eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Aleksandrów Kujawski › Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich związanych z usunięciem zawilgocenia piwnicy i elewacji oraz odrestaurowaniem zewnętrznym zabytkowego budynku pałacu Trojanowskich".Ogłoszenie z dnia 2021-10-14

Ogłoszenie nr 510436160-N-2021 z dnia 2021-10-14 r.
Zespół Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego:

Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich związanych z usunięciem zawilgocenia piwnicy i elewacji oraz odrestaurowaniem zewnętrznym zabytkowego budynku pałacu Trojanowskich".

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00175638/01
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego, krajowy numer identyfikacyjny 94389000000000, ul. Wyspiańskiego 4, 87-700 Aleksandrów Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska

telefon: 542 824 678
faks: 542 822 061
e-mail: szkola@szkolanr1.pl
www: www.szkola1.pl

adres profilu nabywcy: www.szkola1.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich związanych z usunięciem zawilgocenia piwnicy i elewacji oraz odrestaurowaniem zewnętrznym zabytkowego budynku pałacu Trojanowskich".

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Remont dotyczy budynku na działce nr AR_16.1. , w obrębie ewidencyjnym Aleksandrów Kujawki. Budynek szkolny, wpisany do rejestru zabytków pod. Nr A/1222/1-2. Kategoria budynku: IX - Budynek kultury i oświaty. Zamawiający uzyskał pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku - budynku pałacu z zespołu pałacowo-parkowego położonego przy ul. Wyspiańskiego 4 w Aleksandrowie Kujawskim
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót - załącznik nr 8 do SWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Nie

II.5) Główny kod CPV: 45.45.31.00

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie / część zostało unieważnione: tak

Podstawa i przyczyna unieważnienia postępowania:
Na podstawie art. 260 ust 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania na zadanie pn.: „Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich związanych z usunięciem zawilgocenia piwnicy i elewacji oraz odrestaurowaniem zewnętrznym zabytkowego budynku pałacu Trojanowskich” w Aleksandrowie Kujawskim.
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie 275 pkt 1 ustawy Pzp

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Stosownie do treści art. 255 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli Wykonawca nie złożył w przewidzianym terminie podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca nie złożył podmiotowych środków dowodowych. W odniesieniu do prowadzonego postępowania Zamawiający unieważnia postępowanie zgodnie z art. 255 pkt. 1 powyższej powołanej ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.