eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zakopane › Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych oraz innych urządzeń spalinowych Tatrzańskiego Parku Narodowego w latach 2021 - 2023

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2021-06-16

Ogłoszenie nr 510432942-N-2021 z dnia 2021-06-16 r.
Tatrzański Park Narodowy:

Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych oraz innych urządzeń spalinowych Tatrzańskiego Parku Narodowego w latach 2021 - 2023

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 762408-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Tatrzański Park Narodowy, krajowy numer identyfikacyjny 12245618000000, ul. Kuźnice 1, 34-500 Zakopane, woj. małopolskie, państwo Polska

telefon: 18 20 23 200
faks: 18 20 63 579
e-mail: przetargi@tpn.pl
www: www.tpn.pl

adres profilu nabywcy: nie dotyczy

adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: nie dotyczy
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych oraz innych urządzeń spalinowych Tatrzańskiego Parku Narodowego w latach 2021 - 2023

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/504/2020

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych dla Tatrzańskiego Parku Narodowego w systemie bezgotówkowym na podstawie kart flotowych.
3.2. Zamówienie obejmuje zakup paliwa silnikowego - benzyny bezołowiowej 95 i 98 oktanowej oraz oleju napędowego. Zamawiający posiada park pojazdów, który składa się z samochodów, skuterów śnieżnych, pojazdów czterokołowych, ciągników rolniczych, oraz innych urządzeń spalinowych (kosiarki, wykaszarki itp) do których zakup do kanistrów dokonywać będą osoby upoważnione przez Zamawiającego.
3.3. Zakup paliwa dokonywany będzie w formie bezgotówkowej za pomocą kart flotowych, które muszą być zabezpieczone kodem PIN.
3.4. Karta flotowa będzie służyła tylko i wyłącznie do zakupu paliw.
3.5. Średnie roczne zapotrzebowanie na paliwo dla pojazdów, ustalone na podstawie danych z okresu poprzedzającego zamówienie wynosi około 41 tysięcy litrów w następującym asortymencie:
3.5.1 etyliny bezołowiowej - 2 000 litrów;
3.5.2 oleju napędowego - 38 000 litrów.
3.6. Miejscem odbioru paliw (tankowania) dla samochodów poruszających się po terenie TPN oraz innych urządzeń spalinowych (do kanistra) będzie stacja paliw wskazana przez Wykonawcę w ofercie, oraz stacje na terytorium RP dla samochodów służbowych (delegacje), po okazaniu przez osobę tankującą karty flotowej wydanej przez Wykonawcę dla TPN,
3.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji części dostawy w każdej z pozycji asortymentowej. Zakres zamówienia może być zmniejszony do 50% wartości zamówienia, odpowiednio do realnych potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń finansowych z tego tytułu.
3.8. Wykonawca zapewni wytypowanym przedstawicielom Zamawiającego wirtualne narzędzie poprzez sieć internetu umożliwiające na bieżąco monitoring transakcji zawartych przy pomocy kart flotowych. Informacje dostępne tą drogą powinny zawierać przynajmniej: datę, godzinę i miejsce tankowania, rodzaj paliwa oraz ilość litrów i kwotę transakcji w podziale na poszczególne pojazdy. Informacje te powinny być przechowywane z zachowaniem wszelkich zasad ochrony danych w sieci internetu.
3.9. Wykonawca zapewni paliwa silnikowe - benzyny bezołowiowe 95 i 98 oktanowe oraz olej napędowy, spełniające kryteria określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2015 r. Poz. 1680 w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych.
3.10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji zawiera projekt umowy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Nie

II.5) Główny kod CPV: 09.13.41.00

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych oraz innych urządzeń spalinowych Tatrzańskiego Parku Narodowego w latach 2021 – 2023

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/12/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 480000.00 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: BP Europa SE, Oddział w Polsce
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Jasnogórska 1
Kod pocztowy: 31-358
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 549514.80

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 549514.80
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 549514.80
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.