eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Celestynów › "Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - etap VIII"

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2021-10-27

Ogłoszenie nr 510436432-N-2021 z dnia 2021-10-27 r.
Gmina Celestynów:

"Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - etap VIII"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 555149-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Celestynów, krajowy numer identyfikacyjny 13268965000000, ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów, woj. mazowieckie, państwo Polska

telefon: 22 7897060 w. 114
faks: 227 897 011
e-mail: k.bojanowska-niewczas@celestynow.pl
www: www.celestynow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
"Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - etap VIII"

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RIZPiFZ.271.27.2020

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na dostawie i montażu 20 szt. kompletnych przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z przyłączeniami kanalizacji sanitarnej
budynków mieszkalnych i odprowadzeniem ścieków oczyszczonych, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków – etap VIII”,
w lokalizacjach wskazanych w załączniku pn.: „Wykaz działek”.
2. Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków będzie polegała na:
1) Robotach przygotowawczych w postaci urządzenia i zabezpieczenia placu budowy oraz wytyczenia geodezyjnego obiektów oczyszczalni;
2) Dostawie, montażu i uruchomieniu 20 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przepompowni ścieków,
3) Dostawie i montażu elementów studni chłonnych,
4) Wykonaniu przyłączy kanalizacyjnych,
5) Wykonaniu urządzeń do odprowadzania ścieków oraz wykonaniu podłączenia elektrycznego,
6) Rozruchu technicznym i technologicznym oraz wykonaniu pomiarów kompletnej oczyszczalni,
7) Wykonaniu dokumentacji fotograficznej,
8) Wykonaniu badania ścieków surowych oraz oczyszczonych (BZT5, ChZT i zawiesiny) na min. pięciu wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach,
9) Przeprowadzeniu indywidualnego szkolenia dla użytkowników wszystkich 20 szt. oczyszczalni;
10) Przygotowaniu i przekazaniu użytkownikom szczegółowej instrukcji obsługi,
11) Wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz wykonaniu dokumentacji powykonawczej,
12) Przeprowadzaniu przeglądów co 2 lata w czasie trwania gwarancji.
3. Przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą być zgodne z normą PN EN 12566-3+A2:2013 (urządzenia muszą posiadać znak CE).
4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:
1) dokumentacją projektową,
2) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,
3) przedmiarem robót.

UWAGA! Zamawiający załącza przedmiary robót jako materiał pomocniczy
do sporządzenia własnych przedmiarów. Korzystanie z przedmiarów przygotowanych przez Zamawiającego odbywa się na wyłączne ryzyko Wykonawcy.

5. Warunki wykonania przedmiotu zamówienia:
1) Roboty można rozpocząć dopiero po wykonaniu oznakowania i zabezpieczenia robót zgodnie z przepisami prawa. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie oznakowania i zabezpieczenia robót w trakcie ich wykonywania,
2) Wykonawca zapewni materiały i urządzenia niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy zamówienia po stronie wykonawcy w ramach wynagrodzenia wykonawcy,
3) w czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren ich wykonywania
w stanie umożliwiającym przejazd, będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze oraz usuwał zbędne materiały, odpady, śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne,
4) Wykonawca przystąpi do niezwłocznego wykonania robót nieobjętych umową, jeżeli są one niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią,
5) Wykonawca we własnym zakresie ustali lokalizację zaplecza budowy. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt zaplecze budowy, strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa i higieny pracy,
6) Wykonawca będzie ponosił koszty utrzymania oraz konserwacji urządzeń i obiektów tymczasowych na placu budowy,
7) Wykonawca zobowiązuje się, przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia,
do odpowiedniej organizacji prac tak, aby zapewnić terminowe jej wykonanie,
8) Wykonawca zobowiązuje się do delegowania do prac związanych z realizacją przedmiotu umowy personelu posiadającego niezbędne doświadczenie, uprawnienia i kwalifikacje, w szczególności osób wskazanych w ofercie Wykonawcy,
9) od momentu protokolarnego przejęcia terenu budowy aż do chwili zakończenia prac Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie;
10) Wykonawca systematycznie i na własny koszt będzie usuwał z terenu budowy wszelkie odpady komunalne, gruz oraz inne odpady budowlane, celem zapewnienia porządku. W przypadku niezastosowania się do powyższego zapisu Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy,
11) po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren placu budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru. W przypadku niezastosowania się do powyższego zapisu Zamawiający może zlecić uporządkowanie terenu innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy,
12) za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót odpowiedzialny jest Wykonawca robót,
13) wady ujawnione w czasie odbioru oraz wszelkie naprawy gwarancyjne będą usunięte w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
14) należności za roboty zlecone przez Zamawiającego innemu wykonawcy na koszt
i ryzyko Wykonawcy będą potrącane z faktury Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę,
15) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilnoprawną za straty i szkody powstałe w związku z wypełnianiem przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy, a nadto za szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek lub w trakcie wykonywanych prac,
16) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilnoprawną za straty i szkody powstałe w związku z wypełnianiem przez podwykonawcę obowiązków wynikających z umowy,
17) Wykonawca ponosi odpowiedzialność od następstw i za wyniki działalności
w zakresie:
a) organizacji i wykonywania prac,
b) zabezpieczenia interesów osób trzecich,
c) ochrony środowiska,
d) warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
e) organizacji i utrzymywania zaplecza budowy,
f) ochrony mienia związanego z prowadzeniem prac.
6. Wykonawca zapewni do obsługi przedmiotu zamówienia kierownika robót budowlanych posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń;
7. Przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, dokumentacja powykonawcza musi zawierać co najmniej:
1) projekty budowlano – wykonawcze będące załącznikiem do zgody na realizację inwestycji wraz z naniesionymi ewentualnymi zmianami,
2) protokoły pomiarów, badań i sprawdzeń wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia jak i po jego zakończeniu,
3) atesty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla materiałów użytych do wykonania przedmiotu zamówienia,
4) dziennik budowy i dokumentację budowy zawierającą wszelkie notatki, ustalenia itp.,
5) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą (Zamawiający dopuszcza, aby w dniu odbioru Wykonawca przedstawił szkice geodezyjne wraz z potwierdzeniem zgłoszenia złożenia inwentaryzacji geodezyjnej do kartowania w składnicy map, a dostarczył ją po kartowaniu).
6) certyfikat/deklaracja zgodności oczyszczalni ścieków z normą PN EN 12566-3+A2:2013, w której podane będą wskaźniki skuteczności oczyszczania,
7) dokument potwierdzający, że roboty zostały wykonane prawidłowo i gwarantują prawidłową pracę urządzeń oczyszczalni,
8) ostateczne pozwolenie wodno-prawne na odprowadzanie ścieków,
9) wyniki badań ścieków oczyszczonych wykonane przez akredytowane laboratorium,
10) potwierdzenie liczby dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków.
8. Wszędzie, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia wskazane są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, należy przyjąć, że wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „LUB RÓWNOWAŻNY”. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych, o ile zaproponowane materiały będą spełniały minimalne parametry określone w dokumentacji projektowej. Nie dopuszcza się zastosowania oczyszczalni działających w oparciu o inną technologię oczyszczania ścieków niż zaprojektowana. Zamawiający uzna materiały/urządzenia zastosowane przez Wykonawcę za równoważne w szczególności, gdy spełnią one minimalne wymagania zawarte w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w zastosowanej technologii oczyszczania ścieków, jakości oczyszczania, składu materiałowego, wytrzymałości, konstrukcji oraz trwałości zgodnych z obowiązującą normą. Wykonawca, który zamierza powołać się na rozwiązania równoważne do opisanych przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku zastosowania urządzeń równoważnych Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające równoważność w zakresie: składu materiałowego, głównych parametrów działania, charakterystycznych wymiarów, sposobu wykonania, wytrzymałości, konstrukcji sposobu montażu oraz spełniania wymagań Zamawiającego określonych w dokumentacji przetargowej (dla oczyszczalni w szczególności zgodności z normą PN EN 12566-3 w zakresie skuteczności oczyszczania, trwałości, wytrzymałości konstrukcji, wodoszczelności i reakcji na ogień).
9. Zamawiający zastrzega, że w przypadku nie otrzymania dofinansowania unieważni postępowanie.

Wspólny słownik zamówień (CPV):
45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków
45000000-7 Roboty budowlane
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ścieków
45232420-2 Roboty w zakresie ścieków
45311000-0 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków
45232440-8 Roboty budowlane z zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków
45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

UWAGA! W związku z rozliczeniem ryczałtowym Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. Przedmiar robót nie stanowi podstawy do obliczenia wartości zamówienia. Nie uwzględnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek kosztów robót budowlanych na etapie sporządzania oferty nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Nie

II.5) Główny kod CPV: 45.23.24.21

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/10/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 327179.54 pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 3

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: EMKAN-PRO Krzysztof Murawski 18-300 Zambrów
Email wykonawcy: zarzad@grupa-emkan.pl
Adres pocztowy: Pstrągi Gniewoty 6
Kod pocztowy: 18-300
Miejscowość: Zambrów
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 282900

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 282900
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 428999.40
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.