eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Celestynów › "Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - etap VIII"

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2020-07-01Ogłoszenie nr 555149-N-2020 z dnia 2020-07-01 r.

Gmina Celestynów: "Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - etap VIII"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Celestynów, krajowy numer identyfikacyjny 13268965000000, ul. ul. Regucka  3 , 05-430  Celestynów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 7897060 w. 114, e-mail k.bojanowska-niewczas@celestynow.pl, faks 227 897 011.
Adres strony internetowej (URL): www.celestynow .pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - etap VIII"
Numer referencyjny: RIZPiFZ.271.27.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na dostawie i montażu 20 szt. kompletnych przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z przyłączeniami kanalizacji sanitarnej budynków mieszkalnych i odprowadzeniem ścieków oczyszczonych, w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - etap VIII", w lokalizacjach wskazanych w załączniku pn.: "Wykaz działek". 2. Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków będzie polegała na: 1) Robotach przygotowawczych w postaci urządzenia i zabezpieczenia placu budowy oraz wytyczenia geodezyjnego obiektów oczyszczalni; 2) Dostawie, montażu i uruchomieniu 20 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przepompowni ścieków, 3) Dostawie i montażu elementów studni chłonnych, 4) Wykonaniu przyłączy kanalizacyjnych, 5) Wykonaniu urządzeń do odprowadzania ścieków oraz wykonaniu podłączenia elektrycznego, 6) Rozruchu technicznym i technologicznym oraz wykonaniu pomiarów kompletnej oczyszczalni, 7) Wykonaniu dokumentacji fotograficznej, 8) Wykonaniu badania ścieków surowych oraz oczyszczonych (BZT5, ChZT i zawiesiny) na min. pięciu wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach, 9) Przeprowadzeniu indywidualnego szkolenia dla użytkowników wszystkich 20 szt. oczyszczalni; 10) Przygotowaniu i przekazaniu użytkownikom szczegółowej instrukcji obsługi, 11) Wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz wykonaniu dokumentacji powykonawczej, 12) Przeprowadzaniu przeglądów co 2 lata w czasie trwania gwarancji. 3. Przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą być zgodne z normą PN EN 12566-3+A2:2013 (urządzenia muszą posiadać znak CE). 4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z: 1) dokumentacją projektową, 2) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, 3) przedmiarem robót. UWAGA! Zamawiający załącza przedmiary robót jako materiał pomocniczy do sporządzenia własnych przedmiarów. Korzystanie z przedmiarów przygotowanych przez Zamawiającego odbywa się na wyłączne ryzyko Wykonawcy. 5. Warunki wykonania przedmiotu zamówienia: 1) Roboty można rozpocząć dopiero po wykonaniu oznakowania i zabezpieczenia robót zgodnie z przepisami prawa. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie oznakowania i zabezpieczenia robót w trakcie ich wykonywania, 2) Wykonawca zapewni materiały i urządzenia niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy zamówienia po stronie wykonawcy w ramach wynagrodzenia wykonawcy, 3) w czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren ich wykonywania w stanie umożliwiającym przejazd, będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze oraz usuwał zbędne materiały, odpady, śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne, 4) Wykonawca przystąpi do niezwłocznego wykonania robót nieobjętych umową, jeżeli są one niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią, 5) Wykonawca we własnym zakresie ustali lokalizację zaplecza budowy. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt zaplecze budowy, strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 6) Wykonawca będzie ponosił koszty utrzymania oraz konserwacji urządzeń i obiektów tymczasowych na placu budowy, 7) Wykonawca zobowiązuje się, przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia, do odpowiedniej organizacji prac tak, aby zapewnić terminowe jej wykonanie, 8) Wykonawca zobowiązuje się do delegowania do prac związanych z realizacją przedmiotu umowy personelu posiadającego niezbędne doświadczenie, uprawnienia i kwalifikacje, w szczególności osób wskazanych w ofercie Wykonawcy, 9) od momentu protokolarnego przejęcia terenu budowy aż do chwili zakończenia prac Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie; 10) Wykonawca systematycznie i na własny koszt będzie usuwał z terenu budowy wszelkie odpady komunalne, gruz oraz inne odpady budowlane, celem zapewnienia porządku. W przypadku niezastosowania się do powyższego zapisu Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy, 11) po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren placu budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru. W przypadku niezastosowania się do powyższego zapisu Zamawiający może zlecić uporządkowanie terenu innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy, 12) za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót odpowiedzialny jest Wykonawca robót, 13) wady ujawnione w czasie odbioru oraz wszelkie naprawy gwarancyjne będą usunięte w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 14) należności za roboty zlecone przez Zamawiającego innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy będą potrącane z faktury Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę, 15) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilnoprawną za straty i szkody powstałe w związku z wypełnianiem przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy, a nadto za szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek lub w trakcie wykonywanych prac, 16) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilnoprawną za straty i szkody powstałe w związku z wypełnianiem przez podwykonawcę obowiązków wynikających z umowy, 17) Wykonawca ponosi odpowiedzialność od następstw i za wyniki działalności w zakresie: a) organizacji i wykonywania prac, b) zabezpieczenia interesów osób trzecich, c) ochrony środowiska, d) warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, e) organizacji i utrzymywania zaplecza budowy, f) ochrony mienia związanego z prowadzeniem prac. 6. Wykonawca zapewni do obsługi przedmiotu zamówienia kierownika robót budowlanych posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń; 7. Przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, dokumentacja powykonawcza musi zawierać co najmniej: 1) projekty budowlano - wykonawcze będące załącznikiem do zgody na realizację inwestycji wraz z naniesionymi ewentualnymi zmianami, 2) protokoły pomiarów, badań i sprawdzeń wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia jak i po jego zakończeniu, 3) atesty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla materiałów użytych do wykonania przedmiotu zamówienia, 4) dziennik budowy i dokumentację budowy zawierającą wszelkie notatki, ustalenia itp., 5) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą (Zamawiający dopuszcza, aby w dniu odbioru Wykonawca przedstawił szkice geodezyjne wraz z potwierdzeniem zgłoszenia złożenia inwentaryzacji geodezyjnej do kartowania w składnicy map, a dostarczył ją po kartowaniu). 6) certyfikat/deklaracja zgodności oczyszczalni ścieków z normą PN EN 12566-3+A2:2013, w której podane będą wskaźniki skuteczności oczyszczania, 7) dokument potwierdzający, że roboty zostały wykonane prawidłowo i gwarantują prawidłową pracę urządzeń oczyszczalni, 8) ostateczne pozwolenie wodno-prawne na odprowadzanie ścieków, 9) wyniki badań ścieków oczyszczonych wykonane przez akredytowane laboratorium, 10) potwierdzenie liczby dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków. 8. Wszędzie, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia wskazane są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, należy przyjąć, że wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "LUB RÓWNOWAŻNY". Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych, o ile zaproponowane materiały będą spełniały minimalne parametry określone w dokumentacji projektowej. Nie dopuszcza się zastosowania oczyszczalni działających w oparciu o inną technologię oczyszczania ścieków niż zaprojektowana. Zamawiający uzna materiały/urządzenia zastosowane przez Wykonawcę za równoważne w szczególności, gdy spełnią one minimalne wymagania zawarte w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w zastosowanej technologii oczyszczania ścieków, jakości oczyszczania, składu materiałowego, wytrzymałości, konstrukcji oraz trwałości zgodnych z obowiązującą normą. Wykonawca, który zamierza powołać się na rozwiązania równoważne do opisanych przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku zastosowania urządzeń równoważnych Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające równoważność w zakresie: składu materiałowego, głównych parametrów działania, charakterystycznych wymiarów, sposobu wykonania, wytrzymałości, konstrukcji sposobu montażu oraz spełniania wymagań Zamawiającego określonych w dokumentacji przetargowej (dla oczyszczalni w szczególności zgodności z normą PN EN 12566-3 w zakresie skuteczności oczyszczania, trwałości, wytrzymałości konstrukcji, wodoszczelności i reakcji na ogień). 9. Zamawiający zastrzega, że w przypadku nie otrzymania dofinansowania unieważni postępowanie.

II.5) Główny kod CPV: 45232421-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45000000-7
45111200-0
45232400-6
45232420-2
45311000-0
45232440-8
45232423-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 327179,54
Waluta:

pln
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w okresie trzech lat od udzielenia przedmiotowego zamówienia dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podobnych do wartości 30% wartości zamówienia podstawowego, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem niniejszego zamówienia tj. budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków wraz z robotami towarzyszącymi, które staną się wymagalne do wykonania w związku z realizacji przedmiotu umowy. Sposób realizacji robót budowlanych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych dla realizacji niniejszego zamówienia w opisie przedmiotu zamówienia i w Umowie. Przewiduje się, że wartość udzielanych zamówień podobnych ustalona zostanie na podstawie dotychczasowych doświadczeń, zgodnie z metodyką przyjętą podczas szacowania wartości zamówienia podstawowego, z uwzględnieniem zmian cen rynkowych.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 60
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: 60 dni od dnia podpisania umowy

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający wymaga posiadania przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300.000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni ww. warunek, jeżeli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane polegające na dostawie i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków, udokumentowane poświadczeniami/referencjami potwierdzającymi prawidłowe ich wykonanie, o wartości zamówienia minimum 300.000,00 zł brutto każda;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; 2) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; 3) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 4) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: łączną cenę brutto (tj. za wykonanie przedmiotu zamówienia), zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, wypełnione przez Wykonawcę dane odnośnie kryteriów oceny ofert, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, 2) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz potwierdzającego spełnianie warunków udziału w postepowaniu sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, 3) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy zasobu w trybie art. 22a Pzp sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ - dokumenty należy złożyć wraz z ofertą w przypadku, gdy Wykonawca będzie korzystał z zasobów podmiotów trzecich w przeciwnym przypadku nie załączać do oferty, 4) Dowód wniesienia wadium. 5) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - Pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie, 6) w przypadku podpisania oferty, oświadczeń lub innych dokumentów przez osoby inne niż wskazane w odpowiednim rejestrze, do oferty należy załączyć Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań, 7) Informacja o tajemnicy przedsiębiorstwa w przypadku zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - dokument, w którym wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 6.000,00 zł. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy w Otwocku oddział w Celestynowie Nr konta bankowego:23 8001 0005 2002 0008 6091 0012 z dopiskiem "Wadium" Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - etap VIII" Uwaga: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 5. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w innych formach niż w pieniądzu należy dołączyć do oferty w taki sposób, aby Zamawiający swobodnie mógł w wyznaczonym terminie zwrócić Wykonawcy wadium. 6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania Umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena (C)60,00
Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty (G)40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 3 i ust. 4. 3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w zakresie: 1) terminu wykonania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany; 2) zmiany zakresu przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany; 3) sposobu lub technologii wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany. 4) zmiany wynagrodzenia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, 4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy, w następujących przypadkach: 1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia jednej lub obu stron (jedynie w zakresie wynikającym z tych zmian); 2) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć i wartość zamówienia nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 3) w przypadku powierzenia dodatkowego zakresu robót na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 6 Pzp, których wykonanie ma wpływ na termin realizacji zamówienia podstawowego, 4) realizacją dodatkowych robót od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione następujące warunki: a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, robót lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, 5) wystąpienia zmiany terminu zakończenia przedmiotu Umowy w związku z: a) opóźnieniami wynikającymi z okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, b) działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeku cywilnego, c) wstrzymaniem prac przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, d) koniecznością wykonania robót dodatkowych, e) wystąpieniem warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie prac zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną Należytego Wykonania i Odbioru Robót, f) zmianą sposobu wykonania przedmiotu umowy. 6) gdy wystąpią istotne braki lub błędy w dokumentacji projektowej, również te polegające na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa, 7) gdy wystąpią uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, 8) zmiana umowy spowodowana okolicznościami, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć co doprowadziło do powierzenia Wykonawcy robót dodatkowych, których wykonanie ma wpływ na termin realizacji zamówienia podstawowego - zmiana możliwa o czas niezbędny na wykonanie tych robót, 9) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które to działania nie są konsekwencją którejkolwiek ze stron. 5. Wystąpienia konieczności zmiany osób (choroba, rezygnacja lub inne zdarzenia losowe), przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 6. W przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony umowy, 7. W przypadku gdy w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana: 1) stawki podatku od towarów i usług; 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonej na podstawie przepisów ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018 r. poz. 2177 z późn. zm.); 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, a zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę - zastosowanie mają zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określone w postanowieniach ust. 2 -8. 8. Zmiana wysokości wynagrodzenia wymaga zmiany umowy w drodze aneksu. 9. Wykonawca najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 7, może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumentami niezbędnymi do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany mają wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie, a w szczególności: 1) szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę, 2) przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy oraz założenia co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania umowy, wraz z dokumentami zanonimizowanymi potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń - takimi jak np. umowy o pracę lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń. 10. W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 9, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów (np. zażądać oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami). 11. Zamawiający w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie wobec niego pisemne stanowisko. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy. 12. Zamawiający najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 7, może przekazać Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy, w przypadku wydania przepisów wprowadzających zmiany. Wniosek powinien zawierać co najmniej propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia oraz powołanie zmian przepisów. 13. Przed przekazaniem wniosku, o którym mowa w ust. 12, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem) niezbędnych do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust. 7, mają wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji określi Zamawiający. Postanowienia ust. 8-11 stosuje się odpowiednio, z tym, że Wykonawca jest zobowiązany w każdym przypadku do zajęcia pisemnego stanowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku od Zamawiającego. 14. Jeżeli w trakcie procedury opisanej w ust. 8-11 zostanie wykazane, że zmiany, o których mowa w ust. 7, uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia, Strony uzgodnią treść aneksudo umowy oraz podpiszą aneks, z zachowaniem zasady zmiany wysokości wynagrodzenia w kwocie odpowiadającej zmianie kosztów wykonania umowy wywołanych przyczynami określonymi w ust. 7. 15. Zmiany w zakresie nazwy zadania, danych Stron, w szczególności ich adresów, przedstawicieli Stron, innych osób wskazanych imiennie w umowie, nie stanowią zmiany Umowy i będą dokonywane w formie jednostronnego oświadczenia Strony, której zmiana dotyczy, złożonego na piśmie pod rygorem nieważności. Oświadczenie powinno zostać doręczone drugiej Stronie z 7 dniowym wyprzedzeniem. W przypadku niedopełnienia obowiązku powiadomienia drugiej Strony o zmianie, za skuteczne uznaje się czynności dokonane z uwzględnieniem dotychczasowych danych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-16, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Zamawiający zastrzega, że w przypadku nie otrzymania dofinansowania unieważni postępowanie.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.