienia obejmuje dostawę komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem i monitorem – 6 szt., laptopów wraz z oprogramowaniem oraz torbą i myszką – 49 szt. Część nr V obejmuje dostawę akcesoriów komputerowych: toreb do laptopów – 7 szt., dysków zewnętrznych min. 2TB – 9 szt., klawiatury – 23 szt., mysz komputerowa – 25 szt., switch 5 –portowy – 10 szt, kamera USB – 17 szt., głośniki – 15 szt., słuchawki z mikrofonem – 11 szt., nagrywarka DVD-RW – 1 szt., skaner przenośny – 1 szt., karta pamięci SDXC – 2 szt. Część nr VI obejmuje dostawę rutera wraz licencjami (Router FortiGate-61F z licencją serwisową Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat Protection - 1 szt, Licencja serwisowa Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web Filtering Antispam Service, and 24x7 FortiCare) dla routera FortiGate-61F -1 szt., Licencja serwisowa Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web Filtering, Antispam Service, and 24x7 FortiCare) dla routera FortiGate-50E - 3 szt.,Licencja serwisowa „24x7 FortiCare Contract - 5 szt., Centralny system logowania i raportowania - 1 szt. Część nr VII – dostawę Konsoli KVM do szafy rackowej 19 cali - 1 szt.

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Tak

II.5) Główny kod CPV: 48.21.40.00

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: Dostawa oprogramowania komputerowego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/12/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 29282.00 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 34642.95

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 34642.95
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 23642.95
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: Dostawa zarządzalnych przełączników 48-portowych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/12/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 30894.00 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 31943.10

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 31943.10
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 31943.10
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
CZĘŚĆ NR: 3
NAZWA: Dostawa kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych

Postępowanie / część zostało unieważnione: tak

Podstawa i przyczyna unieważnienia postępowania:
W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w terminie przewidzianym na składanie ofert, tj. do dnia 23.11.2020 r., do godziny 11:00,
do zamawiającego nie wpłynęły oferty

CZĘŚĆ NR: 4
NAZWA: Dostawa komputerów stacjonarnych wraz z oprogramoaniem i monitorem, laptopów wraz oprogramowaniem oraz torbą i myszką.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/12/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 166519.00 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 213927.75

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 213927.75
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 213927.75
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
CZĘŚĆ NR: 5
NAZWA: Dostawa akcesoriów komputerowych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/12/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 14341.00 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 11223.75

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 11223.75
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 11223.75
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
CZĘŚĆ NR: 6
NAZWA: Dostawa routera i licencji

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/12/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 28106.00 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 26217.45

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 26217.45
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 72658.56
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
CZĘŚĆ NR: 7
NAZWA: Dostawa konsoli KVM do szafy rackowej

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/12/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 2925.00 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 3845.75

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 3845.75
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 3845.75
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.