eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dobczyce › Odbiór ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Dobczycach

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2021-08-16

Ogłoszenie nr 510434923-N-2021 z dnia 2021-08-16 r.
Gmina Dobczyce:

Odbiór ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Dobczycach

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 638868-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 540000386-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Dobczyce, krajowy numer identyfikacyjny 35155542400000, ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce, woj. małopolskie, państwo Polska

telefon: 123 721 700
faks: 122 712 993
e-mail: ugim@dobczyce.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Odbiór ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Dobczycach

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RI.271.1156.2019.ANMA

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zakres odbioru odpadów z oczyszczalni ścieków obejmuje między innymi: a) odbiór osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05) w ilości około 1600 ton, b) odbiór skratek (kod odpadu 19 08 01) w ilości około 30 ton, c) zawartość piaskowników (kod odpadu 19 08 02) w ilości około 20 ton. 2. W zakres usługi wchodzi: załadunek, transport odzysk i/ lub unieszkodliwienie odpadów – unieszkodliwianie odpadów należy przeprowadzić metodą R3. 3. Odpady należy odbierać z oczyszczalni ścieków w Dobczycach, ul. Jagiellońska 45a. 4. Odbiór odpadów jest możliwy kontenerami 7 m3 lub 21 m3. 5. Każdorazowy odbiór odpadów będzie ustalany telefonicznie nr tel. 12 37-21-791 , faksem nr. Fax. 12 27-12-993 lub pocztą elektroniczną e- mail. ugim@dobczyce.pl lub rmaniecki@dobczyce.pl z minimum dwudniowym wyprzedzeniem. 6. Zamawiający przewiduje odbiór około 1650 ton (osadu, skratki, piaskowników). Płatność będzie oddzielnie za 1 tonę (osadu, skratki, piaskowników).

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Nie

II.5) Główny kod CPV: 90.51.36.00

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/01/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 242902.43 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: Firma Usługowo Handlowa KOP-EKO Szczepan Trzupek
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Zalesiany 1
Kod pocztowy: 32-420
Miejscowość: Gdów
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 444852.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 444852.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 444852.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/01/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 243902.43 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: Firma Usługowo Handlowa KOP-EKO Szczepan Trzupek
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Zalesiany 1
Kod pocztowy: 32-420
Miejscowość: Gdów
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 444852.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 444852.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 444852.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.