eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Grudziądz › Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego do JRG nr 2 KM PSP w Grudziądzu.Ogłoszenie z dnia 2021-08-16

Ogłoszenie nr 510434917-N-2021 z dnia 2021-08-16 r.
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu:

Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego do JRG nr 2 KM PSP w Grudziądzu.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu, krajowy numer identyfikacyjny 17513600000000, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego, 86-300 Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska

telefon: 564 506 633
faks: 564 506 650
e-mail: blazej.dwojacki@pspgrudziadz.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego do JRG nr 2 KM PSP w Grudziądzu.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Opis ogólny - „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego do JRG nr 2 KM PSP w Grudziądzu”.
2. Oznakowanie sprzętu wg CPV 34144210 – 3 – wozy strażackie.
3. Przedmiot zamówienia i jego wymagania szczegółowe opisano w załączniku nr 1 do siwz.
4. Sprzęt wchodzący w skład dostawy ujęty w wykazie wyrobów wymagających dopuszczenia do użytkowania musi posiadać aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143 poz. 1002 ze zmianami).
5. Samochód musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20.06.1997 (Dz.U z 2021 r., poz. 450 tj.). Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu Świadectwo zgodności WE, świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie polski – CNBOP
6. Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego PSP z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP (Dz.Urz. KG PSP z 2019 r. poz. 5).
7. Informacje dodatkowe.
1). Pojazd jak i wyposażenie będące przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż w 2021 roku).
2). Silnik pojazdu winien spełniać normę emisji spalin EURO 6
8. Odbiór przedmiotu umowy (realizacja dostaw).
Odbiór przedmiotu dostawy nastąpi w siedzibie WYKONAWCY, szkolenie z obsługi nastąpi w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym podczas odbioru, nie później jednak niż w ciągu 21 dni kalendarzowych od daty odbioru samochodu. .
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
10. Przedmiot zamówienia opisany jest za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanymi. Wskazanie równoważności oferowanego rozwiązania spoczywa na WYKONAWCY.

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Nie

II.5) Główny kod CPV: 34.14.42.10

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie z możliwością prowadzenia negocjacji na podstawie 275 ustawy Pzp

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.