eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Puławy › Dostawa sprzętu komputerowego

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2021-06-20

Ogłoszenie nr 510433076-N-2021 z dnia 2021-06-20 r.
Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy:

Dostawa sprzętu komputerowego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 549429-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, krajowy numer identyfikacyjny 80252000000000, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, woj. lubelskie, państwo Polska

telefon: 818 893 000
faks: 818 862 595
e-mail: agata.wawer@piwet.pulawy.pl

adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: www.piwet.pulawy.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny - Instytut Badawczy

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu komputerowego

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DZ-2501/139/20

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Dostawa sprzętu komputerowego z podziałem na zadania

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Tak

II.5) Główny kod CPV: 30.20.00.00

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: Zestawy komputerowe o parametrach podanych w załączniku nr 1a do siwz

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/07/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 9800 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 4

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: Compro Jolanta Olszewska, ul. Kotarbińskiego 19, 41-400 Mysłowice
Email wykonawcy:
Adres pocztowy:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Kraj/woj.: brak danych

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 11719.44

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 11457.45
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 12484.89
Waluta:
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: Zestawy komputerowe o parametrach podanych w załączniku nr 1a do siwz

Postępowanie / część zostało unieważnione: tak

Podstawa i przyczyna unieważnienia postępowania:
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie ww. zadania, ponieważ oferta z najniższą ceną, spośród ofert ważnych, nieodrzuconych przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie wyraził zgody na zwiększenie jej do wartości najkorzystniejszej oferty. Cena przewidziana przez Zamawiającego to 9 840,00 zł, natomiast cena oferty to 10 584,00 zł.
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę:
1. P.U.S. Lemax Marek Maliński, ul. Lubelska 2a, 24-100 Puławy. Cena brutto – 10 584,00 zł.
2. Arris Computer Tomasz Stolarek, ul. Polna 21, 24-100 Puławy. Cena brutto – 10 884,97 zł.
3. Compro Jolanta Olszewska, ul. Kotarbińskiego 19, 41-400 Mysłowice. Cena brutto – 11 384,88 zł.
4. TH IT Solutions sp. z o.o., Kamieniec 102, 28-230 Połaniec. Cena brutto – 12 298,16 zł.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.