eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Konin › Remont obiektu mostowego będącego w zarządzie Nadleśnictwa Konin, położonego w leśnictwie Kazimierz, o nr. inw. 223/116, pomiędzy oddziałami 78l a 78k

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-12-07

Ogłoszenie nr 510535683-N-2020 z dnia 2020-12-07 r.
Nadleśnictwo Konin:

Remont obiektu mostowego będącego w zarządzie Nadleśnictwa Konin, położonego w leśnictwie Kazimierz, o nr. inw. 223/116, pomiędzy oddziałami 78l a 78k

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 590485-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Nadleśnictwo Konin, krajowy numer identyfikacyjny 310512119, ul. Gajowa 2, 62-510 Konin, woj. wielkopolskie, państwo Polska

telefon: 632 424 739
faks: 632 454 818
e-mail: konin@poznan.lasy.gov.pl
www: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_poznan/nadl_konin; http://www.konin.poznan.lasy.gov.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny - Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej - nadleśnictwo

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont obiektu mostowego będącego w zarządzie Nadleśnictwa Konin, położonego w leśnictwie Kazimierz, o nr. inw. 223/116, pomiędzy oddziałami 78l a 78k

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SA.270.56.2020

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z remontem obiektu mostowego będącego w zarządzie Nadleśnictwa Konin, położonego w leśnictwie Kazimierz, o nr. inw. 223/116, zlokalizowanego w województwie wielkopolskim, gminie Kazimierz Biskupi, jednostce ewidencyjnej 301003_2 Kazimierz Biskupi, Obrębie 0008 Kamienica, pomiędzy działką o nr. ewid. 5078/3 a działką o nr. ewid. 5078/5.
Roboty remontowe polegać będą w szczególności na rozbiórce istniejących belek poprzecznych, pokładu dolnego i pokładu górnego obiektu mostowego oraz istniejących balustrad. Wymianie na nowe belek poprzecznych, pokładu dolnego, pokładu górnego i balustrad. Ponadto remont obejmuje zabezpieczenie powłokami antykorozyjnymi dźwigarów stalowych, naprawę elementów betonowych, tj. podpór mostu, przepustu ramowego, ścianki czołowej przepustu kołowego, wzmocnienie podpory przyczółka, umocnienie skarp stożków płytami ażurowymi i pozostałe niewymienione roboty niezbędne do zgodnego ze sztuką budowlaną wykonania remontu.
Roboty obejmują remont obiektu mostowego, w zakresie:
1. Elementy drewniane mostu:
a) demontaż poręczy, pokładu górnego, pokładu dolnego i belek poprzecznych,
b) sprawdzenie wymiarów poszczególnych elementów, tj.: poprzecznic, bali na pokład dolny i górny (sprawdzenie wymiarów po wykonanej rozbiórce pokładu drewnianego ze względu na nietypowe usytuowanie belek poprzecznych jest ważne ze względu na dopasowanie ich położenia),
c) montaż poprzecznic na belkach głównych konstrukcji,
d) montaż dolnego pokładu drewnianego jezdni,
e) montaż górnego pokładu drewnianego jezdni,
f) montaż balustrad drewnianych.
2. Elementy metalowe mostu – dźwigary stalowe:
a) czyszczenie powierzchni konstrukcji stalowej, w tym łożysk,
b) nałożenie systemu malarskiego naprawczego.
3. Elementy betonowe mostu:
a) istniejące konstrukcje żelbetowe, tj.: przyczółki, ściany i ścianki czołowe wymagają prac naprawczych polegających na wypełnieniu ubytków betonu, naprawę zarysowań.
4. Pozostałe roboty towarzyszące:
a) wzmocnienie podpory – przyczółka mostu,
b) umocnienie skarp stożków płytami betonowymi ażurowymi.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, oraz zakres robót zawarty jest w dokumentacji, na którą składają się:
a) inwentaryzacja obiektu mostowego wraz z opisem technicznym,
b) opis robót remontowych przewidzianych do wykonania wraz z załącznikiem rysunkowym, w tym mapka sytuacyjna z zaznaczoną lokalizacją obiektu,
c) przedmiar robót,
d) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB).
Ilości robót i zakres robót podany w przedmiarze robót są wielkościami pomocniczymi, mają na celu ułatwienie wyceny robót budowlanych. Nawet jeżeli w przedmiarze robót nie zostały zawarte wszystkie pozycje, to wszystkie roboty muszą być uwzględnione w cenie ryczałtowej podanej w ofercie wykonawcy.
Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy, kwota wyliczona przez Wykonawcę musi zawierać wszystkie marże, narzuty, zysk, koszty administracyjne i tym podobne wydatki odnoszące się do przedmiotu zamówienia jako całości.

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Nie

II.5) Główny kod CPV: 45.22.11.10

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/11/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 241219.97 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 3

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: Rąpel Szymon SZART
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Pionierów 55
Kod pocztowy: 62-510
Miejscowość: Konin
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 189420.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 189420.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 270010.93
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.