eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Modernizacja instalacji oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego w budynkach Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury przy ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków na działce nr 446/14, 446/8 obr. 5 Śródmieście

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2021-10-14

Ogłoszenie nr 510436166-N-2021 z dnia 2021-10-14 r.
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury:

Modernizacja instalacji oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego w budynkach Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury przy ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków na działce nr 446/14, 446/8 obr. 5 Śródmieście

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 560021-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 540134880-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, krajowy numer identyfikacyjny 14058042800000, ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska

telefon: 0048 12 6179655
faks: 0048 12 6179653
e-mail: zamowienia@kssip.gov.pl
www: https://www.kssip.gov.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny - Uczelnia Publiczna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja instalacji oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego w budynkach Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury przy ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków na działce nr 446/14, 446/8 obr. 5 Śródmieście

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BD-V.2611.20.2020

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na modernizacji obejmującej wymianę istniejących opraw oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego, czujek ruchu,przewodów zasilających, sterowniczych i monitorujących oprawy oraz aparatury sterowniczej i zabezpieczającej w istniejących rozdzielnicach wraz z współistniejącymi i niezbędnymi pracami budowlanymi. 2.W skład robót wchodzą: -instalacja oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego; -instalacja zasilająca monitorująca oraz sterująca oświetleniem; -aparatura zabezpieczająca oraz sterownicza w istniejących rozdzielnicach; -demontaż istniejącej instalacji oświetlenia; -inne współistniejące i niezbędne prace budowlane konieczne do wykonania zamówienia zgodnie z OPZ. 3.Roboty będą prowadzone w budynkach Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury: -w budynku Szkoły (etap 1); -w budynku Dom Aplikanta (etap2); 4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) jest określony w załączniku nr 1 do SIWZ w tym w wymienionych w jego treści dokumentach. Przedmiary należy traktować jako materiał pomocniczy. 5.Sposób oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy, który stanowi załącznik nr 3 do SIWZ

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Nie

II.5) Główny kod CPV: 45.00.00.00

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/09/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 1384809.46 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 10

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 10
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 5
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 5

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: Optima Centrum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
Email wykonawcy: optima.spk@gmail.com
Adres pocztowy: Piotrkowska 257A lok. 58,
Kod pocztowy: 90-456
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 1463700.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 1400000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 1681538.05
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.