eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stawiguda › Budowa oświetlenia na ul. Olsztyńskiej i Ceglanej w Stawigudzie.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2021-07-21

Ogłoszenie nr 510434246-N-2021 z dnia 2021-07-21 r.
Gmina Stawiguda:

Budowa oświetlenia na ul. Olsztyńskiej i Ceglanej w Stawigudzie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 774929-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 540414093-N-2021

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Stawiguda, krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska

telefon: 895 126 475
faks: 895 126 910
e-mail: e-mail: stawiguda@stawiguda.com.pl
www: bip.stawiguda.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa oświetlenia na ul. Olsztyńskiej i Ceglanej w Stawigudzie.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BiZ.271.1.46.2020.BD

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oświetlenia ulic Olsztyńskiej i Ceglanej w miejscowości Stawiguda. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie linii kablowej, postawienie skrzynki oświetleniowej oraz słupów oświetleniowych wraz z oprawami LED. 2. Zakres, sposób wykonania i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wynikający z art. 31 uPzp stanowi dokumentacja projektowa na wykonanie robót budowlanych, na którą składa się: 1) Dokumentacja projektowa - [załącznik nr 10 do siwz], który to dokument jest integralną częścią SIWZ oraz 2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót [załącznik nr 11 do siwz], który to dokument jest integralną częścią siwz, a także 3) przedmiary robót - element pomocniczy do sporządzenia wyceny - [załącznik nr 12 do SIWZ]. 3. Celem prawidłowej kalkulacji ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia zaleca się Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej w terenie. 4. Zamawiający, przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, nie przeprowadził dialogu technicznego. 5. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający podczas realizacji zamówienia, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę/spółdzielczej umowy o pracę osób, które będą wykonywać następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: roboty ziemne i układanie kabli Z przedmiotowego obowiązku wyłączone są osoby, które będą nadzorowały/kierowały realizacją usług objętych zamówieniem, a które mogą być zatrudnione przez Wykonawcę także w ramach innych stosunków prawnych dopuszczonych przez obowiązujące prawa. 6. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy lub Podwykonawcy odnośnie spełniania wymogu, o którym mowa w Rozdziale III pkt. 5 SIWZ. 7. W ramach sprawowanych czynności kontrolnych Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzania spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczeń. 8. W trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dowody potwierdzające spełnianie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt. 5, na każde jego wezwanie, w wyznaczonym w wezwaniu terminie. 9. Dowody, o których mowa w pkt. 8, to w szczególności: 1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego; Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte żądaniem Zamawiającego czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawę umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy, 2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopie umów o pracę powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; 5) wykaz wszystkich pracowników Wykonawcy/Podwykonawcy, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, którzy uczestniczą w realizacji niniejszego zamówienia. Wykaz winien zawierać co najmniej następujące informacje: imię i nazwisko, termin obowiązywania umowy o pracę (od dnia – do dnia), rodzaj /zakres wykonywanych czynności/usług. 10. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli. 11. Opis sposobu egzekwowania w/w wymogu na etapie składania ofert: a) Wykonawca przedstawi oświadczenie, że zatrudni na umowę o pracę osoby wykonujące prace i usługi wskazane w III pkt. 5

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Nie

II.5) Główny kod CPV: 45.00.00.00

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

III.3) Informacje dodatkowe:
1. Kryteria Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena brutto wyrażona w PLN. 2. Cena* – Wc (waga 60 %), proporcjonalnie wg wzoru: Wartość całkowita kryterium Cena najniższa cena brutto z ofert Wc = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––x 100 pkt x 60% cena brutto oferty badanej * w przypadku podmiotów zagranicznych, które na podstawie odrębnych przepisów, nie są zobowiązane do uiszczenia podatku VAT w kraju i ich oferty zawierają cenę z 0% stawką podatku VAT, Zamawiający dokonując oceny ofert w kryterium ceny dla porównania tych ofert doliczy do ceny ofertowej podmiotów zagranicznych, kwotę należnego, obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji umowy, podatku VAT oraz cła. 3. Warunki rękojmi (Wr) – (waga 40 %) Rękojmia na wykonanie robót i zamontowane urządzenia (Wr) – (max. 40 pkt) Rękojmia minimum 60 miesięcy Za zwiększenie okresu rękojmi do 66 miesięcy przyznanych zostanie 40 pkt. Wartość rękojmi powyżej 66 miesięcy będzie punktowana jedynie maksymalną ilością wynoszącą 40 pkt., lecz taka wartość nie spowoduje eliminacji oferty. Objaśnienie: 60 miesięcy – 0 pkt 66 miesięcy – 40 pkt Wartość całkowita kryterium rękojmi Wr ilość punktów dodatkowych danej oferty Wr = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––x 100 pkt x 40% maksymalna ilość punktów dodatkowych do zdobycia 4. Całkowita punktowa wartość oferty liczona będzie wg wzoru: W = Wc + Wr 5. Zamawiający wymaga od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu, sposób przekazywania – na konto zamawiającego: Nr 98 8823 0007 2001 0100 1973 0008 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 6. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome. podać firmy podwykonawców. 7. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Stawiguda, ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda; inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Stawiguda jest Pan Kamil Sapeta, kontakt: tel. 533-80- 80-90, e-mail: iod@stawiguda.pl; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/06/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 165495.16 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 7

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 7
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: Firma Usłogowa-Handlowa HYDROL Tomasz Leonard
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Zbożowa 47
Kod pocztowy: 10-806
Miejscowość: Olsztyn
Kraj/woj.: warmińsko-mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 149918.67

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 149918.67
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 292470.07
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.