eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Puławy › Sukcesywna dostawa odczynników i zestawów do biologii molekularnej w roku 2020 do Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach oraz Oddziału PIWet-PIB - Zakładu Pryszczycy w Zduńskiej Woli z podziałem na zadania - POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2021-06-20

Ogłoszenie nr 510433075-N-2021 z dnia 2021-06-20 r.
Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy:

Sukcesywna dostawa odczynników i zestawów do biologii molekularnej w roku 2020 do Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach oraz Oddziału PIWet-PIB - Zakładu Pryszczycy w Zduńskiej Woli z podziałem na zadania - POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 522788-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, krajowy numer identyfikacyjny 80252000000000, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, woj. lubelskie, państwo Polska

telefon: 818 893 000
faks: 818 862 595
e-mail: agata.wawer@piwet.pulawy.pl

adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: www.piwet.pulawy.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny - Instytut Badawczy

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sukcesywna dostawa odczynników i zestawów do biologii molekularnej w roku 2020 do Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach oraz Oddziału PIWet-PIB - Zakładu Pryszczycy w Zduńskiej Woli z podziałem na zadania - POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DZ-2501/70/20

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Sukcesywna dostawa odczynników i zestawów do biologii molekularnej w roku 2020 do Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach oraz Oddziału PIWet-PIB – Zakładu Pryszczycy w Zduńskiej Woli z podziałem na zadania - POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Tak

II.5) Główny kod CPV: 33.69.63.00

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: Zadanie 12.1.6 Startery/sondy oligonukleotydowe Roche lub równoważne

Postępowanie / część zostało unieważnione: tak

Podstawa i przyczyna unieważnienia postępowania:
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie ww. zadania, z uwagi na brak ofert.

CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: Zadanie 12.4.12 Klonowanie/enzymy restrykcyjne/bakterie kompetentne/wektory Roche lub równoważne

Postępowanie / część zostało unieważnione: tak

Podstawa i przyczyna unieważnienia postępowania:
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie ww. zadania, z uwagi na brak ofert.

CZĘŚĆ NR: 3
NAZWA: Zadanie 12.6.8 Zestawy do PCR, RT-PCR, Real_time PCR Applied Biosystems lub równoważne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/03/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 97289.05 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: Life Technologies Polska Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Bonifraterska 17
Kod pocztowy: 00-203
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 109203.14

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 109203.14
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 109203.14
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
CZĘŚĆ NR: 4
NAZWA: Zadanie 12.6.13 Zestawy do PCR, RT-PCR, Real_time PCR LSI lub równoważne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/03/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 3367 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: Argenta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.,
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Polska 114
Kod pocztowy: 60-401
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 4305

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 4305
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 4305
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
CZĘŚĆ NR: 5
NAZWA: Zadanie 12.6.16 Zestawy do PCR, RT-PCR, Real_time PCR DNA Gdańsk lub równoważne

Postępowanie / część zostało unieważnione: tak

Podstawa i przyczyna unieważnienia postępowania:
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie ww. zadania, z uwagi na brak ofert.

CZĘŚĆ NR: 6
NAZWA: Zadanie 12.7.9.1 Zestawy do izolacji DNA RNA oczyszczania z żelu Ambion lub równoważne

Postępowanie / część zostało unieważnione: tak

Podstawa i przyczyna unieważnienia postępowania:
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający unieważnia postępowanie
w zakresie ww. zadania, ponieważ oferta z najniższą ceną, spośród ofert ważnych, nieodrzuconych przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie wyraził zgody na zwiększenie jej do wartości najkorzystniejszej oferty. Cena przewidziana przez Zamawiającego to 1 859,76 zł, natomiast cena oferty to 3 071,14 zł.
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę:
1. Argenta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Polska 114, 60-401 Poznań. Cena brutto – 3 071,14 zł.

CZĘŚĆ NR: 7
NAZWA: Zadanie 12.9.1 Macierze i zestawy Bio-Rad Laboratories lub równoważne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/04/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 2796 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: BIO-RAD POLSKA Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Przyokopowa 33
Kod pocztowy: 01-208
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 3645.72

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 3645.72
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 3645.72
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
CZĘŚĆ NR: 8
NAZWA: Zadanie 12.11.1 Inne Amersham lub równoważne

Postępowanie / część zostało unieważnione: tak

Podstawa i przyczyna unieważnienia postępowania:
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie ww. zadania, z uwagi na brak ofert.

CZĘŚĆ NR: 9
NAZWA: Zadanie 12.11.25 Inne Hain Lifescience lub równoważne

Postępowanie / część zostało unieważnione: tak

Podstawa i przyczyna unieważnienia postępowania:
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie ww. zadania, z uwagi na brak ofert.

CZĘŚĆ NR: 10
NAZWA: Zadanie 12.11.26 Inne Bio-Rad Laboratories lub równoważne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/04/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 304 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: BIO-RAD POLSKA Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Przyokopowa 33
Kod pocztowy: 01-208
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 785.94

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 785.94
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 785.94
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
CZĘŚĆ NR: 11
NAZWA: Zadanie 12.11.46 inne AMRESCO lub równoważne

Postępowanie / część zostało unieważnione: tak

Podstawa i przyczyna unieważnienia postępowania:
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie ww. zadania, z uwagi na brak ofert.

CZĘŚĆ NR: 12
NAZWA: Zadanie 12.11.57 Inne Oxford Nanopore lub równoważne

Postępowanie / część zostało unieważnione: tak

Podstawa i przyczyna unieważnienia postępowania:
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie ww. zadania, z uwagi na brak ofert.

CZĘŚĆ NR: 13
NAZWA: Zadanie 12.11.59 Inne Biomatik lub równoważne

Postępowanie / część zostało unieważnione: tak

Podstawa i przyczyna unieważnienia postępowania:
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie ww. zadania, z uwagi na brak ofert.

CZĘŚĆ NR: 14
NAZWA: Zadanie 12.11.61 Inne York Shire Bioscience

Postępowanie / część zostało unieważnione: tak

Podstawa i przyczyna unieważnienia postępowania:
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie ww. zadania, z uwagi na brak ofert.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.