eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Elbląg › Remont dachu budynku hali sportowej nr 13 w KNW przy ul. Sikorskiego w Braniewie.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-12-08

Ogłoszenie nr 510537350-N-2020 z dnia 2020-12-08 r.
21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu:

Remont dachu budynku hali sportowej nr 13 w KNW przy ul. Sikorskiego w Braniewie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 602695-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu, krajowy numer identyfikacyjny 28138539600000, ul. Kwiatkowskiego 15, 82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska

telefon: 261 313 015
faks: 261 313 304
e-mail: 21wog@ron.mil.pl
www: www.21wog.wp.mil.pl

adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/21wog
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny - 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont dachu budynku hali sportowej nr 13 w KNW przy ul. Sikorskiego w Braniewie.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 43/SZP/2020

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest remont dachu budynku hali sportowej nr 13 w KNW przy ul. Sikorskiego w Braniewie Przedmiotem zamówienia jest pokrycie dachu warstwą papy termozgrzewalnej, renowacyjnej z częściową wymianą i naprawą obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej w budynku nr 13 na terenie Jednostki Wojskowej 2980 przy ul. Sikorskiego w Braniewie. Charakterystyka obiektu: Budynek nr 13 - hala sportowa - jednokondygnacyjny w części hali a w części socjalnej dwu-kondygnacyjny, konstrukcja stalowa, wypełnienie mur ceglany. Dach dwuspadowy, żelbetowy prefabrykowany, kryty papą asfaltową termozgrzewalną. Kubatura budynku: 6 589 m3 Pow. użytkowa: 1 025 m2 Pow. dachu: 1 103 m² Budynek wyposażony w instalację elektryczną, wod-kan., c.o., piorunochronną Budynek jest użytkowany i w czasie naprawy będzie użytkowany. Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie:  Rozebranie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej, które podlegają wymianie zgodnie z przedmiarem  Naprawa obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej, które podlegają naprawie zgodnie z przedmiarem  Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej  Oczyszczenie i przygotowanie istniejącego podłoża z papy pod pokrycie  Zagruntowanie podłoża z papy preparatem gruntującym na bazie asfaltu, modyfikowanego SBS  Pokrycie jedną warstwą papy termozgrzewalnej, renowacyjnej grubości min. 5,2 mm, wentylowanej.  Wywóz i utylizacja odpadów.

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Nie

II.5) Główny kod CPV: 45.45.30.00

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

III.3) Informacje dodatkowe:
Wymagany termin wykonania zamówienia: od dnia przekazania placu budowy do dnia 14.12.2020 r.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Remont dachu budynku hali sportowej nr 13 w KNW przy ul. Sikorskiego w Braniewie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/11/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 114707.39 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 7

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: GUTKOWSKA KATARZYNA „BOB”
Email wykonawcy: danutaswieckabob@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Kościuszki95 B
Kod pocztowy: 14-500
Miejscowość: Braniewo
Kraj/woj.: warmińsko-mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 78573.21

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 78573.21
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 181443.45
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.