eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa 2 szt. ambulansów typu S.Ogłoszenie z dnia 2021-10-15

Ogłoszenie nr 510436182-N-2021 z dnia 2021-10-15 r.
Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie:

Dostawa 2 szt. ambulansów typu S.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYInformacje dodatkowe:
Zakup związany z trwającym od 20 marca 2020r. stanem epidemii na terenie RP w celu zapewnienia opieki nad pacjentami dotkniętymi chorobą wywołaną wirusem SARS-CoV-2 w trakcie transportu w stanie nagłego zagrożenia życia.

I. 1) NAZWA I ADRES:
Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, krajowy numer identyfikacyjny 64726510000000, ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska

telefon: 22 508 18 09
faks: 22 845 64 57
e-mail: zamowieniapubliczne@cskmswia.pl
www: www.cskmswia.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny - SP ZOZ

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa 2 szt. ambulansów typu S.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 186/COVID/2021

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Dostawa 2 szt. ambulansów typu S.

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Nie

II.5) Główny kod CPV: 34.11.41.21

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: brak danych

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

III.3) Informacje dodatkowe:
Zakup związany z trwającym od 20 marca 2020 r stanem epidemii na terenie RP w celu zapewnienia opieki nad pacjentami dotkniętymi chorobą wywołaną wirusem SARS Co V 2 w trakcie transportu w stanie nagłego zagrożenia życia

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Zakup karetek

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/09/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 1017254.74 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: BFF MEDFinance SA
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. J. Kilińskiego 66
Kod pocztowy: 90-118
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 1199000

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 1199000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 1199000
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.