eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Dostawa zgrzewarek do jałowego łączenia drenów TSCD IIOgłoszenie z dnia 2021-06-11

Ogłoszenie nr 510432735-N-2021 z dnia 2021-06-11 r.
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie:

Dostawa zgrzewarek do jałowego łączenia drenów TSCD II

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, krajowy numer identyfikacyjny 43102941200000, Żołnierzy Niepodległej 8, 20-078 Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska

telefon: 815 328 932
faks: 815 325 318
e-mail: przetargi@rckik.lublin.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa zgrzewarek do jałowego łączenia drenów TSCD II

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RCKik.DAE.SZ,3321-39/21

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Dostawa zgrzewarek do jałowego łączenia drenów TSCD II - 2 sztuki

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Nie

II.5) Główny kod CPV: 33.10.00.00

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

III.3) Informacje dodatkowe:
Zamówienie dotyczy programu współfinansowanego ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zakupu sprzętu medycznego związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Niniejsze zamówienie udzielono zgodnie z art. 46c ustawy z dnia 05.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorobach zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 poz. 1845 z późn. zm.) oraz art. 6a ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842), tj. z możliwością wyłączenia stosowania przepisów ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/06/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 42000.00 pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: Terumo BCT POlska społka z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul.Hutnicza 14
Kod pocztowy: 40-241
Miejscowość: Katowice
Kraj/woj.: brak danych

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 51660.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 51660.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 51660.00
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
IV.8) Informacje dodatkowe: Zamówienie dotyczy programu współfinansowanego ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zakupu sprzętu medycznego związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Niniejsze zamówienie udzielono zgodnie z art. 46c ustawy z dnia 05.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorobach zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 poz. 1845 z późn. zm.) oraz art. 6a ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842), tj. z możliwością wyłączenia stosowania przepisów ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/06/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 42000.00 pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: Terumo BCT Polska Spółka z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Hutnicza 14
Kod pocztowy: 40-241
Miejscowość: Katowice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 51660.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 51660.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 51660.00
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.